intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 78/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

97
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 78/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 78/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q UY Õ T  Đ Ị NH  CỦA THỦ tíNG CHÝNH PHỦ Sè 78/2005/Q§­TTg  ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2005Về việc phª duyÖt ph¬ng ¸n  ®iÒu chØnh s¾p xÕp, ®æi míi c«ng ty nhµ níc  trùc thuéc ñy ban nh©n d©n thµnh phè CÇn Th¬ THỦ tíNG CHÍNH Phñ Căn cứ  Luật Tổ  chức ChÝnh  phủ  ngày 25 th¸ng 12 năm   2001; Căn cứ QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña ñy ban nh©n d©n thµnh phè CÇn Th¬, QUy Õ T  Đ Ị NH : Đ i ề u   1.  Phª duyÖt ph¬ng ¸n ®iÒu chØnh s¾p xÕp, ®æi  míi c«ng ty nhµ  níc trùc thuéc  ñy ban nh©n d©n thµnh phè  CÇn Th¬ n¨m 2005 nh Phô lôc kÌm theo. §i Ò u   2.  Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n thµnh phè CÇn Th¬  cã tr¸ch nhiÖm: 1.   ChØ   ®¹o   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   c«ng   ty   nhµ   níc   trùc  thuéc theo  ®óng néi dung  ®∙  ®îc phª duyÖt. §èi víi nh÷ng  doanh  nghiÖp   kh«ng   cæ  phÇn   ho¸   ®îc   th×   chñ   ®éng  chuyÓn  sang mét trong c¸c h×nh thøc s¾p xÕp: b¸n  ®Êu gi¸, gi¶i  thÓ, ph¸ s¶n vµ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. X©y dùng §Ò ¸n s¾p xÕp c¸c n«ng trêng: S«ng HËu vµ  Cê   §á   göi   Bé   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n   thÈm  ®Þnh ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 3. §Ò  xuÊt víi Thñ  tíng ChÝnh phñ  h×nh thøc s¾p xÕp  ®èi víi c¸c c«ng ty: Th¬ng m¹i CÇn Th¬, S¶n xuÊt,  kinh  doanh vËt liÖu x©y dùng CÇn Th¬. 4.  KiÕn nghÞ  víi  Thµnh  uû  CÇn Th¬  cæ phÇn  ho¸ hoÆc  thùc hiÖn c¸c h×nh thøc s¾p xÕp kh¸c ®èi víi C«ng ty N«ng  sóc s¶n xuÊt khÈu vµ  C«ng ty Mª K«ng v×  c¸c c«ng ty nµy  kh«ng thuéc diÖn Nhµ níc cÇn n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ. 
  2. 2 § i Ò u   3.  C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Néi  vô, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t  triÓn   n«ng   th«n   vµ   c¸c   c¬   quan   cã   liªn   quan   cã   tr¸ch  nhiÖm   phèi   hîp   víi   ñy   ban   nh©n   d©n   thµnh   phè   CÇn   Th¬  trong viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, híng dÉn vµ theo dâi thùc hiÖn. §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n thµnh phè CÇn Th¬ vµ Thñ tr­ ëng c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt   ®Þnh nµy.
  3. 3 phô lôc Danh môc doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc  ñy ban nh©n d©n thµnh phè CÇn Th¬  thùc hiÖn s¾p xÕp, ®æi míi n¨m 2005 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 78 /2005/Q§­TTg         ngµy 14  th¸ng 4 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) I. C¸c doanh nghiÖp duy tr× lµ c«ng ty nhµ níc: 1. C«ng ty C«ng tr×nh ®« thÞ thµnh phè CÇn Th¬. 2. C«ng ty Xæ sè kiÕn thiÕt thµnh phè CÇn Th¬. 3. C«ng ty Ph¸t triÓn vµ Kinh doanh nhµ CÇn Th¬. II. C¸c doanh nghiÖp vµ bé phËn doanh nghiÖp  thùc hiÖn cæ phÇn hãa: 1. C«ng ty S¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng sè  2. 2. C«ng ty VËn t¶i « t« CÇn Th¬. 3. C«ng ty Bia ­ Níc gi¶i kh¸t CÇn Th¬. 4. Xëng ChÕ  biÕn gç  b¹ch  ®µn (thuéc N«ng trêng S«ng  HËu). 5.  C«ng ty  X©y dùng  vµ  Ph¸t  triÓn   ®« thÞ   thµnh  phè  CÇn Th¬. 6. C«ng ty ThiÕt kÕ t vÊn x©y dùng CÇn Th¬. 7.   Tr¹i   ch¨n   nu«i   bß   thÞt   (thuéc   N«ng   tr êng   S«ng  HËu). 8. C«ng ty Th¬ng nghiÖp tæng hîp CÇn Th¬. 9. C«ng ty S¶n xuÊt kinh doanh vËt t thuèc thó y. 10. C«ng ty X©y l¾p ®iÖn CÇn Th¬. 11. XÝ nghiÖp BÕn xe tµu phµ thµnh phè CÇn Th¬. 12. XÝ nghiÖp In tæng hîp CÇn Th¬. 13. C«ng ty Du lÞch CÇn Th¬. 14. C«ng ty X©y dùng CÇn Th¬. 15. C«ng ty X©y l¾p vµ  Kinh doanh ph¸t triÓn nhµ  CÇn  Th¬. 16. C«ng ty N«ng s¶n thùc phÈm xuÊt khÈu CÇn Th¬. 17. C«ng ty Héi chî triÓn l∙m quèc tÕ CÇn Th¬.
  4. 4 18. XÝ  nghiÖp May Meko (thuéc C«ng ty N«ng s¶n thùc   phÈm CÇn Th¬). 19. XÝ  nghiÖp ChÕ  biÕn thùc phÈm (thuéc C«ng ty N«ng  sóc s¶n xuÊt khÈu). 20. XÝ nghiÖp ChÕ biÕn l¬ng thùc ¤ M«n (thuéc C«ng ty  Mª K«ng). 21. XÝ  nghiÖp ChÕ  biÕn l¬ng thùc Long Mü  (thuéc N«ng  trêng S«ng HËu). 22. C«ng ty Giµy CÇn Th¬. III. Doanh nghiÖp thùc hiÖn b¸n: 1. C«ng ty Bia ­ Níc gi¶i kh¸t HËu Giang. IV. Doanh nghiÖp thùc hiÖn gi¶i thÓ: 1. C«ng ty Ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp CÇn Th¬. V. Doanh nghiÖp thùc hiÖn ph¸ s¶n: 1. C«ng ty XuÊt nhËp khÈu tæng hîp CÇn Th¬.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2