Quyết định 81/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
172
lượt xem
15
download

Quyết định 81/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 81/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 81/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYÕt ®Þnh cña Thñ Tíng chÝnh phñ Sè 81/2005/Q§-TTg ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ chÝnh s¸ch hç trî d¹y nghÒ ng¾n h¹n cho lao ®éng n«ng th«n thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, QuyÕt ®Þnh : §iÒu 1. Quy ®Þnh chÝnh s¸ch hç trî kinh phÝ d¹y nghÒ ng¾n h¹n cho lao ®éng n«ng th«n víi c¸c néi dung sau: 1. §èi tîng: Lµ lao ®éng n«ng th«n trong ®é tuæi lao ®éng cha qua ®µo t¹o nghÒ, cã nhu cÇu häc nghÒ, ®ñ ®iÒu kiÖn xÐt tuyÓn vµo c¸c kho¸ häc nghÒ ng¾n h¹n. ¦u tiªn lao ®éng bÞ mÊt ®Êt s¶n xuÊt do Nhµ níc thu håi, chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt; lao ®éng thuéc diÖn chÝnh s¸ch, d©n téc thiÓu sè; lao ®éng n÷ vµ lao ®éng cha cã viÖc lµm. 2. §iÒu kiÖn hç trî: c¸c kho¸ d¹y nghÒ ng¾n h¹n cho ®èi tîng nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®îc hç trî kinh phÝ d¹y nghÒ khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Cã thêi gian d¹y nghÒ tõ 01 (mét) th¸ng trë lªn vµ kho¸ häc ®ã ®îc ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng phª duyÖt trong kÕ ho¹ch hç trî hµng n¨m. b) Do c¸c c¬ së d¹y nghÒ, c¬ së ®µo t¹o cã chøc n¨ng d¹y nghÒ thùc hiÖn theo ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh ®îc cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh; víi c¸c h×nh thøc: d¹y nghÒ tËp trung t¹i c¬ së d¹y nghÒ, t¹i doanh nghiÖp, t¹i lµng nghÒ, t¹i c¬ së s¶n xuÊt hoÆc d¹y nghÒ lu ®éng; tu©n thñ quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ cÊp chøng chØ nghÒ khi kÕt thóc kho¸ häc. 3. Møc hç trî tèi ®a 300.000 ®ång/ngêi/th¸ng vµ kh«ng qu¸ 1.500.000 ®ång/ngêi/kho¸ häc nghÒ. Møc hç trî cô thÓ cho tõng khãa häc do ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh phï hîp víi kh¶ n¨ng ng©n s¸ch vµ ®iÒu kiÖn cña ®Þa ph¬ng. 4. Kinh phÝ ®îc ph©n bæ vµ cÊp cho c¬ së d¹y nghÒ, kh«ng cÊp trùc tiÕp cho ngêi häc nghÒ.
  2. 2 §iÒu 2. Nguån kinh phÝ, qu¶n lý vµ sö dông kinh phÝ: 1. Nguån kinh phÝ: a) Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng bè trÝ tõ nguån kinh phÝ sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ thêng xuyªn ®îc giao hµng n¨m. b) Ng©n s¸ch Trung ¬ng bæ sung cã môc tiªu cho c¸c tØnh cha tù c©n ®èi ®îc ng©n s¸ch vµ cã sè lîng lín lao ®éng n«ng th«n. c) Lång ghÐp tõ c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, c¸c ch¬ng tr×nh dù ¸n trªn ®Þa bµn. d) Huy ®éng tõ doanh nghiÖp, ®ãng gãp cña ngêi häc vµ c¸c nguån kinh phÝ hîp ph¸p kh¸c. 2. Qu¶n lý, sö dông kinh phÝ a) Bé Tµi chÝnh chñ tr×, thèng nhÊt víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi x¸c ®Þnh tæng møc kinh phÝ dù kiÕn bæ sung cã môc tiªu tõ ng©n s¸ch trung ¬ng, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc; trªn c¬ së tæng møc kinh phÝ ®îc duyÖt, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi dù kiÕn ph©n bæ kinh phÝ cho tõng ®Þa ph¬ng, göi Bé Tµi chÝnh c©n ®èi trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó hç trî cho c¸c ®Þa ph¬ng cha tù c©n ®èi ®îc ng©n s¸ch vµ cã sè lîng lín lao ®éng n«ng th«n thùc hiÖn d¹y nghÒ cho lao ®éng n«ng th«n. b) ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: - Hµng n¨m chñ ®éng c©n ®èi tõ nguån ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vµ huy ®éng c¸c nguån kinh phÝ hîp ph¸p kh¸c ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y nghÒ cho lao ®éng n«ng th«n, phï hîp víi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña ®Þa ph¬ng. - Qu¶n lý, sö dông nguån kinh phÝ hç trî tõ ng©n s¸ch trung ¬ng, ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vµ c¸c nguån huy ®éng, ®ãng gãp kh¸c cho d¹y nghÒ lao ®éng n«ng th«n ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ vµ theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 3. Tæ chøc thùc hiÖn 1. ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng, chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y nghÒ cho lao ®éng n«ng th«n trªn ®Þa bµn qu¶n lý: a) X©y dùng kÕ ho¹ch, c©n ®èi ng©n s¸ch vµ huy ®éng nguån lùc. b) ChØ ®¹o c¸c c¬ quan cã liªn quan, c¸c quËn, huyÖn vµ phèi hîp víi c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi trªn ®Þa bµn tæ chøc thùc hiÖn d¹y nghÒ cã hiÖu qu¶. c) Quy ®Þnh ®èi tîng, møc ®ãng gãp vµ chÝnh s¸ch miÔn, gi¶m häc phÝ phï hîp víi thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng, ®¶m b¶o c«ng b»ng vµ khuyÕn khÝch x· héi hãa d¹y nghÒ. d) Híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn, ®¶m b¶o c¸c chÝnh s¸ch hç trî ®óng môc ®Ých, ®óng ®èi tîng.
  3. 3 2. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi: a) Híng dÉn c¸c ®Þa ph¬ng x©y dùng, tæng hîp kÕ ho¹ch vµ ph©n bæ ng©n s¸ch hç trî d¹y nghÒ ng¾n h¹n cho lao ®éng n«ng th«n; phèi hîp víi c¸c ®Þa ph¬ng kiÓm tra, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn. b) Phèi hîp víi Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n híng dÉn x©y dùng, thÈm ®Þnh vµ ban hµnh ch¬ng tr×nh, gi¸o tr×nh d¹y nghÒ; quy ®Þnh c¸c h×nh thøc ®µo t¹o, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ cÊp chøng chØ nghÒ. 3. Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tæng hîp kÕ ho¹ch, dù to¸n ng©n s¸ch d¹y nghÒ ng¾n h¹n cho lao ®éng n«ng th«n tr×nh ChÝnh phñ giao dù to¸n ng©n s¸ch cho c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn; h- íng dÉn qu¶n lý, sö dông kinh phÝ. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 5. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản