intTypePromotion=1

Quyết định 80/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
47
lượt xem
3
download

Quyết định 80/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 80/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giao dịch cổ phần hoá và đa dạng hoá hình thức sở hữu doanh nghiệp Nhà nước (đợt 2) năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 80/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  80/2000/Q§­T T g   th n g µ y  07 th¸ng 7 n¨ m  2000 V Ò   giao c h Ø  tiªu æ   h Ç n   ã a   c p h v µ   a  d ¹ ng  ã a h × n h  thøc  ë  h ÷ u   o a n h  n g hi Ö p   h µ  n íc ®ît 2) n¨ m   ® h s d n 2000 thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  ph¬ng    cø  ¸n tæng  Ó  ¾p  Õp  ¹ doanh  th s x l  i nghiÖp  µ  íctheo  nh n   ChØ   thÞ  è  s 20/1998/CT­TTg  µy  th¸ng4  ng 21    n¨m  1998  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ; c Th t   ph Theo    Þ   ña  ®Ò ngh c Ban  §æi  íi qu¶n  ý doanh  m  l  nghiÖp Trung  ng  µ  ¬ v cña    ¬  c¸cc quan,®Þa  ¬ng,®¬n  Þ  ªnquan,   ph   v li   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Sè  îng    l c¸c doanh nghiÖp  µ  íc thùc  Ön    Çn    nh n   hi cæ ph ho¸ theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/1998/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m 1998  µ  a   ¹ng  v®d ho¸  ë  ÷u  s h theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 103/1999/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 10    n¨m  1999  cña  Ýnh  ñ  Ch ph trongn¨m    2000  ®ît2) nh  ô  ôc®Ýnh  Ìm. (     ph l   k §i Ò u 2. C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, ñy  thu Ch ph   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  c«ng    c¨n ty 91    cø  µo  v chØ     è îng  tiªus l giao  ¹  Òu  vµ  Èm   Òn  ti§i 1  th quy quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   ®Þnh  sè  44/1998/N§­  ngµy 29  th¸ng 6  n¨m  1998, NghÞ  ®Þnh  sè  CP 103/1999/N§­   µy  th¸ng9  CP ng 10    n¨m  1999  iÓnkhaicô  Ó. tr     th §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 3. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng, Héi  ng    ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    cã  ty 91  danh  s¸ch    ¹  Òu  chÞu  ghi t i§i 1  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 K Õ  h o ¹ ch c æ  p h Ç n  h o¸ v µ  ® a  d ¹ ng h o¸  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c ( ®ît  2) n¨ m  2 00 0 (KÌm  theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 80/2000/Q§­TTg   µy  ng 07th¸ng7    n¨m  2000  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph Sè   §Þa  ¬ng,c¬  ph   quan, Tån  ña  Sè îng®ît2 c l   Tæng   TT Tæng c«ng    ty91 n¨m  1999 n¨m 2000   sè  (DN) (DN) (DN) I C¸c  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng ¬ 1 An  Giang 4 4 2 B ¾c  ¹n K 1 1 3 B×nh  ËnThu 6 6 4 B×nh  ícPh 1 1 5 B¹c  Liªu 4 4 6 B×nh  ¬ng D 1 1 7 Cµ  Mau 2 2 8 Cao  B»ng 4 2 6 9 § ¾k  ¾k L 7 7 14 10 §ång  Th¸p 2 1 3 11 §ång  Nai 7 5 12 12 Gia  Lai 3 3 13 H¶iPhßng   5 16 21 14 H µ   ©y T 6 6 15 Hoµ   ×nh B 3 3 16 Hµ  Giang 2 2 17 H ng  Yªn 1 1 2 18 Hµ   Ünh T 3 2 5 19 H¶iD ¬ng   1 5 6 20 Kon  Tum 5 1 6 21 Kh¸nh  Hßa 4 5 9 22 KiªnGiang   1 1 23 LaiCh ©u   1 1 24 Long  An 6 4 10 25 L© m   ång § 7 7 26 L¹ng  ¬n S 2 2 27 Ngh Ö   An 2 7 9 28 Ninh  ×nh B 4 4 29 Phó  Yªn 2 2 30 Qu¶ng  Nam 2 2 4 31 Qu¶ng  Ng∙i 4 4 34 Qu¶ng  Ninh 2 8 10 33 Qu¶ng  ×nhB 4 4 34 Qu¶ng  Þ Tr 4 4 35 Sãc  Tr¨ng 3 3 36 S¬n  La 2 2 37 Th¸iB×nh   2 2 38 Thõa  ThiªnHu Õ   1 4 5 39 Trµ  Vinh 2 2
  3. 3 40 Th¸iNguyªn   6 6 41 Tuyªn  Quang 2 4 6 42 V Ünh  óc Ph 3 2 5 43 V Ünh  Long 2 2 4 44 Yªn  B¸i 2 2        Tæng   è         s 62 154 216 II C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  éB 1 Bé   C«ng  an 1 1 2 Côc  ù   ÷Quèc  D tr   gia 1 1 3 Bé N«ng  nghiÖp  µ    iÓnn«ng  v Ph¸ttr   th«n 33 7 40 4 Tæng  ôc  Ý  îng Thuû  c Kh t   v¨n 1 1 5 Bé   V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin 1 1 2 6 Bé  ©y  ùng X d 8 10 18        Tæng   è         s 42 21 63 II C¸c  I Tæng   c«ng   ty 91 1 TCT  Cao  su 1 1 2 2 TCT  Ç u   Ý D kh 6 6 3 TCT  Ön  ùc §i l 7 7 4 TCT  Ho¸  Êt ch 2 2 5 TCT  µng  H kh«ng 1 1 2 6 TCT  ¬ng  ùc miÒn  ¾ c L th   B 2 2 7 TCT  ¬ng  ùc miÒn  L th   Nam 2 2        Tæng   è         s 17 6 23 Tæng   éng  t2  c ®î   n¨m  2000 121 181 302
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2