Quyết định 80/2008/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
41
lượt xem
5
download

Quyết định 80/2008/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 80/2008/QĐ-BVHTTDL

 1. B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T LNCH NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 80/2008/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH TH C HI N DÂN CH TRONG HO T NG C A B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Ngh nh s 71/1998/N -CP ngày 8 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Th c hi n dân ch trong ho t ng c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch. i u 2. Các T ng c c, Ban Qu n lý Làng Văn hóa-Du l ch các dân t c Vi t Nam, các C c, và các ơn v s nghi p tr c thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch căn c Quy ch này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan quy nh c th vi c th c hi n dân ch trong ho t ng c a cơ quan, ơn v . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 4. B trư ng, các Th trư ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch, cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c biên ch c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ; - Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân; - Văn phòng Chính ph ; - B trư ng; - Các Th trư ng;
 2. - Bí thư ng y B ; - Ch t ch Công oàn B ; Hoàng Tu n Anh - Các T ng c c, Ban Qu n lý Làng VHDLCDTVN, các C c, V và tương ương; - Các ơn v s nghi p tr c thu c B ; - Các S Văn hóa, Th thao và Du l ch; - C c KTVBQPPL (BTP); - Phòng Công báo, Website Chính ph ; - Lưu: VT, V TCCB. BV (180). QUY CH TH C HI N DÂN CH TRONG HO T NG C A B VĂN HOÁ, TH THAO VÀ DU LNCH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 80/2008 /Q -BVHTTDL ngày 10 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch) Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh 1. Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch (sau ây g i là Quy ch dân ch ) quy nh vi c th c hi n dân ch c a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng (sau ây g i là cán b , công ch c) trong biên ch c a B Văn hoá, Th thao và Du l ch (sau ây g i là B ). 2. Quy ch này áp d ng trong cơ quan B (g m: Các V , Văn phòng, Thanh tra, Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh, B ph n Tham mưu c i cách hành chính c a B ), trong các T ng c c, Ban Qu n lý Làng Văn hóa-Du l ch các dân t c Vi t Nam, các C c, và các ơn v s nghi p tr c thu c B (sau ây g i chung là cơ quan, ơn v ). i u 2. M c ích Quy ch dân ch nh m t o cơ s pháp lý cho vi c phát huy quy n làm ch , s sáng t o, tinh th n trách nhi m c a cán b , công ch c, t o i u ki n cán b , công ch c tham gia, óng góp vào ho t ng qu n lý c a cơ quan, ơn v ; tăng cư ng k cương, k lu t, ch ng c oán, ngăn ch n và phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, quan liêu, phi n hà, sách nhi u dân, góp ph n xây d ng cơ quan, ơn v và i ngũ cán b , công ch c ngành văn hóa, th thao và du l ch trong s ch, v ng m nh. i u 3. Nguyên t c th c hi n dân ch 1. Phát huy quy n làm ch c a cán b , công ch c g n li n v i vi c b o m s lãnh o c a t ch c ng cơ quan, ơn v , s ch o, i u hành th ng nh t c a Lãnh
 3. o B , Th trư ng cơ quan, ơn v ; ch p hành nguyên t c t p trung dân ch , th c hi n ch th trư ng và phát huy vai trò c a các t ch c oàn th qu n chúng. 2. Tôn tr ng và b o m quy n dân ch c a cán b , công ch c trong ho t ng c a cơ quan, ơn v theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này. 3. Th c hi n dân ch trong khuôn kh Hi n pháp và pháp lu t; phát huy dân ch , ng th i x lý các hành vi l i d ng dân ch vi ph m Hi n pháp, pháp lu t và xâm ph m quy n t do dân ch c a cán b , công ch c và nhân dân, c n tr vi c thi hành công v c a cơ quan, ơn v . Chương II. DÂN CH TRONG N I B CƠ QUAN, ƠN VN M c 1. TRÁCH NHI M C A TH TRƯ NG CƠ QUAN, ƠN VN i u 4. Trách nhi m c a B trư ng 1. Ch o cơ quan, ơn v ph bi n, quán tri t k p th i, thư ng xuyên n cán b , công ch c ch trương, ư ng l i, quan i m c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v xây d ng và th c hi n dân ch ; ch o, ôn c, ki m tra cơ quan, ơn v ch p hành vi c th c hi n Quy ch này. 2. Th c hi n dân ch , công khai trong qu n lý, i u hành ho t ng c a B theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này. 3. L ng nghe, tôn tr ng ý ki n c a cán b , công ch c; khuy n khích nh ng thông tin, báo cáo trung th c, khách quan c a cơ quan, ơn v c p dư i; không ư c có hành vi trù d p i v i cán b , công ch c ã góp ý, phê bình mình; gi i quy t k p th i các khi u n i, t cáo và th c hi n vi c công khai k t qu gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 4. Vi c phân b ch tiêu có liên quan n tài chính, biên ch và gi i quy t c p kinh phí b sung cho các cơ quan, ơn v , t ch c h u quan ph i thông qua t p th Lãnh o B và theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ít nh t sáu tháng m t l n, ánh giá công tác c a cơ quan B và các ơn v trong cơ quan B , ch rõ và ra các gi i pháp nh m phát huy quy n làm ch c a cán b , công ch c, kh c ph c t quan liêu, c a quy n, tham nhũng, sách nhi u dân và nh ng y u kém trong vi c th c hi n nhi m v , k ho ch, pháp lu t, chính sách, ch , n i quy, quy ch c a cơ quan. Hàng năm ch o vi c t ng k t, ánh giá tình hình và k t qu th c hi n Quy ch dân ch c a cơ quan, ơn v và báo cáo t i H i ngh cán b , công ch c c a cơ quan B . 6. Hàng năm B trư ng th c hi n vi c ánh giá i v i cán b , công ch c thu c quy n qu n lý và ch o Th trư ng cơ quan, ơn v ánh giá i v i cán b , công ch c do mình ph trách theo phân c p qu n lý cán b c a B .
 4. i u 5. Trách nhi m c a Th trư ng T ch c th c hi n Quy ch dân ch trong qu n lý, i u hành, gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c, cơ quan, ơn v ư c B trư ng phân công ph trách. i u 6. Trách nhi m c a Th trư ng cơ quan, ơn v Th trư ng cơ quan, ơn v bao g m: T ng c c trư ng, Trư ng Ban Qu n lý Làng Văn hóa-Du l ch các dân t c Vi t Nam, C c trư ng, V trư ng và tương ương, Giám c Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh và ngư i ng u các ơn v s nghi p tr c thu c B . 1. Ph bi n, quán tri t k p th i, thư ng xuyên n cán b , công ch c c a cơ quan, ơn v ch trương, ư ng l i c a ng và chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, thông tin ho t ng c a B liên quan n ch c năng, nhi m v c a cơ quan, ơn v . 2. Th c hi n dân ch trong qu n lý, i u hành ho t ng c a cơ quan, ơn v theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này. L ng nghe ý ki n, ph n ánh, phê bình c a cán b , công ch c và không ư c có hành vi trù d p i v i cán b , công ch c ã góp ý, phê bình mình. ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy ch dân ch c a các t ch c và cá nhân trong cơ quan, ơn v . 3. nh kỳ ánh giá công tác c a cơ quan, ơn v và các t ch c trong cơ quan, ơn v ; ch rõ và ra các gi i pháp nh m phát huy quy n làm ch c a cán b , công ch c, kh c ph c t quan liêu, c a quy n, tham nhũng, sách nhi u dân và nh ng y u kém trong vi c th c hi n nhi m v , k ho ch, pháp lu t, chính sách, ch , n i quy, quy ch c a cơ quan, ơn v . 4. Qu n lý cán b , công ch c thu c cơ quan, ơn v mình v tư tư ng, phNm ch t o c, s d ng, ào t o, th c hi n chính sách xây d ng i ngũ cán b , công ch c có phNm ch t, năng l c hoàn thành t t nhi m v . 5. Th c hi n ánh giá cán b , công ch c hàng năm theo phân c p qu n lý cán b b o m khách quan, công b ng ph n ánh úng năng l c và phNm ch t o c cán b , công ch c; ghi nh n xét ánh giá cán b , công ch c và thông báo tr c ti p cho cán b , công ch c bi t. 6. Ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v vi c s d ng ngân sách, tài s n, kinh phí ư c giao; ti t ki m và th c hi n ch công khai tài chính, u th u trong mua s m trang thi t b , phương ti n và tài s n, công tác cán b và th c hi n các ch , chính sách i v i cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch này. 7. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình th c hi n các bi n pháp phòng ng a, ngăn ch n hành vi tham nhũng, x lý và t o i u ki n cơ quan, t ch c có thNm quy n x lý ngư i có hành vi tham nhũng; n u x y ra tham nhũng trong cơ quan, ơn v mình thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 8. Gi i quy t k p th i các khi u n i, t cáo c a cán b , công ch c, công dân theo quy nh c a pháp lu t.
 5. 9. Hàng năm ph i h p v i t ch c oàn th cùng c p t ng k t, ánh giá trư c h i ngh cán b , công ch c và báo cáo Lãnh o B v tình hình, k t qu th c hi n Quy ch dân ch cơ quan, ơn v . 1 0 . Khi quy t nh v nh ng v n ư c nêu t i i u 9 c a Quy ch này khác v i ý ki n tham gia c a a s cán b , công ch c thì Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m thông báo, gi i thích l i cho cán b , công ch c cơ quan, ơn v ư c bi t. M c 2. TRÁCH NHI M VÀ QUY N C A CÁN B , CÔNG CH C i u 7. Trách nhi m c a cán b , công ch c 1 . Th c hi n úng th t c, trình t , th i h n gi i quy t công v , nhi m v và ch u trách nhi m trư c Th trư ng cơ quan, ơn v và trư c pháp lu t v vi c thi hành công v , nhi m v c a mình; có n p s ng lành m nh, trung th c, c n ki m, liêm chính, chí công, vô tư và không ư c làm nh ng vi c ã b c m theo quy nh c a Pháp l nh cán b , công ch c. 2 . Ph c tùng s ch o và hư ng d n c a c p trên trong khi thi hành công v , nhi m v . Trình bày ý ki n, xu t vi c gi i quy t nh ng v n thu c ph m vi trách nhi m c a mình khác v i ý ki n c a ngư i ph trách tr c ti p, nhưng v n ph i ch p hành s ch o c a ngư i ph trách tr c ti p, ng th i có quy n b o lưu ý ki n và báo cáo lên c p trên. 3. Báo cáo k p th i v i ngư i có thNm quy n khi phát hi n các hi n tư ng vi ph m dân ch , tham nhũng, quan liêu, lãng phí trong cơ quan, ơn v . 4 . T phê bình nghiêm túc, phát huy ưu i m, s a ch a khuy t i m không ng ng ti n b ; th ng th n phê bình, u tranh xây d ng n i b cơ quan, ơn v trong s ch, v ng m nh, k c góp ý ki n, phê bình Th trư ng cơ quan, ơn v ; khi ư c yêu c u, cán b , công ch c có trách nhi m óng góp ý ki n vào vi c xây d ng các văn b n, các án c a cơ quan, ơn v . i u 8. Quy n c a cán b , công ch c 1 . Ki n ngh v i Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v v xây d ng và th c hi n các bi n pháp nh m hoàn thành chương trình, k ho ch công tác c a cơ quan, ơn v , b o m các quy n, l i ích h p pháp c a cán b , công ch c. 2. ngh Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v cung c p thông tin v tình hình và k t qu ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Th c hi n quy n dân ch trong khuôn kh pháp lu t, không l i d ng quy n dân ch làm nh hư ng n uy tín c a cơ quan, ơn v , cá nhân. M c 3. NH NG VI C CÁN B , CÔNG CH C PH I Ư C BI T, THAM GIA Ý KI N, GIÁM SÁT, KI M TRA i u 9. Nh ng vi c ph i công khai cho cán b , công ch c ư c bi t
 6. 1. Ch trương, ư ng l i c a ng và chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch và các ch , chính sách có liên quan n ho t ng c a cơ quan, ơn v và c a cán b , công ch c. 2. Chương trình, k ho ch, k t qu công tác dài h n, hàng năm, sáu tháng, hàng quý, hàng tháng c a cơ quan, ơn v . 3. D toán, quy t toán ngân sách, k t qu ki m toán hàng năm c a cơ quan, ơn v ; d toán, quy t toán thu chi các lo i qu , các kho n có huy ng óng góp c a cán b , công ch c; mua s m tài s n công và u tư xây d ng cơ b n theo quy nh c a pháp lu t. 4. Các chương trình, d án do Nhà nư c, các t ch c và cá nhân trong và ngoài nư c tài tr cho cơ quan, ơn v . 5. Tuy n d ng, quy ho ch, ào t o, b nhi m, b nhi m l i, nâng ng ch, chuy n ng ch, nâng lương, luân chuy n, i u ng, bi t phái, khen thư ng, cho thôi vi c, cho thôi gi ch c v , k lu t, hưu trí và các ch , chính sách khác i v i cán b , công ch c theo quy nh c a pháp lu t. 6. Các v vi c tiêu c c, tham nhũng trong cơ quan, ơn v ã ư c cơ quan có thNm quy n k t lu n; k t qu gi i quy t khi u n i, t cáo trong n i b cơ quan, ơn v . 7. Ch mua nhà, quy n s d ng t ; ch chung v tham quan, kh o sát trong nư c và nư c ngoài. 8. Các thông tin, các văn b n hư ng d n, ch o nghi p v c a B cho các a phương, các B , ngành. Các thông tin v tình hình, k t qu ho t ng c a cơ quan, ơn v . 9. N i quy, quy ch c a cơ quan, ơn v . 10. Nh ng v n khác mà Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v xét th y c n thi t. i u 10. Hình th c thông báo công khai 1. Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v ph i h p v i công oàn và các t ch c chính tr - xã h i cùng c p khác trong cơ quan, ơn v quy t nh vi c công khai thông tin theo quy nh t i i u 9 Quy ch này b ng m t trong các hình th c sau ây: 1.1. Thông báo b ng văn b n n cán b , công ch c trong cơ quan, ơn v ; 1.2. Niêm y t công khai t i tr s c a cơ quan, ơn v ; 1.3. Phát hành n phNm; công b trên các phương ti n thông tin i chúng; 1.4. Thông báo t i H i ngh ho c cu c h p cán b , công ch c; h p v i Th trư ng các ơn v thu c B ; giao ban hàng tháng ho c hàng tu n c a cơ quan, ơn v ;
 7. 1.5. Thông báo cho Th trư ng cơ quan, ơn v và yêu c u thông báo n cán b , công ch c trong cơ quan, ơn v ; 1.6. C p nh t t i trang thông tin i n t (Website) c a B , cơ quan, ơn v ; 1.7. Cung c p thông tin theo yêu c u c a cơ quan, ơn v , t ch c và cán b , công ch c. 2. Th i h n công khai các thông tin theo quy nh t i i u 9 Quy ch này ch m nh t là sau 10 ngày làm vi c k t ngày văn b n, chương trình, d án ư c thông qua, quy t nh có hi u l c thi hành và thông tin ư c công b chính th c ho c k t ngày nh n ư c văn b n, thông tin c a cơ quan có thNm quy n. 3. Th i h n niêm y t công khai t i tr s cơ quan, ơn v ít nh t là 15 ngày k t ngày niêm y t. i u 11. Nh ng vi c cán b , công ch c tham gia ý ki n trư c khi Lãnh oB , Th trư ng cơ quan, ơn v quy t nh 1. Ch trương, gi i pháp th c hi n ngh quy t c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c liên quan n nhi m v , t ch c, ho t ng c a cơ quan, ơn v . 2. Báo cáo sơ k t, t ng k t và chương trình, k ho ch công tác hàng năm c a cơ quan, ơn v . 3. D th o văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m n i b do cơ quan, ơn v ch trì so n th o. 4. Các bi n pháp c i ti n t ch c, i m i l l i làm vi c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, quan liêu, phi n hà, sách nhi u nhân dân. 5. Quy ho ch cán b , k ho ch tuy n d ng, ào t o, b i dư ng cán b , công ch c; b nhi m, nâng ng ch, nâng b c lương trư c th i h n cho cán b , công ch c trong cơ quan, ơn v theo quy nh. 6. Th c hi n các ch , chính sách liên quan n quy n và l i ích c a cán b , công ch c trong cơ quan, ơn v . 7. T ch c phong trào thi ua; xét t ng các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng theo quy nh. 8. N i quy, quy ch c a cơ quan, ơn v . 9. Nh ng vi c khác mà Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v xét th y c n thi t. i u 12. Hình th c l y ý ki n c a cán b , công ch c 1. Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v ph i h p v i công oàn và t ch c chính tr - xã h i khác cùng c p trong cơ quan, ơn v t ch c l y ý ki n v các n i dung ư c quy nh t i i u 11 Quy ch này b ng m t trong các hình th c sau ây:
 8. 1.1. Cán b , công ch c tham gia ý ki n tr c ti p v i ngư i ph trách, Th trư ng cơ quan, ơn v ho c thông qua t ch c chính tr - xã h i mà mình là thành viên; 1.2. Phát phi u thăm dò, phi u h i ý ki n tr c ti p, g i d th o văn b n n cán b , công ch c trong cơ quan, ơn v ho c qua hòm thư i n t ; 1.3. T ch c H i ngh ho c cu c h p cán b , công ch c cơ quan, ơn v tham gia ý ki n. 2. Th i h n cán b , công ch c tham gia ý ki n ph i ư c xác nh t i thông báo nhưng ít nh t là 07 ngày làm vi c k t ngày cán b , công ch c nh n ư c thông báo, tr trư ng h p có yêu c u g p c a cơ quan có thNm quy n. 3. Khi quy t nh v nh ng v n ư c nêu t i i u 11 khác v i ý ki n tham gia c a a s cán b , công ch c thì Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m thông báo, gi i thích l i cho cán b , công ch c bi t. i u 13. Nh ng vi c cán b , công ch c giám sát, ki m tra 1. Vi c th c hi n chương trình, k ho ch công tác dài h n, hàng năm, sáu tháng, hàng quý c a cơ quan, ơn v và ngh quy t c a H i ngh cán b , công ch c hàng năm. 2. D toán, chi tiêu và quy t toán ngân sách hàng năm c a cơ quan, ơn v ; d án u tư xây d ng, h p tác do các t ch c, cá nhân nư c ngoài tài tr ; thu chi các lo i qu theo quy nh c a pháp lu t và các kho n có huy ng óng góp c a cán b , công ch c; ch mua s m, qu n lý, s d ng tài s n c a cơ quan, ơn v . 