intTypePromotion=3

Quyết định 805/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định 805/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 805/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định tạm thời về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 805/2009/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H I PHÒNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 805/2009/Q -UBND H i Phòng, ngày 07 tháng 5 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH T M TH I V U TH U L A CH N NHÀ U TƯ D ÁN CÓ S D NG T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H I PHÒNG. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H I PHÒNG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t t ai năm 2003; Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai, Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27-01-2006 c a Chính ph v vi c b sung, s a i m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai; Ngh nh s 84/N -CP ngày 25-5-2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Căn c Lu t u tư năm 2005, Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 61/TTr-KH T ngày 02/4/2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh t m th i v u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án có s d ng t trên a bàn thành ph H i Phòng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân thành ph , Giám c các S , Ban, ngành, Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Tr nh Quang S QUY NNH T M TH I
 2. U TH U L A CH N NHÀ U TƯ TH C HI N D ÁN CÓ S D NG T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H I PHÒNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 805 /2009/Q -UBND ngày 07/5/2009 c a U ban nhân dân thành ph H i Phòng) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Văn b n này quy nh v ho t ng u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án có s d ng t trên a bàn thành ph H i Phòng, t p trung vào m t s lo i hình d án sau: a) D án xây d ng nhà bán ho c cho thuê. b) Các d án s d ng t làm m t b ng cơ s s n xu t, kinh doanh. c) Các d án u tư xây d ng công trình công c ng có m c ích kinh doanh. 2. Vi c l a ch n nhà u tư th c hi n thông qua u giá quy n s d ng t không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy nh này. i u 2. i tư ng áp d ng Nhà u tư là các cá nhân, các t ch c kinh t trong và ngoài nư c có kh năng và nhu c u u tư th c hi n d án có s d ng t trên a bàn thành ph H i Phòng. i u 3. Gi i thích t ng M t s t ng , khái ni m trong b n Quy nh này ư c hi u như sau: 1. u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án có s d ng t (sau ây g i t t là u th u l a ch n nhà u tư) là quá trình l a ch n nhà u tư áp ng các yêu c u c a bên m i th u th c hi n u tư d án trên di n tích t ã ư c xác nh theo quy ho ch s d ng t, m b o tính c nh tranh, công b ng, minh b ch và hi u qu kinh t - xã h i. 2. Nhà u tư là t ch c, cá nhân th c hi n ho t ng u tư theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ư c quy nh t i Kho n 4 i u 3 Lu t u tư năm 2005. 3. Bên m i th u là t ch c, cơ quan Nhà nư c ư c U ban nhân dân thành ph giao nhi m v t ch c u th u l a ch n nhà u tư. 4. B o m d th u là vi c nhà u tư th c hi n m t trong các bi n pháp t c c, ký qu ho c n p thư b o lãnh b o m trách nhi m d th u c a nhà u tư trong th i gian xác nh theo yêu c u c a h sơ m i th u.
 3. 5. Quy trình t ch c u th u l a ch n nhà u tư bao g m chuNn b u th u (trình duy t giá kh i i m thu ti n s d ng t ho c ti n thuê t, l p, trình duy t h sơ m i th u); t ch c u th u (thông báo m i th u, phát hành h sơ m i th u, óng th u, m th u); ánh giá h sơ d th u; thNm nh, phê duy t k t qu u th u và công b trúng th u. 6. H sơ m i th u là toàn b tài li u s d ng cho u th u, bao g m các yêu c u cho m t d án làm căn c pháp lý cho nhà u tư chuNn b h sơ d th u và T chuyên gia u th u ánh giá, l a ch n nhà u tư. 7. H sơ d th u là toàn b tài li u ư c nhà u tư chuNn b và n p cho bên m i th u xu t th c hi n u tư d án theo yêu c u c a h sơ m i th u. 8. T chuyên gia u th u bao g m các cá nhân năng l c, kinh nghi m và am hi u các n i dung c th tương ng c a d án ư c bên m i th u thành l p ho c l a ch n s d ng theo quy nh ánh giá h sơ d th u. i u 4. Hình th c l a ch n nhà u tư 1. u th u r ng rãi: Áp d ng trong trư ng h p có t hai nhà u tư tr lên cùng quan tâm và ăng ký tham gia u tư trong th i h n công b danh m c d án kêu g i u tư. Vi c l a ch n nhà u tư th c hi n d án ư c th c hi n thông qua u th u theo các quy nh t i Quy nh này. 2. Ch nh nhà u tư: Vi c ch nh nhà u tư nghiên c u l p và th c hi n d án theo Quy nh t i i u 22 c a Quy nh này và ư c áp d ng trong các trư ng h p sau: a) Nhà u tư xu t nghiên c u l p d án và chuy n m c ích s d ng t i a i m t h p pháp c a nhà u tư ang s d ng theo quy nh c a Lu t t ai; b) Nhà u tư ăng ký tham gia u tư d án trong danh m c d án công b kêu g i u tư và không có nhà u tư khác ăng ký tham gia u tư trong th i h n 60 (sáu mươi) ngày k t ngày công b danh m c trên các phương ti n thông tin i chúng c a H i Phòng: Báo H i Phòng, C ng giao ti p i n t c a U ban nhân dân thành ph H i Phòng c) Nhà u tư xu t a i m nghiên c u l p d án u tư ngoài danh m c d án công b kêu g i u tư và không có nhà u tư khác tham gia u tư trong th i h n 60 ngày k t khi cơ quan có thNm quy n công b trên các phương ti n thông tin i chúng c a H i Phòng. d) i v i nh ng d án c n ph i tri n khai theo yêu c u c a Thành ph nhưng sau khi công b kêu g i u tư trong th i h n 60 ngày mà không có nhà u tư ăng ký tham gia, thì s áp d ng hình th c ch nh ch u tư nghiên c u và th c hi n d án v i nh ng i u ki n do U ban nhân dân thành ph quy t nh. ) Trư ng h p c bi t khác: Nhà u tư xu t a i m u tư d án thu c các lĩnh v c khuy n khích xã h i hoá u tư quy nh t i Ngh nh 69/2008/N -CP ngày
 4. 30/5/2008 c a Chính ph v vi c chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hóa, th thao, môi trư ng; i u 5. Danh m c d án kêu g i u tư 1. Danh m c d án công b kêu g i u tư ph i áp ng y các i u ki n sau: a) a i m u tư ư c xác nh rõ; b) Có các thông s v ch tiêu quy ho ch trên cơ s quy ho ch chi ti t t l 1/2000 ho c 1/500 ư c c p có thNm quy n phê duy t; c) Phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch s d ng khoáng s n và các ngu n tài nguyên khác ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; d) Trư ng h p d án có s d ng t chưa ư c gi i phóng m t b ng thì d án ph i thu c m t trong các trư ng h p ư c thu h i t theo quy nh t i i m a, c, d kho n 2 i u 36 Ngh nh 181/2004/N -CP ; kho n 3 i u 2 Ngh nh 17/2006/N -CP; kho n 2 i u 34, i u 35 Ngh nh 84/2007/N -CP. 2. Căn c vào quy ho ch, k ho ch v phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch k ho ch s d ng t và quy ho ch xây d ng ư c duy t, các S , ngành, qu n, huy n xu t danh m c các d án kêu g i u tư trình U ban nhân dân thành ph phê duy t; 3. Danh m c d án kêu g i u tư sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t, ư c t ch c công b trên các phương ti n thông tin i chúng c a Thành ph , ư c t ch c gi i thi u và ăng t i 60 ngày trên C ng giao ti p i n t c a U ban nhân dân thành ph H i Phòng. i u 6. Danh m c d án t ch c u th u l a ch n nhà u tư Danh m c d án t ch c u th u l a ch n nhà u tư g m: 1. Các d án thu c danh m c kêu g i u tư trong th i h n 60 ngày k t ngày công b trên các phương ti n thông tin i chúng c a Thành ph mà có t hai nhà u tư tr lên ăng ký tham gia u tư; 2. D án do nhà u tư xu t a i m nghiên c u l p d án u tư ngoài danh m c d án công b kêu g i u tư và trong th i h n 60 ngày k t khi cơ quan có thNm quy n công b trên các phương ti n thông tin i chúng c a thành ph mà có nhà u tư khác tham gia u tư; 3. Các d án khác do U ban nhân dân thành ph quy t nh. 4. Danh m c d án t ch c u th u l a ch n nhà u tư do U ban nhân dân thành ph quy t nh và giao bên m i th u t ch c th c hi n. i u 7. i u ki n t ch c u th u
 5. Bên m i th u ch ư c t ch c l a ch n nhà u tư th c hi n u tư d án có s d ng t khi áp ng y các i u ki n sau ây: 1. D án thu c Danh m c d án t ch c u th u l a ch n nhà u tư do U ban nhân dân thành ph quy t nh và giao bên m i th u t ch c th c hi n. 2. Có phương án t ng th ư c phê duy t v b i thư ng, h tr và tái nh cư i v i khu t s l a ch n nhà u tư th c hi n d án trong trư ng h p khu t chưa gi i phóng m t b ng. 3. Có h sơ m i th u ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. i u 8. i u ki n tham d u th u c a nhà u tư Nhà u tư tham d u th u ph i m b o có các i u ki n sau: 1. V tư cách pháp lý: có Quy t nh thành l p ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c Gi y ch ng nh n u tư trong ó có ăng ký kinh doanh ngành ngh phù h p th c hi n d án. 2. V năng l c tài chính: c l p v tài chính; có năng l c tài chính áp ng yêu c u c a d án. 3. M t nhà u tư ch ư c tham gia m t ơn d th u dù là ơn phương hay liên danh d th u i v i m t d án. Trư ng h p liên danh d th u thì ph i có văn b n tho thu n gi a các thành viên, trong ó quy nh rõ ngư i i di n c a liên danh, trách nhi m chung và trách nhi m riêng c a t ng thành viên. 4. Có báo cáo v vi c ch p hành t t pháp lu t t ai i v i ph n di n tích t ã ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t th c hi n các d án s n xu t, kinh doanh, d ch v và ch u trách nhi m v tính trung th c c a báo cáo. 5. Không b cơ quan có thNm quy n k t lu n v tình hình tài chính không lành m nh, ang lâm vào tình tr ng phá s n ho c n ng không có kh năng chi tr ; ang trong quá trình gi i th . i u 9. Bên m i th u Căn c quy mô, tính ch t c a d án t ch c u th u. U ban nhân dân thành ph giao cho các ơn v sau làm bên m i th u t ch c u th u l a ch n nhà u tư: 1. Trung tâm Phát tri n qu t thu c S Tài nguyên và Môi trư ng làm bên m i th u i v i các d án ư c thành ph giao chuNn b m t b ng t ch c u th u l a ch n nhà u tư. 2. Các S qu n lý chuyên ngành làm bên m i th u các d án u tư s d ng t thu c lĩnh v c ngành qu n lý.
 6. 3. U ban nhân dân các qu n, huy n làm bên m i th u i v i các d án ư c U ban nhân dân thành ph phân c p khi giao danh m c k ho ch u th u l a ch n nhà u tư. i u 10. T chuyên gia giúp vi c u th u 1. T chuyên gia giúp vi c u th u (g i t t là t chuyên gia) do bên m i th u quy t nh thành l p trư c khi chuNn b h sơ m i th u Trư ng h p U ban nhân dân qu n/ huy n là bên m i th u, thành ph n t chuyên gia là i di n các phòng ch c năng liên quan và m i i di n các s ngành tham gia (n u c n thi t). Căn c vào tính ch t c a d án, bên m i th u có th m i thêm chuyên gia v k thu t, công ngh , tài chính, pháp lý và các v n liên quan khác tham gia t chuyên gia. 2. Tiêu chuNn i v i thành viên T chuyên gia: a) Có trình chuyên môn, năng l c kinh nghi m v m t trong các lĩnh v c: Quy ho ch ki n trúc, thNm nh d án, qu n lý xây d ng chuyên ngành, qu n lý ngành, tài chính, qu n lý t ai và b o v môi trư ng, u th u; b) Có t i thi u 3 năm kinh nghi m làm vi c trong lĩnh v c liên quan; c) Có ch ng ch u th u. 3. T chuyên gia có trách nhi m: Tư v n cho bên m i th u trong vi c chuNn b h sơ m i th u, t ch c u th u; ánh giá và x p h ng các h sơ d th u theo yêu c u c a h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u ư c duy t. 4. Thành viên t chuyên gia không ư c tham gia thNm nh k t qu u th u. i u 11. Trách nhi m, quy n l i c a bên m i th u 1. Trách nhi m: a) ChuNn b các i u ki n t ch c u th u theo Quy nh t i i u 6 c a Quy nh này; l p (ho c thuê các ơn v tư v n có năng l c) h sơ m i th u, trình duy t h sơ m i th u; t ch c ánh giá h sơ d th u và trình c p có thNm quy n phê duy t k t qu u th u. b) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và U ban nhân dân thành ph v vi c t ch c th c hi n u th u l a ch n nhà u tư theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . c) Tham gia, ph i h p v i nhà u tư trúng th u và H i ng b i thư ng h tr và tái nh cư c a thành ph , qu n, huy n nơi có d án t ch c gi i phóng m t b ng trong trư ng h p t ch c u th u l a ch n nhà u tư khi chưa gi i phóng m t b ng. 2. Quy n l i:
 7. a) Bên m i th u ư c quy n nh giá bán h sơ u th u nhưng t i a không quá 30.000.000 ng i v i u th u trong nư c và t i a không quá 5.000 USD i v i u th u qu c t . b) Ngu n thu ư c v ti n s d ng t, ti n thuê t i v i các d án u th u l a ch n nhà u tư do U ban nhân dân qu n, huy n làm bên m i th u, ngân sách qu n, huy n ư c hư ng m c theo quy nh c a U ban nhân dân thành ph v t l ph n trăm ngu n thu gi a các c p ngân sách. i u 12. Quy n l i và nghĩa v c a nhà u tư 1. Quy n l i: ư c mua h sơ m i th u và gi i áp các thông tin liên quan n h sơ m i th u; ư c giao ho c cho thuê t theo k t qu trúng th u và d án u tư ư c phê duy t theo quy nh; các quy n l i khác theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. 2. Nghĩa v : a) Ch p hành quy nh v u th u l a ch n nhà u tư t i Quy nh này và k t qu u th u ư c c p có thNm quy n phê duy t. b) Ch p hành v trình t , th t c u tư theo quy nh. c) Ch u trách nhi m chi tr ti n b i thư ng, h tr và tái nh cư khi ư c giao t ho c cho thuê t th c hi n d án, ph i h p v i bên m i th u và H i ng b i thư ng h tr và tái nh cư c a thành ph , qu n, huy n nơi có d án t ch c gi i phóng m t b ng trong trư ng h p t ch c u th u l a ch n nhà u tư khi chưa gi i phóng m t b ng. S ti n chi tr b i thư ng, h tr v t s ư c kh u tr vào ti n s d ng t ho c ti n thuê t nhà u tư ph i tr . d) Trư ng h p sau khi ư c l a ch n th c hi n d án có s d ng t, n u quy ho ch s d ng khu t ư c i u ch nh theo hư ng tăng h s s d ng t ho c tăng di n tích s d ng công trình xây d ng thì nhà u tư ph i có trách nhi m n p ngân sách nhà nư c s ti n tương ng v i giá tr gia tăng do i u ch nh quy ho ch. d) Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a Lu t u tư và quy nh c a pháp lu t khác có liên quan. i u 13. Tiêu chu n ánh giá h sơ d th u Tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u ư c phê duy t trong h sơ m i th u c th cho t ng d án. Vi c ánh giá, x p h ng các nhà u tư d a trên các tiêu chí sau: 1. Tiêu chuNn v tính h p l c a h sơ d th u: Các h sơ d th u h p l khi mb o áp ng t t c các i u ki n dư i ây: a) Tư cách pháp lý c a nhà u tư áp ng yêu c u c a h sơ m i th u. b) ơn d th u: ơn d th u ph i ư c i n y và có ch ký c a ngư i i di n h p pháp c a nhà u tư d th u theo yêu c u c a h sơ m i th u. i v i liên danh d th u, ơn d th u ph i do i di n h p pháp c a t ng thành viên liên danh ký, tr
 8. trư ng h p trong văn b n tho thu n liên danh có quy nh các thành viên còn l i u quy n cho thành viên i di n liên danh ký ơn d th u. c) H sơ d th u m b o thành ph n và tính pháp lý theo yêu c u c a h sơ m i th u ư c duy t. d) i v i các d án có thu ti n s d ng t, ti n thuê t thì giá b th u ti n s d ng ho c ti n thuê 1m2 t không ư c th p hơn giá kh i i m thu ti n s d ng t, ti n thuê t ư c duy t. ) Có báo cáo v vi c ch p hành t t pháp lu t t ai i v i ph n di n tích t ã ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t th c hi n các d án s n xu t, kinh doanh, d ch v (nhà u tư t khai báo và ch u trách nhi m v tính trung th c c a báo cáo). 2. Tiêu chuNn ánh giá v ý tư ng u tư d án, năng l c tài chính, kinh nghi m c a nhà u tư theo thang i m 100 chi ti t cho t ng tiêu chí ánh giá: a) Ý tư ng u tư d án c a nhà u tư (30 - 40 i m): ánh giá qua tiêu chí m c tiêu, quy mô d án phù h p v i quy ho ch ư c duy t; ti n xây d ng và hi u qu kinh t xã h i c a d án. b) Năng l c tài chính (30 - 40 i m): ư c ánh giá qua tiêu chí quy mô ngu n v n ch s h u tham gia th c hi n d án không nh hơn 20% t ng m c u tư c a d án theo khái toán ư c xác nh trong h sơ m i th u; kh năng huy ng v n c a Nhà u tư (kèm theo tài li u ch ng minh: Báo cáo tài chính ư c ki m toán hai năm g n nh t ho c ư c cơ quan qu n lý thu xác nh n nghĩa v óng góp thu i v i Nhà nư c; cam k t c a các t ch c tham gia góp v n ho c cho vay u tư). c) Kinh nghi m u tư, kinh doanh các d án tương t (20 - 30 i m). 3. Tiêu chuNn ánh giá v cam k t th c hi n nghĩa v tài chính: a) i v i các d án có thu ti n s d ng t ho c ti n thuê t: ánh giá thông qua tiêu chí n p ti n s d ng t ho c ti n thuê t và m c ti n h tr cho ngân sách thành ph u tư xây d ng h t ng (n u có). b) i v i d án thu c di n mi n thu ti n s d ng t, ti n thuê t: Ưu tiên nhà u tư cam k t h tr ti n cho ngân sách thành ph u tư xây d ng h t ng (n u có). i u 14. Quy nh v th i gian trong u th u Căn c vào tính ch t c a t ng d án u th u l a ch n nhà u tư, bên m i th u quy t nh c th th i gian trong u th u theo quy nh sau ây: 1. Th i gian thông báo m i th u t i thi u là 10 (mư i) ngày trư c khi phát hành h sơ m i th u; 2. Th i gian chuNn b h sơ d th u t i thi u ba mươi ngày k t ngày phát hành h sơ m i th u n th i i m óng th u, th i gian c th ư c quy nh trong h sơ m i th u. Trư ng h p c n thi t, bên m i th u có th gia h n th i i m óng th u;
 9. Trư ng h p c n s a i h sơ m i th u khi chưa n th i h n óng th u, bên m i th u có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho các nhà u tư ã mua h sơ m i th u trư c th i i m óng th u ít nh t là 10 ngày các nhà u tư hoàn ch nh h sơ d th u. 3. Th i gian có hi u l c c a h sơ d th u t i a là m t trăm tám mươi ngày k t th i i m óng th u, trong trư ng h p c n thi t có th yêu c u gia h n th i gian có hi u l c c a h sơ d th u nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày; 4. Th i gian ánh giá h sơ d th u t i a là sáu mươi ngày k t ngày m th u n khi bên m i th u có báo cáo v k t qu u th u trình ngư i có thNm quy n xem xét, quy t nh; 5. Th i gian thNm nh k t qu u th u t i a là hai mươi ngày cho vi c th c hi n i v i t ng n i dung v h sơ m i th u, k t qu l a ch n nhà th u. Chương II QUY TRÌNH, TH T C T CH C L A CH N NHÀ U TƯ TH C HI N D ÁN CÓ S D NG T i u 15. Trình duy t giá kh i i m 1. Sau th i h n 7 ngày, k t khi U ban nhân dân thành ph có Quy t nh giao bên m i th u th c hi n u th u l a ch n nhà u tư i v i d án, bên m i th u có trách nhi m l p giá kh i i m ti n s d ng t, ti n thuê t. 2. Trong th i h n 7 ngày, k t ngày bên m i th u trình giá kh i i m ti n s d ng t, ti n thuê t áp d ng cho khu t u th u l a ch n nhà u tư, S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì cùng S Tài chính, C c Thu thành ph thNm nh, trình U ban nhân dân thành ph phê duy t. 3. U ban nhân dân thành ph phê duy t giá kh i i m ti n s d ng t, ti n thuê t áp d ng cho khu t u th u l a ch n nhà u tư trong th i h n 7 ngày, k t ngày S Tài nguyên và Môi trư ng trình duy t. 4. Giá kh i i m thu ti n s d ng t, ti n thuê t không th p hơn giá t hi n hành do U ban nhân dân thành ph quy nh. i u 16. H sơ m i th u và thông báo m i th u 1. i v i nh ng d án do S , ban, ngành làm bên m i th u, h sơ m i th u do bên m i th u l p, S K ho ch và u tư ch trì thNm nh, trình U ban nhân dân thành ph phê duy t. i v i nh ng d án do U ban nhân dân qu n/huy n làm bên m i th u, h sơ m i th u do U ban nhân dân các qu n/huy n phê duy t. N i dung c a h sơ m i th u theo quy nh t i ph l c s 1 kèm theo. 2. Thông báo m i th u: Bên m i th u ph i ti n hành thông báo m i th u công khai ng th i trên các phương ti n sau:
 10. - Báo Nhân dân t i thi u 3 kỳ liên t c; - Báo H i Phòng t i thi u 3 kỳ liên t c; - C ng giao ti p thông tin i n t c a U ban nhân dân thành ph . Khuy n khích ăng tin thêm trên T báo u th u c a B K ho ch và u tư. i u 17. H sơ d th u: 1. H sơ d th u do nhà u tư tham gia u th u l p trên cơ s h sơ m i th u ư c duy t. 2. H sơ d th u bao g m: ơn d th u, các văn b n pháp lý liên quan, thuy t minh ý tư ng u tư d án và các tài li u khác theo quy nh t i ph l c s 2 kèm theo. i u 18. B o m d th u 1. Nhà u tư tham gia u th u l a ch n nhà u tư d án có s d ng t ph i th c hi n m t trong các hình th c t c c, ký qu ho c n p thư b o lãnh b o m d th u. Giá tr b o m d th u ư c xác nh căn c theo tính ch t c a t ng d án c th , ư c quy nh trong h sơ m i th u và trong kho ng t 5% n 10% giá tr ti n s d ng t theo khung giá t hi n hành c a thành ph (áp d ng cho t t c các trư ng h p giao t, cho thuê t có thu ti n ho c mi n thu ti n thuê t, ti n s d ng t). Th i h n hi u l c c a b o m d th u b ng th i gian có hi u l c c a h sơ d th u c ng thêm 30 (ba mươi) ngày. 2. B o m d th u s ư c tr l i cho nhà u tư không trúng th u trong th i h n không quá mư i ngày, k t ngày công b k t qu u th u và hoàn tr nhà u tư trúng th u trong th i h n không quá năm ngày sau khi nhà u tư trúng th u có quy t nh giao ho c cho thuê t c a c p có thNm quy n và hoàn thành nghĩa v n p ti n s d ng t, ti n thuê t và các nghĩa v tài chính khác theo k t qu trúng th u ư c duy t. 3. B o m d th u không tr l i cho nhà u tư và n p ngân sách Thành ph trong các trư ng h p sau: a) Nhà u tư rút h sơ d th u sau khi óng th u mà h sơ d th u v n còn hi u l c. b) Nhà u tư trúng th u t ch i nh n k t qu u th u. c) Các trư ng h p h y k t qu u th u theo quy nh t i i u 22 Quy nh này (tr trư ng h p k t qu u th u b hu không do l i c a nhà u tư). i u 19. M th u, xét th u. 1. M th u: Bên m i th u ti n hành m th u theo trình t sau:
 11. a) Sau khi ti p nh n nguyên tr ng các h sơ d th u n p úng h n và ư c qu n lý h sơ theo ch m t, vi c m th u ư c ti n hành công khai ngay sau th i i m óng th u theo ngày, gi và a i m ghi trong h sơ m i th u. b) Thành ph n bu i m th u bao g m i di n bên m i th u, i di n các nhà u tư (ngư i có thNm quy n ho c i di n ư c u quy n b ng văn b n), t chuyên gia giúp vi c bên m i th u và i di n các cơ quan liên quan. c) B n g c h sơ d th u sau khi m th u ph i ư c bên m i th u ký xác nh n t ng trang trư c khi ti n hành ánh giá và qu n lý h sơ theo ch m t làm cơ s pháp lý cho vi c ánh giá và xem xét. d) K t thúc bu i m th u, bên m i th u l p biên b n m th u ghi l i nh ng n i dung d th u cơ b n c a các h sơ d th u và có ký xác nh n c a i di n các ơn v tham d bu i m th u. 2. ánh giá h sơ d th u: T chuyên gia tư v n ánh giá h sơ d th u ti n hành ánh giá h sơ d th u theo trình t sau: a) ánh giá h sơ: Vi c ánh giá sơ b nh m lo i b các h sơ d th u không áp ng yêu c u, bao g m ki m tra tính h p l c a h sơ d th u, làm rõ h sơ d th u (n u c n thi t). Các h sơ d th u áp ng ph n ánh giá sơ b ư c xem xét ti p ph n ánh giá chi ti t. b) ánh giá chi ti t: b.1) ánh giá v ý tư ng u tư d án, năng l c tài chính, kinh nghi m c a nhà u tư theo tiêu chuNn và thang i m ánh giá chi ti t ư c phê duy t trong h sơ m i th u. Các nhà u tư có t ng s i m ánh giá t 70 i m tr lên ư c x p vào danh sách ng n ti p t c ánh giá v m t tài chính. b.2) ánh giá v cam k t th c hi n nghĩa v tài chính: Các nhà u tư trong danh sách ng n ư c ti p t c ánh giá v tài chính thông qua giá b th u n p ti n s d ng t ho c ti n thuê t, m c h tr ti n cho ngân sách thành ph xây d ng h t ng (n u có). b.3) Xác nh nhà u tư trúng th u: Nhà u tư có tên trong danh sách ng n s ư c ki n ngh làm ơn v trúng th u như sau: - i v i d án có thu ti n s d ng t ho c ti n thuê t: Là nhà u tư có t ng giá tr n p ti n s d ng t ho c ti n thuê t (sau khi kh u tr ti n b i thư ng, h tr v t) và m c cam k t ti n h tr cho ngân sách thành ph l n nh t. - i v i d án thu c di n ư c mi n thu ti n s d ng t, ti n thuê t: Là nhà u tư có m c cam k t h tr ngân sách cho thành ph l n nh t ho c là nhà u tư có t ng s i m ánh giá cao nh t trong trư ng h p không có nhà u tư nào cam k t h tr . c) K t thúc xét th u, t chuyên gia l p báo cáo xét th u làm cơ s bên m i th u trình phê duy t k t qu u th u.
 12. i u 20. X lý tình hu ng trong u th u. 1. Trư ng h p sau khi h t h n mua h sơ theo thông báo m i th u, ho c sau khi h t th i h n n p h sơ theo thông báo m i th u, có ít hơn 03 nhà u tư ăng ký ho c n p h sơ d th u, bên m i th u có trách nhi m báo cáo U ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh vi c gia h n th i i m m th u ho c m ngay h sơ ã n p ti n hành ánh giá. 2. Trư ng h p có hai nhà u tư tr lên trong danh sách ng n có t ng giá tr ti n n p s d ng t ho c ti n thuê t và m c ti n h tr cho ngân sách thành ph l n nh t b ng nhau thì th t l a ch n nhà u tư trúng th u như sau: a) Là nhà u tư có t ng s i m ánh giá v ý tư ng u tư d án, năng l c, kinh nghi m cao nh t; trư ng h p t ng i m ánh giá ti p t c b ng nhau thì th t ưu tiên l a ch n nhà u tư có i m ánh giá cao hơn v : Kinh nghi m, năng l c tài chính; ý tư ng u tư. b) Là ơn v xu t a i m nghiên c u l p d án ngoài danh m c công b kêu g i u tư sau ó ư c ưa ra t ch c u th u l a ch n nhà u tư th c hi n d án. c) Là ơn v ã ư c U ban nhân dân thành ph giao nghiên c u, l p quy ho ch chi ti t t l 1/2000 ho c 1/500 khu t tri n khai u th u l a ch n nhà u tư và quy ho ch chi ti t ó ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 21. Th m nh, phê duy t và công b k t qu u th u. 1. Trong trư ng h p Bên m i th u là các S (ban, ngành), Bên m i th u có trách nhi m l y ý ki n thNm nh k t qu xét th u c a S K ho ch và u tư; trình U ban nhân dân thành ph phê duy t k t qu trúng th u. Bên m i th u ch ư c công b k t qu trúng th u sau khi ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Trong trư ng h p Bên m i th u là U ban nhân dân qu n/huy n, Phòng K ho ch Tài chính qu n/huy n th c hi n thNm nh k t qu t th u. U ban nhân dân qu n/huy n phê duy t k t qu trúng th u do ơn v mình làm Bên m i th u. 3. N i dung văn b n phê duy t k t qu trúng th u: a) Tên d án; b) a i m, ph m vi chi m t c a d án; c) Nhà u tư trúng th u; d) Phương th c và th i h n s d ng t; ) Giá trúng th u ti n s d ng ho c ti n thuê 1m2 t; t m xác nh t ng s ti n ph i n p ngân sách nhà nư c i v i các d án có thu ti n s d ng t ho c ti n thuê t; s ti n cam k t h tr cho ngân sách thành ph n u có;
 13. e) Kinh phí u tư xây d ng cơ s h t ng khu t ph i hoàn tr theo su t u tư h t ng ư c xác nh trong h sơ m i th u (n u có) i v i các d án thu c i tư ng mi n thu ti n s d ng t, ti n thuê t. g) Th i h n kh i công, hoàn thành c a d án. 4. K t qu u th u là căn c c p Gi y ch ng nh n u tư cho d án. i u 22. Hu u th u 1. Hu u th u ư c áp d ng trong các trư ng h p sau: - Thay i m c tiêu, ph m vi u tư ã ư c nêu trong h sơ m i th u; - T t c các h sơ d th u không áp ng ư c i u ki n tiên quy t c a h sơ d th u ho c không có nhà u tư nào áp ng ư c yêu c u t i thi u v s i m ánh giá v ý tư ng u tư d án, năng l c, kinh nghi m ; - Có b ng ch ng cho th y bên m i th u thông ng v i nhà u tư; - T t c các nhà u tư có s thông ng tiêu c c t o nên s thi u c nh tranh trong u th u, làm nh hư ng n l i ích c a bên m i th u. 2. i u ki n tiên quy t lo i b h sơ d th u H sơ d th u b lo i b trong các trư ng h p sau : a) Nhà u tư không có tên trong danh sách mua h sơ m i th u ; b) Không m b o i u ki n tham d u th u quy nh t i i u 7; c) Không có m b o d th u ho c m b o d th u không h p l : có giá tr th p hơn, không úng ng ti n quy nh, th i gian hi u l c ng n hơn, không n p theo a ch và th i gian quy nh trong h sơ m i th u, không úng tên nhà th u, không ph i là b n g c và không có ch ký h p l ( i v i thư b o lãnh c a ngân hàng); d) Không có b n g c c a h sơ d th u; e) ơn d th u không h p l ; g) Hi u l c c a h sơ d th u không m b o yêu c u theo quy nh trong h sơ m i th u; h) H sơ d th u có giá d th u không c nh; chào theo nhi u m c giá ho c giá có kèm theo i u ki n; i) Nhà u tư có tên trong hai ho c nhi u h sơ d th u v i tư cách là nhà th u chính. 3. Căn c vào quy t nh c a ngư i có thNm quy n, bên m i th u có trách nhi m thông báo n các nhà u tư tham gia u th u v vi c hu u th u.
 14. 4. Ngư i có thNm quy n phê duy t k t qu u th u có thNm quy n hu u th u. 5.Trách nhi m tài chính (chi phí mua h sơ m i th u, chi phí t ch c u th u) khi hu u th u thu c v nhà th u do l i c a nhà th u gây ra, thu c v bên m i th u khi không do l i c a nhà th u. i u 23. H y k t qu u th u 1. Các trư ng h p h y k t qu u th u: - Sau th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c thông báo n p ti n s d ng t, ti n thuê t ho c ti n hoàn tr kinh phí u tư xây d ng cơ s h t ng khu t c a c p có thNm quy n, n u ơn v trúng th u không n p ti n s d ng t thì coi như b k t qu trúng th u và không ư c nh n l i ti n b o m d th u. - Phát hi n tiêu c c trong quá trình u th u; - Nhà u tư trúng th u t ch i nh n k t qu u th u. 2. Ngư i có thNm quy n h y k t qu u th u là ngư i có thNm quy n phê duy t k t qu u th u. i u 24. Ch nh nhà u tư nghiên c u l p và th c hi n d án. 1. U ban nhân dân thành ph ch nh nhà u tư nghiên c u l p và tri n khai th c hi n d án b ng văn b n ch p thu n c a U ban nhân dân thành ph sau khi xem xét h sơ ngh ch p thu n c a nhà u tư. 2. H sơ ngh ch p thu n nghiên c u l p và tri n khai th c hi n d án c a nhà u tư: Nhà u tư g i 08 b h sơ n cơ quan u m i thNm tra ch p thu n cho nhà u tư nghiên c u l p d án g m các tài li u sau: a) Văn b n ngh ch p thu n a i m nghiên c u l p và th c hi n d án c a nhà u tư, trong ó ghi rõ tên d án, a i m xây d ng, quy mô d án, ti n th c hi n d án, nhu c u s d ng t, xu t phương th c giao ho c cho thuê t, các cam k t v : n p ti n s d ng t ho c thuê t, m c h tr ti n cho ngân sách thành ph và các xu t khác c a nhà u tư (n u có); b) B n sao quy t nh thành l p ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c các tài li u tương ương khác; c) Thuy t minh v h sơ d án g m: tên d án, a i m, m c tiêu, quy mô u tư; di n tích xây d ng (di n tích s d ng, di n tích sàn), d ki n v n và ngu n v n u tư, ti n th c hi n d án (ti n th c hi n v n u tư, ti n xây d ng), nhu c u s d ng t, gi i pháp v công ngh và gi i pháp v môi trư ng, hi u qu sơ b v kinh t xã h i c a d án. d) Báo cáo năng l c tài chính (do nhà u tư l p và ch u trách nhi m trư c pháp lu t) và tài li u ch ng minh kh năng ngu n v n u tư cho d án c a nhà u tư: Báo cáo tài chính ư c ki m toán hai năm g n nh t ho c ư c cơ quan qu n lý thu xác nh n
 15. nghĩa v óng thu i v i Nhà nư c; cam k t c a các t ch c tham gia góp v n ho c cho vay u tư. ) Báo cáo v vi c ch p hành pháp lu t t ai i v i ph n di n tích t ã ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t th c hi n các d án s n xu t, kinh doanh, d ch v (nhà u tư t khai báo và ch u trách nhi m v tính trung th c c a báo cáo). e) Tài li u liên quan v t ai, quy ho ch: Sơ v trí a i m xây d ng do nhà u tư xu t; các văn b n pháp lý liên quan v ch ng nh n quy n s d ng t ( i v i trư ng h p chuy n i m c ích s d ng t h p pháp c a nhà u tư); các thông tin v quy ho ch, t ai ư c cơ quan có thNm quy n cung c p; các thông tin khác liên quan n d án và xu t khác c a nhà u tư (n u có). 3. S K ho ch và u tư là cơ quan u m i ti p nh n h sơ, thNm tra l y ý ki n c a các cơ quan liên quan, xem xét trình U ban nhân dân thành ph ch p thu n ho c t ch i ch p thu n cho nhà u tư nghiên c u l p và tri n khai d án u tư. a) N i dung thNm tra: a1) Tư cách h p l c a nhà u tư; a2) S phù h p c a ý tư ng u tư d án v quy ho ch xây d ng, quy ho ch s d ng t, lĩnh v c và a bàn ưu ãi u tư, lĩnh v c u tư có i u ki n và lĩnh v c c m u tư theo quy nh; a3) Năng l c tài chính c a nhà u tư: ngu n v n ch s h u (không nh hơn 20% t ng m c u tư c a d án do nhà u tư xu t); kh năng huy ng v n c a nhà u tư th c hi n theo ti n c a d án. a4) Phương th c giao ho c cho thuê t, ơn giá ti n s d ng t ho c ti n thuê t, su t u tư hoàn tr kinh phí ã u tư cơ s h t ng khu t (n u có). b) Th i gian thNm tra và ch p thu n cho nhà u tư nghiên c u l p d án u tư t i a i m xác nh trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l . c) Văn b n ch p thu n cho nhà u tư nghiên c u l p và tri n khai d án u tư g m các n i dung ch y u: Tên nhà u tư, a i m nghiên c u l p d án, quy mô s d ng t d ki n, phương th c, th i h n, ơn giá thu ti n s d ng t ho c giá thuê t, hi u l c c a văn b n. Th i h n có hi u l c c a văn b n ch p thu n không quá 12 tháng k t ngày ký văn b n n khi có quy t nh phê duy t d án c a c p có thNm quy n theo quy nh. Trư ng h p quá th i gian quy nh, do nguyên nhân khách quan, nhà u tư ph i báo cáo gi i trình rõ lý do và ngh U ban nhân dân thành ph gia h n hi u l c văn b n ch p thu n. 4. i v i các trư ng h p ch nh Nhà u tư xu t a i m u tư d án có quy mô v n u tư l n, d án áp d ng công ngh cao, d án có yêu c u tri n khai áp ng yêu c u v ti n c a thành ph quy nh t i i m Kho n 2 i u 3 b n Quy nh
 16. này, vi c thNm tra theo các n i dung t i Kho n 3 i u này ho c ư c xem xét theo quy nh riêng c a U ban nhân dân thành ph cho t ng lo i d án. Chương III CHI PHÍ U TH U i u 25. Chi phí trong u th u l a ch n nhà u tư 1. Chi phí liên quan n mua h sơ d th u, chuNn b h sơ d th u và tham gia u th u thu c trách nhi m c a nhà th u; 2. D toán chi phí u th u l a ch n nhà u tư (chi phí cho công tác chuNn b các th t c, h sơ m i th u, ánh giá x p h ng các h sơ d th u và thNm nh k t qu u th u) do bên m i th u l p, S Tài chính ch trì thNm nh, trình U ban nhân dân thành ph thành ph phê duy t i v i nh ng d án do các S , ban, ngành làm bên m i th u. Phòng K ho ch Tài chính qu n/huy n l p d toán chi phí u th u l a ch n nhà u tư, trình U ban nhân dân qu n/huy n phê duy t i v i nh ng d án do U ban nhân dân qu n/huy n làm bên m i th u; 3. Chi phí u th u l a ch n nhà u tư chi t các kho n thu ư c t u th u (các kho n h tr a phương và ti n bán h sơ m i th u) và ngu n ngân sách Thành ph i v i bên m i th u là các S , Ngành thu c Thành ph ho c ngu n ngân sách qu n, huy n i v i bên m i th u là các Qu n, Huy n. 4. Bên m i th u qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí u th u l a ch n nhà u tư theo quy nh sau khi xác nh ư c nhà u tư trúng th u. Chương III T CH C TH C HI N i u 26. Trách nhi m c a các S , Ban, ngành, qu n, huy n 1. Các S , ngành, qu n, huy n theo ch c năng, nhi m v ư c U ban nhân dân thành ph giao các n i dung có liên quan n vi c u th u l a ch n nhà u tư, nh kỳ 6 tháng và m t năm t ng h p báo cáo công tác u th u l a ch n nhà u tư do ơn v mình t ch c th c hi n, g i S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo U ban nhân dân thành ph . 2. Ngoài nh ng nhi m v t i Kho n 2 i u này, các S , ngành, qu n, huy n có trách nhi m th c hi n m t s nhi m v c th sau: a) S K ho ch và u tư hư ng d n m u h sơ m i th u u th u l a ch n nhà u tư; nh kỳ 6 tháng và m t năm t ng h p, báo cáo k t qu tri n khai công tác u th u, l a ch n nhà u tư trên a bàn Thành ph ; t ng h p, xu t U ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng vư ng m c trong quá trình t ch c th c hi n u th u l a ch n nhà u tư theo Quy nh này.
 17. b) S Tài chính: Hư ng d n v l p d toán chi phí u th u l a ch n nhà u tư; hư ng d n bên m i th u quy t toán chi phí u th u l a ch n nhà u tư. i u 27. X lý vi ph m trong quá trình u th u l a ch n nhà u tư. 1. M i t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng u th u và tri n khai th c hi n d án sau u th u u ph i ph i tuân th Quy nh này và pháp lu t có liên quan, ch u s ki m tra, thanh tra c a cơ quan ch c năng Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cá nhân nào vi ph m quy nh v u th u l a ch n nhà u tư thì tuỳ theo m c vi ph m mà x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 3. Nhà u tư vi ph m quy nh v u th u l a ch n nhà u tư tuỳ theo m c vi ph m mà có th b lo i kh i danh sách d th u, không ư c nh n l i ti n b o m d th u ho c b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 4. Cơ quan ư c giao làm bên m i th u, các cán b , công ch c l i d ng ch c v , quy n h n ư c giao thông ng, nh n h i l ho c vì ng cơ v l i c ý làm trái các quy nh v u th u l a ch n nhà u tư t i Quy nh này ho c có các hành vi vi ph m khác gây thi t h i cho Nhà nư c, thi t h i cho nhà u tư thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 5. Các khi u n i, t cáo, tranh ch p có liên quan n quá trình t ch c th c hi n u th u l a ch n nhà u tư ư c gi i quy t theo quy nh. i u 28. S a i, b sung Quy nh. Trong quá trình tri n khai th c hi n Quy nh này, n u có vư ng m c, các cơ quan, t ch c, ơn v có ý ki n b ng văn b n g i v S k ho ch và u tư t ng h p, xu t báo cáo U ban nhân dân thành ph xem xét, i u ch nh b sung cho phù h p./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản