intTypePromotion=1

Quyết định 80/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định 80/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 80/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2003-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 80/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  80/2003/Q§­T T g   T t n g µ y 29  th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n  t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  m trù c thu é c B é  Q u è c  p h ß n g  giai ® o ¹ n 2003 ­ 2005   Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Õp  ôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ   t Ch ph v ti t   m s x ® m    i   n©ng cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n X Ðt    Þ  ña  é   èc  ®Ò ngh c B Qu phßng  êtr×nh sè  (t     789/BQP  µy  th¸ng  ng 13  3 n¨m  2003)  Ò   ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp  v Ph ¸n  th s x doanh nghiÖp  µ  íc trùc nh n     thuéc  é,    Õn  ña    é   µ  B ý ki c c¸c B v Ban  Kinh  Õ  t Trung  ng  ¹  éc  äp  Èm   ¬ ti cu h th ®Þnh  µy    ng 10 th¸ng4    n¨m 2003, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc  é   èc  nh n     B Qu phßng    o¹n  giai® 2003    ­ 2005    ô  ôc nh ph l   kÌm  theo. §i Ò u    é  ëng  é  èc  2. B tr B Qu phßng  ã c tr¸chnhiÖm     chØ  o  ùc hiÖn  ®¹ th   viÖc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  s x   m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc theo  ng  éidung  nh n       ®ó n   vµ  Õn ®é   ∙  îcduyÖt. ti   ® ®     §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héivµ    ¬    X∙    c¸cc quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m  èihîp    ph   víi é  èc    Qu phßng  B trongviÖc  ùc hiÖn  ¬ng ¸n nãitrªn.   th   Ph      Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c, híng dÉn  µ  ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  êikiÕn  d  th   Ph ¸n n   th   nghÞ   íiThñ íng  Ýnh  ñ      v  t Ch ph c¸c gi¶iph¸p th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn.    
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o. Bé   ëng  é   èc  tr B Qu phßng  µ  ñ  ëng    ¬  v Th tr c¸c c quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  3. 3 P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n í c tr ù c thu é c  B é  Q u è c  p h ß n g  ti Õ n h µ n h  s ¾ p  x Õ p  giai ® o ¹ n 2 0 03 ­ 2 0 05   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 80/2003/Q§­TTg ngµy  th¸ng4  29    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph A. D o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c ® é c  l Ë p: I.Nh÷ng     doanh  nghiÖp  µ   µ   íc  Õp  ôc  ¾ m   ÷  m Nh n ti t n gi 100%   èn  v ®iÒu  Ö  µ  ÷ nguyªn  l v gi   ph¸p  © n: nh 1.Doanh    nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch: Ý  1.C«ng tyC¬   Ý    Êt13,       kh ho¸ ch   2.C«ng      tyHo¸  Êt21, ch   3.Nhµ     m¸y  ¬   Ý  C kh 25, 4.Nhµ     m¸y  ¬   Ý  Ýnh   29, C kh ch x¸c  5.C«ng    ¬   iÖn  µ  Ët  Öu næ     tyC ® v V li   31, 6.Nhµ     m¸y  ¬   Ý 83, C kh   7.C«ng      tyHo¸  Êt76, ch   8.Nhµ     m¸y  Cao  75, su  9.C«ng    Ön  ¬    Êt15,   ty§i c ho¸ ch   10.Nhµ     m¸y  ông  ô  iÖn  D c® 43, 11.C«ng      tyQuang  iÖn,§iÖn  ö, ®   t 12.C«ng    Ön  ö    ty§i t  Sao  Mai,   13.C«ng      tyøng  ông  d c«ng  Ö   ngh cao  (HITACO), 14.C«ng    ång  µ,   tyH H 15.XÝ     nghiÖp    îp Ba  Liªnh   Son, 16.Nhµ     m¸y  ¬   Ý  C kh 133, 17.C«ng    ¬   Ý  ¬  iÖn,   tyC kh c ® 18.C«ng    Õn  ¾ ng,   tyChi Th 19.XÝ     nghiÖp    îp   751, Liªnh  Z    20.C«ng      ty20, 21.C«ng      ty28, 22.C«ng      ty26, 23.C«ng      ty32, 24.C«ng      ty22, 25.C«ng    îcvµ    tyD   Trang  ÕtbÞ  tÕ  ©n  i, thi   y  qu ®é
  4. 4 26.C«ng      tyX¨ng  Çu  ©n  i, d qu ®é 27.C«ng      ty§«ng  H¶i, 28.C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh tæng  îp V¹n  ©n  h  Xu (VAXUCO), 29.C«ng    ¾c  a    tyTr ®Þ b¶n  , ®å 30.C«ng        tyH¶i Long, 31.C«ng      ¬n,   tyH¶i S   32.C«ng      ty128, 33.C«ng        tyH¶i s¶n  êng    Tr Sa, 34.C«ng    ©n    tyT c¶ng  µiGßn, S  35.C«ng        tyH¶i Kh¸nh,   36.C«ng      ×nh,   tyH¶i B 37.XÝ     nghiÖp  Ön  ¬,§iÖn  ö31, §i c   t  38.C«ng    Ön  ¬   Ý     ùc34,   ty§i c ­Kh ¸p l     39 XÝ     nghiÖp  38, 40.C«ng    öa  ÷a    tyS ch m¸y  bay  A41, 41.C«ng    öa  ÷a  ùcth¨ng,   tyS ch tr     42.C«ng    ÕtbÞ  iÖn  öA45,   tyThi   ® t  43.Nhµ     m¸y  Ön  ¬    §i c 19, 44.C«ng    ¬n    tyS H¶i, 45.C«ng   49,   ty  46.C«ng      ty756, 47.Nhµ     m¸y  Th«ng    iÖn  ö  tin® t  Z755,  48.Nhµ     m¸y  Th«ng    tinM1, 49.Nhµ     m¸y  Th«ng   M3, tin  50.C«ng      tyS«ng  Thu, 51.C«ng      ty16, 52.C«ng      ty7/5, 53.§oµn    Kinh  Õ  èc  t qu phßng  778  ® æi    õC«ng    ( tªnt   ty778), 54.C«ng    Ët     tyV tc«ng  nghiÖp  èc  qu phßng  (GAET), 55.Nhµ     m¸y  ¬   Ý  Ýnh      C kh ch x¸c11, 56.Nhµ     m¸y  ¬   Ý    C kh 17, 57.C«ng      ty27, 58.Nhµ     m¸y    ©n  i 1  ® æi    õNhµ   Inqu ®é   ( tªnt   m¸y Inqu©n  i),    ®é 59. Nhµ     m¸y    ©n  i 2  ® æi    õ Nhµ   In qu ®é   ( tªnt   m¸y    Qu © n   i nh©n   In b¸o  ®é   d©n  2), 60.C«ng        tyH¶i Minh,
  5. 5 61.C«ng    îp      tyH t¸ckinh tÕ,   62.C«ng      ty622. 2.Doanh    nghiÖp  ¹t®éng  ho   kinh doanh:     1.C«ng    ÖtB ¾c,     tyVi     2.C«ng    ©y  ¾ c,   tyT B 3.C«ng    ©y  ùng    tyX d 319, 4.C«ng      ty189,  5.C«ng    Çu   Òn    ty§ tmi §«ng, 6.C«ng    Öt    tyD may 7, 7.C«ng      tyMinh  µnh, Th   8.C«ng    ©y  ùng  Òn    tyX d mi §«ng, 9.C«ng    ång  ©n,   ty§ T 10.C«ng      ty404, 11.C«ng      tyøng  ông  ü  Ëtvµ  d k thu   S¶n  Êt(TECAPRO), xu   12.C«ng    Ön  ö    äc    Êt(ELINCO),   ty§i t  tinh ho¸ ch   13.C«ng      ¬n,   tyTh¸iS 14.C«ng    Ön  öviÔn    ty§i t   th«ng  ©n  i, qu ®é 15.C«ng    öu    tyC Long, 16.C«ng    lÞch dÞch  ô  µ  ¬ng  ¹i(TOSECO),   tyDu    v v Th m  17.C«ng      µnh,   tyH¶i Th 18.C«ng    Þch  ô  i ngo¹i   tyD v ®è   , 19.C«ng    ©y  å,   tyT H 20.C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh hµng  tr   kh«ng  (ACC), 21.C«ng    êng  µnh,   tyTr Th 22.C«ng    ¹n  êng,   tyV T 23.C«ng      ty621, 24.C«ng    µ   µnh  ® æi    õC«ng      tyH Th ( tªnt   tyTh¨ng  Long), 25. C«ng     vÊn  u    vµ    ty T ®Ç t Ph¸t tr Ón    i c«ng nghÖ  (AIC) (® æi    õ   tªn t   C«ng    tyPh¸ttr Ónc«ng  Ö    i   ngh th«ng tin(AIC)), 26.C«ng      ty789, 27.C«ng      ty59, 28.C«ng      tyKh¶o    ÕtkÕ   µ    Ên  ©y  ùng, s¸tThi   v T v x d 29.C«ng    ©y  ùng  òng    tyX d L L«, 30.C«ng      ty§«ng  ¾ c. B II  µnh  Ëp  íi doanh  . Th l m  nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch:  Ý 1.Nhµ     m¸y  ¬   Ý  C kh 14,
  6. 6 2.Nhµ     m¸y  Ho¸  Êt95, ch   3.C«ng    ¬ng    tyPh Nam. II   é  ×nh  ¾ p   Õ p  IL tr . s x doanh  nghiÖp  µ  íc: nh n 1.N¨m     2003:   a) Cæ   Çn    ph ho¸: ­ Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn      cæ   Õu  Çn  u   µ   th   cæ ph ho¸ khib¸n  phi l ®Ç Nh nícgi÷Ýt  Êt 51%   èn  iÒu  Ö:     nh   v® l +  C«ng    tyThanh  ×nh. B ­ Doanh    nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   íc gi÷ díi50%   èn  iÒu    Nh n       v® lÖ  hoÆc  kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: n gi   ph +  C«ng    èc  tyThu B¶o  Ö   ùc vËt. v th   b) S¸p  Ëp:   nh 1.C«ng    ¬  Ý  vµo  µ     tyc kh 79  Nh m¸y  ¬   Ý  Ýnh    C kh ch x¸c11, 2.C«ng    vµo  µ     ty89  Nh m¸y  ¬   Ý  C kh 17, 3.Nhµ     m¸y  ¬   Ý  vµo  C kh 59  C«ng    ty27, 4.Nhµ     m¸y      © n   i nh©n  ©n  vµo  µ   Inb¸o Qu ®é   d 1  Nh m¸y    © n   i 1, InQu ®é   5. C«ng      ty S¶n  Êt vµ  Þch  ô  xu   D v (HACOTA)  µo  µ   v Nh m¸y    © n   i  In Qu ®é 2, 6. C«ng      ty Thanh  ¬n  µ  S v C«ng    ty Lam   ång  µo  H v C«ng    îp    ty H t¸ckinh  tÕ, 7.L© m   êng    tr 422  µo  v C«ng    ty622,  8.C«ng    vµo    ty18  C«ng    ©y  å, tyT H 9. C«ng     ty 244  µ  v C«ng    m¨ng  ty Xi  Phßng kh«ng  µo  v C«ng    ©y   ty X dùng  c«ng  ×nh hµng  tr   kh«ng  (ACC). 10.C«ng    ©n  ån  µo    tyV § v C«ng    êng  µnh, tyTr Th 11.C«ng    ó  µivµo    tyPh T   C«ng    ¹n  êng, tyV T 12.C«ng      ty406  µo  v C«ng    ty621, 13.C«ng      tyLong  Giang  µo  v C«ng    µ   µnh, tyH Th 14. C«ng      ty 28/10  µo  v C«ng      Ên  u    µ  ty T v ®Ç t v Ph¸ttr Ón c«ng   i   nghÖ   (AIC), 15.C«ng      ty198  µo  v C«ng    ty789. c)Gi¶ithÓ:      1.C«ng    ©y  ùng    tyX d Ngh Üa  §«, 2.C«ng    ¹ch    tyB §»ng, 3.C«ng      ty22/12, 4.C«ng      tyNam   Phong, 5.C«ng    ¾ c  µ,   tyB H 6.C«ng      ty§«ng  §«.
  7. 7 d) Ph¸    s¶n: ­C«ng      tyS«ng  ång. H ®)  Ý   iÓ m   ¹t®éng  Th ® ho   theo m«   ×nh   h c«ng    Ñ    tym ­c«ng    tycon: ­C«ng    îp      tyH t¸ckinh tÕ.   2.N¨m     2004: a) Cæ   Çn    ph ho¸: ­Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn      cæ   Õu  Çn  u   µ   th   cæ ph ho¸,khib¸n  phi l ®Ç Nh nícgi÷Ýt  Êt 51%   èn  iÒu  Ö:     nh   v® l +  C«ng    ty3/2, +  C«ng    ty247, +  C«ng    µ   tyH §«, +  C«ng    © m   tyL Viªn, +  C«ng    ó  µi. tyPh T ­ Doanh    nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   íc gi÷ díi50%   èn  iÒu    Nh n       v® lÖ  hoÆc  kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: n gi   ph +  C«ng    tyPh¸ttr ÓnphÇn  Ò m   µ  ç  î  i   m v H tr  c«ng  Ö   ngh (MISOFT). b) S¸p  Ëp:   nh ­XÝ     nghiÖp  ¬n    vµo  S H¶i ¢u  C«ng      tyH¶iMinh, ­C«ng    ïng  ¬ng  µo    tyH V v C«ng    ¹n  êng. tyV T 3.N¨m     2005: a) Cæ   Çn    ph ho¸: ­Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn      cæ   Õu  Çn  u   µ   th   cæ ph ho¸,khib¸n  phi l ®Ç Nh nícgi÷Ýt  Êt 51%   èn  iÒu  Ö:     nh   v® l +  C«ng    ¬ng  tyH Giang, +  C«ng    B×nh. tyAn    ­ Doanh    nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸,trong ®ã   µ   íc gi÷ díi50%   èn  iÒu    Nh n       v® lÖ  hoÆc  kh«ng  ¾ m   ÷cæ   Çn: n gi   ph +  C«ng    tyLam   ¬n. S b) S¸p  Ëp:   nh ­C«ng      ty489  µo  v C«ng    ty59. B. T æ n g  c « n g  ty n h µ  n í c: I.Gi÷    nguyªn  ph¸p  © n   Tæng   nh c¸c  c«ng    µ  íc: ty nh n 1.Tæng    c«ng    tyBay  Þch  ô  ÖtNam, d v Vi   2.Tæng    c«ng    ©y  ùng  êng  ¬n, tyX d Tr S 3.Tæng    c«ng    µnh  tyTh An,
  8. 8 4.Tæng    c«ng    ty15. II  ¾ p   Õp   . S x doanh  nghiÖp  µnh  th viªn cña  Tæng     c¸c  c«ng  ty: 1.   Tæng  c«ng    tyBay  Þch  ô  ÖtNam: d v Vi   Nh÷ng doanh nghiÖp  µnh    µ   µ   íc tiÕp  ôc n ¾ m   ÷ 100%   th viªn m Nh n   t  gi   vèn  iÒu  Ö  µ  ÷nguyªn ph¸p nh©n: ® l v gi       a) Doanh    nghiÖp  µnh    ¹t®éng  th viªnho   c«ng  ch: Ý ­C«ng      tyBay  Þch  ô  Òn  d v mi Nam,  ­C«ng      tyBay  Þch  ô  Òn  ¾ c. d v mi B b) Doanh    nghiÖp  µnh    ¹t®éng  th viªnho   kinhdoanh:   ­C«ng    ÕtkÕ   µ    Ên  ©y  ùng    tyThi   v T v x d c«ng  ×nh hµng  tr   kh«ng.   2.Tæng    c«ng    ©y  ùng  êng  ¬n: tyX d Tr S Nh÷ng doanh nghiÖp  µnh    µ   µ   íc tiÕp  ôc n ¾ m   ÷ 100%   th viªn m Nh n   t  gi   vèn  iÒu  Ö  µ  ÷nguyªn ph¸p nh©n: ® l v gi       a) Doanh    nghiÖp  µnh    ¹t®éng  th viªnho   c«ng  ch: Ý ­C«ng      ty53. b) Doanh    nghiÖp  µnh    ¹t®éng  th viªnho   kinhdoanh:   ­C«ng    ©y  ùng    tyX d 470, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d 384,  ­C«ng    ©y  ùng    tyX d 99, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d 532, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d 472, ­C«ng      ty17, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d 565,  ­C«ng    ©y  ùng      tyX d 98,  ­C«ng      Ên,Kh¶o    ÕtkÕ  x©y  ùng.   tyT v   s¸t,Thi     d   Lé  ×nh s ¾p  Õp  tr   x doanh  nghiÖp  µnh  th viªn: N¨m  2003: S¸p  Ëp: nh ­C«ng    ©y  ùng    tyX d 185  µo  v C«ng    ©y  ùng  tyX d 384, ­C«ng        tyThic«ng  ¬  í144  µo  c gi  i v C«ng    ©y  ùng  tyX d 99, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d 145  µo  v C«ng    ©y  ùng  tyX d 532, ­C«ng    ©y  ùng    tyX d 344  µo  v C«ng    ©y  ùng  tyX d 472, ­C«ng      ty492  µo  v C«ng    ty17. 3.Tæng    c«ng    µnh  tyTh An: Nh÷ng doanh nghiÖp  µnh    µ   µ   íc tiÕp  ôc n ¾ m   ÷ 100%   th viªn m Nh n   t  gi   vèn  iÒu  Ö  µ  ÷nguyªn ph¸p nh©n: ® l v gi       a) Doanh    nghiÖp  µnh    ¹t®éng  th viªnho   c«ng  ch: Ý
  9. 9 ­ C«ng    Çu   ph¸ttr Ón nhµ  µ  thÞ  é   èc  ty § t  i   v §«  B Qu phßng  ® æi    õ ( tªn t   C«ng    tyKinh  doanh  µ  µ   éi ­Bé  èc  nh H N    Qu phßng).        b.Doanh    nghiÖp  µnh    ¹t®éng  th viªnho   kinh doanh:   ­C«ng    ©y  ¾p    tyX l 386. ­C«ng    ©y  ¾p    tyX l 96, ­C«ng    ©y  ¾p    tyX l 394, ­C«ng    ©y  ¾p    tyX l 524, ­C«ng    ©y  ¾p    tyX l 665. Lé  ×nh s ¾p  Õp  tr   x doanh  nghiÖp  µnh  th viªn: N¨m  2003: a).Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸,khib¸n    Õu  Çn  u      cæ phi l ®Ç Nhµ   ícgi÷Ýt  Êt 51%   èn  iÒu  Ö: n     nh   v® l ­C«ng        ty77. b) S¸p  Ëp:   nh ­C«ng    ©y  ùng    tyX d c«ng  ×nh 56  µo  tr   v C«ng    ©y  ¾p  tyX l 524, ­C«ng    ©y  ¾p    tyX l 695  µo  v C«ng    ©y  ¾p  tyX l 665. 4.Tæng    c«ng    ty15: Doanh  nghiÖp  µnh    ¹t®éng  th viªnho   c«ng  ch: Ý ­C«ng      ty72, ­C«ng      ty75, ­C«ng      ty715,  ­C«ng    µ       tyC phª 15, ­C«ng      ty74, ­C«ng      ty732, ­C«ng    ×nh  ¬ng,   tyB D ­C«ng      ty78, ­C«ng      ty711.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2