Quyết định 79/2008/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định 79/2008/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 79/2008/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TÂY NINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 79/2008/Q -UBND Tây Ninh, ngày 02 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH PHÂN C P QU N LÝ VÀ TH C HI N QUY HO CH XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH TÂY NINH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t t ch c H i ng Nhân dân và y ban Nhân dân năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 07/2008 TT-BXD ngày 07/4/2008 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n l p, th m nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 03/2008/Q -BXD ngày 31/3/2008 c a B Xây d ng v vi c ban hành quy nh n i dung th hi n b n v , thuy t minh i v i nhi m v và án quy ho ch xây d ng; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 569/TTr-SXD ngày 01/7/2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh phân c p qu n lý và th c hi n quy ho ch xây d ng trên a bàn t nh Tây Ninh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký; Quy t nh này thay th quy t nh s 186/2007/Q -UBND ngày 23/3/2007 c a UBND t nh v vi c ban hành quy nh phân c p qu n lý và th c hi n quy ho ch xây d ng trên a bàn t nh. i u 3. Giao Giám c S Xây d ng t ch c tri n khai và hư ng d n cho các cơ quan, ơn v , a phương th c hi n quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Xây d ng, th trư ng các s , ban, ngành có liên quan; Ch t ch UBND các huy n, th xã và Ch t ch UBND các xã, phư ng, th tr n có trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
 2. Nguy n Văn Châu QUY NNH PHÂN C P QU N LÝ VÀ TH C HI N QUY HO CH XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH TÂY NINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 79/2008/Q -UBND ngày 02/10/2008 c a UBND t nh) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh i v i các công tác sau: a) Qu n lý quy ho ch xây d ng trên a bàn t nh; b) Công tác ph i h p qu n lý gi a các cơ quan có liên quan trong công tác qu n lý quy ho ch xây d ng trên a bàn t nh. 2. i tư ng áp d ng: Các t ch c, cá nhân (trong nư c và ngoài nư c) có liên quan n công tác qu n lý quy ho ch xây d ng ho c có nhu c u s d ng t (k c m t nư c) quy ho ch, xây d ng, u tư khai thác h t ng k thu t, c nh quan và môi trư ng trên a bàn t nh. i u 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v quy ho ch xây d ng y ban nhân dân t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v quy ho ch xây d ng trên a bàn t nh theo phân c p c a Chính ph . S Xây d ng là cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND t nh v vi c th c hi n công tác qu n lý nhà nư c v quy ho ch xây d ng trên a bàn t nh; ch trì ph i h p v i các s , ban, ngành liên quan giúp UBND t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v quy ho ch xây d ng liên quan n các lĩnh v c qu n lý khác theo quy nh pháp lu t và n i dung quy nh này. UBND các huy n th (g i t t là c p huy n) qu n lý quy ho ch xây d ng trên a bàn mình qu n lý; UBND các phư ng, xã và th tr n (g i t t là c p xã) tr c ti p qu n lý quy ho ch xây d ng c a a phương mình. Các cơ quan ư c phân c p nêu trên ch u trách nhi m trư c UBND t nh v công tác qu n lý quy ho ch ư c giao theo úng quy nh c a pháp lu t.
 3. i u 3. M t s quy nh chung Quy ho ch xây d ng ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t là cơ s UBND các c p qu n lý các ho t ng xây d ng, tri n khai các d án u tư xây d ng công trình. 1. Quy ho ch xây d ng g m ba lo i sau: Quy ho ch xây d ng vùng. Quy ho ch xây d ng ô th bao g m: +Quy ho ch chung xây d ng ô th (có thi t k ô th trong quy ho ch chung xây d ng ô th ); +Quy ho ch chi ti t xây d ng ô th (có thi t k ô th trong quy ho ch chi ti t xây d ng ô th ). Quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn. 2. Các khu ch c năng khác ngoài ô th (khu ô th , khu du l ch, khu b o t n di s n, giáo d c ào t o, y t , công nghi p a phương,...); các khu ch c năng khác thu c khu ô th m i … L p quy ho ch theo quy nh c a quy ho ch xây d ng ô th ; Các khu ch c năng khác ngoài ô th k trên n u có quy mô trên 500 ha ph i ti n hành l p quy ho ch chung xây d ng trư c khi l p quy ho ch chi ti t xây d ng. S Xây d ng hư ng d n l p quy ho ch chi ti t xây d ng 1/500 khi l p d án u tư xây d ng công trình ho c l p Báo cáo kinh t k thu t. 3. Quy ho ch xây d ng mang tính d báo 05, 10 năm ho c dài hơn, do ó khi xu t hi n các y u t tác ng làm thay i các d báo thì c n ph i ti n hành i u ch nh quy ho ch. M t khác, vi c tri n khai th c hi n quy ho ch xây d ng trên th c t có nhi u lý do tác ng chưa làm ư c, c n thư ng xuyên rà soát kh c ph c tình tr ng quy ho ch, d án b coi là “treo”. Riêng i v i Quy ho ch chi ti t các khu v c xây d ng công trình phúc l i công c ng và công trình u m i h t ng k thu t, n u sau 03 năm k t ngày công b quy ho ch chi ti t xây d ng v n chưa tri n khai ư c, ngư i có thNm quy n phê duy t quy ho ch ph i có k ho ch và bi n pháp kh c ph c c th , quy t nh i u ch nh th i gian th c hi n và thông báo, gi i thích cho các t ch c, cá nhân trong khu v c quy ho ch bi t, th c hi n. 4. Các n i dung quy nh khác chưa c p n trong b n quy nh này như Nhi m v và i u ch nh án quy ho ch xây d ng, i u ch nh c c b quy ho ch xây d ng, nhi m v , căn c , n i dung các lo i án quy ho ch xây d ng … Th c hi n theo các quy nh c a Lu t Xây d ng, Quy chuNn k thu t qu c gia v quy ho ch xây d ng ban hành năm 2008, Ngh nh 08/2008/N -CP, Thông tư 07/2008/TT-BXD, Quy t nh 03/2008/Q -BXD và các văn b n pháp lu t liên quan.
 4. 5. Quy cách h sơ; thành ph n h sơ; n i dung nhi m v và án quy ho ch xây d ng theo hư ng d n t i Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 và quy nh t i Quy t nh s 03/2008/Q -BXD ngày 31/3/2008 c a B Xây d ng. 6. Hi n nay theo quy nh t i Ngh nh 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng, vi c l p quy ho ch xây d ng bao g m 02 bư c: a. L p nhi m v quy ho ch xây d ng và trình c p thNm quy n phê duy t theo quy nh. b. L p án quy ho ch xây d ng sau khi nhi m v quy ho ch ư c phê duy t và trình c p thNm quy n phê duy t theo quy nh. án quy ho ch xây d ng ph i phù h p v i các tiêu chuNn, quy chuNn quy ho ch xây d ng ư c áp d ng và nhi m v quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t. Khi l p án quy ho ch chi ti t xây d ng, có nh ng n i dung khác v i nhi m v quy ho ch ã ư c phê duy t, n u không làm thay i ph m vi, ranh gi i, di n tích, tính ch t khu v c l p quy ho ch thì không ph i l p l i nhi m v quy ho ch. Chương II TRÁCH NHI M , QUY N H N C A Y BAN NHÂN DÂN CÁC C P, S XÂY D NG i u 4. Trách nhi m và quy n h n c a UBND t nh 1. Công tác l p quy ho ch xây d ng: a. Quy ho ch xây d ng vùng: UBND t nh l p nhi m v và án quy ho ch xây d ng vùng thu c a gi i hành chính do mình qu n lý (k c i u ch nh quy ho ch) trình H i ng nhân dân t nh quy t nh; UBND t nh có ý ki n v nhi m v và án quy ho ch xây d ng vùng tr ng i m, vùng liên t nh do B Xây d ng l p, thNm nh trình Th tư ng Chính ph phê duy t; Th i gian l p nhi m v quy ho ch xây d ng vùng t nh không quá 03 tháng k t ngày ư c giao nhi m v chính th c; Th i gian l p án quy ho ch vùng không quá 18 tháng k t ngày nhi m v quy ho ch ư c phê duy t. b. Quy ho ch chung xây d ng ô th : UBND t nh có ý ki n v nhi m v và án quy ho ch chung xây d ng (k c i u ch nh quy ho ch) các ô th m i liên t nh, các khu công nghi p cao, các khu kinh t c thù do B Xây d ng l p trình Th tư ng Chính ph phê duy t. c. Quy ho ch chi ti t xây d ng ô th :
 5. UBND t nh t ch c l p nhi m v và án quy ho ch chi ti t t l 1/2000 và t l 1/500 i v i các khu v c có ph m vi l p quy ho ch chi ti t xây d ng liên quan n a gi i hành chính 02 huy n th tr lên; các khu ch c năng khác ngoài ô th (khu ô th , khu du l ch, khu b o t n di s n, giáo d c ào t o, y t , công nghi p a phương,...); các khu ch c năng khác thu c khu ô th m i; các khu ch c năng trong ô th m i liên t nh có ph m vi l p quy ho ch chi ti t xây d ng thu c a gi i hành chính 01 t nh; i v i các khu ch c năng trong ô th m i liên t nh có ph m vi quy ho ch thu c 02 t nh tr lên thì UBND các t nh liên quan có trách nhi m ph i h p t ch c l p quy ho ch chi ti t; Th i gian l p nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng không quá 02 tháng k t ngày ư c giao nhi m v chính th c. Th i gian l p án quy ho ch chi ti t 1/2000 không quá 09 tháng, quy ho ch chi ti t 1/500 theo yêu c u c a án k t ngày nhi m v quy ho ch ư c phê duy t. 2. Trình duy t quy ho ch xây d ng: a. i v i các khu ch c năng trong ô th m i liên t nh có ph m vi l p quy ho ch chi ti t thu c a gi i hành chính 02 t nh tr lên thì UBND các t nh có liên quan ng trình B Xây d ng phê duy t nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 và 1/500; b. Trình B Xây d ng thNm nh và trình Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch chung xây d ng các khu công ngh cao, khu kinh t có ch c năng c bi t. 3. Phê duy t quy ho ch xây d ng: a. Nhi m v và án quy ho ch xây d ng (k c i u ch nh quy ho ch) vùng t nh, vùng liên huy n, vùng huy n và các vùng khác trong ph m vi a gi i hành chính c a t nh: Vùng c nh quan, vùng b o t n di s n, vùng du l ch … b. Nhi m v và án quy ho ch chung xây d ng các ô th hi n tr ng ang là lo i 4 và lo i 5, ô th m i có s dân tương ương lo i 3, lo i 4 và lo i 5 và các khu ch c năng khác ngoài ô th (khu ô th , khu du l ch, khu b o t n di s n, giáo d c ào t o, y t , công nghi p a phương,...) có quy mô l n hơn 500 ha; c. Nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 và 1/500 i v i các khu v c có ph m vi l p quy ho ch chi ti t xây d ng liên quan n a gi i hành chính 02 huy n th tr lên; các khu ch c năng khác ngoài ô th (khu ô th , khu du l ch, khu b o t n di s n, giáo d c ào t o, y t , công nghi p a phương,...) có quy mô nh hơn 500 ha; các khu ch c năng thu c khu ô th m i; các khu ch c năng thu c khu công ngh cao, khu kinh t có ch c năng c bi t; d. i v i nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 và 1/500 các khu ch c năng trong ô th m i liên t nh có ph m vi quy ho ch thu c a gi i hành chính 01 t nh ph i có th a thu n c a B Xây d ng trư c khi phê duy t;
 6. Th i gian phê duy t nhi m v , phê duy t án quy ho ch vùng m i lo i không quá 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . Phê duy t nhi m v , phê duy t án quy ho ch chung xây d ng m i lo i không quá 30 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . Phê duy t nhi m v , phê duy t án quy ho ch chi ti t xây d ng m i lo i không quá 30 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 4. Công b công khai án quy ho ch xây d ng: y ban nhân dân c p t nh t ch c công b , công khai án quy ho ch xây d ng vùng t nh, vùng liên huy n, vùng huy n và các vùng ch c năng khác (vùng công nghi p, vùng ngh mát, vùng b o v di s n, c nh quan thiên nhiên, vùng lãnh th d c theo các tr c tuy n giao thông); Giao y ban nhân dân c p huy n và c p xã trong vùng quy ho ch có trách nhi m công b , công khai các án quy ho ch xây d ng vùng nêu trên. Th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày có hi u l c c a quy t nh phê duy t án quy ho ch xây d ng ph i ti n hành công b quy ho ch xây d ng. N i dung công b theo quy nh t i m c I ph n VII c a Thông tư 07/2008/TT-BXD và hư ng d n c a S Xây d ng. 5. Ban hành các quy nh v qu n lý ki n trúc qu n lý vi c xây d ng theo thi t k ô th ư c duy t. 6. UBND t nh có trách nhi m ch o c m m c gi i xây d ng i v i các án quy ho ch xây d ng thu c ph m vi a gi i hành chính do mình qu n lý. 7. Ban hành quy nh v qu n lý quy ho ch xây d ng vùng. 8. Tùy theo tính ch t quy mô c a t ng án quy ho ch thu c thNm quy n phê duy t, UBND t nh có th t ch c ho c không t ch c H i ng thNm nh quy ho ch. N u t ch c H i ng thNm nh quy ho ch thì UBND t nh phê duy t quy t nh vi c thành l p H i ng thNm nh quy ho ch. 9. Công tác lưu tr h sơ quy ho ch: H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t g m thuy t minh t ng h p, các b n v úng t l theo quy nh, ĩa CD lưu toàn b n i dung thuy t minh và b n v ư c lưu tr t i UBND t nh g m: H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ; 10. Khi th c hi n vi c i u ch nh c c b quy ho ch xây d ng. i v i án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph , y ban nhân dân c p t nh ph i l y ý ki n chính th c b ng văn b n c a B Xây d ng v n i dung i u ch nh.
 7. i u ch nh c c b quy ho ch xây d ng là s thay i m t ho c m t s trong các n i dung v ch c năng, quy mô, các ch tiêu kinh t k thu t,... c a m t ho c vài khu v c nhưng không làm thay i các nh hư ng phát tri n l n v kinh t - xã h i, b c c không gian ki n trúc, b trí m ng lư i h t ng k thu t chính ã ư c xác nh t i quy ho ch xây d ng trư c. i u 5. S Xây d ng 1. L p quy ho ch xây d ng: Ti n hành t ch c l p quy ho ch xây d ng các quy ho ch thu c thNm quy n c a UBND t nh theo y quy n c a UBND t nh. 2. ThNm nh quy ho ch: S Xây d ng thNm nh các nhi m v quy ho ch xây d ng và án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a UBND t nh. Th i gian thNm nh nhi m v , thNm nh án quy ho ch vùng m i lo i là 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . Th i gian thNm nh nhi m v , thNm nh án quy ho ch chung và chi ti t xây d ng m i lo i là 30 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 3. Trình duy t quy ho ch: Trình UBND t nh phê duy t các quy ho ch thu c thNm quy n phê duy t c a UBND t nh. i v i các án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n c a Chính ph ho c B Xây d ng phê duy t, S Xây d ng là cơ quan tham mưu l p t trình cho UBND t nh trình Chính ph và B Xây d ng phê duy t. 4. S Xây d ng ti p nh n và c p ch ng ch quy ho ch ( i v i vùng có quy ho ch chi ti t xây d ng 1/500 ư c duy t) và văn b n th a thu n ki n trúc quy ho ch ( i v i vùng chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng 1/500 ư c duy t) theo thNm quy n phê duy t quy ho ch chi ti t c a UBND t nh. S Xây d ng hư ng d n th t c c p ch ng ch quy ho ch và văn b n th a thu n ki n trúc quy ho ch trên a bàn t nh. 5. Th c hi n công tác lưu tr h sơ quy ho ch: H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t g m thuy t minh t ng h p, các b n v úng t l theo quy nh, ĩa CD lưu toàn b n i dung thuy t minh và b n v ư c lưu tr t i S Xây d ng g m: a. H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph ;
 8. b. H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân c p t nh; c. H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân c p huy n; 6. Tuân th quy ho ch ư c duy t: Khi xem xét thNm nh các d án u tư các tuy n c p thoát nư c, i n chi u sáng ô th ph i tuân th quy ho ch chuyên ngành v c p thoát nư c, c p i n ô th , quy ho ch i n chi u sáng ô th (n u có); ph i xác nh c th hư ng tuy n ng trên b n t l 1/2000 n 1/500 và ti t di n ư ng ng, mương c ng thoát nư c cùng các yêu c u khác. Trong trư ng h p i chung trên cùng m t c t ư ng ph i tuân th quy cách b trí t ng h p h t ng k thu t chung c a m t c t ư ng; i v i các tuy n ư ng tr ng cây xanh m i ph i xem xét vi c tuân th ch ng lo i cây xanh, quy cách tr ng theo án quy ho ch chi ti t và d án ư c duy t. Khi ti n hành c i t o các tuy n ư ng ph i xem xét k các gi i pháp b o v cây xanh có giá tr . Vi c tr ng cây xanh trên vĩa hè các tuy n ư ng ph i tuân th quy cách b trí t ng h p h t ng k thu t chung c a m t c t ư ng; V môi trư ng: Vi c phát tri n h th ng v sinh môi trư ng ô th ph i tuân th theo quy ho ch chung và quy ho ch chuyên ngành. i v i quy ho ch khu dân cư m i ho c c i t o m r ng u ph i b trí m ng lư i thu gom rác h p lý, quy ho ch v trí các i m t thùng b rác di ng phù h p trong khu dân cư. Vi c b trí m ng lư i thu gom x lý rác, nhà v sinh công c ng phù h p v i quy ho ch ư c duy t và b o m yêu c u c nh quan ki n trúc ô th . 7. S Xây d ng có trách nhi m báo cáo B Xây d ng và UBND t nh b ng văn b n theo nh kỳ 6 tháng và hàng năm v k ho ch, chương trình l p quy ho ch xây d ng và tình hình qu n lý th c hi n quy ho ch xây d ng trên a bàn t nh. 8. S Xây d ng tham mưu UBND t nh trong vi c thành l p H i ng thNm nh quy ho ch. i u 6. UBND c p huy n 1. Công tác l p quy ho ch xây d ng: a. i v i quy ho ch chung xây d ng (k c i u ch nh quy ho ch chung xây d ng): UBND c p huy n t ch c l p nhi m v và án quy ho ch chung xây d ng th xã (lo i 4), th tr n (lo i 5) trên a bàn; Th i gian l p nhi m v quy ho ch chung xây d ng không quá 03 tháng k t ngày ư c giao nhi m v chính th c; Th i gian l p án quy ho ch chung xây d ng không quá 12 tháng k t ngày nhi m v quy ho ch ư c phê duy t.
 9. b. i v i quy ho ch chi ti t xây d ng (k c i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng): UBND c p huy n t ch c l p nhi m v và án quy ho ch chi ti t t l 1/2000 i v i các khu ch c năng thu c th xã, th tr n; Quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 i v i các khu ch c năng thu c th xã, th tr n tr các quy ho ch chi ti t xây d ng thu c thNm quy n c a UBND t nh ư c quy nh t i ti t c i m 1 i u 4 c a b n quy nh này; Th i gian l p nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng không quá 02 tháng k t ngày ư c giao nhi m v chính th c; Th i gian l p án quy ho ch chi ti t không quá 09 tháng k t ngày nhi m v quy ho ch ư c phê duy t. 2. Trình duy t quy ho ch: Trình y ban nhân dân t nh phê duy t nhi m v và án quy ho ch xây d ng vùng huy n, quy ho ch chung xây d ng các th xã, th tr n; 3. Phê duy t quy ho ch xây d ng: thu c thNm quy n c a UBND huy n th bao g m: a. Phê duy t nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 và 1/500 i v i các khu ch c năng c a th xã, th tr n; quy ho ch chi ti t xây d ng c a các d án u tư xây d ng công trình t p trung; quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn (tr các QHCTXD ô th quy nh t i thNm quy n l p QHCTXD c a UBND t nh); b. Nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 các khu ch c năng thu c th xã; Trư c khi phê duy t, UBND Th xã ph i xin ý ki n c a UBND t nh sau khi có ý ki n th ng nh t v chuyên môn c a S Xây d ng; Th i gian tr l i ý ki n c a S Xây d ng và UBND t nh không quá 20 ngày làm vi c; c. Nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng các khu dân cư, tái nh cư,...thu c các d án do Qu c h i thông qua ch trương u tư (d án th y i n, d án khai thác, ch bi n kho ng s n,...); Nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 các d án u tư xây d ng công trình t p trung: phê duy t sau khi có có ý ki n th ng nh t v chuyên môn c a S Xây d ng, th i gian th a thu n v i S Xây d ng không quá 20 ngày làm vi c; Th i gian phê duy t nhi m v , phê duy t án quy ho ch chi ti t xây d ng không quá 30 ngày làm vi c m i lo i k t ngày nh n h sơ h p l . Phê duy t nhi m v , phê duy t án quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn m i lo i không quá 20 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . 4. L y ý ki n v quy ho ch xây d ng: a. Khi l p nhi m v và án quy ho ch vùng, quy ho ch chung xây d ng ô th : UBND c p huy n k t h p tư v n quy ho ch có trách nhi m l y ý ki n c a các t ch c, cơ quan liên quan b ng văn b n i v i nhi m v và án quy ho ch xây d ng. b. Khi l p án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th :
 10. UBND c p huy n có trách nhi m l y ý ki n t ch c, cá nhân v nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th thông qua i di n t dân ph và UBND c p xã trong khu v c quy ho ch b ng văn b n ho c t ch c các cu c h p theo quy nh. 5. Ban hành quy nh v qu n lý quy ho ch chi ti t xây d ng thu c thNm quy n phê duy t. 6. Công b quy ho ch xây d ng: a. Công b quy ho ch vùng: Giao UBND c p huy n trong vùng quy ho ch t ch c công b quy ho ch xây d ng vùng thu c thNm quy n phê duy t c a UBND t nh. b. Công b quy ho ch chung xây d ng ô th : UBND c p huy n trong vùng quy ho ch t ch c công b quy ho ch xây d ng chung xây d ng ô th ư c duy t thu c a gi i hành chính mình qu n lý. c. Công b quy ho ch chi ti t xây d ng ô th thu c thNm quy n c p huy n phê duy t: Th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày có hi u l c c a quy t nh phê duy t quy ho ch xây d ng ph i ti n hành công b quy ho ch xây d ng. 7. UBND c p huy n có trách nhi m t ch c th c hi n c m m c gi i xây d ng i v i các án quy ho ch xây d ng thu c ph m vi a gi i hành chính do mình qu n lý. 8. UBND c p huy n có trách nhi m t ch c vi c ti p nh n, x lý và cung c p các thông tin v quy ho ch xây d ng khi có yêu c u. T ch c c p ch ng ch quy ho ch ( i v i khu v c có quy ho ch chi ti t xây d ng 1/500 ư c duy t) và Văn b n th a thu n ki n trúc quy ho ch ( i v i vùng chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng 1/500 ư c duy t) theo thNm quy n phê duy t quy ho ch chi ti t c a UBND huy n. 9. UBND huy n th so n th o các quy nh v qu n lý ki n trúc qu n lý vi c xây d ng trên cơ s thi t k ô th ư c duy t trình UBND t nh phê duy t trư c khi ban hành th c hi n, th i gian phê duy t không quá 30 ngày làm vi c. 10. Khi th c hi n vi c i u ch nh c c b quy ho ch xây d ng. i v i án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân c p t nh, y ban nhân dân c p huy n ph i l y ý ki n chính th c b ng văn b n c a S Xây d ng v n i dung i u ch nh. S Xây d ng có trách nhi m báo cáo xin ý ki n UBND t nh trư c khi có ý ki n v i huy n th . i u ch nh c c b quy ho ch xây d ng là s thay i m t ho c m t s trong các n i dung v ch c năng, quy mô, các ch tiêu kinh t k thu t,... c a m t ho c vài khu v c nhưng không làm thay i các nh hư ng phát tri n l n v kinh t - xã h i, b c c không gian ki n trúc, b trí m ng lư i h t ng k thu t chính ã ư c xác nh t i quy ho ch xây d ng trư c.
 11. 11. Ki n toàn b máy qu n lý quy ho ch xây d ng trên a bàn có năng l c l p và qu n lý quy ho ch xây d ng. 12. Thư ng xuyên rà soát quy ho ch xây d ng trên a bàn k p th i i u ch nh quy ho ch xây d ng phù h p v i tình hình th c t t i a phương. 13. Trư c 30/11 hàng năm, có k ho ch l p quy ho ch xây d ng và d toán chi phí quy ho ch xây d ng trên a bàn theo hư ng d n c a S Tài chính. Tri n khai công tác l p quy ho ch xây d ng theo úng k ho ch và d toán ư c duy t c a t nh và huy n. 14. L p k ho ch c th th c hi n các án quy ho ch ư c duy t. 15. Ki m tra, thanh tra gi i quy t ho c ngh gi i quy t các khi u n i, t cáo, x lý các vi ph m v quy ho ch xây d ng trên a bàn. 16. T ch c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t n m i t ng l p nhân dân bi t và th c hi n pháp lu t v quy ho ch xây d ng. 17. Th c hi n x ph t hành chính các ho t ng xây d ng không tuân th theo quy ho ch xây d ng ư c duy t; t ch c cư ng ch các công trình xây d ng trái quy ho ch, xây d ng không phép, sai gi y phép xây d ng theo quy nh pháp lu t. 18. Ch o Phòng Tài chính có trách nhi m l p k ho ch phân khai v n quy ho ch trên a bàn, th c hi n c p phát, thanh quy t toán v n quy ho ch theo quy nh và hư ng d n c a S Tài chính. 19. Báo cáo g i S Xây d ng b ng văn b n theo nh kỳ 06 tháng và hàng năm v k ho ch, chương trình l p quy ho ch xây d ng và tình hình qu n lý th c hi n quy ho ch xây d ng trên a bàn S Xây d ng t ng h p báo cáo UBND t nh và B Xây d ng. 20. Tùy theo tính ch t quy mô c a t ng án quy ho ch thu c thNm quy n phê duy t, UBND c p huy n có th t ch c ho c không t ch c H i ng thNm nh quy ho ch. N u t ch c H i ng thNm nh quy ho ch thì UBND c p huy n phê duy t quy t nh vi c thành l p H i ng thNm nh quy ho ch (theo hư ng d n c a S Xây d ng). 21. Công tác lưu tr h sơ quy ho ch: H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t g m thuy t minh t ng h p, các b n v úng t l theo quy nh, ĩa CD lưu toàn b n i dung thuy t minh và b n v ư c lưu tr t i UBND huy n th g m: a. H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a U ban nhân dân c p t nh; b. H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân c p huy n.
 12. i u 7. Cơ quan qu n lý quy ho ch xây d ng c p huy n: Là phòng Qu n lý ô th i th xã, phòng Công thương i v i các huy n có trách nhi m: 1. ThNm nh quy ho ch: Các nhi m v và án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a UBND c p huy n; Th i gian thNm nh nhi m v , thNm nh án quy ho ch chi ti t xây d ng m i lo i là 30 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . ThNm nh nhi m v , thNm nh án quy ho ch xây d ng, thNm nh án quy ho ch i m dân cư nông thôn m i lo i là 30 ngày làm vi c. Tùy tình hình a phương, trư ng h p phòng Qu n lý ô th i v i th xã, phòng Công thương i v i các huy n, n u không b trí cán b năng l c thì trư c m t có th thuê t ch c tư v n có năng l c thNm nh. Phí thNm nh theo quy nh t i quy t nh 06/2005/Q -BXD c a B Xây d ng. V lâu dài UBND huy n th b sung cán b có năng l c (ít nh t có 1 ki n trúc sư) th c hi n công tác qu n lý và thNm nh quy ho ch. 2. Trình duy t quy ho ch: Trình UBND huy n phê duy t các quy ho ch thu c thNm quy n phê duy t c a UBND huy n. 3. Tham mưu cho UBND c p huy n trong công tác liên quan n qu n lý quy ho ch xây d ng trên a bàn. 4. Th c hi n c p Ch ng ch quy ho ch xây d ng ( i v i khu v c có quy ho ch chi ti t xây d ng 1/500 ư c duy t) ho c th a thu n ki n trúc quy ho ch ( i v i khu v c chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng 1/500 ư c duy t) theo hư ng d n c a S Xây d ng và cung c p các thông tin quy ho ch khi t ch c, cá nhân có yêu c u trong ph m vi án quy ho ch xây d ng do UBND c p huy n là c p thNm quy n phê duy t. Th i gian cung c p thông tin quy ho ch khi có yêu c u b ng văn b n t i a là 20 ngày làm vi c, k t khi có yêu c u. 5. L p k ho ch và d toán chi phí l p quy ho ch xây d ng trên a bàn theo hư ng d n c a S Tài chính và tham mưu UBND huy n, th tri n khai th c hi n k ho ch. 6. Công tác lưu tr h sơ quy ho ch: H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t g m thuy t minh t ng h p, các b n v úng t l theo quy nh, ĩa CD lưu toàn b n i dung thuy t minh và b n v ư c lưu tr t i cơ quan qu n lý nhà t huy n th g m: - H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a U ban nhân dân c p t nh;
 13. - H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân c p huy n; 7. Cơ quan qu n lý quy ho ch xây d ng c p huy n có trách nhi m báo cáo UBND c p huy n b ng văn b n theo nh kỳ 06 tháng và hàng năm v k ho ch, chương trình l p quy ho ch xây d ng và tình hình qu n lý th c hi n quy ho ch xây d ng trên a bàn. 8. Tham mưu UBND c p huy n trong vi c thành l p H i ng thNm nh quy ho ch. i u 8. UBND c p xã 1. UBND c p xã l p nhi m v và án quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn trình H ND cùng c p thông qua và trình UBND c p huy n phê duy t trong th i gian không quá 06 tháng k t ngày ư c giao nhi m v chính th c. 2. UBND c p xã th c hi n công b quy ho ch xây d ng theo ch o c a UBND c p huy n. UBND c p xã t ch c công b quy ho ch xây d ng các i m dân cư nông thôn. Th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày có hi u l c c a quy t nh phê duy t quy ho ch xây d ng ph i ti n hành công b quy ho ch xây d ng. 3. UBND c p xã có trách nhi m th c hi n c m m c gi i xây d ng i v i các án quy ho ch xây d ng thu c ph m vi a gi i hành chính do mình qu n lý và có trách nhi m b o v an toàn toàn b các m c gi i th c a trên a bàn c p xã qu n lý. 4. Qu n lý quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn trên cơ s Quy nh v qu n lý quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn do UBND c p huy n ký ban hành. 5. Công tác lưu tr h sơ quy ho ch: H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t g m thuy t minh t ng h p, các b n v úng t l theo quy nh, ĩa CD lưu toàn b n i dung thuy t minh và b n v ư c lưu tr t i UBND xã g m: - H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a U ban nhân dân c p t nh có liên quan tr c ti p n xã; - H sơ nhi m v và án quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n phê duy t c a y ban nhân dân c p huy n có liên quan tr c ti p n xã; Chương III TRÁCH NHI M PH I H P C A CÁC S , BAN, NGÀNH T NH TRONG LĨNH V C QU N LÝ QUY HO CH i u 9. S K ho ch và u tư Trình UBND t nh k ho ch v n ngân sách hàng năm cho công tác l p quy ho ch xây d ng vùng; quy ho ch chung xây d ng ô th ; quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l
 14. 1/2000; quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn và quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 (không thu c d án u tư xây d ng công trình theo hình th c kinh doanh); Ý ki n v s phù h p quy ho ch t ng th kinh t xã h i c a t nh c a các án quy ho ch xây d ng ô th . i u 10. S Tài nguyên và Môi trư ng Vi c qu n lý t ai ph i tuân th theo quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t xây d ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i S Xây d ng và các cơ quan liên quan trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý t ai và môi trư ng. C p nh t, i u ch nh quy ho ch s d ng t theo quy ho ch xây d ng ư c duy t. T ch c giao m c cao qu c gia vùng quy ho ch cho cơ quan qu n lý quy ho ch làm cơ s cho công tác l p và qu n lý quy ho ch xây d ng theo quy nh c a B Tài nguyên và Môi trư ng. i u 11. S Giao thông v n t i Trong công tác qu n lý ngành, khi xem xét thNm nh và qu n lý các d án xây d ng m i ho c c i t o ph i tuân th các án quy ho ch chung và chi ti t xây d ng ã ư c phê duy t và xác nh c th hư ng tuy n trên b n quy ho ch, m t c t tuy n b o m vi c xây d ng các tuy n giao thông theo úng v i hư ng tuy n và m t c t theo quy ho ch giao thông c a án quy ho ch xây d ng ư c duy t. Trư c khi ti n hành thi t k ph i có s li u t ng h p y các công trình h t ng k thu t ô th như: ư ng dây, ư ng ng, cây xanh, tr i n. i v i các tuy n giao thông n m trong khu v c ã có quy ho ch chi ti t xây d ng 1/2000 hay 1/500, v nguyên t c ph i tuân th t a , c t n n quy ho ch, hư ng tuy n trong án quy ho ch xây d ng. Trong quá trình thi t k n u th y c n thi t i u ch nh cho phù h p v i th c t và yêu c u k thu t thì ph i trao i th ng nh t v i Cơ quan qu n lý quy ho ch xây d ng có nh ng xu t i u ch nh cho phù h p. Có k ho ch và ch ng ph i h p v i UBND huy n, th , các ơn v liên quan như i n l c, thông tin truy n thông, c p thoát nư c … T ch c th c hi n công trình giao thông ng b theo quy ho ch xây d ng ho c d án ư c duy t. i v i khu v c chưa có quy ho ch xây d ng ư c duy t, căn c vào quy nh qu n lý quy ho ch c a UBND c p huy n, vào các quy ho ch ngành xây d ng, s d ng t, giao thông, môi trư ng, công nghi p … xem xét, ph i h p th c hi n ng b . i u 12. S Thông tin và Truy n thông Trong công tác qu n lý ngành, khi xem xét thNm nh và qu n lý các d án xây d ng m i ho c c i t o các ư ng dây, tr m thông tin liên l c … u ph i tuân th quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t.
 15. Trư ng h p hư ng tuy n i trên m t c t ư ng ph i tuân th b trí ng b h t ng k thu t chung c a m t c t ư ng. Có k ho ch và ch ng ph i h p v i UBND huy n th , các ơn v liên quan như i n l c, Giao thông, c p thoát nư c … T ch c th c hi n công trình giao thông ng b theo quy ho ch xây d ng ho c d án ư c duy t. i v i khu v c chưa có quy ho ch ư c duy t, căn c vào quy nh qu n lý quy ho ch c a UBND c p huy n, vào các quy ho ch ngành xây d ng, s d ng t, giao thông, môi trư ng, công nghi p … xem xét, ph i h p th c hi n ng b . i u 13. S Công thương Trong công tác qu n lý ngành, khi xem xét thNm nh và qu n lý các d án xây d ng m i ho c c i t o các ư ng dây cao th và h th , tr m bi n áp và ư ng dây … u ph i tuân th quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t. Trư ng h p hư ng tuy n i trên m t c t ư ng ph i tuân th b trí ng b h t ng k thu t chung c a m t c t ư ng. Có k ho ch và ch ng ph i h p v i UBND huy n, th , các ơn v liên quan như giao thông, thông tin truy n thông, c p thoát nư c … T ch c th c hi n công trình giao thông ng b theo quy ho ch xây d ng ho c d án ư c duy t. i v i khu v c chưa có quy ho ch xây d ng ư c duy t, căn c vào quy nh qu n lý quy ho ch xây d ng c a UBND c p huy n, vào các quy ho ch ngành xây d ng, s d ng t, giao thông, môi trư ng, công nghi p … xem xét, ph i h p th c hi n ng b . i u 14. S Văn hóa Th thao và Du l ch Khi xem xét c p gi y phép qu ng cáo, b trí panô, tư ng nơi công c ng trong ô th thì ph i phù h p v i quy ho ch xây d ng ô th và quy ho ch qu ng cáo c a t nh v v trí, hình th c ki n trúc và an toàn công trình. i v i khu v c chưa có quy ho ch ư c duy t, căn c vào quy nh qu n lý quy ho ch c a UBND c p huy n, vào các quy ho ch ngành xây d ng, s d ng t, giao thông, môi trư ng, công nghi p … xem xét, ph i h p th c hi n ng b . i u 15. S Tài chính – Kho b c Nhà nư c 1. S Tài chính có trách nhi m cân i v n ngân sách hàng năm cho công tác quy ho ch xây d ng theo k ho ch c a UBND t nh phê duy t. Ch trì hư ng d n qu n lý, s d ng và thanh quy t toán kinh phí s nghi p kinh t các nhi m v , án quy ho ch xây d ng 3. Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c t m ng, thanh quy t toán theo úng ch quy nh. i u 16. Công an Phòng cháy ch a cháy
 16. 1. T t c các d án u tư xây d ng u ph i có gi i pháp thi t k v phòng cháy ch a cháy phù h p v i quy ho ch chung, quy ho ch chi ti t xây d ng c a khu v c và ư c công an PCCC thNm tra, phê duy t. 2. Các ch u tư khi ti n hành xây d ng, l p t h th ng PCCC theo quy ho ch xây d ng ư c duy t ph i ph i h p v i công an PCCC ki m tra vi c bàn giao trên th c a theo úng quy nh trư c khi ưa vào s d ng. 3. i v i khu v c chưa có quy ho ch ư c duy t, căn c vào quy nh qu n lý quy ho ch xây d ng c a UBND c p huy n, vào các quy ho ch ngành xây d ng, s d ng t, giao thông, môi trư ng, công nghi p … xem xét, ph i h p th c hi n ng b . i u 17. Ban qu n lý các khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t (g i t t là Ban qu n lý - BQL) 1. BQL có trách nhi m t ch c l p quy ho ch: - L p quy ho ch chung xây d ng: Khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t có quy mô di n tích t 500 ha tr lên và có nhi u nhà u tư tham gia u tư xây d ng – kinh doanh k t c u h t ng theo t ng khu riêng bi t; ho c khu công nghi p g n li n v i khu ô th , khu kinh doanh t p trung khác trong m t án t ng th thu c ph m vi ranh gi i do mình qu n lý theo hư ng d n c a B Xây d ng thì ph i l p quy ho ch xây d ng chung trư c khi l p quy ho ch chi ti t xây d ng trình UBND t nh phê duy t. - L p quy ho ch chi ti t xây d ng 1/2000 khu công nghi p, khu ch xu t, các khu ch c năng c a khu kinh t , g i S Xây d ng thNm nh và trình UBND t nh phê duy t. - L p quy ho ch chi ti t xây d ng 1/500 các khu ch c năng không thu c hình th c kinh doanh, g i S Xây d ng thNm nh và trình UBND t nh phê duy t . i v i quy ho ch chi ti t xây d ng 1/500 các khu ch c năng thu c hình th c kinh doanh do các ch u tư l p trên cơ s quy ho ch chi ti t xây d ng 1/2000 theo quy nh. 2. Ban qu n lý quy t nh i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng ã ư c phê duy t c a khu công nghi p, các khu ch c năng trong khu kinh t nhưng không làm thay i ch c năng s d ng khu t và cơ c u quy ho ch. 3. Khi l p các án quy ho ch xây d ng khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t trư c khi trình cơ quan có thNm quy n phê duy t ph i có ý ki n b ng văn b n c a S Xây d ng và các ngành có liên quan. 4. Ban qu n lý có trách nhi m th c hi n quy ho ch và qu n lý xây d ng theo quy ho ch chung và chi ti t xây d ng ã ư c phê duy t theo quy nh c a UBND t nh; t ch c c p, gia h n gi y phép xây d ng, c p gi y s h u công trình cho các t ch c liên quan trong ph m vi mình qu n lý theo hư ng d n và y quy n c a UBND t nh. i u 18. Ch u tư các d án u tư xây d ng công trình t p trung:
 17. 1. T ch c l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 thu c ph m vi d án do mình qu n lý theo hư ng d n c a S Xây d ng. 2. Vi c i u tra kh o sát ph c v cho công tác b i thư ng, h tr tái nh cư thi t h i khi thu h i t th c hi n quy ho ch ư c th c hi n ngay sau khi án quy ho ch ư c duy t (n u khu t quy ho ch chưa ư c b i thư ng, gi i t a). Chương IV TRÁCH NHI M C A CÁC T CH C TƯ V N THI T K QUY HO CH i u 19. T ch c tư v n 1. Trong quá trình l p nhi m v và án quy ho ch xây d ng vùng - quy ho ch chung, l p án quy ho ch chi ti t xây d ng, t ch c tư v n thi t k quy ho ch ph i ph i h p v i UBND các c p l y ý ki n nhân dân trong khu v c quy ho ch v các n i dung có liên quan n nhi m v và án quy ho ch xây d ng b ng văn b n ho c t ch c cu c h p theo quy nh. 2. Trư c khi trình cơ quan có thNm quy n phê duy t nhi m v và án quy ho ch xây d ng, t ch c tư v n có trách nhi m báo cáo v i cơ quan phê duy t v k t qu l y ý ki n, làm cơ s cho vi c quy t nh l a ch n phương án quy ho ch. 3. N i dung b n v thuy t minh c a án quy ho ch xây d ng th c hi n úng theo Quy t nh s 03/2008/Q -BXD ngày 31/3/2008 c a B Xây d ng v vi c ban hành quy nh n i dung th hi n b n v , thuy t minh i v i Nhi m v và án quy ho ch xây d ng. 4. i v i quy ho ch chi ti t xây d ng và thi t k ô th c a quy ho ch chi ti t xây d ng 1/500, 1/2000 ph i l p mô hình trong thành ph n h sơ quy ho ch theo quy nh. Mô hình c n ư c công khai l y ý ki n trư c khi trình duy t quy ho ch. Sau khi quy ho ch chi ti t xây d ng ư c duy t, hoàn ch nh mô hình úng n i dung ư c duy t giao cho cơ quan có ch c năng qu n lý quy ho ch xây d ng s d ng. 5. T ch c tư v n l p án quy ho ch xây d ng ch u trách nhi m v nh ng n i dung nghiên c u và tính toán kinh t - k thu t th hi n trong thuy t minh và h sơ b n v . Tuân th Quy chuNn k thu t qu c gia v quy ho ch xây d ng theo Quy t nh s 04/2008/Q -BXD ngày 03/4/2008 c a B Xây d ng. Chương V I U KHO N THI HÀNH 1. S Xây d ng có trách nhi m theo dõi, ki m tra và nh kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo UBND t nh. 2. Trong quá trình th c hi n n u g p khó khăn, vư ng m c, k p th i báo v S Xây d ng trình UBND t nh i u ch nh, s a i cho phù h p và k p th i./.
Đồng bộ tài khoản