intTypePromotion=1

Quyết định 805/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định 805/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 805/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu nhóm mặt hàng gạo các loại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 805/1998/QĐ/BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  sè 805/1998/Q§­B T C   ën n g µy  25 th¸ng 6 n¨ m  1998 v Ò   viÖc söa ® æ i  m ø c  thu Õ  su Êt thu Õ  xu Êt kh È u  n h ã m   Æ t   µ n g  g¹o c¸c lo¹i m h B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  §iÒu  LuËt  cø  8,  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ    nhËp khÈu  îc Quèc    ®   héi th«ng qua ngµy  26/12/1991; C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu thuÕ xuÊt khÈu    ban hµnh  kÌm theo NghÞ  quyÕt  537  sè  A/NQ­H§NN8   ngµy 22/2/1992 cña Héi ®ång   Nhµ níc; C¨n  thÈm   cø  quyÒn quy ®Þnh   i§iÒu  ­  t¹  3  QuyÕt ®Þnh   280/TTg  sè  ngµy 28/5/1994 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  ban hµnh BiÓu thuÕ xuÊt  khÈu,BiÓu    thuÕ nhËp khÈu  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  54/CP; sè  C¨n  ý  cø  kiÕn chØ ®¹o cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ th«ng  t¹  b¸o  iC«ng v¨n  sè 2389/VPCP­KTTH  ngµy  th¸ng  n¨m  22  6  1998    vÒ viÖc  lý thuÕ  xö    xuÊt  khÈu g¹o; C¨n  t×nh  cø  h×nh biÕn ®éng    gi¸cña  Æt   m hµng g¹o    trªnthÞ  êng  tr thÕ  giívµ    trong níc; i   Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1.­ Söa    ®æi møc  thuÕ  suÊt thuÕ    xuÊt khÈu    cña nhãm   Æt   m hµng  m∙  1006  cã  sè  "G¹o c¸c  i  lo¹ "quy ®Þnh   iDanh  t¹  môc   1  sè  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh   103/1998/Q§­ sè  BTC   ngµy 06/02/1998  cña    ëng      Bé tr Bé Tµi chÝnh thµnh  møc  thuÕ  suÊtthuÕ    xuÊtkhÈu    sau:   míinh   M∙    sè Nhãm   Æt   m hµng ThuÕ   suÊt  (%)   1    2 3        1006 G¹o    i c¸clo¹ 1006.10 Lo¹itõ25%       tÊm    trëlªn 0        1006.90 Lo¹ikh¸c   1        §iÒu 2.­QuyÕt    ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  ® îc ¸p  vµ    dông  cho  tÊtc¶        c¸c l« hµng  g¹o xuÊt khÈu  Tê    cã  khaihµng      ho¸ xuÊt khÈu    ®¨ng  víi ký    c¬ quan    H¶i quan b¾t  ®Çu     tõ ngµy 01/7/1998.Nh÷ng    quy ®Þnh  íc®©y     tr   tr¸i víi  quy  ®Þnh  nµy ®Òu     b∙ibá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2