Quyết định 80/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định 80/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 80/2003/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu của một số nhóm mặt hàng quy định tại Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 80/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 80/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 09 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 80/2003/Q -BTC NGÀY 9 THÁNG 06 NĂM 2003 V VI C S A I, B SUNG GIÁ TÍNH THU NH P KH U T I THI U C A M T S NHÓM M T HÀNG QUY NNH T I QUY T NNH S 164/2002/Q -BTC NGÀY 27/12/2002 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c th m quy n và nguyên t c nh giá tính thu xu t kh u, thu nh p kh u quy nh t i i u 7, Ngh nh s 54/CP ngày 28/8/1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Sau khi tham kh o ý ki n c a B Thương m i; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu ; QUY T NNH i u 1: S a i, b sung và i u ch nh m t s quy nh t i "Nhóm 1" c a B ng giá ban hành kèm theo Quy t nh s 164/2002/Q -BTC ngày 27/12/2002 c a B trư ng B Tài chính như sau: Tên hàng ơn v Giá t i thi u tính (USD) 1 2 3 Nhóm 1: Ô tô, b linh ki n ô tô và ph tùng ô tô * ô tô và b linh ki n ô tô J/ các lo i xe du l ch, xe ch khách, xe ch hàng khác chưa ư c chi ti t trên: II/ Do các nư c khác s n xu t: 3/ Xe ch hàng:
  2. 3.1/ Xe ch hàng do các nư c SNG (Liên xô cũ) s n xu t tính b ng 55% giá xe ch hàng Nh t b n, cùng lo i, cùng tr ng t i và năm s n xu t. 3.2/ Các lo i khác tính b ng 70% giá xe ch hàng Nh t b n, cùng lo i, cùng tr ng t i và năm s n xu t 1* Ph tùng ô tô D/ c quy dùng cho xe ô tô 1/ Lo i dư i 50AH chi c 11,00 2/ Lo i t 50AH n dư i 70AH chi c 14,00 3/ Lo i t 70AH n dư i 100AH chi c 20,00 4/ Lo i t 100AH n dư i 120AH chi c 30,00 5/ Lo i t 120AH n dư i 150AH chi c 35,00 6/ Lo i t 150AH n dư i 200AH chi c 45,00 7/ Lo i t 200AH tr lên chi c 60,00 i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các t khai hàng nh p khNu n p cho cơ quan H i quan sau 15 ngày k t ngày Quy t nh này ăng trên Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Trương Chí Trung ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản