Quyết định 80/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 80/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 80/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÌNH PHƯ C Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 80/2008/QĐ-UBND Đ ng Xoài, ngày 18 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH BÌNH PHƯ C NĂM 2009 Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH PHƯ C Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Căn c Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá đ t; Căn c Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Quy t đ nh s 132/HĐBT ngày 05/5/1990 c a H i đ ng B trư ng (nay là Chính ph ) v vi c phân lo i đô th đ xác đ nh m c thu thu nhà đ t; Căn c Quy t đ nh s 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t danh sách các xã đ c bi t khó khăn, xã biên gi i, xã an toàn khu vào di n đ u tư chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã đ c bi t khó khăn vùng đ ng bào dân t c và mi n núi giai đo n 2006 - 2010; Căn c Thông tư s 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá đ t; Căn c Thông tư s 80/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 c a B Tài chính hư ng d n m ng lư i th ng kê và đi u tra kh o sát giá đ t, th ng kê báo cáo giá các lo i đ t theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph ; Căn c Thông tư s 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t và Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP; Căn c Ngh quy t s 27/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 c a H i đ ng nhân dân t nh v vi c thông qua quy đ nh giá đ t trên đ a bàn t nh năm 2009; Theo đ ngh c a S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 418/TTr-STNMT ngày 12/12/2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy đ nh v giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh Bình Phư c năm 2009. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày 01/01/2009 và thay th Quy t đ nh s 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 c a UBND t nh ban hành giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh Bình Phư c năm 2008. Đi u 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám đ c các s , ban, ngành; Kho b c Nhà nư c Bình Phư c, C c Thu , C c Th ng kê; Ch t ch UBND các huy n, th xã và Th trư ng các ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH T CH Trương T n Thi u QUY Đ NH
 2. V GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH BÌNH PHƯ C NĂM 2009 (Kèm theo Quy t đ nh s 80/2008/QĐ-UBND ngày 18/12/2008 c a UBND t nh) Đi u 1. Ph m vi, đ i tư ng áp d ng 1. B ng giá các lo i đ t theo quy đ nh này làm căn c đ : 1.1. Tính thu đ i v i vi c s d ng đ t và chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t. 1.2. Tính ti n s d ng đ t và ti n thuê đ t khi giao đ t, cho thuê đ t không thông qua đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t cho các trư ng h p quy đ nh t i các Đi u 34 và Đi u 35 c a Lu t Đ t đai năm 2003. 1.3. Tính giá tr quy n s d ng đ t khi giao đ t không thu ti n s d ng đ t cho các t ch c cá nhân trong các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 33 c a Lu t Đ t đai 2003. 1.4. Xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t đ tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hóa, l a ch n hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t theo quy đ nh t i Kho n 3, Đi u 59 c a Lu t Đ t đai năm 2003. 1.5. Xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t đ thu l phí trư c b t chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t. 1.6. Tính giá tr quy n s d ng đ t đ b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t, s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t quy đ nh t i Đi u 39 và 40 c a Lu t Đ t đai 2003. 1.7. Tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v đ t đai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t theo hình th c đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t, thì m c giá trúng đ u giá quy n s d ng đ t ho c trúng th u d án có s d ng đ t không đư c th p hơn m c giá do UBND t nh quy t đ nh theo Quy đ nh này. 3. Quy đ nh này không áp d ng đ i v i trư ng h p ngư i có quy n s d ng đ t th a thu n v giá đ t khi th c hi n các quy n chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng đ t, góp v n b ng quy n s d ng đ t. Đi u 2. Gi i thích t ng 1. Phân vùng đ t t i nông thôn là vi c phân đ nh qu đ t g m các lo i đ t trong vùng có đi u ki n đ t đai, th như ng, khí h u tương đ ng. Trên cơ s đó phân ra các lo i đ t t i vùng: Đ ng b ng, trung du, mi n núi đ đ nh giá. 2. Đ t t i khu v c giáp ranh gi a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là khu đ t giáp sát nhau t i đư ng phân đ a gi i hành chính gi a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Đ t t i khu v c giáp ranh gi a các huy n, th ; xã, phư ng, th tr n thu c t nh là khu đ t giáp sát nhau t i đư ng phân đ a gi i hành chính gi a các huy n, th ; xã, phư ng, th tr n. 4. Đ t li n k là khu đ t li n nhau, ti p n i nhau v i khu đ t đã đư c xác đ nh. Đi u 3. Phân vùng đ t nông thôn, đ t nông nghi p T nh Bình Phư c là t nh mi n núi, do đó đ t t i nông thôn đư c phân thành hai vùng trung du và mi n núi. Trong đó: - Xã trung du là xã thu c vùng đ t có đ cao v a ph i (th p hơn mi n núi, cao hơn đ ng b ng), bao g m đ i b ph n di n tích là đ i. M t đ dân s th p hơn đ ng b ng và cao hơn mi n núi, k t c u h t ng và đi u ki n s n xu t lưu thông hàng hóa kém thu n l i hơn so v i đ ng b ng nhưng thu n l i hơn mi n núi. - Xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa theo danh sách kèm theo Quy t đ nh s 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t danh sách các xã đ c bi t khó khăn, xã biên gi i, xã an toàn khu vào di n đ u tư chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã đ c bi t khó khăn vùng đ ng bào dân t c và mi n núi giai đo n 2006 - 2010. Phân vùng các xã nông thôn trong t nh theo Ph l c 3 kèm theo Quy đ nh này. Đi u 4. Phân khu v c v trí đ t nông nghi p
 3. 1. Phân lo i khu v c đ t: - Vi c phân lo i khu v c đ xác đ nh giá đ t th c hi n theo nguyên t c: Khu v c 1 có đi u ki n giao thông thu n l i nh t và th c t giá sang như ng cao nh t, khu v c 2 và khu v c 3 có đi u ki n giao thông, giá sang như ng th p hơn. a) Khu v c 1: Bao g m đ t nông nghi p trong đ a gi i các phư ng thu c th xã, trong các khu ph thu c th tr n; đ t ven các tr c đư ng giao thông do Trung ương, t nh, huy n, th qu n lý; đ t ven các trung tâm thương m i, khu công nghi p ho c khu dân cư m i đư c quy ho ch xây d ng. b) Khu v c 2: Bao g m các đ t ti p giáp v i tr c đư ng giao thông liên xã, thôn; đ t nông nghi p thu c th tr n ngoài khu v c trung tâm th tr n. Ngoài ra, đ t thu c khu v c 1 nhưng có đ a hình b t l i, đ phì đ t kém phù h p hơn cho tr ng tr t thì x p vào khu v c 2. c) Khu v c 3: Bao g m các đ t có đ a đi m còn l i trên đ a bàn xã. 2. Xác đ nh v trí đ t: V trí t ng lo i đ t đư c xác đ nh theo kho ng cách t th a đ t đ n các tr c đư ng giao thông. - V trí 1: Ti p giáp mép ngoài hành lang b o v đư ng b (HLBVĐB) vào sâu 100 m (ch tính đ t li n th a), trư ng h p đ t n m trong ph m vi 100 m nhưng không ti p giáp đư ng thì đơn giá đ t áp d ng b ng 80% m c giá v trí 1. - V trí 2: Cách HLBVĐB t trên 100 m đ n 300 m, thì đơn giá đ t áp d ng b ng 80% m c giá v trí 1. - V trí 3: Cách HLBVĐB t trên 300 m đ n 500 m, thì đơn giá đ t áp d ng b ng 70% m c giá v trí 1. - V trí 4: Cách HLBVĐB t trên 500 m đ n 1.000 m thì đơn giá đ t áp d ng b ng 60% m c giá v trí 1. - V trí 5: Cách HLBVĐB t trên 1.000 m thì đơn giá đ t áp d ng b ng 50% m c giá v trí 1. Đi u 5. Xác đ nh khu v c, v trí đ t và đ t s n xu t, kinh doanh, phi nông nghi p ven đô th , ven tr c giao thông chính do Trung ương, t nh qu n lý, ven khu công nghi p, khu thương m i, d ch v 1. Đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p khu v c nông thôn. 1.1. Phân lo i khu v c đ t: - Vi c phân lo i khu v c đ xác đ nh giá đ t th c hi n theo nguyên t c: Khu v c 1 có kh năng sinh l i cao nh t, có đi u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t. Khu v c 2 và khu v c 3 có kh năng sinh l i và k t c u h t ng kém thu n l i hơn. - Phân lo i khu v c đ t và đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p t i nông thôn trong m i xã đư c chia theo 03 khu v c thu c đ a gi i hành chính c p xã, như sau: a) Khu v c 1: Bao g m các đ t ti p giáp v i tr c đư ng giao thông do huy n, th xã qu n lý, đư ng liên xã, trung tâm c m xã, khu d ch v thương m i thu c xã. b) Khu v c 2: Bao g m các đ t ti p giáp v i tr c đư ng giao thông liên thôn, ti p giáp v i các đi m t p trung dân cư. c) Khu v c 3: Bao g m các đ t có đ a đi m còn l i trên đ a bàn xã. 1.2. Xác đ nh v trí đ t: V trí t ng lo i đ t đư c xác đ nh theo kho ng cách t th a đ t đ n các tr c đư ng giao thông. - V trí 1: Ti p giáp mép ngoài HLBVĐB vào sâu 30 m (ch tính đ t li n th a), trư ng h p đ t n m trong ph m vi 30 m nhưng không ti p giáp đư ng thì áp d ng b ng 75% m c giá qui đ nh. - V trí 2: Cách HLBVĐB t trên 30 m đ n 100 m. Đơn giá đ t v trí 2 tính b ng 75% đơn giá đ t v trí 1 cùng khu v c. - V trí 3: Cách HLBVĐB t trên 100 m đ n 200 m. Đơn giá đ t v trí 3 tính b ng 65% đơn giá đ t v trí 1 cùng khu v c. - V trí 4: Cách HLBVĐB t trên 200 m đ n 300 m. Đơn giá đ t v trí 4 tính b ng 50% đơn giá đ t v trí 1 cùng khu v c.
 4. - V trí 5: Cách HLBVĐB t trên 300 m. Đơn giá đ t v trí 5 tính b ng 45% đơn giá đ t v trí 1 cùng khu v c. 2. Đ t và đ t s n xu t, kinh doanh, phi nông nghi p khu v c ven đô th , ven tr c giao thông chính do Trung ương, t nh qu n lý, ven khu công nghi p, khu thương m i, d ch v . 2.1. Phân lo i khu v c đ t: - Vi c phân lo i khu v c đ xác đ nh giá đ t th c hi n theo nguyên t c: Khu v c 1 có kh năng sinh l i cao nh t, có đi u ki n k t c u h t ng thu n l i nh t. Khu v c 2 và khu v c 3 có kh năng sinh l i và k t c u h t ng kém thu n l i hơn. - Phân lo i khu v c đ t và đ t s n xu t, kinh doanh, phi nông nghi p khu v c ven đô th và ven tr c giao thông chính do Trung ương, t nh qu n lý trên đ a bàn t nh bao g m 03 khu v c đ t ti p giáp v i tr c đư ng giao thông do Trung ương, t nh qu n lý ho c ti p giáp v i n i ô th xã, th tr n, khu thương m i ho c ch , khu du l ch, khu công nghi p. Chi ti t các khu v c đ t quy đ nh t i Ph l c 2 kèm theo Quy t đ nh này. 2.2. Xác đ nh v trí đ t: V trí t ng lo i đ t đư c xác đ nh theo kho ng cách t th a đ t đ n các tr c đư ng giao thông. - V trí 1: Ti p giáp mép ngoài HLBVĐB vào sâu 30 m (ch tính đ t li n th a), trư ng h p đ t n m trong ph m vi 30 m nhưng không ti p giáp đư ng thì áp d ng b ng 50% m c giá qui đ nh. - V trí 2: Cách HLBVĐB t trên 30 m đ n 60 m. Đơn giá đ t v trí 2 tính b ng 40% đơn giá đ t v trí 1 cùng khu v c. - V trí 3: Cách HLBVĐB t trên 60 m đ n 120 m. Đơn giá đ t v trí 3 tính b ng 35% đơn giá đ t v trí 1 cùng khu v c. - V trí 4: Cách HLBVĐB t trên 120 m đ n 360 m. Đơn giá đ t v trí 4 tính b ng 30% đơn giá đ t v trí 1 cùng khu v c. - Các v trí có kho ng cách đ n HLBVĐB t trên 360 m xác đ nh theo b ng giá đ t nông thôn. Đi u 6. Phân lo i đư ng ph trong th xã, th tr n 1. Lo i đư ng ph : - Lo i đư ng ph trong n i ô th xã, th tr n đ xác đ nh giá đ t, đư c căn c ch y u vào v trí, kh năng sinh l i, m c đ hoàn thi n k t c u h t ng, c nh quan môi trư ng, thu n l i cho sinh ho t, kinh doanh, c th : + Đư ng ph lo i I: Là nơi có đi u ki n đ c bi t thu n l i đ i v i ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, buôn bán, du l ch, sinh ho t; có k t c u h t ng đ ng b ; có giá đ t th c t cao nh t. + Đư ng ph lo i II: Là nơi có đi u ki n thu n l i đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh, du l ch, sinh ho t; có k t c u h t ng tương đ i đ ng b ; có giá đ t th c t trung bình th p hơn giá đ t th c t trung bình c a đư ng ph lo i I. + Đư ng ph lo i III: Là nơi có đi u ki n tương đ i thu n l i đ i v i các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, du l ch, sinh ho t; có k t c u h t ng ch y u đ ng b : C p đi n, c p nư c và thoát nư c, có giá đ t th c t trung bình th p hơn giá đ t th c t trung bình đư ng ph lo i II. + Đư ng ph lo i IV: Là nơi có đi u ki n chưa đư c thu n l i đ i v i các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, du l ch, sinh ho t; có k t c u h t ng ch y u chưa đ ng b : C p đi n, c p nư c và thoát nư c, có giá đ t th c t trung bình th p hơn giá đ t th c t trung bình đư ng ph lo i III. - Trên m t con đư ng có th phân thành nhi u lo i đư ng ph , tương ng v i nhi u đo n đư ng có kh năng sinh l i, giá đ t, k t c u h t ng có hi n tr ng khác nhau. Chi ti t các đư ng ph theo Ph l c 1 kèm theo Quy t đ nh này. 2. Xác đ nh v trí đ t: - Vi c xác đ nh v trí đ t trong t ng đư ng ph căn c vào đi u ki n sinh l i và giá đ t th c t c a t ng v trí đ t trong t ng đư ng ph , c th như sau: + V trí I: Áp d ng đ i v i đ t , đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p li n c nh đư ng ph (có ít nh t m t m t ti p giáp đư ng ph ), đ t ti p giáp mép ngoài HLBVĐB (sau khi đã tr HLBVĐB) vào
 5. sâu 25 m. Trư ng h p th a đ t n m trong ph m vi 25 m nhưng không ti p giáp đư ng thì áp d ng giá đ t v trí II. + V trí II: Áp d ng đ i v i đ t , đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p trong ngõ, trong h m c a đư ng ph có đi u ki n sinh ho t, kinh doanh s n xu t thu n l i, cách mép ngoài HLBVĐB t trên 25 m đ n 50 m, li n k đ t có v trí I (xe ô tô ho c xe ba bánh vào t n nơi). + V trí III: Áp d ng đ i v i đ t , đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p trong ngõ, trong h m c a đư ng ph , có các đi u ki n sinh ho t, s n xu t kinh doanh kém hơn đ t v trí II, cách mép ngoài HLBVĐB t trên 50 m đ n 100 m, có m t m t ti p giáp đ t v trí II (xe ô tô ho c xe ba bánh vào t n nơi). + V trí IV: Áp d ng đ i v i đ t , đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p trong ngõ, trong h m c a đư ng ph , li n k v trí III, có các đi u ki n sinh ho t, s n xu t kinh doanh kém hơn v trí III và cách mép ngoài HLBVĐB t trên 100 m đ n 200 m. Ngoài ra, các th a (lô) đ t trong ngõ, trong h m c a đư ng ph , li n k v trí IV, cách mép ngoài HLBVĐB t trên 200 m, đơn giá đ t đ t , đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p đư c xác đ nh như sau: - V trí cách HLBVĐB trên 200 m đ n 400 m: Đơn giá đ t tính b ng 70% đơn giá đ t v trí IV. - V trí cách HLBVĐB t trên 400 m: Đơn giá đ t tính b ng 40% đơn giá đ t v trí IV. N u sau khi tính toán, đơn giá đ t th p hơn 70% c a đơn giá đ t v trí IV c a đư ng ph lo i IV thì đơn giá đ t đư c xác đ nh = 70% c a đơn giá đ t đ t v trí IV c a đư ng ph lo i IV. Đi u 7. Giá các th a đ t ti p giáp nhi u khu v c, v trí, lo i đư ng ph khác nhau 1. Trong cùng m t lo i đ t mà th a đ t ti p giáp nhi u khu v c, lo i đư ng ph (đ t đô th ) khác nhau thì giá c a th a đ t đư c xác đ nh theo khu v c, lo i đư ng ph có giá đ t cao nh t. 2. Trong lo i đ t mà th a đ t n m trên nhi u v trí đ t, khu v c thì đơn giá đ t đư c tính như sau: - Di n tích đ t trong h n m c đ t : Đơn giá đ t xác đ nh theo v trí, khu v c có đơn giá cao nh t. - Di n tích đ t ngoài h n m c đ t : Đơn giá đ t xác đ nh theo đơn giá t ng phân đo n v trí, khu v c đ t tương ng. 3. Trong lo i đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p mà th a đ t n m trên nhi u v trí đ t, khu v c đ t khác nhau thì đơn giá đ t đư c xác đ nh theo đơn giá t ng phân đo n v trí, khu v c đ t tương ng. Cách xác đ nh giá quy đ nh t i Đi u này không áp d ng cho các lo i đ t nông nghi p, đ t nuôi tr ng th y s n, đ t r ng s n xu t. Đi u 8. Giá đ t khu v c giáp ranh gi a các huy n, th ; xã 1. Đ i v i giá các lo i đ t khu v c giáp ranh gi a các huy n, th xã có đi u ki n t nhiên, k t c u h t ng như nhau, có cùng m c đích s d ng hi n t i, cùng m c đích s d ng theo quy ho ch thì m c giá như nhau. 2. Trư ng h p khác x lý như sau: 2.1. Đ t giáp ranh gi a các huy n, th xã trong t nh. Đ i v i đ t s n xu t nông nghi p, đ t t i nông thôn; đ t s n xu t, kinh doanh, phi nông nghi p t i nông thôn, đ t ven đô th và ven tr c giao thông chính do Trung ương, t nh qu n lý, t i khu v c giáp ranh đư c xác đ nh t đư ng phân chia đ a gi i hành chính gi a các huy n, th xã vào sâu đ a ph n m i bên 500 m, đơn giá đ t bên có giá th p hơn đư c xác đ nh là trung bình c ng c a đơn giá khu v c giáp ranh c a 2 huy n, th xã. 2.2. Đ t giáp ranh gi a các xã trong cùng huy n, th xã. Đ i v i đ t s n xu t nông nghi p, đ t t i nông thôn; đ t s n xu t, kinh doanh, phi nông nghi p t i nông thôn và đ t ven đô th và ven tr c giao thông chính do Trung ương, t nh qu n lý, t i khu v c giáp ranh đư c xác đ nh t đư ng phân chia đ a gi i hành chính gi a các xã vào sâu đ a ph n m i bên 200 m, đơn giá đ t bên có giá th p hơn đư c xác đ nh là trung bình c ng c a đơn giá khu v c giáp ranh c a 2 xã. Đi u 9. Xác đ nh đơn giá 01 m2 đ t
 6. 1. Đơn giá 01 m2 đ t nông nghi p; đ t r ng s n xu t; đ t nuôi tr ng th y s n; đ t khu v c nông thôn đư c xác đ nh theo B ng giá các lo i đ t tương ng kèm theo Quy t đ nh này. 2. Đơn giá 01 m2 đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p đư c xác đ nh b ng đơn giá đ t li n k cùng khu v c, cùng v trí, cùng đư ng ph và nhân v i h s 0,5. 3. Đơn giá 01 m2 đ t khu v c đô th ; đ t khu v c ven đô th , ven tr c giao thông chính do Trung ương, t nh qu n lý, ven khu công nghi p, khu thương m i, d ch v : Đư c xác đ nh theo B ng giá các lo i đ t tương ng kèm theo Quy t đ nh này nhân h s đi u ch nh (H s đi u ch nh ch áp d ng đ i v i đ t v trí 1, t v trí 2 tr đi không áp d ng h s đi u ch nh). H s đi u ch nh đư c quy đ nh t i Ph l c 1 và Ph l c 2 kèm theo Quy t đ nh này. Ngoài ra, đ i v i đ t : Các th a đ t có v trí ti p giáp t 02 đư ng giao thông tr lên thì đơn giá đ t b ng 1,2 l n giá th a đ t ti p giáp 01 đư ng giao thông. Đư ng giao thông g m: Đư ng liên xã, đư ng huy n, đư ng t nh qu n lý, đư ng ph t i đô th , đư ng n i b các khu dân cư đã đư c xây d ng theo quy ho ch đư c phê duy t. Đi u 10. Đi u ch nh, thay đ i b ng giá các lo i đ t khi có bi n đ ng v giá UBND t nh đi u ch nh giá các lo i đ t trong các trư ng h p sau: 1. Khi Nhà nư c giao đ t có t ch c đ u giá quy n s d ng đ t thì giá đ t đư c xác đ nh theo giá đ u giá quy n s d ng đ t, nhưng không đư c th p hơn m c giá đ t c a t ng lo i đ t, h ng đ t, v trí, đư ng ph theo Quy đ nh này. 2. Khi giá chuy n như ng quy n s d ng đ t th c t trên th trư ng trong đi u ki n bình thư ng t i đ a phương c a nh ng lo i đ t, v trí đ t nh t đ nh có bi n đ ng liên t c kéo dài trong th i h n 60 ngày tr lên, gây chênh l ch giá l n: Gi m t 10% tr lên so v i giá do UBND t nh quy t đ nh thì đi u ch nh giá xu ng; n u tăng t 20% tr lên so v i giá UBND t nh quy t đ nh thì đi u ch nh giá tăng nhưng t l đi u ch nh giá không vư t quá 20% m c giá t i đa c a khung giá đư c quy đ nh t i Kho n 2, Đi u 6, Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph . 3. Khi c p th m quy n đi u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng đ t, thay đ i m c đích s d ng đ t, thay đ i h ng đ t, lo i đô th , lo i đư ng ph và v trí đ t thì ph i đi u ch nh l i giá đ t t i khu v c có thay đ i theo khung giá lo i đ t phù h p nhưng không đư c vư t quá m c giá quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này. Đi u 11. Đi u kho n thi hành S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i S Xây d ng, S Tài chính, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, C c Thu , UBND các huy n, th xã t ch c tri n khai và ki m tra vi c th c hi n Quy đ nh này./.
 7. B NG GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH NĂM 2009 (Kèm theo Quy t đ nh s 80/2008/QĐ-UBND ngày 18 /12/2008 c a UBND t nh) B ng 1. Đơn giá đ t tr ng cây hàng năm Khu v c Đơn giá đ t v trí I (1000 đ ng/m2) TX. Đ ng Xoài H. Đ ng Phú H. Phư c Long H. Bù Đăng H. Chơn Thành H. Bình Long H. L c Ninh H. Bù Đ p Phư ng Xã Th Xã Xã Th Xã Xã Th Xã Xã Th Xã Xã mi n Th Xã Xã Th Xã Xã Th Xã Xã tr n trung du mi n tr n trung mi n tr n trung mi n tr n trung du núi tr n trung mi n tr n trung mi n tr n trung mi n núi du núi du núi du núi du núi du núi Khu v c 1 50 38 18 14 11 24 16 14 17 16 12 32 28 16 25 16 12 18,5 14,5 11,2 18 10 7,5 Khu v c 2 36 30 15 12 8 18 12 10 13 11 9 26 23 13 20 13 10 13 11,5 9,5 15 8 6,5 Khu v c 3 24 18 13 8 7 16,5 8,5 7 10,5 9 6,5 23 16 11 18 10 8 12 9,2 6,5 11 6,8 6 B ng 2. Đơn giá đ t tr ng cây lâu năm Khu v c Đơn giá đ t v trí I (1000 đ ng/m2) TX. Đ ng Xoài H. Đ ng Phú H. Phư c Long H. Bù Đăng H. Chơn Thành H. Bình Long H. L c Ninh H. Bù Đ p Phư ng Xã Th Xã trung Xã Th Xã Xã Th Xã Xã Th Xã trung Xã mi n Th Xã Xã Th Xã Xã Th Xã Xã tr n du mi n tr n trung mi n tr n trung mi n tr n du núi tr n trung mi n tr n trung mi n tr n trung mi n núi du núi du núi du núi du núi du núi Khu v c 1 55 42 25 21 13 30 20 18 17 16,5 13,5 35 30 22 30 18 13 23 16,4 13,5 22 14 10,5 Khu v c 2 40 38 22 17 11 24 16 14,5 13 14 11 32 29 17 25 14 11 16 14 11,5 20 12 8,7 Khu v c 3 26 20 20 14 8 20 12 10 10,5 10 9 28 23 12 20 10 9 14 11 8 15 10 7,2 B ng 3. Đơn giá đ t r ng s n xu t Không phân Đơn giá (1000 đ ng/m2) bi t khu v c, v trí TX. Đ ng Xoài H. Đ ng Phú H. Phư c Long H. Bù Đăng H. Chơn Thành H. Bình Long H. L c Ninh H. Bù Đ p Phư ng Xã Xã trung Xã mi n Xã trung Xã Xã trung Xã Xã trung Xã mi n Xã trung Xã mi n Xã trung Xã mi n Xã Xã mi n du núi du mi n du mi n du núi du núi du núi trung du núi núi núi 10,0 10,0 8,0 10,0 8,0 9,0 7,0 10,0 8,0 10,0 8,0 9,0 7,0 8,0 6,0 B ng 4. Đơn giá đ t nuôi tr ng th y s n Không phân M c giá (1000 đ ng/m2) bi t khu v c, v
 8. TX. Đ ng Xoài H. Đ ng Phú H. Phư c Long H. Bù Đăng H. Chơn Thành H. Bình Long H. L c Ninh H. Bù Đ p Phư ng Xã Xã Xã Xã trung Xã Xã trung Xã Xã trung Xã mi n Xã trung Xã mi n Xã trung Xã mi n Xã Xã mi n trung du mi n du mi n du mi n du núi du núi du núi trung du núi núi núi núi 12,5 10,0 8,0 5,0 8,5 7,0 5,0 4,0 6,0 5,5 8,0 8,0 10,5 9,2 7,0 6,0 B ng 5. Đơn giá đ t t i nông thôn Khu v c Đơn giá đ t v trí I (1000 đ ng/m2) TX. Đ ng Xoài H. Đ ng Phú H. Phư c Long H. Bù Đăng H. Chơn Thành H. Bình Long H. L c Ninh H. Bù Đ p Phư ng Xã Xã trung Xã mi n Xã trung Xã Xã trung Xã Xã trung Xã mi n Xã trung Xã mi n Xã trung Xã mi n Xã Xã mi n du núi du mi n du mi n du núi du núi du núi trung du núi núi núi Khu v c 1 120,0 100,0 65,0 110,0 75,0 85,0 65,0 140,0 109,0 150,0 120,0 90,0 82,0 80,0 60,0 Khu v c 2 90,0 80,0 50,0 70,0 50,0 65,0 45,0 85,0 70,0 120,0 90,0 70,0 62,0 60,0 48,0 Khu v c 3 60,0 60,0 40,0 50,0 30,0 40,0 30,0 70,0 53,0 90,0 60,0 55,0 48,0 50,0 32,0 B ng 6. Đơn giá đ t v trí I khu v c ven đô th , ven tr c giao thông chính do Trung ương, t nh qu n lý, ven khu công nghi p, khu thương m i, d ch v Khu v c Đơn giá đ t v trí I (1000 đ ng/m2) TX. Đ ng Xoài H. Đ ng Phú H. Phư c Long H. Bù Đăng H. Chơn Thành H. Bình Long H. L ccNinh H. Bù Đ p Phư ng Xã Xã Xã mi n Xã trung Xã Xã trung Xã Xã trung Xã Xã trung Xã mi n Xã trung Xã mi n Xã Xã mi n trung du núi du mi n du mi n du mi n du núi du núi trung du núi núi núi núi Khu v c 1 1.000 700 600 700 600 750 500 1.100 600 800 700 720 650 700 590 Khu v c 2 600 500 450 500 420 450 250 620 400 600 500 600 520 500 420 Khu v c 3 450 350 300 350 250 280 200 400 300 400 350 400 320 350 300
 9. B ng 7. Đơn giá đ t t i đô th 1. Th xã Đ ng Xoài: Lo i đô th Lo i đư ng ph M c giá theo v trí (đ ng/m2) V trí I V trí II V trí III V trí IV IV Lo i I 5.000.000 1.200.000 1.000.000 500.000 Lo i II 2.000.000 800.000 500.000 300.000 Lo i III 1.000.000 600.000 300.000 200.000 Lo i IV 540.000 200.000 150.000 130.000 2. Huy n Đ ng Phú (th tr n Tân Phú): Lo i đô th Lo i đư ng ph M c giá theo v trí (đ ng/m2) V trí I V trí II V trí III V trí IV V Lo i I 1.600.000 500.000 200.000 100.000 Lo i II 800.000 280.000 150.000 80.000 Lo i III 450.000 220.000 100.000 70.000 Lo i IV 250.000 90.000 55.000 40.000 3. Huy n Phư c Long (th tr n Thác Mơ, th tr n Phư c Bình): Lo i đô th Lo i đư ng ph M c giá theo v trí (đ ng/m2) V trí I V trí II V trí III V trí IV V Lo i I 2.550.000 1.160.000 530.000 320.000 Lo i II 1.750.000 670.000 320.000 210.000 Lo i III 890.000 490.000 190.000 130.000 Lo i IV 550.000 280.000 160.000 110.000 4. Huy n Bù Đăng (th tr n Đ c Phong): Lo i đô th Lo i đư ng ph M c giá theo v trí (đ ng/m2) V trí I V trí II V trí III V trí IV V Lo i I 1.900.000 1.000.000 500.000 250.000 Lo i II 1.200.000 600.000 300.000 135.000 Lo i III 900.000 400.000 200.000 95.000 Lo i IV 520.000 185.000 100.000 70.000 5. Huy n Chơn Thành (th tr n Chơn Thành): Lo i đô th Lo i đư ng ph M c giá theo v trí (đ ng/m2) V trí I V trí II V trí III V trí IV V Lo i I 3.100.000 850.000 430.000 250.000 Lo i II 1.400.000 660.000 310.000 180.000
 10. Lo i III 1.050.000 385.000 240.000 130.000 Lo i IV 410.000 270.000 120.000 100.000 6. Huy n Bình Long (th tr n An L c): Lo i đô th Lo i đư ng ph M c giá theo v trí (đ ng/m2) V trí I V trí II V trí III V trí IV V Lo i I 4.500.000 1.310.000 690.000 590.000 Lo i II 2.250.000 1.000.000 480.000 300.000 Lo i III 1.200.000 560.000 310.000 250.000 Lo i IV 630.000 350.000 230.000 150.000 7. Huy n L c Ninh (th tr n L c Ninh): Lo i đô th Lo i đư ng ph M c giá theo v trí (đ ng/m2) V trí I V trí II V trí III V trí IV V Lo i I 3.050.000 1.650.000 650.000 350.000 Lo i II 1.750.000 1.150.000 480.000 240.000 Lo i III 1.200.000 600.000 450.000 220.000 Lo i IV 650.000 450.000 240.000 140.000 8. Huy n Bù Đ p (th tr n Thanh Bình): Lo i đô th Lo i đư ng ph M c giá theo v trí (đ ng/m2) V trí I V trí II V trí III V trí IV V Lo i I 950.000 590.000 320.000 170.000 Lo i II 580.000 310.000 220.000 155.000 Lo i III 350.000 220.000 140.000 100.000 Lo i IV 190.000 100.000 62.000 45.000 PH L C 1 B NG QUY Đ NH PHÂN LO I ĐƯ NG PH Đ I V I KHU V C THU C N I Ô TH XÃ, TH TR N (Kèm theo Quy t đ nh s 80/2008/QĐ-UBND ngày 18 /12/2008 c a UBND t nh) S Lo i đư ng ph Đo n đư ng H s TT đi u T Đ n ch nh A Th xã Đ ng Xoài: I Đư ng ph lo i I: 1 Qu c l 14 Ngã tư Đ ng Xoài Tr đi n s 14 (hư ng Chơn 1,1 Thành) 2 Qu c l 14 Tr đi n s 14 (hư ng Chơn Đư ng Trư ng Chinh 1,0 Thành)
 11. 3 Qu c l 14 Đư ng Trư ng Chinh C ng tr s Đi n l c t nh (ranh 0,7 gi i xã Ti n Thành) 4 Qu c l 14 Ngã tư Đ ng Xoài Cây xăng Công ty v t tư 1,1 5 Qu c l 14 Cây xăng Công ty v t tư Ngã 3 đư ng Nguy n Hu - 1,0 QL14 6 Phú Ri ng Đ Ngã tư Đ ng Xoài Đư ng Lê Quý Đôn 1,2 7 Phú Ri ng Đ Đư ng Lê Quý Đôn Ngã ba đư ng Hùng Vương 1,0 8 Phú Ri ng Đ Ngã ba đư ng Hùng Vương Tr m đi n (ngã ba đư ng 0,8 Nguy n Hu - Phú Ri ng Đ ) 9 Phú Ri ng Đ Ngã tư Đ ng Xoài Lý Thư ng Ki t 1,1 10 Phú Ri ng Đ Lý Thư ng Ki t Trương Công Đ nh 1,0 11 Phú Ri ng Đ Trương Công Đ nh C ng trư ng NVCS (c t m c 0,8 phía b c TTHC th xã) 12 Hùng Vương Qu c l 14 Phú Ri ng Đ 1,2 Khu v c Ch 13 Đư ng s 1 Qu c l 14 Đư ng s 7 1,0 14 Đư ng s 2 Đư ng s 7 Phú Ri ng Đ 1,0 15 Đư ng s 3 Qu c l 14 Đư ng s 5 1,0 16 Đư ng s 4 Qu c l 14 Đư ng s 7 1,0 17 Đư ng s 5 Đư ng Đi u Ong Đư ng Tr n Qu c To n 1,0 18 Đư ng s 6 Đư ng s 1 Đư ng s 4 1,0 19 Đư ng s 7 Đư ng Đi u Ông Đư ng Tr n Qu c To n 1,0 20 Đư ng s 8 Đư ng s 2 Đư ng Tr n Qu c To n 1,0 21 Đư ng s 9 Đư ng s 2 Đư ng Đi u Ông 1,0 22 Đư ng Đi u Ông Qu c l 14 Đư ng Phú Ri ng Đ 1,0 23 Tr n Qu c To n Qu c l 14 Đư ng Phú Ri ng Đ 1,0 24 Các đư ng Quy ho ch khu Trung tâm thương m i Đ ng Xoài 1,0 25 Ph m Ng c Th o Toàn tuy n 1,0 26 Lê Th Riêng Toàn tuy n 1,0 II Đư ng ph lo i II: 1 Qu c l 14 Ngã 3 đư ng Nguy n Hu - Ngã ba đư ng vào Công ty khai 2,0 QL14 thác đá Mai Phương 2 Qu c l 14 Ngã ba đư ng vào Công ty C u s 2 ranh gi i huy n Đ ng 1,5 khai thác đá Mai Phương Phú 3 Phú Ri ng Đ Ngã 3 đư ng Nguy n Hu - Ranh gi i xã Ti n Hưng 0,8 Phú Ri ng Đ 4 Phú Ri ng Đ C ng trư ng NVCS (c t m c Ngã 3 khu ph Phú M , Thu n 1,2 phía b c TTHC th xã) H i (ranh gi i huy n Đ ng Phú) 5 Đư ng s 20 Đi u Ông Lê Quý Đôn 1,0
 12. 6 Lê Quý Đôn Phú Ri ng Đ Ngô Quy n 2,0 7 Lê Quý Đôn Ngô Quy n Ngã tư Sóc Miên 1,5 8 Đư ng 6/1 Lê Du n Nguy n Văn Linh 1,0 9 Nguy n Văn C Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 1,0 10 Nguy n Th Minh Khai Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 1,0 11 Nguy n Văn Linh Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 1,0 12 Lê H ng Phong Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 1,0 13 Trư ng Chinh Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 1,0 14 Tr n Hưng Đ o Lê Du n Nguy n Chí Thanh 1,0 15 Nguy n Hu Qu c l 14 Đư ng Su i Đá 1,0 16 Nguy n Hu Đư ng Su i Đá Phú Ri ng Đ 0,5 17 Hai Bà Trưng Qu c l 14 Lý Thư ng Ki t 1,0 18 Lê Du n Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 1,0 19 Nguy n Trãi Phú Ri ng Đ Ngô Quy n 1,0 20 Nguy n Chánh Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 0,7 21 Nguy n Bình Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 0,7 III Đư ng ph lo i III: Khu Trung tâm hành chính th xã 1 Cách m ng tháng tám Đ ng Thai Mai Phú Ri ng Đ 1,0 2 Đ ng Thai Mai Cách m ng tháng tám Trương Công Đ nh 1,0 3 Trương Công Đ nh Phú Ri ng Đ Đ ng Thai Mai 1,0 4 Hoàng Văn th Lý T Tr ng Tr n Hưng Đ o 1,0 5 Lý T Tr ng Nguy n Văn Linh Lê H ng Phong 1,0 6 Tr n Văn Trà Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 1,0 7 Nguy n Chí Thanh Qu c l 14 Tr n Hưng Đ o 1,0 8 Nguy n Thái H c Trư ng Chinh Nguy n Chí Thanh 1,0 9 Hoàng Văn Thái Lê H ng Phong Nguy n Bình 1,0 10 Nguy n Th Đ nh Hoàng Văn Th Nguy n Bình 1,0 11 Huỳnh Văn Ngh Lê H ng Phong Nguy n Bình 1,0 12 Hà Huy T p 6/1 Tr n Hưng Đ o 1,0 13 Ngô Gia T 6/1 Tr n Hưng Đ o 1,0 14 Nơ Trang Long Qu c L 14 Phú Ri ng Đ 1,0 15 Ngô Quy n Lê Quý Đôn C ng trư ng ti u h c 1,0 16 Trư ng Chinh Tr n Hưng Đ o Đ p Su i Cam 1,0
 13. 17 Lê Du n Tr n Hưng Đ o C ng Nhà khách t nh 1,0 18 Lý Thư ng Ki t Phú Ri ng Đ Tr n Phú 1,0 19 Tr n Phú Lý Thư ng Ki t QL 14 1,0 20 Bùi H u Nghĩa Nguy n Chánh Nguy n Bình 1,0 21 Tr n Hưng Đ o Nguy n Chí Thanh Nguy n Bình 1,0 IV Đư ng ph lo i IV: 1,0 1 Đư ng Vòng quanh h Su i Cam 1,0 2 Đư ng 753 Ngã tư Sóc Miên C u R t nh 1,2 3 Đư ng 753 C u R t nh C u R t l n (ranh huy n Đ ng 1,0 Phú) 4 Ngô Quy n Lê Quý Đôn C ng trư ng ti u h c 1,2 Các đư ng quy ho ch còn l i chưa đ t tên trong các khu tái đ nh cư Nhà nư c đã ho c đang 1,0 đ u tư xây d ng, thu c n i ô th xã, g m: Khu dân cư phía B c, Khu dân cư Trung tâm hành chính th xã, Khu dân cư khu ph Phú Thanh B Huy n Bình Long (Th tr n An L c): I Đư ng ph lo i I: 1 Đư ng Tr n Hưng Đ o Lý Thư ng Ki t Đư ng Tr n Phú 1,0 2 Đư ng Hùng Vương Đư ng Nguy n Hu Đư ng Ngô Quy n 1,0 3 Đư ng Lý T Tr ng Đư ng Lê L i Đư ng Hùng Vương 1,0 4 Đư ng Võ Th Sáu Đư ng Lê L i Đư ng Hùng Vương 1,0 5 Đư ng Lê L i Đinh Tiên Hoàng Đư ng Ngô Quy n 1,0 6 Ph m Ng c Th ch Tr n Hưng Đ o Đư ng Lê L i 1,0 7 Đư ng Nguy n Hu Nguy n Văn Tr i Ngô Quy n (cũ) 1,0 II Đư ng ph lo i II: 1 Đư ng Nguy n Hu Ngô Quy n (cũ) Nguy n Thái H c (ngã ba Phú 1,0 L c) 2 Ngô Quy n Đư ng Tr Văn Th Đư ng Hàm Nghi 1,0 3 Đinh Tiên Hoàng Đư ng Tr n Hưng Đ o Đư ng Tr Văn Th 1,0 4 Phan B i Châu Ph m Ng c Th ch Lý Thư ng Ki t 1,0 5 Tr Văn Th Đư ng Nguy n Hu Đư ng Ngô Quy n 1,0 6 Hùng Vương Đư ng Nguy n Hu Đư ng Nguy n Du 1,0 7 Tr n Hưng Đ o Lý Thư ng Ki t Ngã ba Cây Đi p 1,0 8 Nguy n Du Phan B i Châu Phan Đình Giót (B n xe) 1,0 9 Ph m Ng c Th ch (NVT cũ) Tr n Hưng Đ o Hàm Nghi 1,0 10 Lê Quý Đôn Tr n Hưng Đ o Nguy n Hu 1,0 11 Lý Thư ng Ki t Chu Văn An Phan B i Châu 1,0 12 Qu c l 13 Nguy n Văn Tr i Ngã ba Xa Cam 1,0 III Đư ng ph lo i III:
 14. 1 Ph m Ng c Th ch Hàm Nghi Lê H ng Phong 1,0 2 Ngô Quy n Đư ng Hàm Nghi Ph m Ng c Th ch 1,0 3 Tr n Phú Phan B i Châu Bùi Th Xuân 1,0 4 Chu Văn An Nguy n Hu Tr n Hưng Đ o 1,0 5 Nguy n Du Nguy n Hu Phan B i Châu 1,0 6 Nguy n Du Phan Đình Giót Nguy n Hu 1,0 7 Nguy n Chí Thanh Nguy n Hu Ph m Ng c Th ch 1,0 8 Hàm Nghi Tr n Phú Lê Quý Đôn 1,0 9 Hùng Vương Ngô Quy n Tr n Phú 1,0 10 Ngô Quy n Tr Văn Th Bùi Th Xuân 1,0 11 Đinh Tiên Hoàng Tr Văn Th Th Khoa Huân 1,0 12 Đinh Tiên Hoàng Tr n Hưng Đ o Hàm Nghi 1,0 13 Phan B i Châu Đoàn Th Đi m Ngô Quy n 1,0 14 Phan B i Châu Lý Thư ng Ki t Nguy n Du 1,0 15 Tr Văn Th Ngô Quy n Tr n Phú 1,0 16 Bùi Th Xuân Ngô Quy n Nguy n Hu 1,0 17 H Xuân Hương Nguy n Hu Nguy n Du 1,0 18 Tr n Hưng Đ o Ngã ba Cây Đi p Ranh gi i xã Tân L i 1,0 19 Th Khoa Huân Ngô Quy n Nguy n Hu 1,0 20 Nguy n Trãi Ph m Ng c Th ch Nguy n Du 1,0 21 Huỳnh Văn Ngh Phan B i Châu Khách s n 1,0 22 Lê H ng Phong Nguy n Hu Ph m Ng c Th ch 1,0 IV Đu ng ph lo i IV: 1 Tú Xương Tr n Phú Đoàn Th Đi m 1,0 2 Hùng Vương Ngô Quy n Tr n Phú 1,0 3 Hàm Nghi Đoàn Th Đi m Tr n Phú 1,0 4 Đoàn Th Đi m Hùng Vương Lê H ng Phong 1,0 5 Th Khoa Huân Ngô Quy n Đoàn Th Đi m 1,0 6 Nguy n Trung Tr c Nguy n Du Lê Đ i Hành 1,0 C Huy n Chơn Thành: Th tr n Chơn Thành: I Đư ng ph lo i I: 1 Qu c l 13 Ngã tư Chơn Thành Đư ng quy ho ch s 3 (h t đ t 1,0 nhà ông Nguy n Văn H c) 2 Qu c l 13 Ngã tư Chơn Thành Ranh gi i xã Thành Tâm 1,0 3 Qu c l 14 Ngã tư Chơn Thành C u Su i Đôi 1,0 4 ĐT 751 Ngã tư Chơn Thành H t sân v n đ ng (giáp đ t nhà 1,0 ông Nguy n Văn B ng) II Đư ng ph lo i II:
 15. 1 Qu c l 13 Đư ng quy ho ch s 3 (ranh Đư ng quy ho ch s 7 (ranh 1,0 đ t nhà ông Nguy n Văn H c đư ng quy ho ch s 7 và Thánh và đư ng quy ho ch s 3) th t Cao đài) 2 ĐT 751 Sân v n đ ng (nhà ông H t đ t trư ng Bán công trung 1,0 Nguy n Văn B ng) h c Chơn Thành 3 Qu c l 14 C u Su i Đôi C u Bàu Bàng 1,0 III Đư ng ph lo i III: 1 Qu c l 13 Thánh Th t Cao Đài (ranh Ranh xã Minh Hưng 1,0 đư ng quy ho ch s 7 và Thánh th t Cao đài) 2 Qu c l 14 C u Bàu Bàng Ranh xã Minh Thành 1,0 3 ĐT 751 H t trư ng bán công trung h c Ranh xã Minh Long 1,0 4 Đư ng quy ho ch s 7 Đ u tuy n (Cách HLBVĐB - H t đ t nhà bà Lê Th Đem 1,0 QL14: 200 m) IV Đư ng ph lo i IV: 1 Đư ng quy ho ch s 3 Ngã ba Qu c l 13 H t Trư ng PTTH Chơn Thành 1,0 2 Đư ng quy ho ch s 8 H t đ t nhà bà Huỳnh Th Nhoi 1,0 3 Đư ng 756 Giáp ranh gi i xã Minh Long 1,0 4 Các đư ng quy ho ch còn H t tuy n 1,0 l i trong khu trung tâm hành chính huy n 5 Đư ng Gò M c Đ u tuy n (Cách HLBVĐB - C ng Gò M c (Ranh gi i TT 1,0 QL13: 200 m) Chơn Thành và xã Thành Tâm) 6 Đư ng t 7, khu ph 1 Đ u tuy n (Cách HLBVĐB - Cu i tuy n (Nhà ông Huỳnh Văn 1,0 QL14: 200 m) S nh) 7 Đư ng t 7, p Hi u C m Đ u tuy n (Cách HLBVĐB - Cu i tuy n (Giáp ranh gi i xã 1,0 QL14: 200 m) Minh Thành) 8 Đư ng s i đ , p Hi u C m Đ u tuy n (Cách HLBVĐB - Nhà ông Bùi Thanh Hoàng 1,0 QL14: 200 m) 9 Đư ng t 4, khu ph Trung Đ u tuy n (Cách HLBVĐB - Giáp đư ng s i đ khu ph 1,0 L i QL14: 200 m) Trung L i 10 Đư ng s i đ , khu ph Đ u tuy n (Cách HLBVĐB - Giáp ranh gi i TT Chơn Thành 1,0 Trung L i QL14: 200 m) và xã Minh Hưng 11 Đư ng p 2, TT th tr n Đ u tuy n (Cách HLBVĐB Giáp ranh gi i TT Chơn Thành 1,0 Chơn Thành đi Minh Hưng đư ng s 7 n i dài 200 m) và xã Minh Hưng (Nhà bà Tr n th Oanh- Tư Tài) 12 Đư ng ranh gi i Chơn Phía đông: Đ u tuy n (Cách Giáp đư ng s i đ khu ph 1,0 Thành - Minh Hưng HLBVĐB - QL 13: 200m) Trung L i 13 Đư ng ranh gi i Chơn Phía tây: Đ u tuy n (Cách Giáp ranh gi i xã Minh Long Thành - Minh Hưng HLBVĐB - QL 13: 200m) 14 Đư ng liên t 9, 10 p 3, th Đ u tuy n (Cách HLBVĐB – Cu i tuy n 1,0 tr n Chơn Thành QL13: 200 m) 15 Đư ng s 8 (Đo n m i Đ u tuy n n i v i đư ng s 8 H t đ t nhà ông Đ ng Văn 1,0 hoàn thành đưa vào s (Nhà ông Nguy n H u S ) Thành (Năm Khiêm) d ng năm 2008)
 16. 16 Đư ng liên khu ph 4 - 5 Đ u tuy n (Cách HLBVĐB - Ngã ba đư ng Bàu Xa Mu (Đ t 1,0 QL13: 200 m) ông Phan Văn Hàm) D Huy n Bù Đăng: Th tr n Đ c Phong I Đư ng ph lo i I: 1 Qu c l 14 Km 908 (TT Đ c Phong) C u Bù Đăng 0,8 2 Qu c l 14 C u Bù Đăng Km 910 (TT Đ c Phong) 1,0 3 Đư ng 14/12 Toàn tuy n 1,0 4 Đư ng Hùng Vương Ngã ba Qu c l 14 Ngã ba đư ng Võ Th Sáu 1,0 5 Đư ng s 1 Phía bên trái ch chính 1,0 6 Đư ng s 2 Phía bên ph i ch chính 1,0 7 Đư ng s 3 Phía trái ch ph 1,0 8 Đư ng s 4 Phía ph i ch ph 1,0 9 Đư ng Lê L i Toàn tuy n 0,8 10 Lê Quý Đôn Ngã tư QL14 Ngã ba Hai Bà Trưng 0,8 II Đư ng ph lo i II: 1 Lê Quý Đôn Ngã ba Hai Bà Trưng C ng trung tâm chính tr 1,0 2 Đư ng Hùng Vương Ngã ba đư ng Võ Th Sáu Ngã 4 đư ng Hai Ba Trưng 1,0 3 Đoàn Đ c Thái Ngã ba QL14 Ngã ba Tr n Hưng Đ o 0,8 4 Nguy n Hu Toàn tuy n 0,8 5 Ngô Gia T Toàn tuy n 1,0 6 Lê Quý Đôn Ngã tư QL14 Ngã ba Tr n Hưng Đ o 1,0 III Đư ng ph lo i III: 1 Hai Bà Trưng Toàn tuy n 1,0 2 Hùng Vương Ngã tư giao đư ng Hai Bà C u Vĩnh Thi n 0,8 Trưng 3 Lê Quý Đôn Ngã ba giao đư ng Hùng C ng trung tâm chính tr 0,8 Vương 4 Các đư ng n i b khu dân Toàn tuy n 0,8 cư Đ c L p 5 Tr n Hưng Đ o Toàn tuy n 0,8 6 Đoàn Đ c Thái Ngã ba Tr n Hưng Đ o C ng h i trư ng khu Đ ng Hòa 1,0 7 Đi u Ông Ngã ba giao QL14 Ngã ba giao đư ng Hai Bà 0,8 Trưng 8 Nguy n Văn Tr i Toàn tuy n 0,8 9 Võ Th Sáu Toàn tuy n 1,0 10 Lê H ng Phong Ngã tư QL14 C ng ông Năm Hương 0,8 11 Qu c l 14 T Km 910 C ng nghĩa trang li t sĩ huy n 1,0 IV Đư ng ph lo i IV:
 17. 1 Qu c l 14 C ng nghĩa trang li t sĩ huy n C ng Hai Tai 0,8 2 Đi u Ông Ngã ba giao đư ng Hai Bà Đ p th y l i Bù Môn 0,8 Trưng 3 Lê H ng Phong Nhà ông Năm Hương Ngã ba Lý Thư ng Ki t 0,8 4 Nguy n Th Minh Khai Toàn tuy n 0,8 5 Lý Thư ng Ki t Toàn tuy n 1,0 6 Tr n Phú Toàn tuy n 1,0 7 Nơ Trang Long Toàn tuy n 1,0 8 Nguy n Văn C Toàn tuy n 1,0 9 Đoàn Đ c Thái C ng h i trư ng khu Hòa Nguy n Th Minh Khai 1,0 Đ ng E Huy n Lôc Ninh: I Đư ng ph lo i I: 1 Đư ng 7 - 4 D c ch (giáp QL 13) Ngã ba ông Tư Trư ng Sơn 1,5 2 Tr n Hưng Đ o Ti m vàng Ng c Dung Ngã ba Công an huy n 1,3 3 Qu c l 13 C u B n xe L c Ninh C ng Công ty Man (phía đông 1,3 QL13) 4 Nguy n B nh Khiêm Nhà ông Hoàng Tr ng Nhà ông Huỳnh Long 1,0 5 Qu c L 13 Vòng xoay Nhà Giao t C ng tr s Công an huy n 1,0 II Đư ng ph lo i II: 1 Qu c l 13 C ng Công ty Man C u Mua 1,0 2 Qu c l 13 C u B n xe L c Ninh Ranh gi i xã L c T n 1,2 3 Nguy n Chí Thanh C u Ng p Quán Ông Lang 1,0 4 Hùng Vương C u Ng p C u Ông Kỳ 1,0 5 Lý T Tr ng Nhà ông Phúc (đ i lý Bia) H t đư ng 1,0 6 Đi n Biên Ph C ng Nhà máy ch bi n m H t ranh th tr n 1,0 cao su 7 Đư ng 3 - 2 Ngã ba sân Tennis H t đư ng nh a 1,0 8 Phía đông đư ng QL13 Nhà ông H i đi n t C u Quay 1,0 9 Phía đông đư ng QL13 Ngã ba Cây xăng Hoàng Tr ng H t nhà ông Hai Th nh 1,0 10 Phía đông Su i Ch C u Ng p Đư ng 7/4 1,1 III Đư ng ph lo i III: 1 Nguy n Du Ngã ba ông Sáu Đ ng C ng Trư ng ti u h c Th tr n A 1,2 2 Đi n Biên Ph C u Ông Kỳ C ng Công ty Cao su 1,2 3 Võ Th Sáu Qu c L 13 Giáp đư ng Nguy n Du 1,2 4 Tôn Đ c Th ng Giáp Qu c L 13 Giáp đư ng Nguy n Văn C 1,1
 18. IV Đư ng ph lo i IV: 1 Cách m ng tháng 8 Giáp QL 13 H Bom làng 10 (ranh TT L c 1,0 Ninh) 2 Lý Thái T B n xe khách L c Ninh Vào 500 m hư ng ngã ba H 1,0 Bom làng 10 3 Huỳnh T n Phát C ng chùa Quan Âm Nhà máy bơm nư c 1,0 4 Phan Chu Trinh Ngã tư Trư ng L c Thái A C u Su i (ranh TT L c Ninh) 1,0 5 Phan Chu Trinh Ngã tư Trư ng L c Thái A Ranh gi i xã L c Thi n 1,0 6 Hùng Vương Ngã ba ông Sáu Đ ng H t đư ng 1,0 7 Nguy n Đình Chi u Ngã ba nhà bác s Hoan H t đư ng 1,0 8 Huỳnh Văn Ngh Ngã ba công viên Công ty Cao Nhà ông B y (ki m lâm) 1,0 su 9 Lê L i Ngã ba lên b nh vi n Công ty Đ p nư c Công ty Cao su 1,0 Cao su 10 Lê L i C ng Công ty Cao su Trư ng h c p 3 cũ 1,0 11 Tr n Văn Trà Nhà Thi u nhi Sau Huy n y L c Ninh 1,0 12 Phía đông Su i Ch L c C u Ng p Nhà ông B y 1,0 Ninh 13 Nguy n Trãi C ng Công ty Cao su H t ranh gi i TT L c Ninh 1,0 14 Nguy n T t Thành Vòng xoay H t ranh gi i th tr n L c Ninh 1,0 15 Nguy n Hu Giáp Nguy n T t Thành Giáp Phan Chu Trinh 1,0 16 Lê H ng Phong Giáp Nguy n T t Thành Giáp đư ng 3/2 1,0 17 Nguy n Th Minh Khai Giáp Nguy n T t Thành Giáp đư ng 3/2 1,0 18 Nơ Trang Long Giáp Nguy n T t Thành Giáp đư ng 3/2 1,0 19 Trương Công Đ nh Giáp Lê H ng Phong Đư ng Nơ Trang Long 1,0 20 Hoàng Hoa Thám Giáp Lê H ng Phong Đư ng Nơ Trang Long 1,0 21 Đư ng 3/2 Giáp Tr n Văn Trà Đư ng Nơ Trang Long 1,0 22 Đư ng Tr n Phú Giáp QL 13 Đư ng Nơ Trang Long 1,0 23 Đư ng Ngô Quy n Giáp QL 13 Giáp Nguy n Văn C 1,0 24 Nguy n Văn Linh Giáp Tôn Đ c Th ng Giáp Ngô Quy n 1,0 25 Nguy n H u Th Giáp Ngô Quy n Giáp Tôn Đ c Th ng 1,0 26 Nguy n Th Đ nh Giáp Nguy n Văn Linh Giáp Nguy n Văn C 1,0 27 Nh ng con đư ng còn l i 0,8 chưa đ t tên và không xác đ nh đư c v trí theo đư ng chính thì quy đ nh là đư ng F ph lo Phư c Long: Huy n i IV
 19. F.1 Th tr n Thác Mơ: I Đư ng ph lo i I: 1 Đinh Tiên Hoàng Ngã 3 giao đư ng ĐT 741 Ngã 4 giao đư ng Lê Quý Đôn 1,0 2 Đinh Tiên Hoàng Ngã 4 giao đư ng Lê Quý Đôn Ngã 3 giao đư ng Lê Văn Duy t 1,3 3 Đinh Tiên Hoàng Ngã 3 giao đư ng Lê Văn Ngã 4 giao đư ng Tr n Quang 1,0 Duy t Kh i 4 Đinh Tiên Hoàng Ngã 4 giao đư ng Tr n Quang Tr s UBND huy n 1,2 Kh i 5 Đư ng 6/1 (ĐT 741 cũ) Ngã ba Tư Hi n Đư ng Đinh Tiên Hoàng 1,5 6 Đư ng ĐT 741 C u Su i Dung Ngã ba Tr n Hưng Đ o 1,3 Đư ng ĐT 741 Ngã ba Tr n Hưng Đ o Ngã ba nhà th Thác M 1,0 7 Lê Quý Đôn Ngã tư giao l giáp đư ng 6/1 Ngã ba giáp đư ng Tr n Hưng 1,0 Đ o n i dài 8 Đư ng n i b Khu thương Toàn b các tuy n n i b 1,0 m i Phư c Long II Đư ng ph lo i II: 1 Đư ng 6/1 (ĐT 741 cũ) Ngã ba giáp Đinh Tiên Hoàng Tư ng đài Chi n th ng 1,0 2 Nguy n Hu Tư ng đài chi n th ng Lê Văn Duy t 1,3 3 Lê Văn A Toàn tuy n 1,0 4 Tr n Quang Kh i Ngã ba đư ng 6/1 Ngã 4 Lê Văn Duy t 1,0 5 Cách m ng tháng 8 Nguy n Hu Ngã ba giáp đư ng Sư V n 1,0 H nh 6 Hai Bà Trưng Toàn tuy n 1,0 7 Tr n Hưng Đ o Ngã ba giáp đư ng ĐT 741 Ngã tư giao v i đư ng Lê Văn A 1,0 8 Ngô Quy n Toàn tuy n 1,3 9 Đư ng H Long Th y Ngã tư giáp đư ng 6/1 H t ranh Nhà Văn hóa thi u nhi 1,0 10 Tr n Qu c To n Ngã tư giáp đư ng Tr n Ngã tư giáp đư ng Lý Thái T 1,0 Quang Kh i 11 Sư V n H nh Toàn tuy n 1,0 12 Đư ng Nguy n Hu Ngã 4 giáp đư ng Lê Văn H t tuy n 1,0 Duy t III Đư ng Lo i III 1 Lê Văn Duy t Toàn tuy n 1,0 2 Tr n Hưng Đ o Ngã tư giao v i đư ng Lê Văn H t Khu 7 1,0 A 3 Đư ng H Long Th y H t ranh Nhà Văn hóa thi u Ngã ba giáp đư ng Lý Thái T 1,0 nhi 4 Lý Thái T Toàn tuy n 1,0 5 T do Toàn tuy n 1,0 6 Cách m ng tháng tám Ngã ba giáp đư ng Sư V n Cu i tuy n (Khu 7) 1,0 H nh 7 Tr n Qu c To n Giao l đư ng Lê Văn Duy t Giao l đư ng Tr n Quang Kh i 1,0 8 Nguy n Văn Tr i (đo n 1) Ngã ba giáp Đinh Tiên Hoàng Ngã ba giáp Tr n Qu c To n 1,0
 20. 9 Nguy n Chí Thanh Ngã ba Đinh Tiên Hoàng Ngã ba Tr n Hưng Đ o 1,0 10 Đư ng Tr n Quang Kh i Ngã 4 giáp đư ng Lê Văn Ngã ba đư ng H Long Th y 1,0 Duy t IV Đư ng ph lo i IV 1 Nguy n Văn C Toàn tuy n 1,0 2 Tr n Phú Toàn tuy n 1,0 3 Đư ng trư c khu chuyên Toàn tuy n 1,0 gia th y đi n 4 Đư ng đi Phư c Tín Tư ng Đ c m Ranh xã Phư c Tín 1,0 5 Đư ng 6/1 (ĐT 741 cũ) Tư ng đài chi n th ng C u Đak Lung 1,0 6 Đư ng ĐT 741 Tư ng Đ c m Ranh xã Phú Nghĩa 1,0 7 Đư ng đi Hòa Ti n (đi Khu Ngã 4 giáp đư ng ĐT 741 Đ p tràn Th y đi n Thác Mơ 1,0 8) 8 Đư ng đi Đak Son (Khu 7) Cu i đư ng Tr n Phú Đak Son 1,0 9 Đư ng Tư Hi n 2 (Khu 2) Ngã 3 giáp ĐT 741 H t tuy n 1,0 F.2 Th tr n Phư c Bình: I Đư ng ph lo i I: 1 Đư ng ĐT 759 Ngã ba đư ng ĐT 759 và Ngã ba đư ng ĐT759 và đư ng 1,5 đư ng 741 (ngã ba cơ khí ch 741 (ngã ba cơ khí ch bi n cao bi n cao su đi v ĐaKia) su đi v ĐaKia + 200 m) 2 Đư ng ĐT 759 Ngã ba đư ng ĐT 759 và Ngã ba đư ng ĐT 759 và đư ng 1,4 đư ng 741 (ngã ba cơ khí ch 741 (ngã ba cơ khí ch bi n cao bi n cao su đi v Đakia + 200 su đi v ĐaKia + 500 m) m) 3 Đư ng ĐT 759 Ngã ba đư ng ĐT759 và Ngã 3 giao ĐT 741 (vòng xoay) 1,5 đư ng 741 (ngã ba cơ khí ch bi n cao su đi v hư ng UBND th tr n) 4 Đư ng ĐT 741 Ngã ba giáp đư ng ĐT 759 Ngã 3 giao ĐT 759 (vòng xoay) 1,3 (vòng xoay) + 200 m v hư ng Bù Nho 5 Đư ng ĐT 741 Ngã 3 giao ĐT 759 (vòng xoay) Ngã ba đư ng đi vào Su i Min 1,0 + 200 m v hư ng Bù Nho (Nông trư ng 4) 6 Đư ng ĐT 741 Ngã 3 đư ng ĐT 759 và Ngã 3 đư ng ĐT 759 và đư ng 2,0 đư ng 741 (ngã ba cơ khí ch 741 (ngã ba cơ khí ch bi n cao bi n cao su ) su) + 200 m v hư ng Sơn Giang 7 Đư ng ĐT 741 Ngã 3 đư ng ĐT 759 và Giáp ranh đ t quân s 1,5 đư ng 741 (ngã ba cơ khí ch bi n cao su) + 200 m v hư ng Sơn Giang 8 Đư ng n i b Khu Thương Toàn b các tuy n n i b 2,0 m im i II Đư ng ph lo i II: 1 Đư ng ĐT 759 Ranh khuôn viên tr s UBND Cách UBND TT Phư c Bình + 1,0 th tr n Phư c Bình 500 m đi v Phư c Tín

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản