Quyết định 79/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
70
lượt xem
2
download

Quyết định 79/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 79/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 79/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  79/2002/Q§­T T g   th n g µ y  18 th¸ng 6 n¨ m  2002 V Ò   u ¶ n  lý  Ö c  q vi thu  c¸c c h ¬ n g   × nh truy Ò n  h × n h  c ñ a n íc n g o µ i tr thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËtTæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt B¸o  Ý  µy  th¸ng 12  cø    ch ng 28    n¨m  1989  µ  Ët söa  æi, bæ   v Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët B¸o  Ý  µy  th¸ng 6  m s® c Lu   ch ng 12    n¨m 1999;NghÞ   nh     ®Þ sè 51/2002/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 26    n¨m 2002  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    ®Þ chi tiÕtthihµnh  Ët     Lu B¸o  Ý, LuËt  öa  æi, bæ   ch   s®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  m s® c Lu B¸o  Ý; ch Nh»m  t¨ng cêng    qu¶n  ý viÖc  l  thu  µ  ö  ông    ¬ng  ×nh  vsd c¸c ch tr truyÒn  h×nh  ña  íc ngoµi,ph©n  nh  â  c n    ®Þ r chøc  n¨ng,tr¸chnhiÖm       qu¶n  ýnhµ  íc l  n  tronglÜnh  ùc  µy;   vn X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B V¨n  ãa   h ­Th«ng  tin, quy Õt  Þ nh: ®        §i Ò u    ®èi îng  1. C¸c  t sau  y   ¹i Öt Nam   îcsö  ông  ÕtbÞ    ®© t   Vi   ® d thi   thu tÝn  Öu  hi truyÒn  ×nh  õ vÖ     h t   tinh (TVRO)    ®Ó thu  ùc tiÕp    ¬ng  ×nh tr   c¸c ch tr   truyÒn  ×nh  ña  ícngoµi: h c n  1.C¸c  i t ng trongníc:   ®è  î     a) C¸n  é    o  ña    b l∙nh®¹ c §¶ng,Nhµ   íc, oµn  Ó  Ýnh  Þ­x∙héië    n  ® th ch tr        Trung  ¬ng  õPhã  ëng  t  Tr Ban  ña  c §¶ng  hoÆc  ¬ng  ¬ng,Thø  ëng  t ®   tr hoÆc  ¬ng  ¬ng, t ®   Phã  ñ  Þch ®oµn  Ó  Ýnh  Þ­x∙héihoÆc ¬ng  ¬ng  ëlªn. Ch t   th ch tr        t ® tr   b) C¸n  é    o    a   ¬ng  õ Phã  Ý       b l∙nh®¹ ë ®Þ ph t  B th TØnh  y,Thµnh  û, Phã  ñ  u  Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n, Héi ®ång  ©n  ©n  nh d    nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ëlªn. ¬ tr   c) §¬n  Þ    v chøc  n¨ng  ña  é   c B C«ng    é   èc  an, B Qu phßng, Bé   ¹igiao;   Ngo     c¬ quan  chuyªn m«n   ña    c §¶ng  µ  µ   íc ë  v Nh n   Trung  ng  ã  ¬ c nhu  Çu  ôc  ô  c ph v nhiÖ m  ô  v theo ®Ò   Þ  ña    o    ¬    ngh c l∙nh®¹ c¸cc quan  trªn. d) C¬     quan  chuyªn m«n  ña      c c¸cTØnh  û,Thµnh  û,Uû   u  u   ban  ©n  ©n,  nh d Héi ®ång  ©n  ©n    nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c nhu  Çu  ôc  c ph vô  Ö m  ô  nhi v theo ®Ò   Þ  ña    o    ¬    ngh c l∙nh®¹ c¸cc quan  trªn. ®) Tßa  ¹n c¸c b¸o  µng  µy,c¸c b¸o  i ngo¹iTrung  ng, Hµ   éi vµ  so     h ng     ®è     ¬   N  thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh;c¸c b¸o  ña    oµn  Ó  Ýnh  Þ ­ x∙héiTrung      c c¸c ® th ch tr         ­ ¬ng.
  2. 2 e)  µi TruyÒn  ×nh  Öt  §  h Vi Nam,  µi TiÕng  ãi ViÖt  §  n  Nam;  µi truyÒn  §  h×nh,ph¸tthanh     khu  ùc  ùcthuéc §µiquèc    µitruyÒn  ×nh,ph¸tthanh  v tr      gia;§   h    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ 2.C¸c  i t ng nícngoµi:   ®è  î     a) C¬     quan,tæ    chøc  ícngoµit¹ ViÖtNam.  n     i   b) V¨n    phßng  êng  ócña    th tr   c¸ch∙ng th«ng  Ên,b¸o chÝ  ícngoµi.   t   n  c) Trô  ë      s c¸c c«ng    Ý  ty,x nghiÖp  ã  c 100%   èn  u     íc ngoµi;trôsë  v ®Ç t n      c¸c tæ    chøc  kinh tÕ, v¨n  ãa, khoa  äc,du  Þch  Öt Nam   ªndoanh  íiníc    h  h l Vi   li   v    ngoµicã    chuyªn gia,nh©n    ícngoµilµm  Öc.    viªnn     vi d)Ng êinícngoµith ng  ót¹ViÖtNam;  êinícngoµil trót¹c¸cc¬  ë l          ê tr    i  ng      u        s  u i tródu  Þch® îcxÕp  ¹ng tõ1  trëlªn.  l   h     sao    §i Ò u 2.  1. C¸c  i  îng  ïng  ®è t d TVRO     ®Ó thu  ùc tiÕp  tr   c¸c  ¬ng  ×nh  ch tr truyÒn  h×nh  ña  íc ngoµi chØ   îc sö  ông    ¬ng  ×nh  µy  c n    ® d c¸c ch tr n trong  ¹m    ∙  ph vi® ®¨ng  ý  k trong giÊy phÐp  îcc¬      ®   quan  qu¶n  ýnhµ  íccÊp. l  n  2.C¸c  ¬    c quan,tæ    chøc  Ëp  Èu,kinh doanh    ÕtbÞ  nh kh     c¸cthi   TVRO   ph¶i   xinphÐp  µ  îcsù  Êp  Ën    v ®   ch nh b»ng    v¨n b¶n  ña  é  ¬ng  ¹i. c B Th m 3. C¸c  ¬    c quan, tæ    chøc  kinh doanh  Öc  ¾p  Æt,  öa  ÷a    Õt   vi l ® s ch c¸c thi   bÞ   TVRO   ph¶i®¨ng  ý  µ  îcsù  Êp  Ën    k v ®   ch nh b»ng    v¨n b¶n  ña  é   c B V¨n  ãa    h­ Th«ng tin. 4. C¸c    h∙ng truyÒn  ×nh  ícngoµimuèn  h n    cung  Êp    é    ch¬ng  c c¸c b gi¶im∙  tr×nh cho    idiÖn  ©n  èit¹  Öt Nam     c¸c ®¹   ph ph   iVi   ph¶i®¨ng  ý  íiBé     k v   V¨n  ãa    h­ Th«ng  tin. 5.C¸c  ¬    c quan,tæ    chøc  µm  idiÖn  ©n  èit¹ ViÖtNam     é    l ®¹   ph ph   i    c¸cb gi¶i m∙  ¬ng  ×nh  ch tr truyÒn  ×nh  íc ngoµi ph¶i ®¨ng  ý  µ  îc sù  Êp  Ën  h n      k v ®   ch thu b»ng    v¨n b¶n  ña  é  c B V¨n  ãa   h ­Th«ng  tin. §i Ò u 3.  1. TruyÒn  ×nh    Òn    h tr¶ti (PayTV)  µ m ét  ¹  ¬  l  lo i quan  c b¸o  ×nh  ö  ông  h sd c¸cph¬ng  Ön kü  Ëtkh¸c nhau    ti   thu     (vibanhiÒu    kªnh    M DS,      ­M c¸p ­ CATV,  Ö   v tinh. .®Ó       ¬ng  ×nh truyÒn  ×nh  n   êixem   .  ph¸tc¸cch ) tr   h ®Õ ng   theo  îp ®ång    h  tr¶ tiÒn. 2. ViÖc  Êp  Ðp, qu¶n  ýho¹t®éng  ña  ¬    c ph   l    c c quan  truyÒn  ×nh    Òn  h tr¶ti theo c¸cquy  nh  ña  µ   íc®èi víi ¬     ®Þ c Nh n       quan    Ý. c b¸o ch 3.  ¬   C quan  truyÒn  ×nh    Òn  Þu  h tr¶ ti ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   Öc    v vi ph¸ttrùc    tiÕp c¸c ch¬ng  ×nh truyÒn  ×nh  ña  ícngoµicho  ng  i t ng quy  nh      tr   h c n    ®ó ®è  î   ®Þ t¹ §iÒu  Quy Õt  nh  µy.   i 4  ®Þ n §i Ò u  .C¸c  i t ng sau  y  ¹i ÖtNam   îcsö  ông  4   ®è  î   ®© t   Vi   ® d TruyÒn  ×nh  h tr¶tiÒn ®Ó     ùctiÕp c¸cch¬ng  ×nh truyÒn  ×nh  ña  ícngoµi:     thu tr      tr   h c n  1.C¸c  i t ng nªu  ¹ §iÒu  cña    ®è  î   t   i 1  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 2. C¬     quan  ña  c §¶ng, Nhµ   íc,®oµn  Ó  ©n  ©n;    n  th nh d tßa  ¹n b¸o  Ý  so   ch cña  Trung  ng  µ    ¬ v c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ 3.C¸n  é    b nghiªncøu  ã    c nhu  Çu  c theo ®Ò   Þ  ña  é, Ban, ®oµn  Ó;   ngh c B     th   Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ §i Ò u 5.  1. TruyÒn  ×nh    Òn ® îcph¸ttrùctiÕp cho  äi  êixem   ã    h tr¶ti           m ng   c nhu  Çu  c theo  îp  ng    Òn    ¬ng  ×nh  h ®å tr¶ti c¸c ch tr truyÒn  ×nh  ña  íc ngoµi vÒ   h c n    khoa  häc,thÓ    thao. 2.  éi  N dung    ¬ng  ×nh  c¸c ch tr truyÒn  ×nh  h kh¸c cña  íc ngoµi n Õu   ö    n    s dông    trªntruyÒn  ×nh    Òn  u   h tr¶ti ®Ò ph¶i ® îc biªn tËp  ¹ phï hîp  íic¸c quy       li     v    ®Þnh  ña  Ët B¸o  Ý. c Lu   ch 3. C¸c  ¬ng  ×nh  ö  ông    ch tr sd trªn truyÒn  ×nh    Òn  u   h tr¶ ti ®Ò ph¶i b¶o    ®¶m   ng    ®ó c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v b¶n  Òn. quy §i Ò u 6. Tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ýviÖc  c¸c ch¬ng  ×nh truyÒn  ×nh  l  thu    tr   h cña  ícngoµi: n  1.Bé    V¨n  ãa   h ­Th«ng  tin: a)  Êp   Ðp  ¾p  Æt   µ  ö  ông  C ph l® vsd TVRO  thu    ¬ng  ×nh  c¸c ch tr truyÒn  h×nh  ña  ícngoµicho    i t ng nªu  ¹ c¸c®iÓ m       ,  kho¶n  vµ    c n    c¸c®è  î   t    i a,c,® e  1  c¸c ®iÓ m     kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  µy. a,b  2  1  ®Þ n b) C Êp  ¨ng  ý    ® k cho    c¸ch∙ng truyÒn  ×nh  ícngoµicung  Êp    é      h n    c c¸cb gi¶i m∙  ¬ng  ×nh cho    idiÖn  ©n  èit¹ ViÖtNam. ch tr   c¸c®¹   ph ph    i   c) C Êp   ¨ng  ý    ® k cho    ¬  c¸c c quan, tæ    chøc  µm  i diÖn  ©n  èi t¹  l ®¹   ph ph   i ViÖtNam     é    ch¬ng  ×nh truyÒn  ×nh  ícngoµi.   c¸cb gi¶i m∙  tr   h n  d)  Êp   ¨ng  ý  C ® k cho    ¬  c¸c c quan, tæ    chøc kinh doanh  Öc  ¾p  Æt,  vi l ® söa  ÷a    ÕtbÞ  ch c¸cthi   TVRO. 2.Bé  ¬ng  ¹i:   Th m C Êp  Ðp  Ëp  Èu,kinh doanh    ÕtbÞ  ph nh kh     c¸cthi   TVRO,  sau    ã    Õn  khic ý ki tháa thuËn    b»ng    v¨n b¶n  ña  é  c B V¨n  ãa   h ­Th«ng  tin. 3.Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng:   ph tr     ¬  C Êp  Ðp  ¾p  Æt  µ  ö  ông  ph l® vsd TVRO       ¬ng  ×nh truyÒn  ×nh  thu c¸c ch tr   h cña  ícngoµicho    i t ng nªu  ¹ c¸c®iÓ m     kho¶n  vµ    iÓ m       n    c¸c®è  î   t i    b, d  1  c¸c ® c,d kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  µy    a  µn  a  ¬ng  ×nh. 2  1  ®Þ n trªn®Þ b ®Þ ph m Së  V¨n  ãa    h ­ Th«ng    Þu  tinch tr¸chnhiÖ m   íc Uû     tr   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ùc  Ön  Öc  Êp  Ðp  ¾p  Æt   µ  ö  ¬ th hi vi c ph l® vs dông TVRO   thu c¸c  ¬ng  ×nh  ch tr truyÒn  ×nh  ña  íc ngoµi trªn ®Þa   µn  h c n     b ®Þa  ¬ng  ×nh. ph m §i Ò u 7.  1. Bé     V¨n  ãa    h ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖ m   èi hîp  íic¸c c¬    ph   v     quan  ªn li   quan  chøc  Óm    nh  ú  µng  tæ  ki tra®Þ kh n¨m hoÆc   Óm    t  ÊtviÖc  Êp, ki tra®é xu   c 
  4. 4 sö  ông  Êy  Ðp  µ  ö  ýc¸c viph¹m  Ò   Êp  Ðp  µ  ö  ông    ¬ng  d gi ph v x l      v c ph vsd c¸c ch tr×nh truyÒn  ×nh  ña  ícngoµitrong c¶  íctheo quy  nh.   h c n      n    ®Þ 2. Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸ch   nhiÖ m  qu¶n  ý viÖc  Êp, sö  ông  Êy  Ðp  µ  ö  ý c¸c vi ph¹m  Ò   Êp  l  c d gi ph v x l      vc phÐp  µ  ö  ông    ¬ng  ×nh  vsd c¸c ch tr truyÒn  ×nh  ña  íc ngoµi trªn®Þa   µn  h c n     b ®Þa  ¬ng  ×nh  ph m theo quy  nh.   ®Þ Së  V¨n  ãa  Th«ng    óp  û   h ­  tingi U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng thùc hiÖn  ¬ chøc n¨ng qu¶n  ý Öc thu c¸c ch¬ng  ×nh l  vi tr   truyÒn  ×nh  ña  ícngoµitrªn®Þa  µn  a  ¬ng  ×nh. h c n     b ®Þ ph m   §i Ò u 8. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ý  k ban  µnh  µ  h v thay  Õ  th Quy Õt  nh   è  ®Þ s 877/TTg  µy  th¸ng 11  ng 22    n¨m 1996  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph   Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 9.  é   B V¨n  ãa    h ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖ m   ñ  ×,phèihîp  íi   ch tr     v  c¸cc¬    quan  ªnquan  íng dÉn    µnh  li   h  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 10. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  µ  äi  chøc, c¸ nh©n  ã  ¬ v m tæ     c tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n 
Đồng bộ tài khoản