Quyết định 79/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định 79/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 79/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 79/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG KHU Ô THN M I NAM THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 02/2006/N -CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v ban hành Quy ch khu ô th m i; Căn c Quy t nh s 759/Q -TTg ngày 11 tháng 9 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Trư ng Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph t i Công văn s 694/BQLKN-VP ngày 11 tháng 7 năm 2008 và c a Giám c S N i v t i T trình s 796/TTr-SNV ngày 08 tháng 10 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Trư ng Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph , Th trư ng các S - ngành - ơn v thành ph có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph ; - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ; - S N i v (2b), Công an thành ph (PC.13); - Chi nhánh NHNN TP, Kho b c Nhà nư c TP; - Trung tâm Công báo; Lê Hoàng Quân - VPH -UB : Các PVP, Các phòng CV; - Lưu : VT, (VX/Nh) L.
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG KHU Ô THN M I NAM THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 79 /2008/Q -UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph H Chí Minh là cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph , th c hi n qu n lý nhà nư c v u tư và xây d ng Khu ô th Nam thành ph theo s y quy n c a y ban nhân dân thành ph . Khu ô th Nam thành ph bao g m: Khu ô th theo quy ho ch t ng th ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 749/Q -TTg ngày 08 tháng 12 năm 1994 và án QHCT 1/5000 khu Nam, d án khu i h c 583ha, d án c a t p oàn GS 349ha, d án sân Golf 250ha c a Công ty Liên doanh Phú M Hưng, Khu ô th C ng Hi p Phư c. i u 2. Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph H Chí Minh có ch c năng t ch c v n ng u tư; th c hi n vi c qu n lý nhà nư c theo cơ ch “m t c a” v u tư và xây d ng; ph i h p v i các cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph v i y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã trên a bàn qu n lý các ho t ng khác có liên quan n u tư, xây d ng t i Khu ô th m i Nam thành ph . i u 3. Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph có tên giao d ch qu c t : MANAGEMENT AUTHORITY FOR SOUTHERN AREA DEVELOPMENT OF HOCHIMINH CITY (MASD). Tr s : S 9 - 11 ư ng Tân Phú, phư ng Tân Phú, qu n 7, thành ph H Chí Minh. i u 4. Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách nhà nư c, ư c m tài kho n t i ngân hàng và Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh. Chương II NHI M V VÀ QUY N H N i u 5. Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph có nhi m v , quy n h n và trách nhi m như sau: 1. V lĩnh v c qu n lý quy ho ch - ki n trúc:
  3. a) Ban Qu n lý khu Nam t ch c l p và thNm nh phê duy t quy ho ch chi ti t 1/2000 các khu ch c năng trên cơ s quy ho ch 1/5000 ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. i v i các khu A, B, C, D, E c a Công ty Liên doanh Phú M Hưng và các khu ch c năng c bi t: th d c th thao, ch u m i, khu vui chơi gi i trí, khu i h c t p trung; Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph là u m i trình y ban nhân dân thành ph phê duy t quy ho ch sau khi có ý ki n thNm nh c a S Quy ho ch-Ki n trúc. Ban Qu n lý khu Nam hư ng d n l p và t ch c thNm nh, phê duy t quy ho ch chi ti t 1/500 t t c các d án. b) Theo dõi tri n khai vi c th c hi n quy ho ch và xây d ng. xu t c p có thNm quy n i u ch nh quy ho ch i v i các khu v c không thu c thNm quy n sao cho phù h p v i quy nh và tình hình th c t ; c) T ch c nghiên c u và ban hành các văn b n thu c thNm quy n qu n lý v quy ho ch xây d ng; d) T ch c công b công khai n i dung quy ho ch chi ti t ã phê duy t, gi i thi u a i m, c p ch ng ch quy ho ch; e) Ki m tra quy ho ch xây d ng k t n i cơ s h t ng bên trong v i bên ngoài khu ô th m i; ki m tra vi c th c hi n ki n trúc, c nh quan ô th và môi trư ng theo quy ho ch xây d ng ư c duy t. 2. V lĩnh v c qu n lý xây d ng: a) Ph i h p v i cơ quan chuyên ngành thành ph hư ng d n, ki m tra th c hi n các quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng; b) Ki m tra vi c th c hi n xây d ng theo quy ho ch ư c duy t, phát hi n các vi ph m, ch ng yêu c u các cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh; c) ThNm nh thi t k cơ s các d án nhóm B và C lĩnh v c xây d ng công trình dân d ng trên a bàn Khu Nam. d) Hư ng d n và c p phép xây d ng công trình theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 3. V lĩnh v c qu n lý u tư: a) Xây d ng cơ ch chính sách ưu ãi và h tr u tư vào khu ô th m i, trình c p có thNm quy n quy t nh tri n khai th c hi n; b) Xây d ng các phương án thu hút các ngu n v n u tư trong nư c và nư c ngoài b ng nhi u hình th c phù h p v i quy nh c a pháp lu t; nghiên c u hư ng d n phương th c u tư các d án tr ng i m và t ch c th c hi n u tư theo ch o c a y ban nhân dân thành ph ; th c hi n s y nhi m c a y ban nhân dân thành ph , t ch c àm phán các kho n vay và vi n tr cho các d án phát tri n cơ s h t ng và phúc l i công c ng c a Khu ô th m i;
  4. c) u th u ho c l a ch n ch u tư cho các d án trong khu ô th m i; hư ng d n, ti p nh n và gi i quy t h sơ các d án u tư theo quy nh hi n hành; theo dõi ki m tra vi c tri n khai th c hi n d án; d) T ch c l p và trình duy t quy nh qu n lý u tư xây d ng khu ô th m i; t ch c th c hi n, ki m tra và ph i h p cùng chính quy n a phương, các cơ quan liên quan x lý vi ph m theo pháp lu t; xu t bi n pháp ch tài c n thi t nh m m b o yêu c u tri n khai xây d ng các d án theo quy ho ch và ti n quy nh. e) Th t c hành chính trên lĩnh v c u tư: Ti p nh n h sơ d án u tư, thNm nh theo quy nh hi n hành và trình y ban nhân dân thành ph c p Gi y ch ng nh n u tư i v i các d án trên a bàn Khu ô th m i Nam thành ph . Xem xét và ký văn b n ch p thu n ho c không ch p thu n i v i các th t c hành chính c a d án, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài không ăng ký l i, quy nh t i i u 22 Ngh nh s 101/2006/N -CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph : + Xem xét gi i quy t vi c xác nh n ăng ký thay i nhân s c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. + M văn phòng giao d ch, kho hàng, c a hàng gi i thi u s n phNm (không mang tính s n xu t) t i thành ph H Chí Minh. + Thay i a i m tr s chính trong ph m vi thành ph H Chí Minh. 4. V lĩnh v c qu n lý t ai - môi trư ng: a) Là cơ quan u m i, ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có liên quan c a thành ph th c hi n vi c qu n lý s d ng t trong khu v c theo quy nh; ti n hành i u tra, kh o sát, o c, l p b n a chính. L p quy ho ch, k ho ch s d ng t trình c p thNm quy n phê duy t và thông báo n y ban nhân dân các qu n - huy n có liên quan. Tr c ti p thNm nh h sơ giao t, l p th t c trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. b) Ph i h p v i y ban nhân dân qu n - huy n có liên quan th c hi n qu n lý môi trư ng theo quy nh, hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy nh v b o v môi trư ng c a các d án; c) Qu n lý t công trình công c ng không kinh doanh trong các d án u tư, ph i h p v i chính quy n a phương và các ngành ch c năng u tư các công trình công c ng ó; t công trình công c ng khai thác kinh doanh, Trư ng ban ư c y quy n ký văn b n thu n a i m d án u tư. d) Qu n lý u tư xây d ng 5 khu tái nh cư ã ư c xác nh trong quy ho ch t ng th Khu Nam; e) T ch c, ki m tra, x lý và ki n ngh c p có thNm quy n thu h i t i v i các d án không tri n khai, ch m tri n khai ho c tri n khai không úng m c ích u tư;
  5. g) Căn c quy nh hi n hành có liên quan, Ban Qu n lý Khu ô th Nam thành ph ch trì ph i h p v i S Tài chính, y ban nhân dân các qu n - huy n và các S - ngành có liên quan xây d ng chính sách trình y ban nhân dân thành ph quy t nh ban hành và tham gia v i các qu n - huy n trong công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, b trí t m cư, tái nh cư theo quy nh c a pháp lu t. 5. V lĩnh v c qu n lý khai thác h t ng: a) Qu n lý nhà nư c th ng nh t các lĩnh v c u tư - xây d ng và khai thác các công trình h t ng k thu t; b) T ch c l p và trình y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh qu n lý khai thác h t ng k thu t khu ô th m i; c) T ch c lưu tr h sơ thi t k k thu t và h sơ hoàn công công trình. Làm u m i t ch c, hư ng d n bàn giao cho các cơ quan có liên quan và ưa công trình vào khai thác s d ng; d) Ph i h p v i y ban nhân dân qu n - huy n và các cơ quan liên quan c a thành ph xu t t tên ư ng, c p s nhà theo quy nh. Chương III CƠ C U T CH C B MÁY i u 6. Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph có Trư ng ban và các Phó Trư ng ban và b máy giúp vi c. Trư ng ban do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh b nhi m, mi n nhi m. Các Phó Trư ng ban do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng ban. i u 7. Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph ho t ng theo ch th trư ng, Trư ng ban là ngư i lãnh o, qu n lý và i u hành m i ho t ng c a Ban, ch u trách nhi m tr c ti p v i y ban nhân dân thành ph . Các Phó Trư ng ban có trách nhi m giúp Trư ng ban th c hi n m t s m t công tác, ch u trách nhi m v i Trư ng ban và c p trên v k t qu th c hi n nh ng n i dung ã ư c phân công. Nh ng trư ng h p Trư ng ban y nhi m cho các Phó Trư ng ban gi i quy t công vi c thu c trách nhi m và thNm quy n c a Trư ng ban thì các Phó Trư ng ban ph i ch u trách nhi m trư c Trư ng ban v nh ng ý ki n và quy t nh c a mình. i u 8. B máy t ch c c a Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph 1. Các phòng chuyên môn nghi p v : Ban Qu n lý khu Nam có Văn phòng và các phòng tr c thu c; ch c năng, nhi m v , s lư ng, tên g i các phòng do Trư ng ban quy t nh trên cơ s trao i th ng nh t
  6. v i Giám c S N i v và phù h p v i biên ch nhân s ư c y ban nhân dân thành ph giao. 2. ơn v s nghi p: - Trung tâm D ch v - tư v n u tư xây d ng. 3. Theo yêu c u công tác, Trư ng ban có trách nhi m trình y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p các lo i hình t ch c phòng, ban tr c thu c; các ơn v s nghi p, các trung tâm d ch v , khai thác cơ s h t ng trong quá trình tri n khai u tư, xây d ng Khu ô th m i. Chương IV QU N LÝ TÀI CHÍNH, TÀI S N i u 9. Kinh phí ho t ng Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph do ngân sách nhà nư c c p; th c hi n d toán thu chi, quy t toán kinh phí nhà nư c úng nguyên t c, ch tài chính. Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph ư c phép thu và s d ng m t s lo i phí, l phí theo quy nh. i u 10. Th c hi n theo tiêu chuNn, nh m c nhà nư c quy nh và qu n lý s d ng hi u qu các lo i tài s n, trang thi t b , phương ti n làm vi c ph c v công tác. Chương V QUAN H CÔNG TÁC i u 11. Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph ch u s qu n lý tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân thành ph ; có trách nhi m báo cáo nh kỳ v k t qu ho t ng theo ch quy nh và báo cáo t xu t khi có yêu c u c a y ban nhân dân thành ph , các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph và các B , ngành Trung ương có liên quan. i u 12. Quan h v i các S -ngành thành ph 1. M i quan h gi a Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph v i các S - ngành thành ph là quan h trao i thông tin và ph i h p ho t ng qu n lý nhà nư c gi a các cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph theo ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m ư c y ban nhân dân thành ph quy nh; 2. Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph gi i quy t các v n có liên quan n công tác qu n lý nhà nư c, qu n lý ngành trên a bàn Khu ô th Nam thành ph H Chí Minh. i u 13. Quan h v i a phương
  7. 1. M i quan h gi a Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph v i y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã là m i quan h gi a cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph v i cơ quan hành chính a phương; 2. Trong các lĩnh v c thu c thNm quy n c a Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph ư c quy nh trong Quy ch này, Ban có trách nhi m thông báo và ph i h p v i y ban nhân dân các c p trong các lĩnh v c quy ho ch, k ho ch u tư, xây d ng cơ s h t ng, các khu dân cư, các khu tái nh cư, các cơ s kinh t - xã h i thi t y u liên quan n i s ng c a nhân dân a phương; i u 14. Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph có trách nhi m t o i u ki n và môi trư ng thu n l i cho các nhà u tư, công b công khai quy ho ch, k ho ch và các ch , chính sách, ch thu phí và l phí có liên quan, gi i quy t các th t c hành chính theo quy nh. ng th i ki m tra th c hi n d án c a các nhà u tư, x lý vi ph m (n u có) và ki n ngh các cơ quan ch c năng x lý theo thNm quy n. Chương VI I U KHO N THI HÀNH i u 15. Trư ng Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph căn c n i dung c a Quy ch này, ban hành quy ch làm vi c c a Ban, b trí nhân s th c hi n t t nhi m v ư c giao. i u 16. Trư ng Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph , Th Trư ng các S - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy ch này. i u 17. Quy ch này ư c y ban nhân dân thành ph b sung, s a i và i u ch nh phù h p v i quy nh c a pháp lu t và yêu c u th c ti n c a tình hình theo ngh c a Trư ng Ban Qu n lý u tư và xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph và Giám c S N i v thành ph ./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản