Quyết định 796/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
66
lượt xem
6
download

Quyết định 796/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 796/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 796/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc Sè 796/2004/Q§­NHNN  ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2004 vÒ viÖc ®iÒu chØnh tû lÖ  dù tr÷ b¾t buéc ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  LuËt C¸c tæ chøc   tÝn dông ngµy 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, quy Õ t  ®Þ nh Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc ®èi víi tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt  Nam ¸p dông cho c¸c tæ chøc tÝn dông nh sau: 1. Tû  lÖ  dù  tr÷  b¾t buéc  ®èi víi tiÒn göi kh«ng kú  h¹n vµ cã kú h¹n díi 12 th¸ng: a. §èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ níc (kh«ng bao  gåm Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ  ph¸t triÓn n«ng th«n), ng©n  hµng th¬ng m¹i cæ phÇn  ®« thÞ, ng©n hµng liªn doanh, chi   nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi, c«ng ty tµi chÝnh lµ  5% trªn  tæng sè d tiÒn göi ph¶i dù tr÷ b¾t buéc. b. §èi víi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ  ph¸t triÓn n«ng   th«n lµ 4% trªn tæng sè d tiÒn göi ph¶i dù tr÷ b¾t buéc. c. §èi víi ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn n«ng th«n, Quü  tÝn dông nh©n d©n trung ¬ng, ng©n hµng hîp t¸c lµ 2% trªn  tæng sè d tiÒn göi ph¶i dù tr÷ b¾t buéc. 2. Tû  lÖ  dù  tr÷  b¾t buéc  ®èi víi tiÒn göi cã  kú  h¹n   tõ   12   th¸ng   ®Õn   díi   24   th¸ng   ¸p   dông   ®èi   víi   c¸c   ng©n  hµng th¬ng m¹i Nhµ  níc,  ng©n  hµng th¬ng  m¹i  cæ phÇn   ®«  thÞ, ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn n«ng th«n, ng©n hµng hîp  t¸c, ng©n hµng liªn doanh, chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi,  Quü  tÝn dông nh©n d©n trung ¬ng, c«ng ty tµi chÝnh, c«ng  ty cho thuª tµi chÝnh lµ  2% trªn tæng sè  d  tiÒn göi ph¶i  dù tr÷ b¾t buéc. Tû  lÖ  dù  tr÷  b¾t buéc  ®èi víi tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ  ¸p dông cho c¸c tæ chøc tÝn dông nh sau:
  2. 2 Tû  lÖ  dù  tr÷  b¾t buéc  ®èi víi tiÒn göi kh«ng kú  h¹n  vµ  cã  kú  h¹n díi 12 th¸ng ¸p dông  ®èi víi c¸c ng©n hµng  th¬ng  m¹i  Nhµ  níc, ng©n hµng  th¬ng m¹i cæ phÇn  ®« thÞ,  ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn n«ng th«n, ng©n hµng hîp t¸c,   chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi, ng©n hµng liªn doanh, c«ng  ty tµi chÝnh, Quü  tÝn dông nh©n d©n trung ¬ng lµ  8% trªn  tæng sè d tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ ph¶i dù tr÷ b¾t buéc. Tû  lÖ  dù  tr÷  b¾t buéc  ®èi víi tiÒn göi cã  kú  h¹n tõ   12 th¸ng  ®Õn díi 24 th¸ng ¸p dông  ®èi víi c¸c ng©n hµng  th¬ng  m¹i  Nhµ  níc, ng©n hµng  th¬ng m¹i cæ phÇn  ®« thÞ,  ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn n«ng th«n, ng©n hµng hîp t¸c,   chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi, ng©n hµng liªn doanh, Quü  tÝn dông nh©n d©n trung  ¬ng, c«ng ty tµi chÝnh, c«ng ty  cho   thuª   tµi   chÝnh   lµ   2%   trªn   tæng   sè   d  tiÒn   göi   b»ng  ngo¹i tÖ ph¶i dù tr÷ b¾t buéc. QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh kÓ  tõ  kú  duy tr×  dù  tr÷  b¾t buéc th¸ng 7 n¨m 2004 vµ  thay thÕ  QuyÕt  ®Þnh  sè 831/2003/Q§­NHNN ngµy 30/7/2003, thay thÕ §iÓm c Kho¶n  1   §iÒu   2,   Kho¶n   2   §iÒu   2   vµ   §iÒu   3   QuyÕt   ®Þnh   sè   582/2003/Q§­NHNN   ngµy   09/6/2003   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng  Nhµ níc. Ch¸nh V¨n phßng, Ch¸nh Thanh tra Ng©n hµng, Vô  trëng  Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Vô trëng Vô KÕ to¸n Tµi chÝnh, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc Ng©n  hµng   Nhµ   níc   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè,   Tæng   gi¸m   ®èc  (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh   QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản