Quyết định 81/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 81/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 81/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đối thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 81/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 81/2004/Q§­BTC  ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2004 VÒ viÖc söa ®èi thuÕ suÊt  thuÕ nhËp khÈu ®èi víi mét sè nhãm mÆt hµng  trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®∙i Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/07/2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø  BiÓu   thuÕ   theo  Danh   môc   nhãm  hµng   chÞu   thuÕ   nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ­UBTVQH10   ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ X ®∙ ®­ îc   söa   ®æi,   bæ   sung   theo   NghÞ   quyÕt   sè   399/2003/NQ­ UBTVQH11   ngµy   19/06/2003   cña   Uû   ban   thêng   vô   Quèc   héi   kho¸ XI vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung BiÓu thuÕ theo Danh môc   nhãm hµng chÞu thuÕ nhËp khÈu; C¨n   cø   §iÒu   1   NghÞ   ®Þnh   sè   94/1998/N§­CP   ngµy   17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   thuÕ   xuÊt   khÈu,   thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ;   QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1:  Söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i  cña   mét   sè   nhãm   mÆt   hµng   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè  110/2003/Q§­BTC ngµy 25/07/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh  vÒ viÖc ban hµnh BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®∙i thµnh c¸c  møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i míi quy ®Þnh t¹i Danh  môc söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i ban hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy.  §iÒu   2:  B∙i bá møc thu ®èi víi mÆt hµng bét vµ h¹t  PVC theo qui ®Þnh t¹i c¸c QuyÕt ®Þnh sè 17/1999/Q§­BVGCP  ngµy 3/4/1999 cña Trëng Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ; QuyÕt ®Þnh  sè   03/2000/Q§­BTC   ngµy   7/1/2000   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh.
  2. 2 §iÒu   3:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p  dông cho c¸c Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu nép cho c¬ quan  H¶i quan sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.  Riªng ®èi víi c¸c l« hµng bét vµ h¹t nhùa PVC ®∙ ®îc  ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i CEPT theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 151/2004/N§­CP ngµy 05/08/2004 cña  ChÝnh phñ, cã Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu nép cho c¬ quan  H¶i quan kÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh  (27/08/2004) th× kh«ng ph¶i nép phô thu. Trêng hîp doanh  nghiÖp ®∙ nép phô thu cho c¸c l« hµng nµy th× sÏ ®îc hoµn  tr¶ theo qui ®Þnh.   