Quyết định 80/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định 80/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 80/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu của một số nhóm mặt hàng quy định tại Quyết định số 164/2002/QĐ-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 80/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è  80/2003/Q§­B T C   B tr n g µy  9 th¸ng 06 n¨ m  2003 v Ò   viÖc söa ® æ i, b æ  su n g   gi¸ tÝnh thu Õ  n h Ë p   h È u    thiÓu c ña m ét sè n h ã m     k tèi m Æ t  h µ n g  q u y  ® Þ n h  t¹i u y Õ t ® Þ n h  sè   Q 164/2002/Q§­B T C   n g µ y 27/12/2002 c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h ën B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy 05/11/2002 cña    ChÝnh phñ  quy  ®Þnh  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn    c¬  h¹n vµ  cÊu  chøc  tæ  cña    Bé, c¬  quan ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh  nhiÖm    vÒ  vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  thÈm  cø  quyÒn  nguyªn t¾c  vµ    ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu quy ®Þnh  i t¹ §iÒu    7, NghÞ ®Þnh  54/CP  ngµy  sè    28/8/1993 cña  ChÝnh phñ  quy ®Þnh         chi tiÕt thihµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp   khÈu; Sau    khitham  kh¶o  kiÕn  ý  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ; quy Õt  Þ nh ® §iÒu  1: Söa  æi,    ® bæ sung  ®iÒu  vµ  chØnh mét  quy  sè  ®Þnh   i t¹  "Nhãm     1" cña  B¶ng    gi¸ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  164/2002/Q§­ sè  BTC   ngµy  27/12/2002 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh  sau: Bé    nh  Tªn  hµng §¬n vÞ  Gi¸tèi     tÝnh thiÓu  (USD) 1 2 3 Nhãm     t«,bé    1: ¤    linh kiÖn  t« vµ  «    phô  tïng «    t« * «    bé      t« vµ  linh kiÖn  t««  J/ c¸c lo¹i  xe du  lÞch, xe chë kh¸ch, xe chë  hµng  kh¸c  cha  îcchi tiÕtë  ®       trªn: II    níckh¸c  / c¸c    Do s¶n xuÊt: 3/Xe    chë  hµng: 3.1/Xe    chë  hµng  c¸c níc SNG   do      (Liªnx«      cò) s¶n  xuÊt  tÝnh  b»ng  55%     chë  gi¸ xe  hµng  NhËt  b¶n,   cïng lo¹     icïng träng t¶i n¨m  ,      vµ  s¶n  xuÊt. 3.2/C¸c  i   lo¹  kh¸c tÝnh    b»ng 70%     chë  gi¸xe  hµng  NhËt  b¶n,cïng lo¹       icïng träng t¶i n¨m  ,      vµ  s¶n  xuÊt
  2. 2 1* Phô tïng «    t« D/    ¾c quy dïng  cho  «  xe  t« 1/Lo¹idíi       50AH chiÕc 11,00 2/Lo¹itõ50AH        ®Õn     díi70AH chiÕc 14,00 3/Lo¹itõ70AH        ®Õn     díi100AH chiÕc 20,00 4/Lo¹itõ100AH        ®Õn     díi120AH chiÕc 30,00 5/Lo¹itõ120AH        ®Õn     díi150AH chiÕc 35,00 6/Lo¹itõ150AH        ®Õn     díi200AH chiÕc 45,00 7/Lo¹itõ200AH          trëlªn chiÕc 60,00 §iÒu 2:  QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  ¸p  vµ  dông  cho      c¸c tê khai hµng    nhËp khÈu  nép  cho  quan  c¬  H¶i quan  sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  QuyÕt  ®Þnh nµy ®¨ng    trªnC«ng  b¸o.C¸c    quy  ®Þnh  íc ®©y       tr   tr¸ víiQuyÕt  i ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá.
Đồng bộ tài khoản