Quyết định 80/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
2
download

Quyết định 80/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 80/2004/qđ-btc', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 80/2004/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 80/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A B TÀI CHÍNH S 80/2004/Q -BTC NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2004 V VI C B SUNG DANH M C D ÁN VAY V N TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1091/CP-KTTH ngày 9 tháng 8 năm 2004 và văn b n s 1435/CP-KTTH ngày 01 tháng 10 năm 2004; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, QUY T NNH i u 1. B sung Danh m c các d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2004/Q -BTC ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a B trư ng B Tài chính như sau: 1. Các d án óng tàu m u (s n phNm u tiên) c a T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam: a) 01 t u ch d u thô tr ng t i 100.000 t n tr lên; b) 01 t u ch d u thành phNm (xăng, diezel, ) tr ng t i 13.500 t n tr lên; c) 01 t u ch container s c ch 564 TEU tr lên; d) 01 h th ng t u Lash tr ng t i 10.900 t n (g m 01 t u m , 02 t u công tác và 120 xà lan t i tr ng 200 t n). 2. D án s n xu t ng cơ diesel t 100 - 400 mã l c c a Công ty diesel Sông Công thu c T ng công ty Máy ng l c và Máy nông nghi p. i u 2. Các d án u tư óng t u m u và s n xu t ng cơ diesel nêu trên áp ng các i u ki n theo quy nh ư c vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c.
  2. Th i h n ký h p ng tín d ng gi a ch u tư có d án nêu trên v i Qu H tr phát tri n n h t ngày 31/12/2005. i u 3. Quy t nh có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch H i ng qu n lý, T ng Giám c Qu H tr phát tri n; V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính; Ch u tư các d án u tư óng t u m u và s n xu t ng cơ diesel nêu trên có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản