Quyết định 79/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 79/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu vực xã Yên Sở - huyện Thanh Trì – Hà Nội (tỷ lệ 1/2000) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 79/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 79/2003/Q -UB Hà N i, ngày 11 tháng 07 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU V C XÃ YÊN S - HUY N THANH TRÌ – HÀ N I (T L 1/2000) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTG ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 332/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Quy t nh l p các d án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 7886/Q -UB ngày 19/11/2002 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t nhi m v thi t k quy ho ch chi ti t xã Yên S - huy n Thanh Trì, Hà N i t l 1/2000; Xét ngh c a Giám c Quy ho ch - Ki n trúc t i t trình s 162/TTr-QHKT ngày 09/5/2003, QUY T NNH i u 1: Phê duy t quy ho ch chi ti t khu v c xã Yên S - huy n Thanh Trì t l 1/2000 do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p v i các n i dung chính như sau: I/ PH M VI VÀ GI I H N KHU V C NGHIÊN C U: * T ng di n tích trong ranh gi i hành chính xã Yên S : 713,82ha + Phía B c giáp phư ng Hoàng Văn Th - qu n Hai Bà Trưng + Phía Tây giáp xã Th nh Li t và Hoàng Li t + Phía Nam giáp xã T Hi p và xã Yên M + Phía ông giáp xã Tr n Phú, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam và sông H ng * Khu v c nghiên c u quy ho ch có di n tích kho ng: 373,0155 ha + Phía B c giáp phư ng Hoàng Văn Th và qu n Hai Bà Trưng
 2. + Phía Tây giáp tuy n i n cao th 220KV hi n có t Ph L i v tr m Mai ng + Phía Nam giáp xã T Hi p và xã Yên M + Phía ông B c giáp xã Tr n Phú, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam + Phía ông Nam giáp ê sông H ng. II/ M C TIÊU ÁN: - C th hóa quy ho ch chi ti t huy n Thanh Trì t l 1/5000 ã ư c UBND Thành ph Hà N i phê duy t. - Xác nh qu t, cơ c u, ch c năng s d ng t trong khu v c làm cơ s cho vi c phát tri n kinh t xã h i c a a phương - Nghiên c u gi i pháp c i t o, nâng c p h th ng h t ng k thu t và xã h i c a các làng, xóm m b o n nh i s ng c a nhân dân khi th c hi n ô th hóa. - T o ư c không gian ki n trúc a d ng, phong phú, c nh quan môi trư ng h p d n. - Làm cơ s l p các d án u tư xây d ng úng quy ho ch và qu n lý xây d ng trên a bàn xã theo quy ho ch thành ph . III. N I DUNG QUY HO CH CHI TI T: 3.1. Quy ho ch s d ng t: T ng di n tích t trong ph m vi qui ho ch: 373,0155ha Trong ó: - t ư ng giao thông Thành ph và khu v c: 60,4710ha - t cây xanh Thành ph (D án công viên Yên S ) 36,6450ha - t h t ng k thu t Thành ph 20,7640ha - t cơ quan, vi n nghiên c u, trư ng ào t o 13,5960ha - t công nghi p và ti u th công nghi p 6,8870ha - t công c ng khu v c 6,7235ha - t ình, n, chùa, mi u 2,0100ha - t cây xanh công viên, th d c th thao khu v c 2,5990ha - t cây xanh cách ly k t h p bãi 10,6600ha
 3. - t cây xanh cách ly b o v ê sông H ng 8,8700ha - t nông nghi p 49,2980ha - t nghĩa trang xã 1,2780ha - t d tr phát tri n 40,0460ha - t ơn v (làng xóm ô th hóa) 113,1680ha 100% Bao g m: - t 74,2680ha 65,6% + t m i 30,0760ha + t làng xóm ô th hóa 44,1920ha - t nhà tr m u giáo 4,6820ha 4,1% - t trư ng h c (TH-THCS) 4,9490ha 4,4% - t cây xanh công viên, TDTT, h i u hòa 6,5930ha 5,9% - t công c ng ơn v 4,2670ha 3,8% - t cây xanh k t h p bãi 3,5850ha 3,2% - t ư ng giao thông 14,8240ha 13,1% 3.2. Các ch tiêu kinh t k thu t a) Các ch tiêu t ai: - t 46,7m2/ngư i + t m i: 44,3m2/ngư i + Làng xóm ô th hóa 48,5m2/ngư i - t nhà tr m u giáo 3,00m2/ngư i - t trư ng h c (TH+THCS) 3,10m2/ngư i - t cây xanh công viên, TDTT, h i u hòa 4,00m2/ngư i - t công c ng ơn v 2,70m2/ngư i - t cây xanh k t h p bãi 2,30m2/ngư i
 4. - t ư ng giao thông 9,30m2/ngư i b) Ch tiêu dân s : - Dân s kho ng: 15.905 ngư i Trong ó: + Dân s hi n có 10.600 ngư i + Dân s d ki n phát tri n 5.305 ngư i 3.3. B c c quy ho ch và ki n trúc c nh quan * Cây xanh, m t nư c c nh quan và công trình công c ng khu v c: D c theo phía Nam c a tr c ư ng Tam Trinh b trí d i cây xanh cách ly r ng kho ng 10m nh m t o c nh quan cho tr c ư ng và m b o môi trư ng cho khu v c dân cư thôn Yên Duyên. Khu v c trung tâm thôn Yên Duyên b trí các công viên cây xanh, h nư c k t h p v i các công trình TDTT t o thành h th ng liên hoàn n i v i Công viên Yên S . Khu v c phía B c thôn Yên Duyên c i t o nghĩa trang, b sung h th ng cây xanh, h nư c k t h p v i di tích l ch s , tư ng ài li t s , trư ng h c và i m vui chơi công c ng hi n có khu v c này tr thành m t không gian m có t l cây xanh cao cho khu v c. Khu v c phía Nam thôn Yên Duyên b trí khu cânh xanh, h i u hòa xen k trong các khu nhà , c i t o vi khí h u và nâng cao i s ng dân cư. * Nhà t i các thôn, xóm cũ ã t n t i lâu i s ư c c i t o, ch nh trang nhưng v n ph i b o t n ư c nét p truy n th ng c a văn hóa làng quê nông thôn t o ki n trúc c nh quan phong phú, a d ng. * Nhà xây d ng m i trong ranh gi i quy ho ch: t p trung xây d ng nhà cao t ng d c theo ư ng Tam Trinh, xây d ng nhà vư n, nhà bi t th th p t ng phía trong k t h p hài hòa v i không gian c a các khu làng xóm. * Công trình công c ng, thương m i, d ch v cao t ng ư c b trí d c theo ư ng Tam Trinh k t h p v i các nhà cao t ng và h th ng h t ng k thu t, cây xanh ư ng ph ng b t o thành tuy n ư ng có ki n trúc c nh quan văn minh, hi n i c a ngõ phía Nam c a Th ô Hà N i. 3.4. Quy ho ch m ng lư i các công trình h t ng k thu t: 3.4.1. Giao thông:
 5. * ư ng s t: o n tuy n ư ng s t vành ai i quan a bàn xã Yên S là tuy n ư ng ôi, n n ư ng r ng 16m, chi u dài kho ng 2,3km. Ga Yên S trên tuy n ư ng này có di n tích kho ng 4,5ha (trong ph m vi quy ho ch kho ng 3,3ha). * ư ng b : - ư ng vành ai 3: M t c t ngang r ng 80m g m: Hai d i ư ng cao t c r ng 25m, ư ng gom hai bên, m i bên r ng 11m (ph n ư ng dành cho xe cơ gi i r ng 8m, ph n ư ng dành cho xe thô sơ r ng 3m), hè hai bên r ng 8mx2, có các d i phân cách và d i t lưu không d tr m r ng ư ng. Nút giao c t gi a ư ng vành ai 3 và ư ng Tam Trinh là nút khác c t. - ư ng vành ai 4: i song song v i ư ng ê sông H ng, chi u r ng 60m k c ư ng gom hai bên - ư ng ê sông H ng: ư c c i t o nâng c p v i m t ư ng r ng 7,5m - ư ng kh v c g m các tuy n: + ư ng Tam Trinh: Có m t c t ngang i n hình là 40m (hè phía Tây r ng 6,5m, hè phía ông r ng 8m, hai d i xe ch y m i d i r ng 11,25m, d i phân cách trung tâm r ng 3m). o n i qua phía Tây thôn Yên Duyên ư c m r ng c c b v i m t c t ngang r ng 55m (hè phía Tây r ng 6,5m, hè phía ông r ng 7,5m, hai d i xe ch y m i d i r ng 11,25m, d i phân cách trung tâm r ng 3m; b sung thêm d i xe a phương phía ông r ng 5,5m, d i cây xanh phân cách gi a d i xe a phương và d i xe chính r ng 10m). + ư ng Minh Khai - Yên Duyên – ư ng vành ai 3: phía ông khu v c quy ho ch, có m t c t ngang r ng 40m (hai d i xe ch y m i d i r ng 11,25m, d i phân cách trung tâm r ng 3m, hè hai bên r ng 7,25mx2). - Các ư ng phân khu v c: + ư ng Tam Trinh kéo dài (là o n kéo dài c a ư ng Tam Trinh, giao chui qua ư ng vành ai 3 nh p vào các nhánh ư ng gom c a ư ng vành ai 4). Có m t c t ngang r ng 30m (lòng ư ng hai d i r ng 7,5mx2, d i phân cách trung tâm r ng 3m, hè hai bên r ng 6mx2, các nhánh n i vào ư ng gom ư ng vành ai 4 r ng 13,5-17,5m (lòng ư ng r ng 7,5m, hè hai bên r ng 3,5m). + ư ng ra c ng Khuy n Lương: o n t ư ng Tam Trinh kéo dài n ê sông H ng g m 4 làn xe, giao vư t qua ư ng vành ai 4, ư ng s t vành ai và ê sông H ng. - Các ư ng có m t c t ngang r ng 30m (lòng ư ng r ng 15m, hè hai bên r ng 7,5mx2) g m: + ư ng Th nh Li t – B c h Yên S - Yên Duyên: phía B c khu v c quy ho ch, n i qu c l 1 v i ư ng khu v c Minh Khai – Yên Duyên.
 6. + ư ng t qu c l 1 n ga Yên S : phía Nam khu v c quy ho ch, n i qu c l 1 v i ư ng vành ai 4. + ư ng giáp phía ông công viên h Yên S , phía Nam ư ng vành ai 3, n i ư ng gom phía Nam ư ng vành ai 3 v i ư ng t qu c l 1 n ga Yên S . - Các tuy n ư ng khác: + ư ng ven phía Nam mương Tr n Phú: có m t c t ngang r ng 21,25m (lòng ư ng r ng 11,25m, hè hai bên r ng 5mx2), n i ư ng Tam Trinh v i ư ng Minh Khai – Yên Duyên. + ư ng giáp ông công viên Yên S , phía B c ư ng vành ai 3, phía Tây thôn S Thư ng: có m t c t ngang r ng 20,5m (lòng ư ng r ng 11,25m, hè hai bên r ng 4,75mx2), n i ư ng gom phía B c ư ng vành ai 3 v i ư ng Tam Trinh. + ư ng ven phía B c mương d n n tr m bơm u m i Yên S : có m t c t ngang r ng 17,5m (lòng ư ng r ng 7,5m, hè hai bên r ng 5mx2). - Các tuy n ư ng nhánh có m t c t ngang r ng 13,5-17,5m. Riêng tuy n ư ng nhánh hư ng ông – Tây qua thôn Yên Duyên có m t c t ngang r ng 21,25m, là o n kéo dài qua ư ng Tam Trinh c a tuy n ư ng B=20,5m giáp công viên Yên S , phía Tây và phía B c thôn S Thư ng. Các tuy n ư ng nhánh ư c xây d ng d c theo ranh gi i khu làng xóm cũ và khu xây d ng m i ư c s d ng b trí các công trình h t ng k thu t. - T i các v trí các ư ng nhánh u n i v i các tuy n ư ng khu v c ch t ch c giao nh p vào d i giao thông a phương, cho phép r trái t i nút giao gi a các ư ng khu v c và ư ng nhánh theo nguyên t c: m b o kho ng cách gi a các nút có r trái t 400-500m tr lên. - T i khu làng xóm hi n có, các ư ng liên xã và thôn xóm ư c c i t o nâng c p m r ng theo quy nh c a Thành ph t i Quy t nh s : 69/1999/Q -UB ngày 18/8/1999 c a UBND Thành ph Hà N i. Tuy n ư ng liên thôn, xã hi n nay ư c nâng c p c i t o thành ư ng tr c chính c a khu làng xóm cũ v i m t c t ngang r ng t i thi u 6m (ưu tiên i b ). Các tuy n ư ng thôn xóm xương cá hi n có khác ư c c i t o v i chi u r ng t i thi u 3,5m. - Nơi xe: + Các công trình công c ng, nhà cao t ng, bi t th , nhà vư n ph i t m b o nhu c u xe t i ga ra, bãi xe b trí trong khuôn viên, t ng h m và ho c t ng 1 c a công trình. + Các bãi xe t p trung ư c b trí trên tuy n tr c chính c a khu quy ho ch, xen k trong các khu t cây xanh và công trình công c ng, g n v i khu làng xóm hi n có. 3.4.2. Thoát nư c mưa và cao san n n: a) Thoát nư c mưa:
 7. - Hư ng thoát nư c chính cua phu v c quy ho ch là tuy n mương Tr n Phú, sông Kim Ngưu phía B c và tuy n mương d n tr m bơm Yên S phía Nam. - Cao kh ng ch c a khu v c quy ho ch: Cao thi t k t i khu v c làng xóm cũ kho ng 5,6-5,8m, m b o thoát nư c t ch y. i v i khu v c xây d ng m i, cao n n thi t k kho ng t 5,8-6,2m. - M ng lư i c ng thoát nư c: + Các tuy n c ng chính xây d ng d c theo các ư ng khu v c, ư ng phân khu v c và ư ng nhánh. + Các tuy n c ng nhánh xây d ng d c theo các tuy n ư ng nhánh. + i v i khu v c làng xóm, xóm cũ xây d ng b sung k t h p v i c i t o nâng c p các tuy n c ng, rãnh hi n có d c theo các ư ng làng, ngõ xóm. + T ng chi u dài các tuy n c ng kho ng 13415m. b) San n n: - Cao n n các ô t ư c xác nh t cao các tuy n c ng xây d ng d c theo các ư ng quy ho ch. d c mái n n, m b o thoát nư c t ch y. - thu gom nư c mưa t khu dân cư làng xóm cũ có cao n n th p hơn cao n n khu xây d ng m i, xây d ng các rãnh thoát nư c d c theo các ư ng quy ho ch ranh gi i khu v c m i và khu dân cư cũ (cao áy rãnh cao hơn cao áy c ng thóa nư c chung c a khu quy ho ch). Các tuy n rãnh này u n i v i h th ng c ng thoát nư c chung c a khu v c quy ho ch. 3.4.3. Quy ho ch c p nư c a) Ngu n nư c: Nư c c p cho khu v c quy ho ch là nhà máy nư c Pháp Vân (công su t 30.000m3/ngày. êm) và nhà máy nư c Nam Dư ang xây d ng (công su t giai o n I là 30.000m3/ngày. êm, s ư c nâng lên 120.000m3/ngày. êm) thông qua các tuy n ư ng ng truy n d n F800 và F600 d c theo ư ng vành ai 3 và tuy n ư ng phân khu v c phía B c h Yên S . b) M ng lư i ư ng ng: b.1. C p nư c khu v c quy ho ch Nam S Thư ng: Nư c c p cho khu v c quy ho ch ư c l y t nguyên ng F300 xây d ng d c trên ư ng Tam Trinh. Các ư ng ng phân ph i có ư ng kính F110 t d c theo các ư ng xung quanh khu v c quy ho ch. T các ư ng ng F110 r nhánh các ng d ch v F50 i d c theo các ư ng nhánh, ư ng vào nhà c a khu xây d ng m i và các ư ng thôn, xóm t i khu làng xóm cũ c p nư c cho các h tiêu th .
 8. b.2. C p nư c khu v c quy ho ch B c S Thư ng và Yên Duyên. Tuy n ng chính là ư ng ng F300 d c theo ư ng Tam Trinh. Các tuy n ng phân ph i có ti t di n F160, F110 và F90 xây d ng d c theo các tuy n ư ng khu v c, phân khu v c và ư ng nhánh phía B c, phía ông, phía Tây và tr c ông – Tây c a khu v c quy ho ch t o thành 3 vòng khép kín. Các tuy n ng phân ph i F50 ¸ F32 ư c xây d ng d c theo các tuy n ư ng ngõ, xóm trong khu v c làng xóm cũ và các ư ng nhánh t i khu v c xây d ng m i c p nư c cho các h tiêu th . - T ng chi u dài các ư ng ng c p nư c t F50 ¸ F300 kho ng 18281m c) C p nư c ch a cháy: D c theo các tuy n ng có ư ng kính t F110 ¸ F300 t m t s h ng c u h a. Các h ng c u h a này s có thi t k riêng và ph i có s ph i h p th ng nh t v i cơ quan phòng cháy, ch a cháy c a thành ph . i v i các công trình cao t ng c n có h th ng ch a cháy riêng cho t ng công trình. 3.4.4. C p i n: a) Ngu n c p: Khu v c quy ho ch ư c c p i n t tr m bi n áp 110/22KV Mai ng hi n có phía B c thông qua các tuy n cáp tr c 22KV: 2XLPE – 240mm2 d ki n xây d ng d c theo ư ng Tam Trinh. b) M ng trung th : - Trư c m t khi m ng cáp 22KV chưa xây d ng, các ph t i c a khu v c quy ho ch v n ti p t c s d ng các tuy n dây 6KV, 35KV hi n có, các tuy n dây này s ư c thay th d n b ng các tuy n dây 22KV xây d ng theo quy ho ch. - Lâu dài, xây d ng 3km tuy n cáp tr c 22KV XLPE – 240mm2 t tr m bi n áp 110/22KV Mai ng i ng m d c ư ng Tam Trinh và ư ng Pháp Vân; 2,8km cáp nhánh 22KV; 2XLPE-120mm2 ¸ 150mm2, b trí i d c các ư ng quy ho ch c p i n cho các tr m bi n áp 22/0,4KV xây m i và hi n có. c) M ng phân ph i: - Tr m bi n áp 22/0,4KV: Xây m i 20 tr m bi n áp có t ng công su t 21.020KVA, nâng công su t máy bi n áp c a 8 tr m hi n có v i t ng công su t 2630KVA, di chuy n 1 tr m 320KVA n m trong hành lang m ư ng Pháp Vân. - Lư i h th 0,4KV chi u sáng èn ư ng: S d ng èn th y ngân cao áp và èn Halogel. Các tuy n ư ng chính, khu v c, phân khu v c h th ng èn ư ng b trí 2 bên hè ư ng. Các ư ng nhánh b trí 1 bên hè ư ng. 3.4.5. Thông tin bưu i n: a) Ngu n c p:
 9. Khu v c quy ho ch thu c ph m vi ph c v c a t ng ài i u khi n Giáp Bát. Các h thuê bao khu v c quy ho ch ư c l y ngu n t t ng ài v tinh No6: 7000 s s xây d ng trong khu v c trung tâm công c ng c a khu v c quy ho ch Yên Duyên. b) M ng ngo i vi: - Xây d ng 0,1km tuy n cáp quang liên ài n i t ng ài i u khi n Giáp Bát v i t ng ài v tinh No6; xây d ng 4km cáp g c t t ng ài v sinh No6 n 18 t cáp thuê bao v i t ng dung lư ng 5700 s . 3.4.6. Thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: a) Thoát nư c th i: Ph i h p gi a h th ng thoát nư c m i và h th ng thoát nư c cũ thông qua các v trí u n i trên các tuy n ư ng quy ho ch ranh gi i khu v c xây d ng m i và khu làng xóm cũ. - Các tuy n c ng thoát nư c th i thành ph : D c theo ư ng Tam Trinh và tuy n ư ng khu v c phía ông khu v c quy ho ch t các tuy n c ng nư c th i ti t di n D=1000 và 800mm. Hai tuy n c ng này u n i v i tuy n c ng nư c th i thành ph có ti t di n D=1250-1500mm xây d ng d c theo tuy n ư ng phân khu v c phía B c thôn Yên Duyên ưa ra tr m x lý nư c th i c a Thành ph phía ông khu v c quy ho ch. - Tuy n c ng thoát nư c th i chính c a khu v c quy ho ch: Xây d ng d c theo ư ng Tam Trinh và ư ng Tam Trinh kéo dào, có ti t di n D=300-400mm, u n i v i tuy n c ng chính c a Thành ph ch y d c theo tuy n ư ng phân khu v c phía B c thôn Yên Duyên. Trên tuy n c ng này có hai tr m bơm chuy n b c công su t 56m3/h và 134m3/h t trong khu v c t cây xanh. T ng chi u dài các tuy n c ng thoát: 9.645m c ng D300; 1551m c ng D400mm, 235m c ng D150mm và 445m c ng D1500mm. b) V sinh môi trư ng - Rác th i sinh h at ư c thu gom tr c ti p b ng xe Ny tay theo gi c nh ho c thu gom vào các thùng rác và công ten nơ kín dung tích 0,4-1m3 ( ư c Công ty Môi trư ng ô th ho c xí nghi p Môi trư ng ô th huy n thu gom hàng ngày). S lư ng và v trí các thùng và công ten nơ ch a rác ư c tính toán theo bán kính ph c v kho ng 100m. - Các công trình công c ng, nhà cao t ng, các xí nghi p công nghi p, kho tàng, cơ quan s ký h p ng v n chuy n v i Công ty Môi trư ng ô th theo h p ng riêng tùy thu c vào kh i lư ng và tính ch t rác th i. 3.5. Các d án ưu tiên
 10. 1) D án xây d ng h th ng h t ng k thu t khu v c (giao thông, thoát nư c, c p i n, c p nư c ...) và c i t o h th ng h t ng k thu t khu v c làng xóm, dân cư ã có trên a bàn xã. 2) D án chuy n i lao ng, t o vi c làm cho nh ng h dân b thu h i t nông nghi p b ng vi c u tư xây d ng trư ng d y ngh , phát tri n ti u th công nghi p, công nghi p s ch quy mô v a và nh . 3) D án chuy n i cây tr ng v t nuôi theo hư ng nông nghi p sinh thái trên qu t nông nghi p còn l i. 4) D án c i t o và xây d ng m i các công trình h t ng xã h i (nhà tr , m u giáo, trư ng h c, câu l c b , nhà văn hóa xã, tr m y t , ch , tr s y ban, cây xanh, sân chơi) t ng bư c n nh và nâng cao i s ng tinh th n cho nhân dân trong xã. 5) Qu n lý qu t tr ng trên a bàn xã dành d tr cho khai thác ph c v chung c ng ng; Thu h i t c a các xí nghi p, cơ s s n xu t gây ô nhi u môi trư ng và hoang hóa lãng phí ph c v l i ích công c ng a phương. 6) D án khai thác, kinh doanh khu kho, bãi ch a v t li u xây d ng t i khu v c c ng Khuy n Lương, gi i quy t vi c làm, t o ngu n thu h p pháp cho a phương. i u 2: Giám c S Quy ho ch – Ki n trúc ch u trách nhi m xác nh n h sơ, b n v thi t k theo quy ho ch chi ti t ư c duy t; ch trì, ph i h p v i UBND huy n Thanh Trì và UBND xã Yên S t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t khu v c xã Yên S , t l 1/2000 sau 15 ngày k t ngày Quy t nh này có hi u l c các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Giao cho Ch t ch UBND huy n Thanh Trì ch trì, ph i h p v i các s , ngành có liên quan t ch c tri n khai, th c hi n các d án ư c xu t theo quy ho ch. - Ch t ch UBND huy n Thanh Trì, Giám c các s : Xây d ng, Quy ho ch – Ki n trúc có trách nhi m ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch, x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông công chính, a chính Nhà t, Tài chính V t giá, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Ch t ch UBND huy n Thanh Trì, Ch t ch UBDN xã Yên S , Th trư ng các s , ban, ngành, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
 11. Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản