Quyết định 793/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định 793/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 793/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định xác nhận thực xuất đối với hàng hoá xuất khẩu qua cảng biển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 793/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  æ n g   ôc tr g  t æ n g  côc H ¶i q u a n  S è   t c ën 793/2000/Q§­T C H Q  n g µ y 25  th¸ng 12 n¨ m  2000 V Ò  viÖc b a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h x¸c n h Ë n  thùc xu Êt ® èi víi µ n g  h o¸   h x u Êt  h È u   u a  c¶ n g  bi Ó n k q ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  20/2/1990; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh 16/1999/N§­   CP ngµy 27/3/1999 cña ChÝnh phñ  qui®Þnh  thñ tôch¶iquan,gi¸m        vÒ          s¸th¶iquan  lÖ  vµ  phÝ    h¶iquan; XÐt    ®Ò nghÞ  cña  Côc  ëng  tr Côc  gi¸m    s¸t,qu¶n    h¶iquan; lývÒ    Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1: Ban hµnh Quy ®Þnh     x¸c nhËn thùc xuÊt ®èi    víihµng    ho¸ xuÊtkhÈu    qua  c¶ng  biÓn. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy      nh÷ng  ký.B∙ibá  quy  ®Þnh  ban  hµnh  íc®©y      tr   tr¸víi i QuyÕt  ®Þnh  nµy. §iÒu    3: Thñ íng c¸c®¬n  thuéc c¬  t     vÞ    quan  Tæng côc    H¶i quan,Côc    tr ëng Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè, HiÖu  ëng    tr Trêng cao ®¼ng     H¶i quan,c¸ctæ      chøc,c¸ nh©n  ªnquan      li   chÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
 2. 2 Q ui  Þ nh ® x¸c n h Ë n  thùc x u Êt  èi víi µ n g  hãa  u Êt kh È u ®  h x q u a  c¶n g  bi Ó n (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh    sè:793/2000/Q§­TCHQ   ngµy  25/12/2000) A­ Q ui ® Þ n h  c h u n g 1. Sau      khilµm  xong  thñ      tôc h¶i quan  cho    l« hµng  xuÊt khÈu, l∙nh ®¹o        ®¬n  H¶i quan  vÞ    lµm      thñ tôc xuÊt khÈu  íi   (d  ®©y           gäit¾t lµH¶i quan  lµm    thñ tôcxuÊt)x¸cnhËn        vµo  môc    "x¸cnhËn  lµm        ®∙  thñ tôch¶iquan" trªntêkhaih¶i           quan  47  («  cña   tê khaiHQ99­XNK     hiÖn  hµnh).ViÖc      x¸c nhËn  nµy    së  lµ c¬  ®Ó  doanh  nghiÖp    gi¶iquyÕt c¸cvÊn    ªnquan      ®Ò li   ®Õn     l«hµng  xuÊtkhÈu      víi c¸c c¬    quan  kh¸c.Kh«ng    thùc  hiÖn  viÖc    x¸c nhËn  thùc  xuÊt vµo  48  «  cña  tõng  khai h¶i quan  tê      HQ99­XNK     qui ®Þnh   trong  quy  tr×nh nghiÖp  h¶i vô    quan  hiÖn hµnh  ®èi    víihµng  ho¸ xuÊt khÈu    qua  c¶ng  biÓn. ViÖc      x¸c nhËn  thùc xuÊt® îcthùc hiÖn            trªnB¶ng    x¸cnhËn  hµng thùc xuÊt khÈu      (MÉu  TX1­Phô  lôc1    ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  nµy).B¶ng      x¸cnhËn  hµng thùc xuÊt khÈu      do    H¶i quan c¶ng    lËp theo tõng chuyÕn        tµu xuÊtc¶nh.   2. ViÖc      x¸c nhËn thùc xuÊt vµo        tê khaitheo  cÇu    yªu  cña doanh  nghiÖp  (nÕu    H¶i quan  cã)do    lµm      thñ tôcxuÊthoÆc       H¶i quan  c¶ng  xuÊt(d     íi®©y    gäi t¾t lµ H¶i quan        c¶ng) thùc hiÖn    së        trªnc¬  x¸c nhËn  thùc xuÊt cña        H¶i quan  c¶ng    t¹ B¶ng    i x¸cnhËn hµng thùc xuÊt khÈu.     3. KhinhËn  îcB¶ng        ®   x¸cnhËn  hµng  thùc xuÊt khÈu  H¶i quan      do    c¶ng    göi vÒ,    H¶i quan  lµm thñ    tôc xuÊt ph¶i®ãng      thµnh   u  nhËp  liÖu vµo  sæ l vµ  sè    m¸y  tÝnh    ®Ó theo    tracøu    dâivµ    gi¶iquyÕt   c¸cviÖc  sau  nµy.Trong      thêigian  5 ngµy  lµm viÖc,tÝnh      tõ ngµy bµn  giao l«hµng      xuÊt khÈu    cho chñ  hµng    ®Ó vËn  chuyÓn, nÕu    cha nhËn  îcPhiÕu  ®   chuyÓn  tiÕp/B¶ng  tæng        hîp c¸cl«hµng  xuÊt khÈu    chuyÓn  tiÕp   MÉu    ( TX3­Phô    ban  lôc 3  hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  nµy);hoÆc       khinhËn  îc B¶ng    ®   x¸c nhËn hµng  thùc xuÊt khÈu        mµ kh«ng  l«cã    hµng  chuyÓn    ®∙  ra c¶ng,th×      H¶i quan  lµm      thñ tôc xuÊt ph¶ili         ªnhÖ ngay    víi H¶i quan    c¶ng  xuÊt hoÆc       H¶i quan  CFS       ®Ó x¸c minh  lµm    râ,®ång   thêib¸o  c¸o víi     Côc  ëng  tr Côc    H¶iquan  tØnh,thµnh    phè    xinchØ  ®¹o  tiÕp. 4. Khi gi¶iquyÕt          c¸c vÊn      ®Ò vÒ thuÕ  (hoµn  thuÕ, quyÕt    ®Þnh kh«ng  thu thuÕ) vµ        c¸cvÊn   ®Ò kh¸cli     ªnquan  ®Õn  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu  thùc xuÊt   ®∙      qua  c¶ng  biÓn,H¶i quan      lµm      thñ tôc xuÊt nhÊt thiÕtph¶ic¨n cø            vµo  khai Tê    vµ B¶ng    x¸cnhËn  thùc xuÊt khÈu  H¶i quan  hµng      do    c¶ng    x¸cnhËn. lËp vµ    5.NÕu   lýdo    v×    nµo  buéc  ®ã  ph¶i® a    hoÆc     tÊtc¶  mét phÇn    l«hµng    tr¶ l¹ néi®Þa        i th× chñ hµng  tr¸chnhiÖm   cã    ph¶ith«ng  cho      b¸o  H¶i quan c¶ng vµ  H¶i quan    lµm      thñ tôc xuÊt ®Ó     lµm      a  thñ tôc ® hµng        trël¹ néi®Þa.  i TuyÖt    ®èi kh«ng  îc tù ý  a  ®     ® hµng    i   trë l¹ néi ®Þa       khicha  sù  cã  ®ång  cña    ý  H¶i quan  lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu      l«hµng.
 3. 3 B­ Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó I.  Tr¸ch n hi Ö m   ña H ¶i q u a n  lµ m  thñ tôc c x u Êt  h È u   k l« h µ n g: 1.Trêng        hîp l«hµng  H¶i quan  do    c¶ng  lµm    thñ tôc: 1.1.Lµm     thñ    tôc cho    l« hµng xuÊt khÈu  nh qui ®Þnh     hiÖn hµnh; x¸c     nhËn,ký,ghirâ hä            tªn, ®ãng dÊu  vµo  môc    "x¸cnhËn  lµm        ®∙  thñ tôch¶iquan"   trªntêkhaih¶iquan    Tê          (« 47  khaiH¶i quan  XNK       99­ hiÖn hµnh). 1.2.Sau      khilµm xong      thñ tôc xuÊt khÈu      l«hµng, tr¶ngay      chñ hµng 01  têkhaixuÊtkhÈu  c¸cchøng          vµ    tõtheo quy    ®Þnh ph¶itr¶l¹chñ       i hµng. 1.3.Lu©n    chuyÓn, phóc   u    s¬    tËp,l tr÷hå  theo quy    ®Þnh. 2. Trêng hîp xuÊt khÈu chuyÓn tiÕp (®a th¼ng  c¶ng  ra  xuÊt hoÆc   chuyÓn ®Õn  kho  CFS): 2.1.Hoµn    thµnh    c¸c thñ    tôc nh tr êng hîp    l« hµng lµm thñ    ic¶ng  tôc t¹  xuÊtqui®Þnh        t¹ ®iÓm   trªn®©y. i 1    2.2.Lµm         thñ tôc chuyÓn tiÕp l«hµng      xuÊt khÈu    theo  quy  ®Þnh  thñ vÒ    tôch¶iquan          ®èi víihµng xuÊtkhÈu    chuyÓn tiÕp. 2.3.LËp  hå  göiH¶iquan    bé  s¬      c¶ng  hoÆc     H¶i quan  CFS,  bao  gåm: ­01  khaih¶iquan;   Tê      ­02    phiÕu  chuyÓn  tiÕp hµng    xuÊtkhÈu.   Tê  khai h¶i quan  01      vµ  phiÕu  chuyÓn tiÕp  îc niªm  ®   phong, giao    chñ  hµng hoÆc     ®¹i diÖn  hîp ph¸p cña chñ hµng  íi®©y         (d   gäi t¾t lµ chñ  hµng)  hoÆc  c¸n  h¶i quan  t¶i(nÕu  bé    ¸p    cã) chuyÓn  igiao  tí  cho  H¶i quan  c¶ng  hoÆc  H¶i quan  CFS. 01  phiÕu chuyÓn  tiÕp kh«ng  niªm phong   lµm  ®Ó chøng    tõvËn  chuyÓn    l«hµng    êng  trªn® ®i. 2.4.Vµo      sæ giao nhËn  s¬,yªu cÇu    hå      chñ  hµng  nhËn. ký  2.5.Theo      dâi,tiÕp nhËn    phiÕu chuyÓn tiÕp,b¶ng    tæng        hîp c¸cl«hµng  xuÊt khÈu chuyÓn tiÕp,b¶ng      x¸c nhËn hµng thùc xuÊt khÈu  H¶i  do  quan  c¶ng hoÆc     H¶i quan CFS  chuyÓn ®Õn. II.  Tr¸ch n hi Ö m  H ¶i q u a n  C F S: 1. TiÕp    nhËn  s¬  hµng  hå  vµ  ho¸  lµm  ®∙  thñ      tôc h¶i quan  H¶i quan  do    lµm      thñ tôcxuÊtchuyÓn    ®Õn. 2. KiÓm       tra ®èi chiÕu t×nh tr¹ng bªn    ngoµi l« hµng    s¬      víihå  chuyÓn  tiÕp: 2.1.Trêng        hîp l«hµng        s¬: phïhîp víihå 
 4. 4 ­X¸c    nhËn  vµo  phiÕu  02  chuyÓn  tiÕp; ­Göi tr¶H¶iquan          lµm      thñ tôcxuÊt01    phiÕu  chuyÓn  tiÕp,l 01   u  b¶n. 2.2.Trêng      hîp hµng    ho¸ bµn giao cã  saikh¸c so        sù      víic¸c chøng    tõ kÌm  theo th× lËp biªnb¶n  gi¶i         vµ   quyÕt theo quy      ®Þnh hiÖn hµnh. 3.Lµm         thñ tôcchuyÓn  hµng    ra c¶ng  xuÊttheo quy      ®Þnh. 4.LËp  hå  hµng    bé  s¬  chuyÓn  tiÕp,göiH¶iquan        c¶ng,bao    gåm: ­Tê    khaih¶iquan      cña      c¸cl«hµng  xuÊtkhÈu.   ­ 02    B¶ng tæng    hîp hµng chuyÓn tiÕp (mÉu    TX2    ­ Phô    ban  lôc2  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  nµy).   Tê khai h¶i quan  01      vµ  b¶ng  tæng  hîp hµng chuyÓn  tiÕp  îc niªm  ®   phong, giao      ®¹idiÖn  cña  chøc  tæ  vËn    t¶ihoÆc   bé    c¸n  h¶iquan  t¶i(nÕu  ¸p    cã) chuyÓn      tí giao cho    i   H¶i quan c¶ng.01    b¶ng  tæng    hîp hµng  chuyÓn tiÕp  kh«ng niªm phong    ®Ó lµm  chøng    tõvËn  chuyÓn  hµng      êng  ho¸ trªn® ®i. 5. Vµo      sæ theo    dâiviÖc  giao hµng    xuÊt khÈu      tõ kho  CFS   cho    H¶i quan  c¶ng. 6.Theo      dâi,tiÕp nhËn    b¶ng  tæng    hîp hµng  chuyÓn  tiÕp,b¶ng      x¸cnhËn  hµng  thùc xuÊtkhÈu  H¶i quan      do    c¶ng  chuyÓn  ®Õn. III.Tr¸ch n hi Ö m   ña H ¶i q u a n  c¶n g  ® èi víi   c h µ n g   u Êt kh È u  ch uy Ó n  tiÕp: x 1. TiÕp    nhËn  hµng    ho¸ xuÊt khÈu  lµm          ®∙  thñ tôc h¶iquan  bé  s¬  vµ  hå  chuyÓn  tiÕp kÌm theo  H¶i  do  quan lµm  thñ tôc xuÊt hoÆc     h¶i quan CFS   chuyÓn ®Õn. 2. KiÓm       tra ®èi chiÕu t×nh tr¹ng bªn    ngoµi l« hµng    s¬      víihå  chuyÓn  tiÕp: 2.1.Trêng        hîp l«hµng        s¬: phïhîp víihå  ­ NÕu       l« hµng  h¶i quan  do    CFS  chuyÓn ®Õn: X¸c nhËn  vµo  b¶ng  02  tæng  hµng  hîp  chuyÓn tiÕp.Tr¶    ngay  B¶ng  01  tæng  hµng  hîp  chuyÓn  tiÕp  cho    h¶iquan  CFS  qua    ®¹idiÖn cña  chøc  tæ  vËn    t¶ihoÆc     h¶iquan  c¸n bé    ¸p  t¶i §ång        . thêifaxngµy cho    H¶iquan  CFS   b¶n    01  ®Ó kÞp    thêitheo dâi.   ­ NÕu       l«hµng  H¶i quan  do    lµm      thñ tôc chuyÓn  ®Õn: X¸c nhËn  vµo 02  phiÕu  chuyÓn  tiÕp.Tr¶    ngay cho  ®¬n   H¶i  vÞ  quan  lµm thñ    phiÕu  tôc 01  chuyÓn  tiÕp qua    chñ hµng hoÆc     h¶iquan    . c¸n bé    ¸p t¶i Cuèi mçi      ngµy  1  lËp  b¶ng tæng  c¸c l« hµng  hîp      xuÊt khÈu    chuyÓn  tiÕp  tiÕp  ®∙  nhËn trong ngµy    vµ Fax cho    H¶iquan    c¸ctØnh,thµnh    phè lµm        thñ tôc®Ó kÞp   thêitheo dâi.   2.2.Trêng      hîp hµng    ho¸ bµn giao cã  saikh¸c so        sù      víic¸c chøng    tõ kÌm  theo th× lËp biªnb¶n  gi¶i         vµ   quyÕt theo quy      ®Þnh hiÖn hµnh. 3.Theo    gi¸m        dâivµ  s¸tl«hµng  cho        tíkhil«hµng  i thùc xuÊt.   4. Trong    thêigian  ngµy  5  lµm viÖc    khi hµng  thùc  kÓ tõ    ®∙  xuÊt,H¶i     quan c¶ng ph¶i lËp    B¶ng    x¸c nhËn hµng thùc xuÊt khÈu  göi b»ng  êng      vµ    ® chuyÓn    ph¸tnhanh  cho    h¶iquan CFS   H¶i quan  vµ    lµm      thñ tôcxuÊt(bao    gåm  
 5. 5 c¶  ®¬n  H¶i quan  vÞ    lµm      thñ tôccho      c¸cl«hµng  xuÊt khÈu    qua  kho  CFS)    mçi n¬i01    B¶ng. 5.Lu  s¬        hå  t¹ H¶iquan  i c¶ng: ­01  khaih¶iquan    Tê      ­ 01    B¶ng tæng  hµng  hîp  chuyÓn tiÕp (nÕu    l« hµng  H¶i quan  do    CFS   chuyÓn ®Õn) ­  phiÕu  01  chuyÓn tiÕp (nÕu    l« hµng  H¶i  do  quan lµm thñ tôc xuÊt  chuyÓn ®Õn) ­01    b¶ng    x¸cnhËn  hµng  thùc xuÊtkhÈu.     IV. ö  lý tr n g  hîp  µ n g  ®∙ lµ m  X ê h thñ tôc  ¶i q u a n  n h n g   h« n g  xu Êt: h k 1.Trêng      hîp hµng  xÕp      ®∙  lªntµu hoÆc   h¹ b∙igiao cho    ®∙        H¶i quan  c¶ng  gi¸m    s¸tchê xuÊt,v×    nµo  kh«ng    lýdo  ®ã  xuÊt® îc,ph¶i® a              tr¶l¹néi®Þa: i ­ H¶i quan      c¶ng  cÇu      yªu  §¹ilýh∙ng tµu/§¹    i giao  lý nhËn  th«ng b¸o ngay  cho chñ  hµng  ªnhÖ       li   víiH¶i quan lµm      thñ tôc xuÊt ®Ó     lµm      a  thñ tôc ® hµng  trël¹néi®Þa.       i ­ H¶i quan        n¬i lµm thñ    tôc xuÊt c¨n  vµo  s¬ u, c¸c chøng      cø  hå  l     tõ chñ  hµng xuÊt tr×nh ®Ó       phèihîp víi         quan  H¶i c¶ng,lµm        thñ tôccho    l«hµng  quay  l¹néi®Þa.     i 2. Trêng      hîp hµng  lµm  ®∙  xong      thñ tôcxuÊt khÈu,®∙      giao chñ    hµng  vËn  chuyÓn  c¶ng  ra  xuÊt hoÆc   ikho  tí  CFS  nhng  cha bµn giao  hµng  cho    H¶i quan  c¶ng, kh«ng    xuÊt khÈu    n÷a: Chñ    hµng ph¶i cã    tr¸chnhiÖm     th«ng    b¸o ngay cho    H¶i quan  lµm      thñ tôcxuÊt ®Ó       gi¶iquyÕt theo quy ®Þnh. Chñ    hµng  ph¶ihoµn    toµn  chÞu    c¸c hËu  qña ph¸p    lýx¶y  nÕu  ra  kh«ng  th«ng b¸o viÖc  trªncho      H¶i quan.H¶i quan      lµm      thñ tôcxuÊtcã    tr¸chnhiÖm     theo dâil«hµng.         NÕu  trong kho¶ng      thêigian quy    ®Þnh  kh«ng nhËn  îcth«ng        ®   tintõ H¶i quan  c¶ng hoÆc    tõ chñ hµng    th× ph¶itiÕn hµnh        c¸c biÖn ph¸p    truyt×m  xö      vµ  lývi ph¹m      ®èi víi chñ hµng  c¸ctæ  vµ    chøc,c¸nh©n  li       cã  ªnquan. 3. Xö    êng  v×    nµo          lýtr hîp  lýdo  ®ã mµ l« hµng kh«ng xuÊt khÈu    hoÆc   cha  xuÊtkhÈu    hÕt: 3.1.C¸c  êng  hµng  lµm    tr hîp  ®∙  xong  tôc h¶iquan  thñ      nhng  kh«ng  thùc  xuÊt nªu  §iÓm       ë  1, §iÓm   trªn®©y,    2    H¶i quan  lµm      thñ tôcxuÊt khÈu      l«hµng  cã tr¸chnhiÖm   håi tê khaicña    thu        chñ  hµng, lµm  tôc huû      thñ    tê khaicña      l« hµng  theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh  th«ng  (MÉu  vµ  b¸o  TX4    ­ Phô    ban  lôc4  hµnh  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh  nµy) ngay    cho:Bé      Tµi chÝnh  (Tæng  côc  ThuÕ   Vô  vµ  Ng©n  s¸ch Nhµ    níc), Th¬ng      Bé  m¹i(Vô  XuÊt nhËp    khÈu),Phßng    Th¬ng    m¹i&  C«ng  nghiÖp  ViÖtNam     (Ban Ph¸p chÕ)  Tæng  vµ  côc    H¶i quan (Côc  Gi¸m    s¸t qu¶n      lý)vÒ nh÷ng   l« hµng  kh«ng xuÊt khÈu  îc (nªu râ      ®     tªn c«ng      ty;sè, ký  hiÖu cña    têkhaixuÊtkhÈu;n¬ilµm      .®Ó   lýc¸cvÊn    ªnquan          thñ tôc..   xö      ) ®Ò li   ®Õn     l«hµng. 3.2.NÕu     phÇn  hµng  cßn    l¹kh«ng  i xuÊtn÷a:H¶i quan        c¶ng      lËp biªnb¶n  ghinhËn  hµng    sè  cßn    l¹ kh«ng  i xuÊt khÈu, ®ång        thêiph¶n  vµo  ¸nh  B¶ng    x¸c nhËn hµng thùc xuÊt khÈu.  C¸c    bíc tiÕp theo thùc hiÖn nh quy ®Þnh   i t¹ 
 6. 6 ®iÓm     1, phÇn  Quy  IV  ®Þnh  nµy. H¶i    quan lµm thñ    tôc xuÊt khÈu      l« hµng  cïng chñ    hµng  ®iÒu  chØnh      l¹ tê khaivµ  i   th«ng  cho    quan  ªnquan  b¸o  c¸c c¬  li   nªu    t¹ ®iÓm       i 3.1 trªn®©y. 3.3.PhÇn     hµng  cßn  i   l¹  xuÊt  chuyÕn  sÏ ë  tµu sau: h¶i quan      c¶ng    x¸c nhËn  l   sè îng thùc xuÊt vµo      b¶ng    x¸cnhËn hµng  thùc xuÊt khÈu  ghirâ vµo      vµ      môc "Ghi chó" cña      B¶ng îng  l hµng  cßn  i l¹ cha    xuÊt.Lîng    hµng nµy  sau    khi xuÊt khÈu    ph¶i ® îc ph¶n      ¸nh  vµo b¶ng    x¸c nhËn  hµng thùc  xuÊt khÈu    cña  chuyÕn    tµu sau.
 7. 7 MÉu   TX1   ­Phô  1 lôc  H¶i quan  . . ......  Côc    .. . ........ . Céng  hoµ      x∙héichñ  ViÖtNam   nghÜa    H¶i quan:. . ...........    . . ............ .   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:        / .. . ..ngµy    . . .  .,   th¸ng     n¨m b ¶ n g  x¸c n h Ë n  h µ n g  thùc x u Êt k h È u        KÝnh    göi:Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè... . .............. . .............. C¨n  kÕt  cø  qu¶ gi¸m    s¸t xÕp  hµng    lªn tµu  B¶n îc khai hµng    vµ  l     ho¸ sè.. . ..ngµy.. . .. tµu (tªn, hiÖu,quèc  . . .  . . . ..  cña     sè    tÞch). . ............ . . ............ X¸c nhËn  c¸c l« hµng  thuéc c¸c tê khai sau ®©y  ®∙ xuÊt khÈu  ngµy.. . ... . . .  . Sè Tê khaiHQ   Tªn  doanh HQ   lµm  Sè  Sè  niªm   Ghi     TT Sè, ký  Ngµy   nghiÖp  thñ tôc     niªm phong  phong HQ  chó hiÖu h∙ng tµu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Ng êilËp    b¶ng L∙nh ®¹o H¶i  quan  cöa khÈu (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký, ®ãng    dÊu,    hä  ghi râ  tªn) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 1    ­ B¶ng    x¸c nhËn  hµng thùc xuÊt khÈu      nµy  îcH¶i quan  ®     c¶ng  xuÊt göicho      h¶iquan    tõng tØnh, thµnh    phè  lµm  tôc cho      thñ    c¸c l« hµng xuÊt khÈu      trªnchuyÕn  tµu.Tr   êng  hîp    n¬i nhËn  B¶ng  nµy  sè îng    cã  l l« hµng  kh«ng  nhiÒu  th×  H¶i quan  c¶ng xuÊt cã    thÓ  trÝch b¶ng    nµy      ®Ó göicho   H¶i quan  lµm      thñ tôc.B¶n  trÝch còng    dïng mÉu  nµy, cïng      sè, ngµy, th¸ng,n¨m        víiB¶ng  ®ang u  i   l t¹ H¶i quan  c¶ng  xuÊt.   NÕu  trÝch th× ph¶ighichó            lµb¶n  trÝch. 2  Cét    ­  (6):NÕu   h∙ng    tµu cha  niªm  phong      hiÖu  th× ghisè  Cont.  
 8. 8 MÉu   TX2   ­Phô  2 lôc  H¶i quan  . . ......  Côc    .. . ........ . Céng  hoµ      x∙héichñ  ViÖtNam   nghÜa    H¶i quan:. . ...........    . . ............ .   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:        / .. . ..ngµy    . . .  .,   th¸ng     n¨m B ¶ n g  t æ n g  hîp h µ n g  c h u y Ó n  tiÕp KÝnh      göi:H¶iquan  Cöa  khÈu... . .............. . . ............. H¶i  quan  CFS... . . .................. chuyÓn  tí  H¶i  quan  cöa  . . ..................   i khÈu... . .......... . . .........  thuéc Côc  H¶i quan:.. . .............. . . .............  c¸c l« hµng xuÊt  khÈu   theo   b¶ng   chi   tiÕt   díi   ®©y   ®Ó   xuÊt   khÈu   qua  c¶ng:. . . ......................... . . .......................... Sè    Tê     khaiHQ   Tªn  doanh  HQ   lµm Sè niªm  Sè niªm  Ghi  TT nghiÖp thñ tôc   phong h∙ng  phong HQ chó tÇu Sè, ký    Ngµy   hiÖu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)  C¸c l« hµng  xuÊt khÈu  nµy ®Òu  ® îc niªm phong, do  «ng/bµ:. . .... . . ... (9).. . ....GiÊy    . . ...  .. CMND   sè.. . . .. . . ..  ngµy.. . . .. C«ng  . . ..  do  an... . ...cÊp, lµ®¹idiÖn  . . ...          cña c«ng    . . ..(10) cã  ty .. . . .  .   tr¸ch nhiÖm     vËn  chuyÓn   b¶o  vµ  qu¶n nguyªn tr¹ng  container hµng    ho¸  trong qu¸ tr×nh vËn  chuyÓn   ibµn  tí  giao  cho H¶i quan cöa  khÈu... . ........................... . . ..........................  Hä, tªn c¸n bé  H¶i quan ¸p t¶i  (nÕu  cã):. . ........................ . . ........................ Bµn  giao    l« hµng  hå  cho    vµ  s¬  ®¹idiÖn  chøc  tæ  vËn    t¶ihåi.   . giê.. .ngµy..   . . . .. th¸ng..  .n¨m  . 200... H¶i  quan  CFS §¹idiÖn    vËn  t¶i H¶i  quan cöa  khÈu  xuÊt (Ký,®ãng    dÊu) TiÕp  nhËn  håi. . . . . giê  ngµy.. . .. (Ký,®ãng    dÊu) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 9. 9 1. B¶ng    tæng  hîp nµy  H¶i  do  quan CFS  lËp thµnh  b¶n      02  ®Ó göi H¶i quan  cöa khÈu  xuÊt,lµchøng        tõ giao nhËn    Containerhµng    gi÷a H¶i quan      CFS,  quan  c¬  vËn    H¶i quan  t¶ivµ    cöa khÈu  xuÊt.C¸n  tiÕp    bé  nhËn  cña    H¶i quan cöa khÈu xuÊt  thÊy hµng    ho¸ bµn giao kh«ng  ®óng  B¶ng    lËp    nh  trªnth×  biªnb¶n    ghinhËn  sai sù    kh¸ctheo    quy  ®Þnh   ®Ó lµm  së    c¬  gi¶i quyÕt tiÕp. 2.Cét      (6):NÕu   h∙ng    tµu cha  niªm  phong      liÖu Container. th× ghisè    MÉu   TX3   ­Phô  3 lôc  H¶i quan  . . ......  Côc    .. . ........ . Céng  hoµ      x∙héichñ  ViÖtNam   nghÜa    H¶i quan:. . ...........    . . ............ .   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:        / .. . ..ngµy    . . .  .,   th¸ng     n¨m B ¶ n g  t æ n g  hîp c¸c l« h µ n g  x u Êt k h È u  c h u y Ó n  tiÕp                 TiÕp                   nhËn  ngµy  . . ...................... .. . ...................... KÝnh   Côc    göi:  H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  . . ......................... .. . . ........................ Ngµy... . ................... quan  . . .................. H¶i  c¶ng.. . ..... tiÕp  . . ....  ®∙  nhËn      c¸c l« hµng  xuÊt khÈu  îcchuyÓn    ®   tiÕp tõQuý      Côc  ®Õn   sau: nh    Sè    Tê     khaiHQ   Tªn  doanh  HQ  lµm    Sè    niªm  Sè niªm    Ghi  TT nghiÖp thñ tôc   phong h∙ng  phong HQ chó tÇu Sè, ký    Ngµy   hiÖu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) L∙nh  ®¹o  H¶i  quan  cöa  khÈu  xuÊt (ký,®ãng    dÊu) .. . ............................................................ . . ........................................................... .. . . .... . . .....
 10. 10 Cét    (6):NÕu   h∙ng    tµu cha  niªm  phong      hiÖu  th× ghisè  Container. MÉu   TX4   ­Phô  4 lôc  H¶i quan  . . ......  Côc    .. . ........ . Céng  hoµ      x∙héichñ  ViÖtNam   nghÜa    H¶i quan:. . ...........    . . ............ .   §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:        / .. . ..ngµy    . . .  .,   th¸ng     n¨m T h « n g  b¸o  KÝnh   ­Bé    göi:   TµichÝnh  (Vô  NSNN)                    Th¬ng                    ­Bé  m¹i(Vô  xuÊt nhËp    khÈu)                                    ­Phßng  TM&CN   ViÖtNam     (Ban  ph¸p chÕ)                                      ­TCHQ   (Côc  GSQL) H¶i  quan  c¶ng.. . . ................   . . ................. th«ng   xin b¸o  QuÝ   quan  c¬  biÕt ®Ó     xö      lýc¸c vÊn      ®Ò l«hµng  thuéc tê khaixuÊt khÈu          sè:. . . ....ngµy.. . . . . .... . . . .  .th¸ng.. . .. . ..  n¨m... . . cña    C«ng  ty: . . ............................. më  t¹  H¶i . ..   .. . . ............................. . i   quan... . .......................... . . .........................  ®∙ kh«ng xuÊt khÈu... . ..( ).. . . .... . . .. 1  . . ...  . ®Ó   lýc¸cvÊn    ªnquan: xö      ®Ò li   ­M Æt     hµng  kh«ng  xuÊt khÈu:     ­Sè îng hµng    l   kh«ng  xuÊt khÈu:   ­TrÞ      gi¸hµng  kh«ng  xuÊt khÈu:                                           H¶i quan.. . ..........                                            . . ......... N¬i nhËn:                                  (Ký,ghirâ hä                                                         tªn,®ãng  dÊu) ­Nh    trªn ­Lu  
 11. 11 .. . ............................................................ . . ........................................................... .. . . ... . . .... Ghi chó:(1):         G¹ch  ­ chÐo    "/"nÕu  kh«ng  xuÊt khÈu    toµn  l«hµng bé                               ­Ghi "métphÇn"    nÕu  kh«ng  xuÊt khÈu    mét  phÇn  cña    l«hµng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản