intTypePromotion=1

Quyết định 80/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
91
lượt xem
4
download

Quyết định 80/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 80/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định số lượng Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 80/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 80/2004/Q§­TTg  ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 2004 VÒ viÖc quy ®Þnh sè lîng  Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc doanh nghiÖp nhµ níc Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  Néi vô, t¹i v¨n b¶n sè   830/TTr­BNV ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2004, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Nay quy ®Þnh sè lîng Phã Tæng gi¸m ®èc Tæng  c«ng ty nhµ  níc, Phã  Gi¸m  ®èc doanh nghiÖp nhµ  níc (sau  ®©y gäi chung lµ doanh nghiÖp nhµ níc) nh sau: 1. Tæng c«ng ty nhµ  níc h¹ng  ®Æc biÖt  ®îc bè  trÝ  tèi  ®a 5 (n¨m) Phã Tæng gi¸m ®èc; 2.   Tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   kh«ng   thuéc   h¹ng   ®Æc   biÖt;  doanh nghiÖp nhµ  níc chuyÓn  ®æi thµnh c«ng ty mÑ   ®îc bè  trÝ tèi ®a 4 (bèn) Phã Tæng gi¸m ®èc; 3.   C«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   mét   thµnh   viªn   ®îc  chuyÓn  ®æi tõ  doanh nghiÖp nhµ  níc; doanh nghiÖp nhµ  níc  ®éc lËp quy m« lín cã Héi ®ång qu¶n trÞ; doanh nghiÖp nhµ  níc h¹ch to¸n  ®éc lËp cã   ®ñ  t  c¸ch ph¸p nh©n do Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Uû  ban nh©n d©n  tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   qu¶n   lý;   doanh  nghiÖp nhµ níc chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn do Nhµ n­ íc   n¾m   cæ  phÇn   chi   phèi:   ®îc   bè  trÝ  tèi   ®a   3   (ba)   Phã  Gi¸m ®èc. 4. Trêng hîp doanh nghiÖp nhµ níc cã nhu cÇu Phã Tæng  gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc nhiÒu h¬n, ph¶i tr×nh thñ tr ëng c¬  quan ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp phª duyÖt. §i Ò u   2.   Nh÷ng doanh nghiÖp nhµ  níc hiÖn  ®ang cã  sè  lîng  Phã  Tæng  gi¸m  ®èc, Phã  Gi¸m   ®èc  nhiÒu  h¬n sè  lîng  quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   1   cña   QuyÕt   ®Þnh   nµy   ph¶i   tiÕn   hµnh  ®iÒu chØnh, s¾p xÕp xong tríc ngµy 31 th¸ng 12  n¨m 2004.
  2. 2 § i Ò u   3.   QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   4.   Bé  trëng Bé  Néi vô  cã  tr¸ch nhiÖm  ®«n  ®èc  vµ kiÓm tra c¸c doanh nghiÖp nhµ níc trong viÖc thùc hiÖn  c¸c quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vµ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh  phñ vµo th¸ng 12 n¨m 2004. §i Ò u   5.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch  ñy ban nh©n  d©n   c¸c   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   Héi   ®ång  qu¶n trÞ  c¸c Tæng  c«ng  ty 91 chÞu  tr¸ch  nhiÖm  thi  hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2