Quyết định 80/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định 80/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 80/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2003-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 80/2003/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 80/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 80/2003/Q -TTG NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, IM I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C B QU C PHÒNG GIAI O N 2003 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và T ng công ty nhà nư c; Căn c Ch th s 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c y m nh s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c; Xét ngh c a B Qu c phòng (t trình s 789/BQP ngày 13 tháng 3 năm 2003) v Phương án t ng th s p x p doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B , ý ki n c a các B và Ban Kinh t Trung ương t i cu c h p th m nh ngày 10 tháng 4 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c B Qu c phòng giai o n 2003 - 2005 như ph l c kèm theo. i u 2. B trư ng B Qu c phòng có trách nhi m ch o th c hi n vi c s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c theo úng n i dung và ti n ã ư c duy t. i u 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư, B N i v , B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p v i B Qu c phòng trong vi c th c hi n Phương án nói trên. Ban Ch o i m i và phát tri n doanh nghi p ch u trách nhi m ôn c, hư ng d n và theo dõi vi c th c hi n Phương án này, ng th i ki n ngh v i Th tư ng Chính ph các gi i pháp tháo g khó khăn trong quá trình th c hi n. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng B Qu c phòng và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. Nguy n T n Dũng ( ã ký) PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C B QU C PHÒNG TI N HÀNH S P X P GIAI O N 2003 - 2005 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 80/2003/Q -TTg ngày 29 tháng 4 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) A. DOANH NGHI P NHÀ NƯ C C L P: I. NH NG DOANH NGHI P MÀ NHÀ NƯ C TI P T C N M GI 100% V N I U L VÀ GI NGUYÊN PHÁP NHÂN: 1. Doanh nghi p ho t ng công ích: 1. Công ty Cơ khí hoá ch t 13, 2. Công ty Hoá ch t 21, 3. Nhà máy Cơ khí 25, 4. Nhà máy Cơ khí chính xác 29, 5. Công ty Cơ i n và V t li u n 31, 6. Nhà máy Cơ khí 83, 7. Công ty Hoá ch t 76, 8. Nhà máy Cao su 75, 9. Công ty i n cơ hoá ch t 15, 10. Nhà máy D ng c i n 43, 11. Công ty Quang i n, i n t , 12. Công ty i n t Sao Mai, 13. Công ty ng d ng công ngh cao (HITACO), 14. Công ty H ng Hà,
 3. 15. Xí nghi p Liên h p Ba Son, 16. Nhà máy Cơ khí 133, 17. Công ty Cơ khí cơ i n, 18. Công ty Chi n Th ng, 19. Xí nghi p Liên h p Z 751, 20. Công ty 20, 21. Công ty 28, 22. Công ty 26, 23. Công ty 32, 24. Công ty 22, 25. Công ty Dư c và Trang thi t b y t quân i, 26. Công ty Xăng d u quân i, 27. Công ty ông H i, 28. Công ty Xu t nh p khNu t ng h p V n Xuân (VAXUCO), 29. Công ty Tr c ab n , 30. Công ty H i Long, 31. Công ty H i Sơn, 32. Công ty 128, 33. Công ty H i s n Trư ng Sa, 34. Công ty Tân c ng Sài Gòn, 35. Công ty H i Khánh, 36. Công ty H i Bình, 37. Xí nghi p i n cơ, i n t 31, 38. Công ty i n cơ - Khí áp l c 34, 39 Xí nghi p 38,
 4. 40. Công ty S a ch a máy bay A41, 41. Công ty S a ch a tr c thăng, 42. Công ty Thi t b i n t A45, 43. Nhà máy i n cơ 19, 44. Công ty Sơn H i, 45. Công ty 49, 46. Công ty 756, 47. Nhà máy Thông tin i n t Z755, 48. Nhà máy Thông tin M1, 49. Nhà máy Thông tin M3, 50. Công ty Sông Thu, 51. Công ty 16, 52. Công ty 7/5, 53. oàn Kinh t qu c phòng 778 ( i tên t Công ty 778), 54. Công ty V t tư công nghi p qu c phòng (GAET), 55. Nhà máy Cơ khí chính xác 11, 56. Nhà máy Cơ khí 17, 57. Công ty 27, 58. Nhà máy In quân i 1 ( i tên t Nhà máy In quân i), 59. Nhà máy In quân i 2 ( i tên t Nhà máy In báo Quân i nhân dân 2), 60. Công ty H i Minh, 61. Công ty H p tác kinh t , 62. Công ty 622. 2. Doanh nghi p ho t ng kinh doanh: 1. Công ty Vi t B c,
 5. 2. Công ty Tây B c, 3. Công ty Xây d ng 319, 4. Công ty 189, 5. Công ty u tư mi n ông, 6. Công ty D t may 7, 7. Công ty Minh Thành, 8. Công ty Xây d ng mi n ông, 9. Công ty ng Tân, 10. Công ty 404, 11. Công ty ng d ng k thu t và S n xu t (TECAPRO), 12. Công ty i n t tin h c hoá ch t (ELINCO), 13. Công ty Thái Sơn, 14. Công ty i n t vi n thông quân i, 15. Công ty C u Long, 16. Công ty Du l ch d ch v và Thương m i (TOSECO), 17. Công ty H i Thành, 18. Công ty D ch v i ngo i, 19. Công ty Tây H , 20. Công ty Xây d ng công trình hàng không (ACC), 21. Công ty Trư ng Thành, 22. Công ty V n Tư ng, 23. Công ty 621, 24. Công ty Hà Thành ( i tên t Công ty Thăng Long), 25. Công ty Tư v n u tư và Phát tri n công ngh (AIC) ( i tên t Công ty Phát tri n công ngh thông tin(AIC)), 26. Công ty 789,
 6. 27. Công ty 59, 28. Công ty Kh o sát Thi t k và Tư v n xây d ng, 29. Công ty Xây d ng Lũng Lô, 30. Công ty ông B c. II. THÀNH L P M I DOANH NGHI P HO T NG CÔNG ÍCH: 1. Nhà máy Cơ khí 14, 2. Nhà máy Hoá ch t 95, 3. Công ty Phương Nam. III. L TRÌNH S P X P DOANH NGHI P NHÀ NƯ C: 1. Năm 2003: a) C ph n hoá: - Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá khi bán c phi u l n u Nhà nư c gi ít nh t 51% v n i u l : + Công ty Thanh Bình. - Doanh nghi p c ph n hoá, trong ó Nhà nư c gi dư i 50% v n i u l ho c không n m gi c ph n: + Công ty Thu c B o v th c v t. b) Sáp nh p: 1. Công ty cơ khí 79 vào Nhà máy Cơ khí chính xác 11, 2. Công ty 89 vào Nhà máy Cơ khí 17, 3. Nhà máy Cơ khí 59 vào Công ty 27, 4. Nhà máy In báo Quân i nhân dân 1 vào Nhà máy In Quân i 1, 5. Công ty S n xu t và D ch v (HACOTA) vào Nhà máy In Quân i 2, 6. Công ty Thanh Sơn và Công ty Lam H ng vào Công ty H p tác kinh t , 7. Lâm trư ng 422 vào Công ty 622, 8. Công ty 18 vào Công ty Tây H ,
 7. 9. Công ty 244 và Công ty Xi măng Phòng không vào Công ty Xây d ng công trình hàng không (ACC). 10. Công ty Vân n vào Công ty Trư ng Thành, 11. Công ty Phú Tài vào Công ty V n Tư ng, 12. Công ty 406 vào Công ty 621, 13. Công ty Long Giang vào Công ty Hà Thành, 14. Công ty 28/10 vào Công ty Tư v n u tư và Phát tri n công ngh (AIC), 15. Công ty 198 vào Công ty 789. c) Gi i th : 1. Công ty Xây d ng Nghĩa ô, 2. Công ty B ch ng, 3. Công ty 22/12, 4. Công ty Nam Phong, 5. Công ty B c Hà, 6. Công ty ông ô. d) Phá s n: - Công ty Sông H ng. ) Thí i m ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con: - Công ty H p tác kinh t . 2. Năm 2004: a) C ph n hoá: - Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, khi bán c phi u l n u Nhà nư c gi ít nh t 51% v n i u l : + Công ty 3/2, + Công ty 247, + Công ty Hà ô,
 8. + Công ty Lâm Viên, + Công ty Phú Tài. - Doanh nghi p c ph n hoá, trong ó Nhà nư c gi dư i 50% v n i u l ho c không n m gi c ph n: + Công ty Phát tri n ph n m m và H tr công ngh (MISOFT). b) Sáp nh p: - Xí nghi p Sơn H i Âu vào Công ty H i Minh, - Công ty Hùng Vương vào Công ty V n Tư ng. 3. Năm 2005: a) C ph n hoá: - Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, khi bán c phi u l n u Nhà nư c gi ít nh t 51% v n i u l : + Công ty Hương Giang, + Công ty An Bình. - Doanh nghi p c ph n hoá, trong ó Nhà nư c gi dư i 50% v n i u l ho c không n m gi c ph n: + Công ty Lam Sơn. b) Sáp nh p: - Công ty 489 vào Công ty 59. B. T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C: I. GI NGUYÊN PHÁP NHÂN CÁC T NG CÔNG TY NHÀ NƯ C: 1. T ng công ty Bay d ch v Vi t Nam, 2. T ng công ty Xây d ng Trư ng Sơn, 3. T ng công ty Thành An, 4. T ng công ty 15. II. S P X P DOANH NGHI P THÀNH VIÊN C A CÁC T NG CÔNG TY: 1. T ng công ty Bay d ch v Vi t Nam:
 9. Nh ng doanh nghi p thành viên mà Nhà nư c ti p t c n m gi 100% v n i u l và gi nguyên pháp nhân: a) Doanh nghi p thành viên ho t ng công ích: - Công ty Bay d ch v mi n Nam, - Công ty Bay d ch v mi n B c. b) Doanh nghi p thành viên ho t ng kinh doanh: - Công ty Thi t k và Tư v n xây d ng công trình hàng không. 2. T ng công ty Xây d ng Trư ng Sơn: Nh ng doanh nghi p thành viên mà Nhà nư c ti p t c n m gi 100% v n i u l và gi nguyên pháp nhân: a) Doanh nghi p thành viên ho t ng công ích: - Công ty 53. b) Doanh nghi p thành viên ho t ng kinh doanh: - Công ty Xây d ng 470, - Công ty Xây d ng 384, - Công ty Xây d ng 99, - Công ty Xây d ng 532, - Công ty Xây d ng 472, - Công ty 17, - Công ty Xây d ng 565, - Công ty Xây d ng 98, - Công ty Tư v n, Kh o sát, Thi t k xây d ng. L trình s p x p doanh nghi p thành viên: Năm 2003: Sáp nh p: - Công ty Xây d ng 185 vào Công ty Xây d ng 384,
 10. - Công ty Thi công cơ gi i 144 vào Công ty Xây d ng 99, - Công ty Xây d ng 145 vào Công ty Xây d ng 532, - Công ty Xây d ng 344 vào Công ty Xây d ng 472, - Công ty 492 vào Công ty 17. 3. T ng công ty Thành An: Nh ng doanh nghi p thành viên mà Nhà nư c ti p t c n m gi 100% v n i u l và gi nguyên pháp nhân: a) Doanh nghi p thành viên ho t ng công ích: - Công ty u tư phát tri n nhà và ô th B Qu c phòng ( i tên t Công ty Kinh doanh nhà Hà N i - B Qu c phòng). b. Doanh nghi p thành viên ho t ng kinh doanh: - Công ty Xây l p 386. - Công ty Xây l p 96, - Công ty Xây l p 394, - Công ty Xây l p 524, - Công ty Xây l p 665. L trình s p x p doanh nghi p thành viên: Năm 2003: a). Doanh nghi p th c hi n c ph n hoá, khi bán c phi u l n u Nhà nư c gi ít nh t 51% v n i u l : - Công ty 77. b) Sáp nh p: - Công ty Xây d ng công trình 56 vào Công ty Xây l p 524, - Công ty Xây l p 695 vào Công ty Xây l p 665. 4. T ng công ty 15: Doanh nghi p thành viên ho t ng công ích: - Công ty 72,
 11. - Công ty 75, - Công ty 715, - Công ty Cà phê 15, - Công ty 74, - Công ty 732, - Công ty Bình Dương, - Công ty 78, - Công ty 711.
Đồng bộ tài khoản