Quyết định 78/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
57
lượt xem
9
download

Quyết định 78/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 78/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 78/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 78/2004/Q§­TTg  ngµy 07 th¸ng 5 n¨m 2004 VÒ viÖc ®iÒu chØnh, bæ sung  m é t   s è   c ¬   c h Õ   c h Ý n h   s ¸ c h   ® Ó   ® È y   n h a n h   t i Õ n   ® é   x © y   d ù n g  côm, tuyÕn d©n c vµ nhµ ë t¹i c¸c tØnh thêng xuyªn  ngËp lò ®ång b»ng s«ng Cöu Long Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 173/2001/Q§­TTg ngµy 06 th¸ng 11   n¨m 2001 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­   x∙   héi   vïng   ®ång   b»ng   s«ng   Cöu   Long   giai   ®o¹n   2001   ­   2005; C¨n cø kÕt luËn cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  t¹i cuéc häp   ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2004;  ý  kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh vµ  Uû   ban nh©n d©n c¸c tØnh t¹i Héi nghÞ  bµn c¸c biÖn ph¸p  ®Èy   nhanh tiÕn  ®é  thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh x©y dùng côm, tuyÕn   d©n c vµ  nhµ  ë  t¹i thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh ngµy 20 th¸ng 4   n¨m 2004; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng,  Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  vïng  thêng xuyªn ngËp lò   ®ång b»ng s«ng Cöu Long (Uû  ban nh©n  d©n cÊp tØnh) phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn  quan: ­ Trong n¨m 2004, tËp trung chØ ®¹o quyÕt liÖt, xö lý   kÞp   thêi   khã   kh¨n,   víng   m¾c   thuéc   thÈm   quyÒn   ®Ó   hoµn  thµnh toµn bé  c«ng t¸c t«n nÒn c¸c côm, tuyÕn d©n c  vµ  ®¾p bê bao; ­ §Èy nhanh tiÕn  ®é  x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬  së  h¹  tÇng thiÕt yÕu (cÊp níc, tho¸t níc vµ   ®êng néi bé...) vµ  x©y dùng nhµ   ë, bè  trÝ  d©n vµo sèng æn  ®Þnh an toµn theo   ®óng môc tiªu, nhiÖm vô ®Ò ra; ­   PhÊn   ®Êu   ®Ó   hoµn   thµnh   Ch¬ng   tr×nh   x©y   dùng   côm,  tuyÕn d©n c vµ nhµ ë tríc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2005.
  2. 2 § i Ò u  2.  VÒ nguån vèn vµ c¬ chÕ tµi chÝnh: 1. Tæng møc vèn  ®Çu t  ®Ó  t«n nÒn vµ   ®¾p bê  bao khu   d©n c  cã  s½n     (gåm vèn ng©n s¸ch Trung  ¬ng cÊp vµ  vèn  vay tõ  Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn)  ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 173/2001/Q§­TTg ngµy 06 th¸ng  11   n¨m   2001   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   216/2002/Q§­TTg   ngµy   25  th¸ng 3 n¨m 2002. 2. C¬ chÕ tµi chÝnh:  a)  VÒ vèn t«n nÒn vµ ®¾p bê bao: Bé   Tµi   chÝnh   vµ   Quü   Hç   trî   ph¸t   triÓn   chÞu   tr¸ch   nhiÖm chuyÓn  ®ñ  vèn cho c¸c  ®Þa ph¬ng tõ  nguån vèn ng©n  s¸ch Trung ¬ng cÊp vµ  vèn vay theo quy  ®Þnh  ®Ó  thùc hiÖn  viÖc t«n nÒn c¸c côm, tuyÕn d©n c  vµ ®¾p bê bao.  b) VÒ  vèn  ®Çu t  x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng thiÕt yÕu xö   lý nh sau:  ­ C¸c tØnh chñ ®éng bè trÝ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®Ó ®Çu  t x©y dùng h¹  tÇng thiÕt yÕu. Trêng hîp c¸c  ®Þa ph¬ng cã  khã   kh¨n,   Bé   Tµi   chÝnh   t¨ng   tiÕn   ®é   trî   cÊp   ng©n   s¸ch  theo kÕ ho¹ch ng©n s¸ch n¨m cho c¸c tØnh ®Ó thùc hiÖn; ­  ¦u tiªn sö  dông vèn lång ghÐp cña c¸c ch¬ng tr×nh  môc tiªu  ®Ó   ®Çu t h¹  tÇng thiÕt yÕu, nhÊt lµ  Ch¬ng tr×nh  níc s¹ch vµ  vÖ  sinh m«i trêng n«ng th«n,  ®êng giao th«ng  n«ng th«n; ­ Cho phÐp c¸c  ®Þa ph¬ng  ®îc chñ   ®éng  ®iÒu tiÕt b¸n  30% nÒn trªn c¸c côm, tuyÕn  ®Ó   ®Çu t  h¹  tÇng thiÕt yÕu;  ®ång   thêi   cho   phÐp   c¸c   tØnh   ®îc   ¸p   dông   h×nh   thøc   nhµ  thÇu øng tríc vèn ®Ó thi c«ng;  ­ C¸c tØnh ®îc vay vèn tÝn dông nhµ níc tõ Quü Hç trî  ph¸t triÓn ®Ó x©y dùng h¹ tÇng thiÕt yÕu trong côm, tuyÕn   d©n c. Thêi h¹n vay tèi  ®a lµ  24 th¸ng. L∙i suÊt cho vay   theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh. Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn híng dÉn  c¸c ®Þa ph¬ng thùc hiÖn. c) VÒ vèn vay lµm nhµ ë:  ­   §Ó   ®Èy   nhanh   tiÕn   ®é   lµm   nhµ   ë   b¸n   tr¶   chËm   cho  d©n, cho phÐp Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi cho c¸c doanh  nghiÖp vay vèn lµm nhµ   ë  b¸n tr¶ chËm cho d©n th«ng qua  Hîp ®ång ký kÕt gi÷a doanh nghiÖp vµ ®Þa ph ¬ng. Ng©n hµng  ChÝnh   s¸ch   x∙   héi   chØ   ®¹o   viÖc   hoµn   tÊt   thñ   tôc   (bµn  giao,   nhËn   nhµ,   nhËn   nî,   khÕ  íc...)   vµ   híng   dÉn   thùc  hiÖn. ­ Quü  Hç  trî   ph¸t triÓn  thùc  hiÖn  viÖc  cho vay  ®èi  víi c¸c doanh nghiÖp cã  dù  ¸n  ®Çu t  s¶n xuÊt cÊu kiÖn,  vËt   liÖu   lµm   nhµ   ë   b¸n   tr¶   chËm   cho   d©n.   L∙i   suÊt   cho  vay, thêi h¹n vay theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 1 QuyÕt 
  3. 3 ®Þnh sè  128/2002/Q§­TTg ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2002 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ. Trêng   hîp,   c¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  s¶n   xuÊt   cÊu   kiÖn,   vËt  liÖu lµm nhµ ë b»ng nguån vèn vay th¬ng m¹i ®∙ hoµn thµnh  vµ   ®a vµo s¶n xuÊt th×  Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn thùc hiÖn  chÝnh s¸ch hç trî sau ®Çu t cho c¸c doanh nghiÖp. 3. Bé  Tµi chÝnh, Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn vµ  Ng©n hµng  ChÝnh s¸ch x∙ héi híng dÉn tr×nh tù, thñ  tôc cô  thÓ  cho  c¸c ®Þa ph¬ng ®Ó thùc hiÖn. §i Ò u   3.  §èi víi c¸c Dù  ¸n  ®¾p bê  bao khu d©n c  cã  s½n: 1. C¸c dù  ¸n  ®¾p bê  bao khu d©n c   cã  s½n thuéc Ch¬ng  tr×nh x©y dùng côm, tuyÕn d©n c vµ  nhµ   ë, phï  hîp víi quy  ho¹ch thuû  lîi vµ  quy ho¹ch kiÓm so¸t lò  cña  ®Þa ph ¬ng vµ  cña toµn vïng th×   ®îc sö  dông kh«ng qu¸ 80% sè  vèn ng©n  s¸ch Trung ¬ng ®∙ ph©n bæ cho c¸c ®Þa ph¬ng theo QuyÕt ®Þnh  sè  216/Q§­TTg ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2002 cña Thñ  t íng ChÝnh  phñ; sè vèn cßn l¹i, c¸c tØnh ph¶i bè trÝ ng©n s¸ch ®Þa ph­ ¬ng vµ  huy  ®éng sù   ®ãng gãp cña c¸c hé  d©n  ®îc hëng lîi  trong khu vùc dù ¸n ®¾p bê bao ®Ó thùc hiÖn. 2.   C¸c hé   ®Þnh c  thêng tró  t¹i  ®Þa ph¬ng, hiÖn t¹i  ®ang sèng r¶i r¸c nay di chuyÓn chç ë vµo trong c¸c dù ¸n   ®¾p bê  bao khu d©n c cã  s½n th×   ®îc mua tr¶ chËm nÒn nhµ  vµ   nhµ   ë   theo   c¬   chÕ,   chÝnh   s¸ch   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   1  QuyÕt   ®Þnh   sè   105/2002/Q§­TTg   ngµy   02   th¸ng   8   n¨m   2002  cña Thñ tíng ChÝnh phñ. §i Ò u   4.   C¸c   doanh   nghiÖp   (kh«ng   ph©n   biÖt   lo¹i  h×nh doanh  nghiÖp)   ®Çu t  x©y dùng nhµ  m¸y s¶n xuÊt cÊu  kiÖn, vËt liÖu lµm nhµ   ë   ®Ó  thùc hiÖn chÝnh s¸ch cho c¸c  hé   d©n   mua   tr¶   chËm   nhµ   ë,   cã   ®¬n   ®Ò   nghÞ;   ®¶m   b¶o   vÒ  tiªu   chuÈn,   chÊt   lîng   nhµ   ë   (diÖn   tÝch   32   m2,   khung   bª  t«ng dù  øng lùc, têng x©y g¹ch, m¸i lîp t«n vµ  hè  xÝ  tù  ho¹i) víi gi¸ thµnh kh«ng qu¸ 7 triÖu  ®ång/c¨n vµ   ® îc Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh (n¬i cã  nhµ  m¸y) x¸c nhËn th×   ®îc  hëng   c¸c   chÝnh   s¸ch  u   ®∙i   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  128/2002/Q§­TTg  ngµy   30   th¸ng   9   n¨m   2002   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ. §i Ò u  5.  Tæ chøc thùc hiÖn 1. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm: ­ ChØ  ®¹o thùc hiÖn ngay viÖc lång ghÐp, bè  trÝ  vèn  tõ   c¸c   ch¬ng   tr×nh,   môc   tiªu,   nhÊt   lµ   Ch¬ng   tr×nh   níc  s¹ch vµ vÖ sinh m«i trêng n«ng th«n, giao th«ng n«ng th«n  cho c¸c côm, tuyÕn d©n c.
  4. 4 ­ ChØ ®¹o c¸c chñ ®Çu t c¸c dù ¸n cã kÕ ho¹ch cô thÓ,  ®¶m   b¶o   hoµn   thµnh   ®óng   tiÕn   ®é   (t«n   nÒn,   x©y   dùng   h¹  tÇng kü  thuËt, nhµ   ë)  ®Ó  bè  trÝ  sè  d©n vµo  ë  trong c¸c  côm, tuyÕn,  ®ª bao theo môc tiªu, kÕ  ho¹ch  ®Ò  ra cña ch­ ¬ng tr×nh, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c¸c chñ ®Çu   t hoµn tÊt thñ tôc hoµn tr¶ vèn vay theo quy ®Þnh cho c¸c   c¬ quan cho vay. ­ Phª duyÖt danh s¸ch c¸c hé   ®îc mua nhµ   ë  tr¶ chËm  theo quy  ®Þnh; khÈn tr¬ng x¸c  ®Þnh yªu cÇu vÒ  nhµ   ë, sè  lîng, chñng lo¹i, vÞ  trÝ  l¾p dùng vµ   ®Æt hµng cô  thÓ  víi  doanh  nghiÖp   s¶n   xuÊt  nhµ;   ®ång   thêi   chØ   ®¹o   thµnh   lËp   c¸c  ®éi chuyªn tr¸ch thùc hiÖn viÖc vËn chuyÓn cÊu kiÖn  vµ l¾p dùng nhµ ë b¸n tr¶ chËm cho d©n. ­ Phª duyÖt danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÊu   kiÖn, vËt liÖu lµm nhµ   ë  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 QuyÕt  ®Þnh nµy. 2.   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n,   Bé   Gi¸o  dôc vµ  §µo t¹o, Bé  Y tÕ  vµ  c¸c Bé, ngµnh liªn quan theo  chøc n¨ng,  nhiÖm vô  cña m×nh,  phèi  hîp chÆt chÏ  víi Uû  ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh   xem   xÐt,  u   tiªn   gi¶i   quyÕt   vèn  thuéc   Ch¬ng   tr×nh   níc   s¹ch   vµ   vÖ   sinh   m«i   trêng   n«ng  th«n; Ch¬ng tr×nh x©y dùng, n©ng cÊp trêng häc vµ  Ch¬ng  tr×nh y tÕ vµ c¸c ch¬ng tr×nh kh¸c ®Ó  c¸c ®Þa ph¬ng hoµn  thiÖn c¬ së h¹ tÇng trong côm, tuyÕn d©n c. 3. Bé  Tµi chÝnh, Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn vµ  Ng©n hµng  ChÝnh s¸ch x∙ héi cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp chÆt chÏ   ®Ó  xö  lý, gi¶i quyÕt ®ñ vèn theo quy ®Þnh cho ch ¬ng tr×nh; ®ång  thêi híng  dÉn  vµ  gi¶i  quyÕt  c¸c thñ  tôc cÇn thiÕt  theo  quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   nµy   ®Ó   ®Èy   nhanh   tiÕn   ®é   thùc  hiÖn Ch¬ng tr×nh x©y dùng côm, tuyÕn d©n c vµ  nhµ   ë  vïng  thêng xuyªn ngËp lò ®ång b»ng s«ng Cöu Long. 4. Bé  X©y dùng híng dÉn c¸c  ®Þa ph¬ng viÖc  ®Çu t c¸c  c¬  së  h¹  tÇng thiÕt yÕu trong côm, tuyÕn d©n c; quy c¸ch  kü  thuËt  ®¾p bê  bao khu d©n c  cã  s½n; chñ  tr×, phèi hîp  víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan híng dÉn,  ®«n  ®èc, kiÓm tra  c¸c ®Þa ph¬ng ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh ch¬ng tr×nh ®óng tiÕn  ®é vµ hiÖu qu¶, ®Þnh kú b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ.  §i Ò u   6.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   7.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh: An Giang, §ång Th¸p, Long An, Kiªn Giang,   HËu   Giang,   VÜnh   Long,   TiÒn   Giang   vµ   thµnh   phè   CÇn   Th¬  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. 
Đồng bộ tài khoản