intTypePromotion=1

Quyết định 79/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
79
lượt xem
2
download

Quyết định 79/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 79/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 79/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é  tr g  bé  tµi b ën  ch Ý n h  S è 79/1999/Q§/BT C   n g µy  30 th¸ng 07 n¨ m  1999  Ò  viÖc söa  æ i  m ø c   V ® thu Õ  su Êt thu Õ  n h Ë p   h È u   ét sè m Æ t  h µ n g  thuéc n h ã m  2710  k m trong Bi Ó u  thu Õ  thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh  phñ vÒ  nhiÖm    vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm  h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, C¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ  nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu thuÕ nhËp khÈu  theo Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ  ban hµnh kÌm theo Nghi quyÕt sè 63/NQ­ UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      Uû  th vô  héikho¸X;   C¨n  ®iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy 20/5/1998  cña  Quèc  héi; C¨n  t×nh  cø  h×nh  biÕn  ®éng      tr gi¸trªnthÞ  êng  thÕ  i gií ; Theo    ®Ò nghÞ cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc thuÕ  sau    vµ  khi tham  kh¶o  kiÕn  ý  cña    c¸cngµnh  li   cã  ªnquan; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Söa ®æi møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙icña  u    mét sè  m Æt   hµng thuéc nhãm     2710 quy ®Þnh  i t¹ QuyÐet    ®Þnh  61/1999/Q§/BTC  sè  ngµy  03/06/1999 cña    ëng    Bé tr Bé Tµi chÝnh, thµnh møc  thuÕ suÊt thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙imíinh  u      sau: M∙  sè M«     t¶nhãm   Æt   m hµng ThuÕ   suÊt(%)   Nhãm Ph©n  nhãm 1 2 3 4 5 DÇu  má  vµ c¸c lo¹ dÇu  thu ® îc tõ c¸c i   kho¸ng chÊtchøa         bi­tum,trõd¹ng      th«; C¸c chÕ  phÈm   cha  îcchitiÕthoÆc     ®       ghië  n¬ikh¸ccã        tû träng dÇu    c¸c lo¹ tum    má vµ    i   chiÕm     tõ 70%       trë lªn,nh÷ng  i lo¹ dÇu  nµy  lµ thµnh    phÇn  b¶n  c¬  cña    c¸c chÕ  phÈm   ®ã
  2. 2 ­X¨ng    i   c¸clo¹ : 2710 00 11 ­­X¨ng     dïng cho    m¸y bay 10 2710 00 12 ­­X¨ng     tr¾ng  (x¨ngpha    s¬n) 10 2710 00 19 ­­X¨ng  i    lo¹ kh¸c   35 2710 00 20 ­Diesel   40 2710 00 30 ­Ma  dót   ­ 0 2710 00 40 ­NhiªnliÖu dïng cho          m¸y bay (TC1,ZA1.. ) . 30 2710 00 50 ­DÇu     ho¶ th«ng dông 30 2710 00 60 ­ Naptha, Reformate vµ c¸c chÕ  phÈm   35 kh¸c®Ó     pha  chÕ  x¨ng. 2710 00 ­Condensatevµ        c¸cchÕ  phÈm  ¬ng  t tù 15 1710 00 ­Lo¹ikh¸c     10 §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  ® îc ¸p  vµ    dông cho  c¸c l« hµng  tê khai hµng      cã      nhËp khÈu  nép  ®∙  cho  quan  c¬  H¶i quan b¾t  ®Çu   ngµy  tõ  01/08/1999. Nh÷ng    quy ®Þnh   íc ®©y   i   tr   tr¸ víiquy    ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2