Quyết định 80/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Tp HCM ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định 80/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Tp HCM ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận - huyện thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 80/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Tp HCM ban hành

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 80/2008/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH V KI N TOÀN T CH C BAN B I THƯ NG, GI I PHÓNG M T B NG THU C Y BAN NHÂN DÂN QU N - HUY N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Căn c Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; Căn c Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v b i thư ng h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph H Chí Minh; Quy t nh s 65/2008/Q - UBND ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph H Chí Minh ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 773/TTr-SNV ngày 01 tháng 10 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ki n toàn t ch c Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n thu c y ban nhân dân qu n - huy n. Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n là ơn v s nghi p công l p; ư c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph .
 2. Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n do y ban nhân dân qu n - huy n thành l p và ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n - huy n, ng th i ch u s hư ng d n nghi p v c a các s - ngành i v i các ho t ng liên quan. Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và ngân hàng theo quy nh. i u 2. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch (m u) t ch c và ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n. Căn c Quy ch này và các quy nh c a pháp lu t v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t, y ban nhân dân qu n - huy n ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n phù h p c i m, tình hình c th c a qu n - huy n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 27/2003/Q -UB ngày 05 tháng 3 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v cho phép y ban nhân dân qu n - huy n thành l p t ch c chuyên trách v công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - Như i u 4; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - VP oàn i bi u Qu c h i TP; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; - Công an thành ph (PC13); Nguy n Thành Tài - S N i v (3b); S Tư pháp; - S K ho ch và u tư; - Kho b c Nhà nư c TP; - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng CV, TTCB; - Lưu:VT, ( TMT-C) H. QUY CH (M U) T CH C VÀ HO T NG C A BAN B I THƯ NG, GI I PHÓNG M T B NG QU N - HUY N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 80 /2008/Q -UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I
 3. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Quy ch này quy nh v t ch c và ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n. i u 2. V trí pháp lý Tên g i: Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n. Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n là ơn v s nghi p công l p; ư c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph . Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n do y ban nhân dân qu n - huy n thành l p và ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n - huy n, ng th i ch u s hư ng d n nghi p v c a các s - ngành i v i các ho t ng liên quan. Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và ngân hàng theo quy nh. Chương II CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C i u 3. Ch c năng, nhi m v Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n có ch c năng, nhi m v : 1. L p phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư báo cáo thNm nh và trình duy t theo quy nh; 2. Giúp H i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án th c hi n nhi m v t i i m a kho n 4 i u 43 c a Quy nh kèm theo Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ; ch u trách nhi m trư c H i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án v tính chính xác, s phù h p chính sách c a phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư; 3. Hư ng d n, gi i áp th c m c c a ngư i s d ng t v nh ng v n liên quan n vi c b i thư ng, h tr tái nh cư; ki m kê th c t so sánh v i t khai có s tham gia c a ngư i ư c b i thư ng và ch s d ng t. Xác nh t ng m c ph i b i thư ng cho toàn b di n tích t thu h i, toàn b tài s n hi n có trên t và các kho n b i thư ng, h tr khác. Xác nh m c b i thư ng, h tr cho t ng i tư ng, lưu tr h sơ b i thư ng, h tr c a d án theo quy nh; 4. T ng h p các khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n, báo cáo, xu t H i ng B i thư ng c a d án ho c y ban nhân dân qu n - huy n xem xét gi i quy t;
 4. 5. Th c hi n chi tr ti n b i thư ng, h tr và ph i h p v i các ơn v có liên quan b trí tái nh cư cho ngư i b thu h i t chính xác, úng i tư ng; 6. Ph i h p các ban, ngành, y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n và các ơn v có liên quan trên a bàn qu n - huy n nghiên c u, xu t gi i quy t các trư ng h p xin c u xét ho c khi u n i v b i thư ng, gi i phóng m t b ng. ng th i ch u trách nhi m báo cáo, gi i trình theo ch o c a Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n i v i các d án trên a bàn qu n - huy n do Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n th c hi n; 7. Ph i h p v i các ơn v có liên quan l p d án b i thư ng, h tr và tái nh cư (n u có) báo cáo thNm nh và trình duy t theo quy nh; 8. L p b n v ho c h p ng thuê các ơn v tư v n có ch c năng o v hi n tr ng nhà t làm cơ s xác nh giá tr b i thư ng, h tr và tái nh cư ho c thuê ơn v tư v n có ch c năng th c hi n; 9. T ng h p nhu c u tái nh cư c a các d án công ích trên a bàn qu n - huy n cho t ng giai o n và k ho ch gi i quy t tái nh cư cho các d án này; 10. Tham mưu cho y ban nhân dân qu n - huy n th c hi n vi c rao mua qu nhà, t tái nh cư theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph t i Ch th s 32/2006/CT-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 v t p trung gi i quy t tái nh cư cho các h ang t m cư trong th i gian dài trên a bàn thành ph H Chí Minh, Quy t nh s 118/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 v phương th c mua, bán căn h chung cư hoàn ch nh và chuy n như ng n n t ã có h t ng k thu t b trí tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph , Quy t nh s 47/2008/Q -UBND ngày 09 tháng 6 năm 2008 s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 118/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v phương th c mua, bán căn h chung cư hoàn ch nh và chuy n như ng n n t ã có h t ng k thu t b trí tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph và các quy t nh s a i, b sung khác c a y ban nhân dân thành ph ; 11. Thư ng xuyên c p nh t giá c liên quan n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng (nhà , t , giá v t li u xây d ng…); 12. Ph i h p v i các cơ quan chuyên môn liên quan thu c y ban nhân dân qu n - huy n rà soát qu t do Nhà nư c tr c ti p qu n lý, qu t dôi dư sau khi x lý thu h i t các doanh nghi p, t ch c; các d án phát tri n nhà thương m i có s d ng qu t công xác nh qu nhà, t có th s d ng b trí tái nh cư; 13. Ki m tra, ôn c ti n thi công các d án tái nh cư trên a bàn, báo cáo các khó khăn, vư ng m c và xu t hư ng tháo g ; 14. Ph i h p các cơ quan chuyên môn liên quan, y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n thu c y ban nhân dân qu n - huy n và s - ngành, theo dõi, h tr các h dân n nh cu c s ng sau khi di d i theo Quy t nh s 156/2006/Q -UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Qu h tr ào t o
 5. và gi i quy t vi c làm cho ngư i có t b thu h i th c hi n các d án u tư trên a bàn thành ph ; 15. Th c hi n ch báo cáo sơ k t nh kỳ hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, t ng k t năm c a công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái nh cư trên a bàn và báo cáo t xu t theo yêu c u c a Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n và các s - ngành liên quan; 16. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t, do y ban nhân dân thành ph quy nh và do Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ch o. i u 4. Cơ c u t ch c 1. Cán b lãnh o: Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n do Trư ng ban ph trách, có t 2 n 3 Phó Trư ng ban giúp vi c Trư ng ban. Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n làm vi c theo ch th trư ng. 2. Cơ c u các phòng ch c năng, nghi p v tr c thu c: a) Tùy theo tình hình c th và quy mô ho t ng c a ơn v , y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh s lư ng các Phòng ho c T ; Phòng ho c T có Trư ng phòng ho c T trư ng và t 1 n 2 Phó Trư ng phòng ho c 1 n 2 T phó; b) Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng ư c t ch c thành các Phòng ho c T : - Phòng T ch c - Hành chính qu n tr ; - Phòng K toán tài v ; - Phòng Nghi p v 1; - Phòng Nghi p v 2; - Phòng Nghi p v 3; … - Phòng Tái nh cư; - Phòng Ti p dân, tuyên truy n, v n ng và gi i quy t khi u n i t cáo; - Phòng Ki m tra h sơ b i thư ng. 3. ThNm quy n thành l p, sáp nh p và s p x p các Phòng ho c T thu c Ban; thNm quy n b nhi m, mi n nhi m, cho thôi gi các ch c danh:
 6. a) Thành l p, sáp nh p và s p x p các Phòng ho c T thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n. b) ThNm quy n b nhi m, mi n nhi m, cho thôi gi các ch c danh: - Trư ng ban, Phó Trư ng ban, K toán trư ng ho c ph trách k toán, thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n; - Trư ng phòng, Phó trư ng phòng các Phòng ho c T trư ng, T phó chuyên môn, thu c thNm quy n c a Trư ng ban. Chương III CH CHÍNH SÁCH, TI N LƯƠNG i u 5. Ch chính sách, ti n lương i v i cán b , viên ch c Ch ti n lương c a cán b , viên ch c Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng áp d ng theo quy nh t i Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lương vũ trang. Quá trình công tác t i Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng theo di n h p ng c a cán b , viên ch c ư c tính là th i gian liên t c, tính m c lương trong vi c xét tuy n, b nhi m ng ch. i u 6. Ch ph c p ch c v lãnh o và ph c p k toán 1. Ch ph c p ch c v : a) Lãnh o Ban: - Trư ng ban hư ng m c ph c p ch c v : 0,40. - Phó Trư ng ban hư ng ph c p ch c v : 0,30. b) Cán b qu n lý Phòng ho c T chuyên môn: + i v i các ơn v thành l p Phòng: - Trư ng phòng chuyên môn, nghi p v hư ng m c: 0,20. - Phó Trư ng phòng chuyên môn, nghi p v hư ng m c: 0,15. + i v i ơn v thành l p T : - T trư ng chuyên môn, nghi p v hư ng m c: 0,15. - T phó chuyên môn, nghi p v hư ng m c: 0,10.
 7. 2. Ch ph c p k toán: a) i v i ơn v thành l p Phòng: - K toán trư ng ư c hư ng m c ph c p trách nhi m: 0,30. - Ph trách k toán ư c hư ng m c ph c p trách nhi m: 0,20. b) i v i ơn v thành l p T : - K toán trư ng ư c hư ng m c ph c p trách nhi m: 0,25. - Ph trách k toán ư c hư ng m c ph c p trách nhi m: 0,15. Chương IV NNH M C BIÊN CH VÀ CƠ CH TÀI CHÍNH i u 7. nh m c biên ch Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n là ơn v s nghi p công l p thu c h th ng các ơn v s nghi p nhà nư c, ư c giao nh m c biên ch khung và s d ng m t ph n kinh phí ngân sách (n u có, i v i ơn v có ngu n thu không trang tr i). Tùy theo tình hình, c i m công tác, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh nh m c biên ch trong t ng s biên ch s nghi p khác c a qu n - huy n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Ngoài nh m c biên ch nêu trên, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n cho phép Th trư ng ơn v ư c h p ng lao ng (theo B Lu t Lao ng), h p ng thuê, khoán công vi c i v i nh ng công vi c không c n b trí biên ch thư ng xuyên áp ng yêu c u công tác c a ơn v . i u 8. Cơ ch tài chính Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n là ơn v s nghi p công l p; áp d ng cơ ch tài chính c a ơn v s nghi p công l p, ư c quy nh t i Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph và Thông tư s 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP. i u 9. Ngu n kinh phí Kinh phí ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n ư c trích t hai ph n trăm (2%) chi phí ph c v công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án trên a bàn qu n - huy n. Trư ng h p c bi t kinh phí trích t hai ph n trăm (2%) chi phí ph c v công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án trên a bàn qu n - huy n không chi,
 8. thì y ban nhân dân qu n - huy n căn c vào cân i ngân sách qu n - huy n b sung kinh phí ho t ng theo quy nh. Chương V TUY N D NG, B NHI M NG CH, QU N LÝ VÀ S D NG VIÊN CH C i u 10. Tuy n d ng, b nhi m ng ch qu n lý và s d ng viên ch c Viên ch c vào làm vi c t i Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng ư c t ch c xét tuy n, th c hi n ch t p s và b nhi m vào ng ch viên ch c ho c h p ng lao ng và t ch c qu n lý, s d ng viên ch c theo quy nh t i: - B Lu t Lao ng; - Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998; - Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 28 tháng 4 năm 2000; - Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; - Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; - Ngh nh s 121/2006/N -CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP; - Thông tư s 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP; - Thông tư s 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP và Ngh nh s 121/2006/N -CP. i u 11. Th m quy n xét tuy n và b nhi m ng ch công ch c, viên ch c Trư ng ban ngh Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n thành l p H i ng và th c hi n vi c xét tuy n; Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh tuy n d ng, b nhi m ng ch ho c ngh S N i v b nhi m ng ch theo thNm quy n. i u 12. Khen thư ng và x lý k lu t cán b , viên ch c Cán b , viên ch c làm vi c t i Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng ư c khen thư ng và xét danh hi u thi ua theo quy nh hi n hành và x lý k lu t theo quy nh t i Ngh nh s 35/2005/N -CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph v vi c x lý k lu t cán b , công ch c và B Lu t Lao ng. Chương VI
 9. PHÂN CÔNG, CH TRÁCH NHI M C A TRƯ NG BAN, PHÓ TRƯ NG BAN VÀ CÁC PHÒNG HO C T CH C NĂNG i u 13. Phân công, ch trách nhi m 1. Trư ng ban: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n v toàn b ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng, ng th i ch u s hư ng d n c a các s - ngành i v i các ho t ng liên quan; - i u hành ho t ng c a Ban; ch o cán b , viên ch c, nhân viên c a Ban l p, trình duy t phương án t ng th ho c phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư và t ch c th c hi n phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án trên a bàn qu n - huy n; - Tham gia thành viên H i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án trên a bàn qu n - huy n và th c hi n vai trò tham mưu, giúp vi c theo quy nh t i ch c năng, nhi m v c a Quy ch này; - Giúp y ban nhân dân qu n - huy n xây d ng và ban hành quy trình gi i quy t h sơ th t c liên quan n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư. 2. Các Phó Trư ng ban: Phó Trư ng ban là ngư i giúp vi c cho Trư ng ban, th c hi n nhi m v , quy n h n theo lĩnh v c công tác do Trư ng ban phân công và ch u trách nhi m trư c Trư ng ban, liên i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n v vi c th c hi n nhi m v , quy n h n ã ư c giao. Phó Trư ng ban ư c Trư ng ban y quy n th c hi n m t s công vi c c th theo quy nh. 3. Các Phòng ho c T chuyên môn, nghi p v : - Tham mưu, giúp vi c cho Trư ng ban ho c Phó Trư ng ban v các lĩnh v c ư c phân công; - So n th o và tham mưu cho Trư ng ban ký ban hành n i quy, ch c năng, nhi m v c th và ch trách nhi m c a t ng Phòng ho c T thu c ơn v ; - Thư ng xuyên c p nh t các văn b n pháp lu t có liên quan n ho t ng c a ơn v; - Tham mưu cho lãnh o ơn v gi i quy t nh ng v n liên quan n ch c năng, nhi m v c a ơn v ; - Xây d ng quy ch chi tiêu n i b hàng năm cho ơn v ; - Th c hi n các công tác khác theo s ch o c a lãnh o ơn v . 4. Cán b , viên ch c, nhân viên:
 10. Cán b , viên ch c, nhân viên làm vi c t i Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng ph i có trình chuyên môn phù h p v i công vi c, là ngư i có phNm ch t, o c t t, có ý th c trách nhi m, liêm khi t, trung th c, công minh, khách quan trong thi hành công v và ch p hành nghiêm túc s phân công c a lãnh o Ban, Phòng ho c T . Chương VII CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 14. Ch làm vi c và h i h p 1. Ch làm vi c: Th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c và c a qu n - huy n. Cán b , viên ch c, nhân viên c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n u có ch c danh, nhi m v c th và eo th theo quy nh. Cán b , viên ch c, nhân viên ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , hòa nhã, t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a nhân dân cũng như c a ng nghi p. 2. Ch h i h p: nh kỳ hàng tu n h p giao ban gi a lãnh o Ban v i các Trư ng phòng ho c T trư ng ki m i m công tác trong tu n qua và tri n khai công tác tu n t i. Hàng tháng h p toàn th cán b , viên ch c, nhân viên c a ơn v m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo; ng th i, ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nư c và nhi m v m i phát sinh a phương và có văn b n báo cáo cho y ban nhân dân qu n - huy n và s - ngành liên quan. Hàng quý, 6 tháng và cu i năm, báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. Ngoài ra, có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n. i u 15. Quan h công tác Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n có các m i quan h công tác như sau: 1. i v i S Tài chính và các s - ngành liên quan: - i v i S Tài chính: Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n ch u s hư ng d n chuyên môn, nghi p v ; v quy trình ti p nh n và gi i quy t h sơ và các bi u m u v công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư qu n - huy n th c hi n ng b , th ng nh t.
 11. - Các s - ngành có trách nhi m hư ng d n các lĩnh v c liên quan, tăng cư ng vi c ki m tra, thanh tra công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư, các lĩnh v c liên quan t i qu n - huy n. - Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n th c hi n vi c báo cáo k t qu công tác nh kỳ, t xu t và chuyên theo yêu c u c a các s - ngành liên quan. 2. i v i y ban nhân dân qu n - huy n: Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n - huy n. Trư ng ban tr c ti p nh n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n và báo cáo y ban nhân dân qu n - huy n vi c th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công. 3. iv iH i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án: Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n là cơ quan Thư ng tr c c a H i ng, tham mưu cho H i ng trong công tác l p phương án t ng th (trư ng h p ã thành l p H i ng) và phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư; t ch c th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng và b trí tái nh cư. 4. i v i các cơ quan khác thu c y ban nhân dân qu n - huy n: Th c hi n t t m i quan h ph i h p và h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a các cơ quan khác, Trư ng ban ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh. 5. i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i qu n - huy n: Ph i h p v i các ngành, oàn th có liên quan trong vi c tuyên truy n, v n ng các t ch c và cá nhân th c hi n các ch trương c a ng, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c gi i phóng m t b ng, th c hi n d án u tư ã ư c phê duy t. Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n, Trư ng ban có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n - huy n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 6. i v i y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n: Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n ph i h p y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n nơi có d án u tư trong vi c i u tra, kh o sát hi n tr ng, cung c p các tài li u, thông tin c n thi t th c hi n tính toán giá tr b i thư ng, h tr và chi tr t i t ng h dân ph c v cho công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng trên a bàn qu n - huy n theo quy nh c a Nhà nư c.
 12. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n, Trư ng ban t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh. Chương VIII T CH C TH C HI N i u 16. Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n và các cơ quan liên quan thu c qu n - huy n có trách nhi m th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, Trư ng Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n - huy n xu t Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n b sung ho c s a i Quy ch , sau khi có s trao i th ng nh t v i Trư ng Phòng N i v qu n - huy n./.
Đồng bộ tài khoản