Quyết định 793/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định 793/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 793/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định xác nhận thực xuất đối với hàng hoá xuất khẩu qua cảng biển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 793/2000/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña T æ n g  côc tr n g  T æ n g  côc  ¶i q u a n   è  793/2000/Q§­T C H Q   ë H S n g µy  25 th¸ng 12 n¨ m  2000  Ò   V viÖc ba n   µ n h  Q u y  ® Þ n h  x¸c n h Ë n  h thùc x u Êt  èi víi µ n g  h o¸ x u Êt k h È u  q u a  c¶n g  bi Ó n ®  h ­C¨n  Ph¸p    cø  lÖnh    H¶i quan  ngµy  20/2/1990; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   16/1999/N§­   sè  CP ngµy 27/3/1999 cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh  thñ tôch¶iquan,gi¸m      vÒ          s¸th¶iquan  lÖ  vµ  phÝ   h¶iquan; ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  Côc  ëng  tr Côc  gi¸m    s¸t,qu¶n    h¶iquan; lývÒ    Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu 1: Ban hµnh quy ®Þnh     x¸c nhËn thùc xuÊt ®èi    víihµng    ho¸ xuÊtkhÈu    qua  c¶ng  biÓn. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy      nh÷ng  ký.B∙ibá  quy  ®Þnh  ban  hµnh  íc®©y      tr   tr¸víi i QuyÕt  ®Þnh  nµy.   §iÒu 3: Thñ  ëng    tr c¸c ®¬n  thuéc  quan  vÞ  c¬  Tæng  côc H¶i quan,  Côc  ëng  tr Côc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè, HiÖu  ëng  êng    tr tr Cao ®¼ng   H¶i quan, c¸c tæ        chøc, c¸ nh©n  ªnquan      li   chÞu  tr¸chnhiÖm       thihµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy. 
  2. 2 Q u y  ® Þ n h  x¸c n h Ë n  thùc x u Êt  ® èi víi µ n g  h ã a x u Êt k h È u  q u a  c ¶ n g  bi Ó n  h (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  793/2000/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  25/12/2000). A­ Q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. Sau      khilµm  xong  thñ      tôc h¶i quan  cho    l« hµng  xuÊt khÈu, l∙nh ®¹o        ®¬n  H¶i quan  vÞ    lµm      thñ tôc xuÊt khÈu  íi   (d  ®©y           gäit¾t lµH¶i quan  lµm    thñ tôcxuÊt)x¸cnhËn        vµo môc   "x¸cnhËn  lµm        ®∙  thñ tôch¶iquan" trªntêkhaih¶i           quan  47  («  cña   tê khaiHQ99­XNK     hiÖn  hµnh).ViÖc      x¸c nhËn  nµy    së  lµ c¬  ®Ó  doanh  nghiÖp    gi¶iquyÕt c¸cvÊn    ªnquan      ®Ò li   ®Õn     l«hµng xuÊtkhÈu      víi c¸c c¬    quan  kh¸c.Kh«ng    thùc hiÖn    viÖc    x¸c nhËn  thùc xuÊt vµo  48      «  cña    tê khaih¶iquan      HQ99­XNK   quy  ®Þnh  trong quy    tr×nh nghiÖp  h¶iquan    vô    hiÖn  hµnh      ®èi víihµng  hãa  xuÊt khÈu    qua  c¶ng  biÓn.ViÖc      x¸cnhËn  thùc xuÊt ® ­     îc thùc    hiÖn    trªnB¶ng   x¸c nhËn  hµng  thùc  xuÊt khÈu    (MÉu  TX1­Phô   lôc 1  ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  nµy).B¶ng      x¸c nhËn hµng  thùc xuÊt khÈu    do    H¶i quan  c¶ng    lËp theo tõng chuyÕn        tµu xuÊtc¶nh.   2. ViÖc      x¸c nhËn thùc xuÊt vµo        tê khaitheo  cÇu    yªu  cña doanh  nghiÖp  (nÕu    H¶i quan  cã)do    lµm      thñ tôcxuÊthoÆc       H¶i quan  c¶ng  xuÊt(d     íi®©y    gäi t¾t lµ H¶i quan        c¶ng) thùc hiÖn    së        trªnc¬  x¸c nhËn  thùc xuÊt cña        H¶i quan  c¶ng    t¹ B¶ng    i x¸cnhËn  hµng  thùc xuÊtkhÈu.     3. Khi      nhËn  îcB¶ng    ®   x¸c nhËn  hµng  thùc xuÊt khÈu  H¶i quan      do    c¶ng  göi vÒ,    H¶i  quan  lµm thñ    tôc xuÊt ph¶i ®ãng      thµnh   u  nhËp  liÖu sæ l vµ  sè    vµo m¸y  tÝnh    ®Ó theo    tracøu    dâivµ    gi¶iquyÕt    c¸c viÖc  sau  nµy.Trong      thêi gian 5    ngµy  lµm viÖc,tÝnh      tõngµy  bµn giao l«hµng      xuÊtkhÈu    cho  chñ hµng  ®Ó  vËn  chuyÓn,  nÕu  cha nhËn  îc  ® phiÕu  chuyÓn  tiÕp/b¶ng  tæng  hîp      c¸c l« hµng xuÊt khÈu    chuyÓn  tiÕp  MÉu   ( TX3    ­ Phô    ban  lôc 3  hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  nµy); hoÆc       khi nhËn  îc  ® B¶ng  x¸c nhËn  hµng  thùc  xuÊt  khÈu     mµ kh«ng  l«hµng  chuyÓn    cã    ®∙  ra c¶ng,th×      H¶i quan  lµm      thñ tôc xuÊt ph¶ili       ªn hÖ  ngay    víiH¶i quan  c¶ng  xuÊt hoÆc     H¶i quan  CFS       ®Ó x¸c minh  lµm    râ, ®ång    thêib¸o  c¸o    víiCôc  ëng  tr Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè    xin chØ   ®¹o  tiÕp. 4. Khi gi¶iquyÕt          c¸c vÊn      ®Ò vÒ thuÕ  (hoµn thuÕ, quyÕt    ®Þnh kh«ng  thu thuÕ) vµ        c¸cvÊn   ®Ò kh¸cli     ªnquan  ®Õn  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu  thùc xuÊt   ®∙      qua  c¶ng  biÓn,H¶i quan      lµm      thñ tôc xuÊt nhÊt thiÕtph¶ic¨n cø            vµo  khai Tê    vµ B¶ng   x¸cnhËn  hµng thùc xuÊtkhÈu  H¶i quan      do    c¶ng    x¸cnhËn. lËp vµ    5.NÕu   lýdo    v×    nµo  buéc  ®ã  ph¶i® a    hoÆc     tÊtc¶  mét phÇn    l«hµng    tr¶ l¹ néi®Þa        i th× chñ hµng  tr¸chnhiÖm   cã    ph¶ith«ng  cho      b¸o  h¶iquan c¶ng vµ  H¶i quan    lµm      thñ tôc xuÊt ®Ó     lµm      a  thñ tôc ® hµng        trël¹ néi®Þa.  i TuyÖt    ®èi kh«ng  îc tù ý  a  ®     ® hµng    i   trë l¹ néi ®Þa       khicha  sù  cã  ®ång  cña    ý  H¶i quan  lµm      thñ tôcxuÊtkhÈu      l«hµng.
  3. 3 B­ Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó I/  Tr¸ch  hi Ö m  cña  ¶i q u a n  lµ m  thñ tôc  n h x u Êt  h È u   k l« h µ n g: 1.Trêng        hîp l«hµng  H¶i quan  do    c¶ng  lµm    thñ tôc: 1.1.Lµm     thñ    tôc cho    l« hµng xuÊt khÈu  quy    nh  ®Þnh  hiÖn  hµnh; x¸c     nhËn, ký      tªn,®ãng    ghirâ hä    dÊu  vµo  môc    "x¸cnhËn  lµm        ®∙  thñ tôch¶iquan"   trªntêkhao        h¶iquan    Tê  (« 47  khaiH¶i quan  ­XNK       99   hiÖn  hµnh).   1.2 Sau      khilµm xong      thñ tôc xuÊt khÈu      l« hµng, tr¶ngay      chñ hµng 01  têkhaixuÊtkhÈu  c¸cchøng          vµ    tõtheo quy    ®Þnh  ph¶itr¶l¹chñ       i hµng. 1.3 Lu©n    chuyÓn, phóc   u    s¬    tËp,l tr÷hå  theo quy    ®Þnh. 2. Trêng hîp xuÊt khÈu chuyÓn tiÕp (®a th¼ng  c¶ng  ra  xuÊt hoÆc   chuyÓn ®Õn  kho  CFS): 2.1.Hoµn    thµnh    c¸c thñ    tôc nh tr êng hîp    l« hµng lµm thñ    ic¶ng  tôc t¹  xuÊtquy    ®Þnh    t¹ ®iÓm   trªn®©y. i 1    2.2 Lµm         thñ tôc chuyÓn tiÕp    l«hµng xuÊt khÈu    theo quy ®Þnh  thñ vÒ    tôch¶iquan          ®èi víihµng  xuÊtkhÈu    chuyÓn tiÕp. 2.3.LËp  hå  göiH¶iquan    bé  s¬      c¶ng  hoÆc     H¶i quan  CFS,  bao  gåm: ­01  khaih¶iquan;   Tê      ­02    PhiÕu  tiÕp hµng  chuyÓn    xuÊtkhÈu.   Tê      kh∙ih¶i quan  01  vµ  phiÕu  chuyÓn tiÕp îc niªm   ®   phong, giao    chñ  hµng hoÆc     ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ hµng  íi®©y         (d   gäi t¾t lµ chñ hµng)  hoÆc  c¸n  h¶i quan  t¶i(nÕu  bé    ¸p    cã) chuyÓn  igiao  tí  cho  H¶i quan  c¶ng  hoÆc  h¶i quan  CFS,    01 phiÕu chuyÓn  tiÕp  kh«ng niªm phong ®Ó  lµm  chøng    tõvËn  chuyÓn    l«hµng    êng  trªn® ®i. 2.4 Vµo      sæ giao nhËn  s¬,yªu cÇu    hå      chñ  hµng  nhËn. ký  2.5 Theo      dâi,tiÕp nhËn phiÕu chuyÓn tiÕp b¶ng tæng  c¸c l« hµng  hîp      xuÊt khÈu chuyÓn  tiÕp,B¶ng      x¸c nhËn hµng thùc xuÊt khÈu  H¶i  do  quan  c¶ng hoÆc     H¶i quan CFS  chuyÓn ®Õn. II/  Tr¸ch n hi Ö m  H ¶i q u a n  C F S: 1. TiÕp    nhËn  s¬  hµng  hå  vµ  ho¸  lµm  ®∙  thñ      tôc h¶i quan  H¶i quan  do    lµm      thñ tôcxuÊtchuyÓn    ®Õn.     2. KiÓm     tra ®èi chiÕu t×nh tr¹ng bªn    ngoµi l« hµng    s¬      víihå  chuyÓn  tiÕp:   2.1 Trêng    h¬p    l«hµng        s¬: phïhîp víihå    ­X¸c    nhËn  vµo  PhiÕu  02  chuyÓn  tiÕP; ­Göi tr¶H¶iquan          lµm      thñ tôcxuÊt01    PhiÕu  chuyÓn  tiÕP,l 01   u  b¶n.
  4. 4 2.2.Trêng      hîp hµng    ho¸ bµn giao cã  saikh¸c so        sù      víic¸c chøng    tõ kÌm  theo th× lËp biªnb¶n  gi¶i         vµ   quyÕt theo quy      ®Þnh hiÖn hµnh. 3.Lµm         thñ tôcchuyÓn  hµng    ra c¶ng  xuÊttheo quy      ®Þnh. 4.LËp  hå  hµng    bé  s¬  chuyÓn  tiÕp,göiH¶iquan        c¶ng  bao  gåm:  ­Tê    khaiH¶iquan      cña      c¸cl«hµng  xuÊtkhÈu;   ­  B¶ng  02  tæng hîp hµng chuyÓn tiÕp (mÉu TX2­ phô Phô    ban  lôc 2  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  nµy). Tê khai h¶i quan  01       vµ  B¶ng  tæng  hîp hµng chuyÓn  tiÕp  îc niªm  ®   phong, giao      ®¹idiÖn  cña  chøc  tæ  vËn    t¶ihoÆc   bé    c¸n  h¶iquan  t¶i(nÕu  ¸p    cã) chuyÓn      tí giao cho    i   H¶i quan c¶ng,01    B¶ng  tæng    hîp hµng  chuyÓn tiÕp  kh«ng niªm phong    ®Ó lµm  chøng    tõvËn  chuyÓn  hµng      êng  ho¸ trªn® ®i. 5. Vµo      sæ theo    dâiviÖc  giao hµng    xuÊt khÈu      tõ kho  CFS   cho    H¶i quan  c¶ng. 6. Theo  dâi,tiÕp    nhËn   B¶ng tæng hîp hµng chuyÓn tiÕp, b¶ng      x¸c nhËn hµng thùc xuÊtkhÈu  H¶iquan      do    c¶ng chuyÓn ®Õn. III/Tr¸ch n hi Ö m   ña H ¶i q u a n  c¶n g  ® èi víi   c  h µ n g  xu Êt kh È u  ch uy Ó n  tiÕp: 1. TiÕp    nhËn  hµng    ho¸ xuÊt khÈu  lµm          ®∙  thñ tôc H¶i quan  bé  s¬  vµ  hå  chuyÓn  tiÕp kÌm theo  H¶i  do  quan lµm  thñ    tôc xuÊt hoÆc  H¶i quan CFS   chuyÓn ®Õn. 2. KiÓm       tra ®èi chiÕu t×nh tr¹ng bªn    ngoµi l« hµng    s¬      víihå  chuyÓn  tiÕp: 2.1 Trêng        hîp l«hµng        s¬: phïhîp víihå  ­ NÕu       l« hµng  H¶i quan  do    CFS  chuyÓn ®Õn:  X¸c nhËn  vµo  B¶ng  02  tæng  hµng  hîp  chuyÓn  tiÕp.Tr¶    ngay  B¶ng  01  tæng  hµng  hîp  chuyÓn  tiÕp  cho    H¶i quan CFS   qua    ®¹idiÖn cña  chøc  tæ  vËn    t¶ihoÆc     h¶iquan  c¸n bé    ¸p  t¶i §ång        . thêifaxngay  cho    H¶i quan CFS   b¶n    01  ®Ó kÞp    thêitheo dâi.   ­ NÕu       l«hµng  H¶i quan  do    lµm      thñ tôc chuyÓn  ®Õn: X¸c nhËn  vµo 02  phiÕu  chuyÓn  tiÕp   . Tr¶ ngay cho  ®¬n   H¶i  vÞ  quan  lµm thñ    phiÕu  tôc 01  chuyÓn  tiÕp qua    chñ  hµng hoÆc     h¶iquan    . c¸n bé    ¸p t¶i Cuèi mçi      ngµy  1  lËp  b¶ng tæng        hîp c¸c l«hµng  xuÊt khÈu    chuyÓn  tiÕp   tiÕp    ®∙  nhËn trong ngµy    vµ    faxcho    H¶i quan   c¸ctØnh,thµnh    phè lµm        thñ tôc®Ó kÞp   thêitheo dâi.   2.2 Trêng      hîp hµng    ho¸ bµn giao  sù    cã  saikh¸c so        víic¸c chøng    tõ kÌm  theo th× lËp biªnb¶n  gi¶i         vµ    quyÕt theo quy      ®Þnh  hiÖn  hµnh. 3.Theo    gi¸m        dâivµ  s¸tl«hµng  cho        tíkhil«hµng  i thùc xuÊt.   4. Trong    thêigian  ngµy  5  lµm viÖc    khi hµng  thùc  kÓ tõ    ®∙  xuÊt,H¶i     quan c¶ng  ph¶ilËp    B¶ng    x¸c nhËn  hµng  thùc xuÊt khÈu  vµ          göi b»ng  êng  ® chuyÓn  ph¸tnhanh    cho H¶i  quan CFS   H¶i  vµ  quan  lµm thñ    tôc xuÊt (bao  gåm   ®¬n   H¶i  c¶  vÞ  quan  lµm thñ    tôc cho      c¸c l« hµng xuÊt khÈu  qua  kho  CFS)      B¶ng. mçi n¬i01  5.Lu  s¬        hå  t¹ H¶iquan  i c¶ng:
  5. 5 ­01  khaih¶iquan.   Tê      ­ 01    B¶ng  tæng  hµng  hîp  chuyÓn tiÕp  (nÕu    l« hµng  H¶i quan  do    CFS   chuyÓn ®Õn).   ­ 01 PHiÕu chuyÓn tiÕp  nÕu     ( l« hµng  H¶i  do  quan lµm thñ    tôc xuÊt  chuyÓn ®Õn). ­01    B¶ng    x¸cnhËn  hµng  thùc xuÊtkhÈu.     IV/ ö  lý tr n g  hîp  µ n g  ®∙ lµ m  thñ tôc H ¶i q u a n    X ê h n h n g  kh« n g  x u Êt: 1.Trêng      hîp hµng  xÕp      ®∙  lªntµu hoÆc   h¹ b∙igiao cho    ®∙        H¶i quan  c¶ng  gi¸m    s¸tchê xuÊt,v×    nµo  kh«ng    lýdo  ®ã  xuÊt® îc,ph¶i® a              tr¶l¹néi®Þa: i ­ H¶i quan      c¶ng  cÇu: §¹ilýh∙ng  yªu        tµu/§¹ lýgiao nhËn  i       th«ng  ngay  b¸o  cho chñ  hµng  ªnhÖ       li   víiH¶i quan lµm      thñ tôc xuÊt ®Ó     lµm      a  thñ tôc ® hµng  trël¹néi®Þa.       i ­ H¶i quan        n¬i lµm thñ    tôc xuÊt c¨n  vµo  s¬ u, c¸c chøng      cø  hå  l     tõ chñ  hµng xuÊt tr×nh ®Ó       phèihîp víi         quan  H¶i c¶ng,lµm        thñ tôccho    l«hµng  quay  l¹néi®Þa.     i 2. Trêng      hîp hµng  lµm  ®∙  xong      thñ tôcxuÊt khÈu,®∙      giao chñ    hµng  vËn  chuyÓn  c¶ng  ra  xuÊt hoÆc   ikho  tí  CFS  nhng  cha bµn giao  hµnh  cho    H¶i quan  c¶ng, kh«ng    xuÊt khÈu    n÷a; Chñ    hµng ph¶i cã    tr¸chnhiÖm     th«ng    b¸o ngay cho    H¶i quan  lµm      thñ tôcxuÊt ®Ó       gi¶iquyÕt theo quy ®Þnh. Chñ    hµng  ph¶ihoµn    toµn  chÞu    c¸c hËu  qu¶ ph¸p    lýx¶y  nÕu  ra  kh«ng  th«ng b¸o viÖc  trªncho      H¶i quan.H¶i quan      lµm      thñ tôcxuÊtcã    tr¸chnhiÖm     theo dâil«hµng.         NÕu  trong kho¶ng      thêigian quy    ®Þnh  kh«ng nhËn  îcth«ng        ®   tintõ H¶i quan  c¶ng hoÆc    tõ chñ hµng    th× ph¶itiÕn hµnh        c¸c biÖn ph¸p    truyt×m  xö      vµ  lývi ph¹m      ®èi víi chñ hµng  c¸ctæ  vµ    chøc,c¸nh©n  li       cã  ªnquan. 3. Xö    êng  v×    nµo          lýtr hîp  lýdo  ®ã mµ l« hµng kh«ng xuÊt khÈu    hoÆc   cha  xuÊtkhÈu    hÕt. 3.1.C¸c  êng  hµng  lµm    tr hîp  ®∙  xong  tôc h¶iquan  thñ      nhng  kh«ng  thùc  xuÊt nªu  §iÓm       ë  1, §iÓm   trªn®©y,    2    H¶i quan  lµm      thñ tôcxuÊt khÈu      l«hµng  cã tr¸chnhiÖm   håi tê khaicña    thu        chñ  hµng, lµm  tôc huû      thñ    tê khaicña      l« hµng  theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh  th«ng  (mÉu  vµ  b¸o  TX4    ­ Phô    ban  lôc4  hµnh  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh  nµy) ngay    cho:Bé      Tµi chÝnh  (Tæng  côc  ThuÕ   Vô  vµ  Ng©n   s¸ch Nhµ    níc), Th¬ng     Bé  m¹i (Vô XuÊt  nhËp  khÈu),Phßng    Th¬ng    m¹i vµ C«ng  nghiÖp  ViÖtNam     (Ban Ph¸p  chÕ)  Tæng  vµ  côc    H¶i quan  (Côc Gi¸m  s¸tqu¶n    nh÷ng      lý)vÒ  l«hµng  kh«ng  xuÊt khÈu  îc(nªurâ tªnc«ng        ®         ty;sè,ký  hiÖu cña    têkhaixuÊtkhÈu;n¬ilµm            thñ tôc..  ®Ó   lýc¸cvÊn    ªnquan  .  xö      ) ®Ò li   ®Õn     l«hµng. 3.2 NÕu     phÇn  hµng cßn    l¹ kh«ng  i xuÊt n÷a;H¶i quan        c¶ng  biªnb¶n  lËp    ghinhËn  hµng    sè  cßn    l¹ kh«ng  i xuÊt khÈu, ®ång        thêiph¶n  vµo  ¸nh  b¶ng    x¸c nhËn  hµng  thùc  xuÊt khÈu.  C¸c    bíc tiÕp theo thùc hiÖn  nh quy  ®Þnh     t¹i ®iÓm     1, phÇn  Quy  IV  ®Þnh  nµy. H¶i    quan  lµm thñ    tôc xuÊt khÈu      l« hµng  cïng chñ    hµng ®iÒu  chØnh      l¹ tê khaivµ  i   th«ng  cho    quan  ªnquan  b¸o  c¸c c¬  li   nªu    t¹ ®iÓm       i 3.1 trªn®©y.
  6. 6 3.3.PhÇn     hµng cßn  i   l¹  xuÊt ë  sÏ   chuyÕn  tÇu sau: H¶i    quan c¶ng    x¸c nhËn  l   sè îng thùc xuÊtvµo      b¶ng    x¸cnhËn hµng thùc xuÊtkhÈu vµ            ghirâ vµo  môc "Ghi chó" cña      B¶ng îng  l hµng  cßn  i l¹ cha    xuÊt.Lîng    hµng nµy sau    khi xuÊt khÈu    ph¶i ® îc ph¶n      ¸nh vµo b¶ng    x¸c nhËn hµng thùc xuÊt khÈu    cña  chuyÕn    tµu sau. M É u  T X 1­P h ô  lôc 1 Côc    H¶i quan  . . ... .. . ... C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Öt N a m H¶i quan:.. . ......     . . ...... §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè: .. . /   .. .. . ..ngµy.. . h . ¨m. . . . .  ., . t ¸ng. .n . . b ¶ n g  x¸c n h Ë n  h µ n g  thùc x u Êt k h È u KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh    phè  . . ........ .. . ......... C¨n  kÕt  cø  qu¶  gi¸m    s¸txÕp   hµng    lªn tµu  B¶n îc khai hµng  vµ  l     hãa  sè.. . ..  . . ..ngµy.. . ... c     . . . . ... ñatµu (tªn, liÖu,quèc   sè    tÞch).. . .......   . . ....... X¸c nhËn  c¸c l« hµng  thuéc c¸c tê khai sau ®©y  ®∙ xuÊt khÈu  ngµy.. . ................................ . . ............................... STT Tê  khaiHQ   Tªn  doanh  HQ   lµm  Sè niªm  Sè niªm  Ghi  nghiÖp thñ tôc   phong h∙ng  phong HQ chó tµu Sè, ký    Ngµy hiÖu 1 2 3 4 5 6 7 8 NgêilËp b¶ng     L∙nh ®¹o      H¶i quan cöa khÈu (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,®ãng    dÊu, ghirâ hä        tªn) _______________________________ 1­ B¶ng    x¸c nhËn  hµng thùc xuÊt khÈu nµy  îc H¶i  ®   quan  c¶ng  xuÊt göi     cho  H¶i  quan tõng  tØnh, thµnh    phè  lµm  thñ    tôc cho      c¸c l« hµng  xuÊt khÈu    trªn chuyÕn    tµu. Trêng    hîp    n¬i nhËn  B¶ng  nµy  sè îng    cã  l l« hµng  kh«ng  nhiÒu  th×    H¶i quan  c¶ng xuÊt cã    thÓ  trÝch B¶ng  nµy      ®Ó göi cho   H¶i quan  lµm      thñ tôc.B¶n  trÝch còng    dïng mÉu  nµy,cïng sè,ngµy,th¸ng,n¨m              víiB¶ng  ®ang u      l t¹ H¶i quan  i c¶ng  xuÊt.NÕu     trÝch th× ph¶ighichó            lµB¶n  trÝch. 2­ Cét      (6):NÕu   h∙ng tµu cha      niªm  phong      hiÖu  th× ghisè  Cont.
  7. 7 M É u  T X 2­P h ô  lôc 2 C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Öt N a m   Côc    H¶i quan  . . .... .. . ... . §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc H¶i quan... . .....   . .... . Sè: .. . ..   . . ./ B ¶ n g  t æ n g  hîp h µ n g  c h u y Ó n  tiÕp KÝnh   göi:H¶i    quan  cöa  khÈu... . ................ . . ............... H¶i quan    CFS... . ..........chuyÓn      . . .........  . . tí H¶i quan  i cöa  khÈu  thuéc Côc    H¶i quan: .. . ..........          . . ..........c¸c l«hµng  . . xuÊt khÈu    theo b¶ng        chitiÕtdíi®©y  ®Ó  xuÊtkhÈu    qua  c¶ng:. . ............................. . . ............................. STT Tê  khaiHQ   Tªn  HQ   lµm  Sè  niªm  Sè  niªm  Ghi  doanh  thñ tôc phong    h∙ng  phong  chó nghiÖp tµu HQ Sè, ký    Ngµy hiÖu 1 2 3 4 5 6 7 8  C¸c    l« hµng  xuÊt khÈu  nµy  ®Òu   îc niªm  ®   phong, do    ¤ng/bµ:. . ... . . .  . (9) .. . ........   . . ........  GiÊy  CMN D  sè.. . .... . . ... ngµy. . .....   . . .... doc«ng  .. . ...... an  . . ....  . cÊp, lµ®¹idiÖn        cña  c«ng  . . ....( ) . ...c  ty. . ..... 10 . .... ã tr¸chnhiÖm     vËn chuyÓn  vµ  b¶o  qu¶n  nguyªn tr¹ngcontainerhµng        hãa trong qu¸ tr×nh vËn        chuyÓn    tíbµn  i giao cho      H¶i quan  cöa khÈu... . ..... . . ..... Hä      H¶iquan      tªnc¸n bé    ¸p t¶i(nÕu  cã):. . .................... . . ..................  . Bµn  giao    l« hµng  hå  cho    vµ  s¬  ®¹i diÖn  chøc  tæ  vËn    t¶ihåi. .giê.. . .   . th¸ng.. .200... . . . . H¶i quan    CFS §¹idiÖn    vËn  t¶i H¶i quan    cöa khÈu  xuÊt  (Ký,®ãng    dÊu) TiÕp nhËn  håi. .g   . iêngµy.. .  ... (Ký,®ãng    dÊu)                                                                          ___________________________ 1. B¶ng    tæng  hîp nµy  H¶i  do  quan CFS  lËp thµnh  b¶n        02  ®Ó göi H¶i quan  cöa khÈu  xuÊt,lµ chøng        tõ giao nhËn containerhµng    gi÷a H¶i quan  CFS,  quan  c¬  vËn    H¶i quan  t¶ivµ    cöa khÈu xuÊt.C¸n  tiÕp nhËn    bé    cña H¶i  quan  cöa khÈu  xuÊt thÊy    hµng  hãa bµn giao kh«ng ®óng  b¶ng      nh  trªnth× lËp biªn b¶n      ghi nhËn  saikh¸c theo  sù      quy ®Þnh    ®Ó lµm  së    c¬  gi¶iquyÕt  tiÕp.
  8. 8 2.Cét      (6):NÕu   h∙ng tÇu    cha  niªm  phong      hiÖu  th× ghisè  Container. M É u  T X 3­P h ô  lôc 3    Côc    H¶i quan  . . . .. . ..   C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N H¶i quan:.. . .....     . . .... §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè: .. . /   .. .. . ..ngµy.. . h . ¨m.. . . . .  . , . t ¸ng. .n . b ¶ n g  t æ n g  hîp c¸c l« h µ n g  x u Êt k h È u  c h u y Ó n  tiÕp         TiÕp           nhËn  ngµy... . ................... . . ................... KÝnh    göi:Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  . . .......... .. . .......... Ngµy  . . ......  .. . ........ quan  .H¶i  c¶ng.. . ..........  tiÕp  . . ........... .®∙  nhËn      c¸c l« hµng  xuÊtkhÈu  îcchuyÓn    ®   tiÕp tõQuý      Côc  ®Õn   sau: nh  STT Tê  khaiHQ   Tªn  doanh  HQ   lµm  Sè niªm  Sè niªm  Ghi  nghiÖp thñ tôc   phong h∙ng  phong  chó tµu HQ Sè, ký    Ngµy hiÖu 1 2 3 4 5 6 7 8   L∙nh ®¹o      H¶iquan  cöa  khÈu  xuÊt     (Ký,®ãng  dÊu). ____________________________ Cét    (6):NÕu   h∙ng tÇu    cha  niªm  phong      hiÖu  th× ghisè  Container
  9. 9 M É u  T X 4  ­ P h ô  lôc 4 Côc   H¶i  C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N quan  . . ....  .. . ...... . §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc H¶i  quan:.. . .........   . . ........ .. . ..ngµy.. . h . . . . . .  ., . t ¸ng. . .  n¨m.... Sè: .. . /   .. T h « n g  b¸o KÝnh     TµichÝnh  göi: Bé    ­ (Vô  NSNN)            Th¬ng            ­Bé  m¹i(Vô XNK)                    ­Phßng    CMVN   TM &  (ban  ph¸p chÕ)                      ­TCHQ  (Côc GSQL) H¶i quan    c¶ng.. . ..........xinth«ng  Quý  quan  . . .........    . . b¸o  c¬  biÕt®Ó   lý   xö    c¸c   vÊn   ®Ò   l«   hµng   thuéc   tê   khai   xuÊt   khÈu   sè:   .. . ..... . . .... ngµy. . .t ¸ng . . .. n   . . . h . . ... ¨m cña c«ng  . . ......   i ty: . .....  .më t¹ H¶i quan... . .. . ..  ®∙ kh«ng  xuÊtkhÈu... . .(1). . ..   lýc¸cvÊn    ªnquan:   . ..  . . ..®Óxö      . ®Ó li   ­M Æt     hµng  kh«ng  xuÊtkhÈu:   ­Sè îng hµng    l   kh«ng  xuÊtkhÈu:   ­TrÞ      gi¸hµng  kh«ng  xuÊtkhÈu:   N¬i nhËn:                                                       H¶i quan... . ...... . ....... ­Nh                     (Ký,ghirâ hä      trªn                          tªn, ®ãng  dÊu) ­Lu   _________ Ghi chó:(1)        ­G¹ch  chÐo    "/"NÕu   kh«ng  xuÊtkhÈu    toµn  l«hµng. bé    ­ Ghi "mét phÇn" nÕu  kh«ng xuÊt khÈu mét phÇn cña    l« hµng.
Đồng bộ tài khoản