D A N H   M ô C   S ö A   § æ I   T H U Õ   S U Ê T   T H U Õ   N H Ë P   K H È U   M é T   S è  MÆT HµNG CñA BIÓU THUÕ THUÕ NHËP KHÈU ¦U §∙I Ban hµnhkÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 81/2004/Q§­BTC  ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh M∙  M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ  hµn suÊt  g % 100 00 00 Lóa m¹ch ®en 0 2 100 00 00 Lóa ®¹i m¹ch 0 3 100 00 00 YÕn m¹ch 0 4 390 Polyme tõ  vinyl clorua hoÆc tõ olefin ®∙  4 halogen hãa kh¸c, d¹ng nguyªn sinh 390 10 ­   Poly   (vinyl   clorua),   cha   pha   trén   víi  4 bÊt kú chÊt nµo kh¸c: 390 10 10 ­ ­ PVC homopolyme, d¹ng huyÒn phï   8 4 390 10 20 ­ ­ PVC nhò t¬ng, d¹ng bét  0 4 ­ ­ D¹ng h¹t: 390 10 31 ­   ­   ­     Lo¹i   dïng   ®Ó   s¶n   xuÊt   d©y   ®iÖn  4 hoÆc d©y ®iÖn tho¹i 390 10 39 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 4 390 10 40 ­ ­ Lo¹i kh¸c, d¹ng bét 8 4 390 10 90 ­ ­ D¹ng kh¸c 0 4 ­ Poly (vinyl clorua) kh¸c: 390 21 ­ ­ Cha hãa dÎo:
  3. 3 4 390 21 10 ­ ­ ­ D¹ng bét 8 4 ­ ­ ­ D¹ng h¹t: 390 21 21 ­   ­   ­   ­   Lo¹i   dïng   ®Ó   s¶n   xuÊt   d©y   ®iÖn  4 hoÆc d©y ®iÖn tho¹i 390 21 29 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 4 390 21 30 ­ ­ ­ D¹ng láng hoÆc bét nh∙o 0 4 390 21 90 ­ ­ ­ D¹ng kh¸c 0 4 390 22 ­ ­ §∙ hãa dÎo: 4 390 22 10 ­ ­ ­ D¹ng bét 8 4 ­ ­ ­ D¹ng h¹t: 390 22 21 ­   ­   ­   ­   Lo¹i   dïng   ®Ó   s¶n   xuÊt   d©y   ®iÖn  4 hoÆc d©y ®iÖn tho¹i 390 22 29 ­ ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 4 390 22 30 ­ ­ ­ D¹ng láng hoÆc bét nh∙o 0 4 390 22 90 ­ ­ ­ D¹ng kh¸c 0 4 390 30 ­  Copolyme vinyl clorua­vinyl axetat : 4 390 30 10 ­ ­ D¹ng bét 3 4 ­ ­ D¹ng h¹t: 390 30 21 ­ ­ ­ Lo¹i dïng ®Ó s¶n xuÊt d©y ®iÖn hoÆc  4 d©y ®iÖn tho¹i 390 30 29 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 4 390 30 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 4 390 40 ­  Copolyme vinyl clorua kh¸c: 4 390 40 10 ­ ­ D¹ng bét 3 4 ­ ­ D¹ng h¹t: 390 40 21 ­ ­ ­ Lo¹i dïng ®Ó s¶n xuÊt d©y ®iÖn hoÆc  4 d©y ®iÖn tho¹i 390 40 29 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 5 4 390 40 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 4 390 50 ­ Vinyliden clorua polyme: 4
  4. 4 390 50 10 ­ ­ D¹ng bét 3 4 390 50 20 ­ ­ D¹ng h¹t 5 4 390 50 30 ­ ­ D¹ng láng hoÆc bét nh∙o 0 4 390 50 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 4 ­ Flo­polyme: 390 61 ­ ­ Polytetrafloetylen: 4 390 61 10 ­ ­ ­ D¹ng bét 3 4 390 61 20 ­ ­ ­ D¹ng h¹t 5 4 390 61 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 4 390 69 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 4 390 69 10 ­ ­ ­ D¹ng bét 3 4 390 69 20 ­ ­ ­ D¹ng h¹t 5 4 390 69 90 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 4 390 90 ­ Lo¹i kh¸c: 4 390 90 10 ­ ­ D¹ng bét 3 4 390 90 20 ­ ­ D¹ng h¹t 5 4 390 90 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 4 852 ThiÕt   bÞ   truyÒn   dÉn   dïng   cho   ®iÖn   tho¹i  5 v« tuyÕn (radio), ®iÖn b¸o v« tuyÕn, ph¸t  thanh v« tuyÕn hoÆc truyÒn h×nh, cã hoÆc  kh«ng  g¾n  m¸y  thu  hoÆc  m¸y  ghi  hoÆc  t¸i  t¹o ©m thanh; camera truyÒn h×nh; camera  ghi   h×nh   ¶nh   nÒn   vµ   camera   video   kh¸c;  camera sè  852 10  ­ ThiÕt bÞ truyÒn dÉn: 5 852 10 10 ­ ­  Dïng cho ph¸t thanh v« tuyÕn 0 5  ­ ­ Dïng cho  truyÒn h×nh: 852 10 21 ­ ­ ­ Bé ®iÒu khiÓn nèi video 0 5 852 10 22 ­ ­ ­  HÖ thèng gi¸m s¸t trung t©m 0 5
  5. 5 852 10 23 ­ ­ ­ HÖ thèng gi¸m s¸t tõ xa 0 5 852 10 29 ­ ­ ­  Lo¹i kh¸c 0 5 852 10 30 ­ ­  ThiÕt bÞ nÐn d÷ liÖu  0 5 852 10 40  ­ ­  Set top box cã chøc n¨ng th«ng tin  5 (Set top boxes which have a communication  funtion) [ITA1/B­203] 852 10 50  ­ ­ Dïng cho ®iÖn b¸o hoÆc ®iÖn tho¹i v«  5 tuyÕn [ITA1/A­048] 852 20   ­   M¸y   truyÒn   dÉn   g¾n   víi   m¸y   thu   :  5 [ITA1/A­049][Trõ ITA1/B­197] 852 20 10 ­ ­  M¹ng côc bé v« tuyÕn 0 5 852 20 20 ­ ­ §iÖn tho¹i cÇm tay nèi m¹ng internet 5 5 852 20 30 ­ ­ §iÖn tho¹i di ®éng nèi m¹ng internet 5 5 852 20 40 ­   ­   ThiÕt   bÞ   héi   nghÞ   truyÒn   h×nh   qua  0 5 internet 852 20 50 ­   ­   HÖ   thèng   chuyÓn   tiÕp   v«   tuyÕn   kü  0 5 thuËt sè 852 20 60 ­ ­ M¹ng d÷ liÖu di ®éng 0 5 852 20 70 ­   ­   Set   top   box   cã   chøc   n¨ng   th«ng   tin  5 (Set top boxes which have a communication  funtion) [ITA1/B­203] 852 20 80 ­ ­ §iÖn tho¹i di ®éng kh¸c 5 5 ­ ­ Lo¹i kh¸c: 852 20 91 ­ ­ ­ M¸y truyÒn dÉn kh¸c dïng cho ®iÖn  5 tho¹i, ®iÖn b¸o v« tuyÕn 852 20 92   ­   ­   ­     M¸y   truyÒn   dÉn   kh¸c   dïng   trong  0 5 truyÒn h×nh 852 20 99 ­ ­ ­  Lo¹i kh¸c 0 5 852 30  ­ Camera truyÒn h×nh: 5 852 30 10 ­  ­ Camera,  kh«ng  cã  chøc  n¨ng  ghi,  kÕt  5 nèi víi m¸y xö lý d÷ liÖu  tù ®éng, kÝch  thíc   kh«ng   qu¸   130mm   x   70mm   x   45mm  [ITA/2] 852 30 90 ­ ­ Lo¹i kh¸c 10 5 852 40 ­  Camera   ghi  h×nh  ¶nh  nÒn  vµ  camera  ghi  5 h×nh ¶nh kh¸c; camera sè: 852 40 10   ­ ­ Camera sè ghi h×nh ¶nh nÒn [ITA1/A­ 20 5 050]
  6. 6 852 40 20  ­ ­ Camera kh¸c ghi h×nh ¶nh nÒn 20 5 852 40 30  ­ ­ Camera sè 20 5 852 40 40  ­ ­ Camera ghi h×nh kh¸c  20 5 852 C¸c bé phËn chuyªn dïng hoÆc chñ yÕu dïng  9 cho c¸c thiÕt bÞ thuéc nhãm 8525 ®Õn 8528 852 10   ­ Anten vµ bé ph¶n x¹ cña anten; c¸c bé  9 phËn sö dông kÌm: 852 10 10  ­ ­  Anten c¸c lo¹i sö dông víi c¸c m¸y  9 ®iÖn   tho¹i   v«   tuyÕn,   ®iÖn   b¸o   v«   tuyÕn  [ITA1/A­052];   bé   phËn   cña   thiÕt   bÞ   c¶nh  b¸o b»ng nh¾n tin [ITA1/B­197] 852 10 20 ­   ­     Ch¶o   ph¶n   x¹   cña   anten   Parabol   sö  9 dông cho hÖ ph¸t trùc tiÕp ®a ph¬ng tiÖn  (Multi Media) vµ c¸c bé phËn kÌm theo 852 10 30   ­   ­     Anten   vÖ   tinh,   anten   lìng   cùc   vµ  9 c¸c   lo¹i   anten   roi   (rabbit   antenae)   sö  dông cho m¸y thu h×nh hoÆc m¸y thu thanh 852 10 40   ­ ­   Bé  läc  vµ bé  t¸ch  tÝn  hiÖu   anten  20 9 [ITA/2] ­   ­   Nh÷ng   bé   phËn   l¾p   r¸p   trªn   PCB   vµ/  hoÆc   trong   c¸c   vá   m¸y/   bé   phËn   cña   vá  m¸y: 852 10 51  ­ ­ ­  Lo¹i sö dông cho m¸y thu, truyÒn  9 dÉn   dïng   trong   ®iÖn   tho¹i,   ®iÖn   b¸o   v«  tuyÕn, ph¸t thanh hoÆc truyÒn h×nh 852 10 59 ­ ­ ­  Lo¹i kh¸c 30 9 852 10 60   ­   ­   èng   dÉn   sãng   (loa   hoÆc   phÔu   tiÕp  20 9 sãng)  ­ ­ Lo¹i kh¸c: 852 10 91 ­ ­ ­  Lo¹i dïng cho ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o  10 9 v« tuyÕn 852 10 92   ­ ­ ­   Dïng cho m¸y truyÒn dÉn sö dông  9 trong ph¸t thanh, truyÒn h×nh 852 10 99 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 30 9 852 90  ­ Lo¹i kh¸c: 9 ­ ­ C¸c bé phËn kÓ c¶ tÊm m¹ch in ®∙ l¾p  r¸p cña c¸c lo¹i sau: m¸y truyÒn dÉn trõ  m¸y   truyÒn   thanh   vµ   truyÒn   h×nh;   camera  sè   quay   h×nh   ¶nh   nÒn;   m¸y   thu   x¸ch   tay  dïng   ®Ó   gäi,   b¸o   hiÖu   [ITA1/A­053],   m¸y  c¶nh   b¸o   b»ng   tin   nh¾n,   kÓ   c¶   m¸y   nh¾n  tin [ITA1/B­197]: 852 90 11 ­ ­ ­ Dïng cho ®iÖn tho¹i di ®éng 5
  7. 7 9 852 90 12 ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 0 9 852 90 20 ­ ­ Dïng cho bé gi¶i m∙, trõ lo¹i thuéc  9 ph©n nhãm 8529.90.11 vµ 8529.90.12 ­ ­ TÊm m¹ch in, ®∙ l¾p r¸p, trõ c¸c lo¹i  thuéc ph©n nhãm 8529.90.11 vµ 8529.90.12: 852 90 31   ­ ­ ­ Dïng cho hµng ho¸ thuéc ph©n nhãm  9 8527.13,   8527.19,   8527.21,   8527.29,  8527.31,   8527.39   hoÆc   8527.90   (lo¹i   chØ  dïng cho ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o v« tuyÕn) 852 90 32   ­ ­ ­ Dïng cho hµng ho¸ thuéc ph©n nhãm  9 8525.10 hoÆc 8525.20 (kh«ng bao gåm lo¹i  dïng cho ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o v« tuyÕn)  852 90 33   ­ ­ ­ Dïng cho hµng ho¸ thuéc ph©n nhãm  9 8527.13,   8527.19,   8527.21,   8527.29,  8527.31,   8527.39   hoÆc   8527.90   (trõ   lo¹i  dïng cho ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o v« tuyÕn) 852 90 34  ­ ­ ­ Dïng cho hµng hãa thuéc nhãm 8526 0 9 852 90 35  ­ ­ ­ Dïng cho hµng ho¸ thuéc nhãm 8528 30 9 852 90 36   ­ ­ ­ Dïng cho hµng ho¸ thuéc ph©n nhãm  0 9 8525.30 852 90 37   ­ ­ ­ Dïng cho hµng hãa thuéc ph©n nhãm  9 8527.12 hoÆc 8527.32 852 90 39  ­ ­ ­ Lo¹i kh¸c 30 9  ­ ­ Lo¹i kh¸c: 852 90 91  ­ ­ ­  Dïng trong truyÒn h×nh 10 9 852 90 92  ­ ­ ­  ChØ dïng cho ®iÖn tho¹i v« tuyÕn,  9 ®iÖn b¸o v« tuyÕn 852 90 93 ­ ­ ­  Lo¹i kh¸c, dïng cho hµng ho¸ thuéc  9 nhãm 85.28 852 90 99 ­ ­ ­  Lo¹i kh¸c 10 9
Đồng bộ tài khoản