3. Vi c th c hi n ch , chính sách c a Nhà nư c liên quan n quy n, l i ích chung c a cán b , công ch c trong cơ quan, ơn v . 4. Th c hi n n i quy, quy ch c a cơ quan, ơn v . 5. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo c a cán b , công ch c và công dân i v i Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v và i v i cán b , công ch c c a cơ quan, ơn v . 6. Nh ng n i dung khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. Hình th c cán b , công ch c th c hi n giám sát, ki m tra 1. Cán b , công ch c th c hi n vi c giám sát, ki m tra i v i nh ng n i dung nêu t i i u 13 Quy ch này b ng các hình th c sau ây: 1.1. Thông qua ho t ng c a Ban Thanh tra nhân dân ho c các t ch c chính tr - xã h i c a cơ quan, ơn v mà cán b , công ch c là thành viên; 1.2. Báo cáo v i Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v nh ng hi n tư ng tiêu c c, tham nhũng, lãng phí và ngh Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v t ch c thanh tra, ki m tra;
 9. 1.3. Ch t v n Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v v ho t ng c a cơ quan, ơn v t i H i ngh ho c cu c h p cán b , công ch c cơ quan, ơn v ; 1.4. Các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i báo cáo v nh ng hi n tư ng tiêu c c có quy n cung c p ch ng c , tham d và phát bi u ý ki n t i H i ngh k t lu n v vi c ki m tra, thanh tra; ư c thông báo k t qu ki m tra, thanh tra liên quan n v vi c mình báo cáo. i u 15. Vi c qu n lý tài chính 1. V trư ng V K ho ch, Tài chính có trách nhi m thông báo công khai v phân b ngân sách, d toán, thu chi và quy t toán ngân sách, kinh phí hàng năm c a cơ quan B . Hàng quý, V trư ng V K ho ch, Tài chính có trách nhi m báo cáo Lãnh o B v vi c th c hi n k ho ch kinh phí. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m thông báo công khai v d toán, thu chi và quy t toán ngân sách, kinh phí hàng năm cho cán b , công ch c thu c cơ quan, ơn v mình theo quy nh c a pháp lu t. i u 16. H i ngh cán b , công ch c 1. Hàng năm Lãnh o B , Th trư ng các cơ quan, ơn v ph i h p v i Ban Ch p hành Công oàn cùng c p t ch c h i ngh cán b , công ch c. H i ngh cán b , công ch c b t thư ng có th ư c tri u t p khi có ngh c a 2/3 cán b , công ch c ho c theo yêu c u c a Ban Ch p hành Công oàn cùng c p ho c B trư ng, Th trư ng cơ quan, ơn v th y c n thi t. 2. N i dung c a h i ngh cán b , công ch c: 2.1. Ki m i m vi c th c hi n ngh quy t c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, ánh giá vi c th c hi n k ho ch công tác hàng năm và th o lu n, bàn bi n pháp th c hi n k ho ch công tác năm t i c a cơ quan, ơn v ; 2.2. T ng k t, ánh giá tình hình th c hi n Ngh quy t c a h i ngh cán b , công ch c cơ quan, ơn v và quy ch th c hi n dân ch cơ quan, ơn v ; 2.3. Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v ti p thu ý ki n óng góp, phê bình c a cán b , công ch c; gi i áp nh ng th c m c, ngh c a cán b , công ch c cơ quan, ơn v ; 2.4. Xác nh các bi n pháp c th c i thi n i u ki n làm vi c, nâng cao i s ng, b o m th c hi n quy n làm ch và l i ích chính áng c a cán b , công ch c cơ quan, ơn v ; 2.5. Ban Thanh tra nhân dân c a cơ quan, ơn v báo cáo công tác, k t qu giám sát, b u Ban Thanh tra nhân dân theo quy nh c a pháp lu t;
 10. 2.6. Thông báo công khai, l y ý ki n, th o lu n và quy t nh các v n theo quy nh t i i u 11 c a Quy ch này và theo quy nh c a pháp lu t; 2.7. Khen thư ng cá nhân, t p th c a cơ quan, ơn v có thành tích trong công tác; 2.8. Các n i dung khác theo quy nh. 3. Hàng quý, Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v , ngư i ng u c p y ng, t ch c chính tr - xã h i, trư ng Ban Thanh tra nhân dân cùng c p h p liên t ch ki m i m tình hình th c hi n Ngh quy t h i ngh cán b , công ch c cơ quan, ơn v ; th o lu n các ch trương, bi n pháp ph i h p th c hi n các nhi m v c a B , c a cơ quan, ơn v . i u 17. Ban Thanh tra nhân dân 1. Ban Thanh tra nhân dân do h i ngh cán b , công ch c cơ quan, ơn v b u ra (nhi m kỳ 2 năm); t ch c và ho t ng theo s ch o tr c ti p c a Ban Ch p hành Công oàn cùng c p và theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ban Thanh tra nhân dân có nhi m v , quy n h n: 2.1. Giám sát vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, vi c th c hi n quy ch dân ch c a cơ quan, ơn v , cá nhân 2.2. Xác minh nh ng v vi c nh t nh khi ư c Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v giao; 2.3. K p th i ki n ngh v i ngư i có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t và giám sát vi c th c hi n ki n ngh ó; 2.4. Ki n ngh v i Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v kh c ph c các sơ h , thi u sót trong vi c th c hi n ch , chính sách i v i cán b , công ch c nh m b o m quy n và l i ích h p pháp c a cán b , công ch c; bi u dương k p th i nh ng ơn v , cá nhân có thành tích. 2.5. Trư ng Ban Thanh tra nhân dân có quy n yêu c u Th trư ng cơ quan, ơn v cung c p thông tin, tài li u c n thi t cho vi c giám sát, ki m tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t t i cơ quan, ơn v . 2.6. nh kỳ sáu tháng và hàng năm, Ban Thanh tra nhân dân báo cáo k t qu ho t ng v i Ban ch p hành Công oàn và H i ngh cán b , công ch c c a cơ quan, ơn v. 3. Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m k p th i xem xét, gi i quy t các yêu c u, ki n ngh c a Ban Thanh tra nhân dân và t o m i i u ki n Ban Thanh tra nhân dân hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 18. T ch c hòm thư góp ý
 11. 1. Cơ quan B có hòm thư góp ý cán b , công ch c óng góp ý ki n v qu n lý, i u hành c a Lãnh o B , c a Th trư ng cơ quan, ơn v ; t nguy n v ng, ph n ánh các hi n tư ng tiêu c c ho c xu t các bi n pháp c th nh m hoàn thành nhi m v c a cơ quan, ơn v ho c c a cá nhân. 2. i di n Ban Thanh tra nhân dân B và i di n Văn phòng B t ch c, qu n lý hòm thư góp ý; hàng tu n, hàng tháng t ng h p ý ki n óng góp, k p th i báo cáo Lãnh o B xem xét, gi i quy t. 3. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ý ki n c a cán b , công ch c, Lãnh o B tr c ti p ho c phân công cho Th trư ng cơ quan, ơn v gi i quy t. Trư ng h p chưa gi i quy t ư c ngay thì thông báo cho cán b , công ch c có ý ki n bi t. 4. Vi c tr l i ý ki n t i hòm thư góp ý ư c th c hi n b ng các hình th c sau ây: 4.1. Tr c ti p trao i n u ngư i óng góp ý ki n yêu c u; 4.2. Thông báo công khai t i cu c h p giao ban c a cơ quan B ho c cu c h p liên t ch n u v n có liên quan n ho t ng chung c a B ; 4.3. Thông báo b ng văn b n cho ngư i góp ý ki n và cơ quan, ơn v có liên quan ho c qua hòm thư i n t . i u 19. Ti p cán b , công ch c 1. B trư ng ho c Th trư ng ư c B trư ng phân công dành m t ngày trong tháng ti p cán b , công ch c. Chánh Văn phòng t ch c ăng ký nhu c u, s p x p th i gian và thông báo công khai ngư i ti p, th i gian và a i m ti p cán b , công ch c. Trư ng h p t xu t cán b , công ch c có nguy n v ng g p B trư ng ho c Th trư ng, thì Thư ký B trư ng, chuyên viên giúp vi c Th trư ng tr c ti p báo cáo B trư ng, Th trư ng xem xét, quy t nh. 2. Ít nh t sáu tháng m t l n, B trư ng và các Th trư ng làm vi c v i cán b , công ch c c a cơ quan, ơn v do mình ph trách nghe ph n ánh tâm tư, nguy n v ng c a cán b , công ch c, ra các gi i pháp nh m phát huy quy n làm ch c a cán b , công ch c; k p th i ch o, hư ng d n, gi i quy t. Chương III. DÂN CH TRONG VI C GI I QUY T CÔNG VI C V I CÔNG DÂN, CƠ QUAN, T CH C M c 1. QUAN H V I CÔNG DÂN, CƠ QUAN, T CH C i u 20. Công vi c liên quan tr c ti p n công dân, cơ quan, t ch c
 12. 1. Trong gi i quy t công vi c tr c ti p liên quan n công dân, cơ quan và t ch c (sau ây g i chung là công dân, t ch c), Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v theo ch c năng, nhi m v có trách nhi m: 1.1. Phân công b ph n ch u trách nhi m gi i quy t công vi c có liên quan tr c ti p n công dân, t ch c; b trí nơi làm vi c thu n ti n, c cán b , công ch c có năng l c, có trách nhi m, có tinh th n ph c v nhân dân gi i quy t công vi c c a công dân, t ch c; 1.2. T ch c, ch o và ki m tra vi c niêm y t công khai: sơ ch d n các b ph n công tác c a cơ quan, ơn v có liên quan n gi i quy t công vi c c a công dân, t ch c; th t c, trình t , m u ơn, t khai, h sơ, th i h n, a i m gi i quy t cho t ng lo i công vi c; phí, l phí theo quy nh; nh ng i u c m cán b , công ch c không ư c làm khi ti p xúc, gi i quy t công vi c v i công dân, t ch c; 1.3. Ch o và ki m tra cán b , công ch c trong vi c gi i quy t công vi c c a công dân, t ch c; k p th i có bi n pháp x lý theo quy nh c a pháp lu t i v i nh ng cán b , công ch c không hoàn thành nhi m v , công v , thi u trách nhi m, sách nhi u, gây phi n hà, tham nhũng trong vi c gi i quy t công vi c c a công dân, t ch c. 2. Ngư i tr c ti p gi i quy t công vi c c a công dân, t ch c có trách nhi m: 2.1. Ti p dân và gi i quy t công vi c t i tr s cơ quan, ơn v ; không ti p nh n và gi i quy t công vi c c a công dân, t ch c t i nhà riêng; 2.2. Nghiên c u, x lý, gi i quy t k p th i và thu n ti n nh t i v i các công vi c c a công dân, t ch c theo quy nh c a pháp lu t; 2.3. Không quan liêu, hách d ch, c a quy n, gây khó khăn, phi n hà, sách nhi u trong gi i quy t công vi c c a công dân, t ch c; 2.4. Ch p hành úng th i h n quy nh gi i quy t công vi c. Trư ng h p òi h i ph i có th i gian nghiên c u gi i quy t thì cán b , công ch c có trách nhi m thông báo k p th i cho công dân, t ch c bi t. 3. Vi c góp ý c a công dân, t ch c i v i ho t ng c a cơ quan, ơn v , ho c i v i cán b , công ch c ư c th c hi n như i u 18 và i u 19 Quy ch này. i u 21. i v i v i chương trình, d án liên quan n a phương 1. i v i nh ng chương trình, d án do cơ quan, ơn v ư c phân công xây d ng ho c t ch c th c hi n có liên quan n s phát tri n kinh t - xã h i c a a phương nào thì Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m thông báo công dân, t ch c a phương ó bi t, tham gia óng góp ý ki n. 2. Khi công dân, t ch c có yêu c u, cơ quan, ơn v ph i c ngư i có trách nhi m g p và gi i quy t công vi c có liên quan. i u 22. t i n tho i thư ng tr c
 13. 1. k p th i n m b t thông tin và gi i quy t các yêu c u c a công dân, t ch c v ho t ng c a cơ quan, ơn v và c a cán b , công ch c trong khi thi hành công v , B t và công khai i n tho i thư ng tr c t i Văn phòng B . 2. Chánh Văn phòng t ch c vi c ti p nh n y , chính xác, k p th i trong ngày và báo cáo Lãnh o B ch o, phân công x lý theo thNm quy n. i u 23. Gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân, t ch c Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m ti p nh n, xem xét, gi i quy t k p th i các khi u n i, t cáo c a công dân, t ch c theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. M c 2. QUAN H V I CƠ QUAN C P TRÊN i u 24. Trách nhi m ph c tùng s ch o, hư ng d n c a c p trên 1. Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m ph c tùng s ch o, hư ng d n và ch p hành các quy t nh c a cơ quan c p trên. 2. Th trư ng cơ quan, ơn v có quy n ph n ánh nh ng vư ng m c, khó khăn trong quá trình th c hi n ch c năng, nhi m v c a mình; báo cáo, ki n ngh lên cơ quan c p trên nh ng v n không phù h p, c n s a i, b sung trong các ch , chính sách, các quy nh c a pháp lu t và trong ch o, i u hành c a cơ quan c p trên; ư c quy n tham gia óng góp ý ki n, phê bình i v i cơ quan c p trên. N i dung báo cáo lên cơ quan c p trên ph i khách quan, trung th c. 3. Khi có căn c cho là quy t nh c a cơ quan c p trên là trái pháp lu t thì ph i báo cáo ngay v i ngư i ra quy t nh; trong trư ng h p v n ph i ch p hành quy t nh thì ph i báo cáo lên c p trên tr c ti p c a ngư i ra quy t nh và không ph i ch u trách nhi m v h u qu c a vi c thi hành quy t nh ó. i u 25. óng góp, phê bình, báo cáo cơ quan c p trên 1. Th trư ng cơ quan, ơn v ư c quy n tham gia óng góp ý ki n, phê bình iv i cơ quan c p trên. 2. Khi ư c yêu c u, cơ quan có trách nhi m nghiên c u, tham gia ý ki n vào các d th o v ch , chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t do cơ quan c p trên g i n. 3. Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m báo cáo tình hình công tác lên cơ quan c p trên theo quy nh; i v i nh ng v n n y sinh vư t quá kh năng gi i quy t thì ph i báo cáo k p th i v i cơ quan c p trên xin ý ki n ch o. N i dung báo cáo lên cơ quan c p trên ph i khách quan, trung th c. M c 3. QUAN H V I ƠN VN C P DƯ I i u 26. Trách nhi m ch o, hư ng d n, ki m tra
 14. 1. Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v thông tin k p th i ch trương, k ho ch công tác c a Lãnh o B ; n m ư c yêu c u th c ti n qu n lý ơn v , a phương, t p h p y nh ng ki n ngh c a ơn v , a phương, có bi n pháp x lý theo thNm quy n ho c trình c p thNm quy n gi i quy t. 2. Hàng năm, Lãnh o B t ch c l y ý ki n c a các cơ quan, ơn v , S Văn hóa, Th thao và Du l ch (sau ây g i là S ) v vi c t ng k t tình hình công tác c a ngành văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch. 3. nh kỳ, Lãnh o B ho c Th trư ng cơ quan, ơn v theo s phân công c a B trư ng làm vi c v i các cơ quan, ơn v , Giám c S t i a phương. Vi c ti p và làm vi c khi Giám c S có yêu c u ư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a B . 4. Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v ch u trách nhi m v nh ng sai l m, khuy t i m c a các cơ quan, ơn v , S n u nh ng sai l m, khuy t i m ó có nguyên nhân t s ch o, hư ng d n c a mình. i u 27. Gi i quy t yêu c u, ki n ngh Trong vi c gi i quy t yêu c u, ki n ngh c a cơ quan, ơn v c p dư i, Lãnh oB , Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m sau ây: 1. Nghiên c u, gi i quy t k p th i các yêu c u, ki n ngh c a cơ quan, ơn v c p dư i. 2. nh kỳ, Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v ph i làm vi c v i Th trư ng cơ quan, ơn v c p dư i. Khi Th trư ng cơ quan, ơn v c p dư i có yêu c u thì B trư ng, Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m ti p và làm vi c. 3. Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v ph i tham kh o ý ki n c a cơ quan, ơn v c p dư i trong vi c xây d ng ch , chính sách, các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. 4. Khi c n thi t, ph i c cán b , công ch c n cơ quan, ơn v c p dư i trao i, nghiên c u, gi i quy t nh ng v n c th c a cơ quan, ơn v c p dư i; ph i x lý nghiêm kh c nh ng cán b , công ch c cơ h i, báo cáo, ph n ánh sai s th t, không trung th c. i u 28. C p kinh phí, biên ch Vi c gi i quy t c p, b sung kinh phí, biên ch cho cơ quan, ơn v c p dư i, B trư ng, Th trư ng cơ quan, ơn v ph i th c hi n k p th i, sát th c t , theo úng quy nh c a pháp lu t và thông qua t p th lãnh o cơ quan, ơn v . Chương IV. T CH C TH C HI N i u 29. Trách nhi m th c hi n
 15. 1. Lãnh o B , Th trư ng cơ quan, ơn v có trách nhi m ph i h p v i các t ch c chính tr - xã h i cùng c p t ch c th c hi n Quy ch này. 2. Cán b , công ch c th c hi n t t Quy ch này s ư c khen thư ng; ngư i vi ph m Quy ch này s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 30. Trách nhi m ôn c, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n 1. V T ch c cán b có trách nhi m giúp B trư ng ôn c, theo dõi và ki m tra các cơ quan, ơn v trong vi c th c hi n Quy ch này. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, Th trư ng cơ quan, ơn v ph n ánh v B nghiên c u, i u ch nh cho phù h p./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản