Quyết định 79/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định 79/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 79/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 79/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 79/2004/Q§­BTC  ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 2004 VÒ viÖc ban hµnh biÓu møc thu  lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt,  may sang thÞ trêng Hoa Kú Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03/6/2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ  phÝ; Sau   khi   cã   ý   kiÕn   cña   Bé   Th¬ng   m¹i   (c«ng   v¨n   sè  4233TM­XNK ngµy 10/08/2004 vÒ viÖc lÖ phÝ h¹n ng¹ch hµng  dÖt, may xuÊt khÈu sang thÞ trêng Hoa kú); Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc  thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt, may sang thÞ tr­ êng Hoa Kú. BiÓu møc thu lÖ phÝ ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy  thay   thÕ   BiÓu   møc   thu   lÖ   phÝ   h¹n   ng¹ch   xuÊt   khÈu   hµng  dÖt, may sang  thÞ  trêng  Hoa  Kú ban hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh   sè   16/2004/Q§­BTC   ngµy   12/02/2004   cña   Bé   trëng   Bé  Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ h¹n ng¹ch  xuÊt khÈu hµng dÖt, may sang thÞ trêng EU vµ Hoa Kú.  §iÒu   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ  ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005. TÊt c¶ c¸c l« hµng ký vËn ®¬n  kÓ   tõ   ngµy   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   ®îc   ¸p  dông theo møc thu quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 §iÒu   3:    C¸c quy ®Þnh vÒ c¬ quan thu lÖ phÝ, ®¨ng  ký, kª khai, thu, nép  lÖ phÝ, qu¶n lý vµ sö dông tiÒn lÖ  phÝ thu ®îc vÉn thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 16/2004/Q§­ BTC ngµy 12/02/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban  hµnh biÓu  møc  thu  lÖ phÝ h¹n ng¹ch  xuÊt khÈu hµng  dÖt,  may sang thÞ trêng EU vµ Hoa Kú .
  3. 3 B I Ó U   M ø C   T H U   L Ö   P H Ý   H ¹ N   N G ¹ C H   X U Ê T   K H È U   H µ N G   D Ö T ,  MAY SANG THÞ TR¦êNG HOA Kú (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 79 /2004/Q§­BTC  ngµy 11/10/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) § ¥ N   V Þ  M ø C   T H U  STT T£N CHñNG LO¹I HµNG CAT TÝNH (§åNG) 1 ChØ may, sîi ®Ó b¸n lÎ 200 Kg 0 2 Sîi b«ng ®∙ tr¶i 301 Kg 0 3 TÊt chÊt liÖu b«ng 332 T¸ ®«i 0 4 ¸o kho¸c nam d¹ng comple 333 T¸ 0 ¸o   kho¸c   nam   n÷   chÊt   liÖu  5 334/335 T¸ 1.800 b«ng ¸o s¬mi nam dÖt kim nam, n÷  6 338/339 T¸ 750 chÊt liÖu b«ng ¸o   s¬mi   nam   dÖt   thoi   chÊt  7 340/640 T¸ 1.200 liÖu b«ng vµ sîi nh©n t¹o ¸o   s¬mi   n÷   dÖt   thoi   chÊt  8 341/641 T¸ 1.200 liÖu b«ng vµ sîi nh©n t¹o V¸y   ng¾n   chÊt   liÖu   b«ng   vµ  9 342/642 T¸ 750 sîi nh©n t¹o 10 ¸o sweater chÊt liÖu b«ng 345 T¸ 0 11 QuÇn nam n÷ chÊt liÖu b«ng 347/348 T¸ 2.400 QuÇn   ¸o   ngñ   chÊt   liÖu   b«ng  12 351/651 T¸ 0 vµ sîi nh©n t¹o §å lãt chÊt liÖu b«ng vµ sîi  13 352/652 T¸ 0 nh©n t¹o 359/659 14 QuÇn yÕm,... Kg 0 ­C 359/659 15 QuÇn ¸o b¬i Kg 450 ­S 16 ¸o kho¸c nam chÊt liÖu len 434 T¸ 0 17 ¸o kho¸c n÷ chÊt liÖu len 435 T¸ 0 18 S¬mi nam, n÷ chÊt liÖu len 440 T¸ 0 19 QuÇn nam chÊt liÖu len 447 T¸ 0 20 QuÇn n÷ chÊt liÖu len 448 T¸ 0 V¶i b»ng sîi fi­la­m¨ng tæng  21 620 M2 0 hîp kh¸c 22 TÊt chÊt liÖu sîi nh©n t¹o 632 T¸ ®«i 0
  4. 4 § ¥ N   V Þ  M ø C   T H U  STT T£N CHñNG LO¹I HµNG CAT TÝNH (§åNG) ¸o s¬mi dÖt kim nam n÷ chÊt  23 638/639 T¸ 750 liÖu sîi nh©n t¹o ¸o   sweater   chÊt   liÖu   sîi  24 645/646 T¸ 0 nh©n t¹o QuÇn   nam   n÷   chÊt   liÖu   sîi  25 647/648 T¸ 1.500 nh©n t¹o
Đồng bộ tài khoản