Quyết định 81/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
61
lượt xem
10
download

Quyết định 81/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 81/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt "quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hổi tỉnh bình dương đến năm 2020" do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 81/2007/QĐ-TTg

 1. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Đ c l p - T do - H nh phúc S : 81/2007/QĐ-TTg Hà N i, ngày 05 tháng 6 năm 2007 QUY T Đ NH PHÊ DUY T "QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH BÌNH DƯƠNG Đ N NĂM 2020" TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh đ nh s 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Xét đ ngh c a B K ho ch và Đ u tư và c a y ban nhân dân t nh Bình Dương v phê duy t "Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Bình Dương đ n năm 2020", QUY T Đ NH : Đi u 1. Phê duy t "Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Bình Dương đ n năm 2020" (sau đây g i t t là Quy ho ch) v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan đi m phát tri n Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Bình Dương đ n năm 2020 nh m xây d ng Bình Dương thành m t t nh có t c đ phát tri n kinh t nhanh, toàn di n đ m b o m i quan h gi a tăng trư ng kinh t v i gi i quy t t t các v n đ xã h i, xoá đói gi m nghèo, không ng ng nâng cao đ i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân. T p trung khai thác l i th v v trí đ a lý, s h p tác c a các t nh trong Vùng kinh t tr ng đi m phía Nam và c c h t nhân phát tri n là thành ph H Chí Minh đ phát tri n kinh t - xã h i. Trên cơ s ti p t c c i cách hành chính, ch đ ng h i nh p qu c t nh m thu hút v n đ u tư trong và ngoài nư c, công ngh tiên ti n, phát tri n các ngành công nghi p tr ng y u; nâng quy mô, ch t lư ng các s n ph m ch l c và các ngành d ch v phù h p v i l i th so sánh c a T nh; nhanh chóng t o ra các s n ph m có ch t lư ng cao đ có th xâm nh p vào th trư ng th gi i (nh t là th trư ng các nư c trong khu v c ASEAN); đ ng th i, chú tr ng th trư ng trong nư c, đ c bi t là th trư ng thành ph H Chí Minh và các t nh trong Vùng kinh t tr ng đi m phía Nam. Nâng cao hi u qu kinh t g n v i phát tri n xã h i trên cơ s đ u tư có tr ng đi m. Ưu tiên đ u tư các ngành, lĩnh v c có l i th v lao đ ng, tài nguyên, nguyên li u c a các t nh và vùng lân c n v.v, đ t o vi c làm, nâng cao năng su t lao đ ng và thu nh p cho nhân dân. Gi m s chênh l ch v kinh t - xã h i gi a các vùng trong T nh, gi a các huy n phía B c v i các huy n phía Nam c a T nh. Xây d ng m ng lư i k t c u h t ng đ ng b , b trí không gian h p lý. Đ c bi t chú ý phát tri n h th ng giao thông đư ng b hi n đ i theo tiêu chu n c a các nư c tiên ti n trong khu v c và qu c t . Phát tri n công nghi p g n v i phát tri n đô th và d ch v nh m thúc đ y tăng trư ng kinh t và phát tri n b n v ng.
 2. Phát tri n kinh t - xã h i k t h p ch t ch v i b o v môi trư ng. Đ u tư nâng cao hi u qu kinh t sinh thái mi t vư n truy n th ng vùng Lái Thiêu và sinh thái ven sông Sài Gòn. T o c nh quan theo hư ng cân b ng sinh thái t nhiên và phát tri n theo hư ng b n v ng. K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t - xã h i v i b o đ m qu c phòng, an ninh v ng m nh trên đ a bàn. 2. M c tiêu phát tri n a) M c tiêu t ng quát: Đ y m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao đ ng theo hư ng phát tri n công nghi p, d ch v . Ti p t c gi v ng t c đ tăng trư ng kinh t cao hơn t c đ tăng trư ng kinh t c a Vùng kinh t tr ng đi m phía Nam; chú tr ng phát tri n d ch v nhà , đào t o phát tri n ngu n nhân l c và chăm sóc s c kho . Hoàn thành s nghi p công nghi p hoá và t o ra s phát tri n cân đ i, b n v ng giai đo n sau năm 2015. b) M c tiêu c th : Phát tri n và chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng nâng cao t tr ng c a các ngành công nghi p, d ch v trong t ng GDP. C th là: Đơn v Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 Quy mô dân s (tri u ngư i) Tri u ngư i 1,2 1,6 2,0 Thu nh p bình quân đ u ngư i (tri u Tri u 30 52 89,6 đ ng/ngư i giá so sánh năm đ ng/ngư i 2005) Thu nh p bình quân đ u ngư i USD/ngư i 2.000 4.000 5.800 (USD/ngư i quy ra USD theo giá so sánh năm 2005) Cơ c u kinh t : nông, lâm, ngư % 4,5% - 3,4% - 62,9% 2,3% - nghi p - công nghi p - d ch v 65,5% - - 33,7% 55,5% - 30% 42,2% T c đ tăng trư ng bình quân c a các ngành, lĩnh v c (%/năm) 2006 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020 2006 - 2020 GDP 15 14,9 13 14,3 Nông, lâm nghi p, th y s n 3,2 3,4 3,6 3,4 Công nghi p, xây d ng 16,8 14,5 12,3 14,5 D ch v 15,6 16,5 16,1 16,0 - Kim ng ch xu t - nh p kh u đ t 16.189 tri u USD vào năm 2010; trong đó, kim ng ch xu t kh u đ t 8.662 tri u USD. Các ch tiêu tương ng năm 2015 là 24.000 tri u USD và 14.000 tri u USD, năm 2020 là 40.000 tri u USD và 25.000 tri u USD. - Cơ c u lao đ ng chuy n d ch cùng v i cơ c u kinh t theo hư ng gi m lao đ ng làm vi c trong các ngành có năng su t th p sang các ngành có năng su t, hi u qu cao hơn. Lao đ ng trong
 3. ngành nông, lâm, ngư nghi p gi m còn 20% năm 2010; 14% năm 2015 và còn 10% năm 2020; lao đ ng trong ngành công nghi p - xây d ng tăng lên 45% năm 2010, 48% năm 2015 và gi m xu ng 45% năm 2020; lao đ ng ngành d ch v tăng liên t c t 35% năm 2010 lên 38% năm 2015 và 45% năm 2020. - T l đô th hoá vào năm 2010 đ t 40%; đ n 2015 đ t 50% và đ n năm 2020 đ t 75%. Bình Dương tr thành đô th lo i I, tr c thu c Trung ương vào năm 2020. - Th c hi n t t các chương trình m c tiêu v phát tri n h th ng k t c u h t ng qu c gia trên đ a bàn và phát tri n xã h i như giáo d c, đào t o, xoá đói gi m nghèo và các v n đ xã h i khác. - B o đ m v ng ch c an ninh, chính tr , tr t t an toàn xã h i trong m i tình hu ng. 3. Phương hư ng phát tri n ch y u a) Các ngành kinh t : - Công nghi p - ti u th công nghi p: Ti p t c thu hút đ u tư phát tri n các ngành công nghi p theo hư ng đa d ng hoá s n ph m, chú tr ng công nghi p có hàm lư ng công ngh cao, s d ng nguyên li u trong nư c. Xây d ng công nghi p đ t trình đ tiên ti n và hi n đ i, s n ph m có kh năng c nh tranh cao trên th trư ng trong nư c cũng như nư c ngoài. Đ n năm 2020, Bình Dương tr thành trung tâm công nghi p l n, t m qu c gia và khu v c. Giá tr s n xu t công nghi p tăng bình quân 30,6%/năm th i kỳ 2006 - 2010; 26%/năm th i kỳ 2011- 2015 và 24,1%/năm th i kỳ 2016 - 2020. Tăng t l n i đ a hóa t 55% năm 2010 lên 60% năm 2015 và 70% năm 2020, gi m t l gia công. Nâng d n hàm lư ng công ngh cao trong s n ph m công nghi p. Nâng t l công nghi p s ch t 20% hi n nay lên 40% năm 2010; 50% năm 2015 và 60% năm 2020. Phát tri n m nh công nghi p nh và v a, các ngành ngh truy n th ng gi i quy t nhi u vi c làm t i ch khu v c nông thôn và thu hút lao đ ng t bên ngoài vào đ a bàn T nh. C ng c và nâng cao hi u qu c a các khu công nghi p t p trung trên đ a bàn, l a ch n các ngành công nghi p có hàm lư ng n i đ a hoá cao. Đ n năm 2020, d ki n toàn T nh có 31 khu công nghi p v i t ng di n tích 9.360,5 ha và 23 c m công nghi p v i t ng di n tích 2.704 ha. - Thương m i - d ch v : Phát tri n th trư ng n i đ a thông qua m r ng giao thương v i thành ph H Chí Minh và các t nh: Đ ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu, Bình Phư c, các khu công nghi p l n t p trung trong vùng kinh t tr ng đi m phía Nam, vùng đ ng b ng sông C u Long và các vùng khác. Đ i v i th trư ng nư c ngoài, t p trung phát tri n các m t hàng ch l c và các s n ph m xu t kh u t các khu công nghi p nh m nâng cao giá tr xu t kh u t các khu công nghi p t p trung và các s n ph m ch bi n t cao su, h t đi u, đ g tinh ch v.v. Đ ng th i, chú tr ng nh p kh u và cung ng v t tư, thi t b công ngh cho s n xu t nh ng hàng hóa ph c v nâng cao đ i s ng nhân dân. Thương nghi p n i đ a tăng 18%/năm th i kỳ 2006 - 2010 và tăng 15%/năm th i kỳ 2011 - 2010. T ng m c lưu chuy n hàng hóa bán l năm 2010 đ t 21 t đ ng, năm 2020 đ t 85 t đ ng. Xây d ng các ch kiên c t i các th xã, th tr n, th t , m t s xã và c m dân cư. D ch v v n t i không ng ng tăng đáp ng nhu c u s n xu t và đ i s ng. T c đ tăng giá tr v n t i th i kỳ 2006 - 2010 đ t 26%/năm, th i kỳ 2011 - 2015 đ t 25%/năm, th i kỳ 2016 - 2020 đ t 24%/năm.
 4. Xu t kh u đư c đ y m nh, t ng giá tr xu t kh u đ t 8.662 tri u USD năm 2010, đ t 14.000 tri u USD năm 2015 và trên 25.000 tri u USD năm 2020. T tr ng giá tr xu t kh u c a các m t hàng công nghi p nh và ti u th công nghi p chi m 80 - 85% giá tr xu t kh u. T ng kim ng ch nh p kh u đ t 7.527 tri u USD năm 2010, đ t 10.000 tri u USD năm 2015 và đ t 15.000 tri u USD năm 2020. Phát tri n d ch v nhà cho công nhân có thu nh p th p các khu công nghi p t p trung; th trư ng nhà cho ngư i có thu nh p v a và cao theo lo i hình nhà sinh thái t i vùng Lái Thiêu và d c sông Sài Gòn. Trong đó, giai đo n đ u đ n năm 2010 phát tri n t Lái Thiêu lên Th D u M t, giai đo n sau ti p t c phát tri n đ n H D u Ti ng nh m khai thác l i th c a sinh thái ven sông Sài Gòn. Doanh thu du l ch tăng bình quân 13,5%/năm th i kỳ 2006 - 2010; kho ng 13%/năm th i kỳ 2011- 2015 và 12% th i kỳ 2016 - 2020. V giá tr , năm 2010 đ t 210 t đ ng, năm 2015 đ t 387 t đ ng, năm 2020 đ t 682 t đ ng. - Nông - lâm nghi p - thu s n: Phát tri n nông nghi p n đ nh, b n v ng, năng su t cao trên cơ s khai thác h p lý các l i th v v trí đ a lý, các ngu n l c, gi gìn và b o v môi trư ng sinh thái. Chuy n d ch cơ c u nông nghi p và kinh t nông thôn theo hư ng s n xu t hàng hóa có giá tr cao. Phát tri n nông thôn m i trong ti n trình công nghi p hóa và hi n đ i hóa. Áp d ng công ngh sinh h c, chuy n đ i gi ng cây tr ng, v t nuôi có năng su t và ch t lư ng cao trong nông nghi p nh m đáp ng nhu c u ngày càng cao c a th trư ng. Đ u tư phát tri n các vùng chuyên canh cây công nghi p dài ngày như cao su; cây ăn trái, rau đ u, cây ki ng và chăn nuôi đ i gia súc và gia c m. Phát tri n lâm nghi p theo hư ng khoanh nuôi, b o v r ng; tr ng phân tán d c theo tr c l , kênh mương và đ t vư n h gia đình. Phát tri n thu s n theo hư ng quy ho ch các vùng nuôi tr ng thu s n, k t h p ch t ch khâu nuôi, b o qu n ch bi n và qu n lý b o v môi trư ng. Cơ c u nông nghi p chuy n d ch theo hư ng tăng t tr ng c a ngành lâm nghi p và thu s n. Tuy nhiên, t tr ng giá tr gia tăng ngành nông nghi p trong giá tr gia tăng ngành nông - lâm - ngư nghi p v n đ t 90% năm 2010 và gi m xu ng 75% năm 2020. T tr ng ngành tr ng tr t gi m d n t 56% năm 2010 xu ng 48% vào năm 2015 và 42% vào năm 2020. Tương ng, t tr ng ngành chăn nuôi tăng t 37% năm 2010 lên 42% năm 2015 và 46% năm 2020. Các ngành nông - lâm - ngư nghi p thu hút 20% lao đ ng vào năm 2010, kho ng 14% vào năm 2015 và 10% t ng s vi c làm vào năm 2020. b) K t c u h t ng k thu t: - Giao thông: Phát tri n giao thông đư ng b theo hư ng k t n i v i h th ng qu c l hi n đ i t m c khu v c, v i sân bay qu c t và c m c ng bi n Th V i - Vũng Tàu và h th ng h t ng k thu t khác. T p trung phát tri n các tr c giao thông đư ng b t đ i l Bình Dương đi c a kh u Hoa Lư, t đ i l Bình Dương đi Đ ng Xoài, t đ i l Bình Dương đi D u Ti ng, đư ng cao t c M Phư c - Tân V n. Ph i h p ch t ch v i B Giao thông v n t i xây d ng các tr c c t ngang: Vành đai 3, Vành đai 4, đư ng Thư ng Tân - Tân Hưng - Hưng Hòa. Chu n b k t n i h th ng Metro (Tàu đi n ng m) t trung tâm thành ph H Chí Minh đi Th D u M t vào sau năm 2020. M ng lư i t nh l và huy n l s k t n i v i các tr c giao thông và các đư ng vành đai nh m k t n i giao thông thông su t t i các khu, c m công nghi p và các vùng s n xu t chuyên canh nông nghi p. Phát huy hi u qu các tuy n đư ng s t trên đ a bàn. Đ i v i giao thông đư ng thu : ti p t c n o vét lu ng l ch sông Sài Gòn, sông Đ ng Nai và sông Th Tính; c i t o, nâng c p và xây d ng h th ng c ng ph c v v n chuy n, du l ch và dân sinh.
 5. - C p đi n, c p nư c: Đ u tư đ ng b nâng c p, xây m i h th ng c p đi n, c p nư c đáp ng nhu c u s n xu t và đ i s ng nhân dân, đ c bi t là các khu công nghi p và đô th t p trung. T c đ tăng trư ng đi n năng tăng trung bình 24%/năm giai đo n 2006 - 2010 và gi m xu ng còn 13%/năm giai đo n 2011- 2015. T ng nhu c u đi n năng tiêu th 6.700 GWh đ n năm 2010 và 12.400 GWh đ n 2015. Thành ph n ph t i cho s n xu t và tiêu dùng kho ng 20% th i kỳ đ n 2015 và 18% th i kỳ đ n 2020. Thành ph n ph t i ph c v phát tri n các ngành d ch v kho ng 36% th i kỳ 2006 - 2015 và n đ nh 30% th i kỳ sau 2015. Đ n năm 2010, 3 3 ngành nư c ph i x lý 247.000 m /ngày đêm và đ n năm 2020 x lý 462.000 m /ngày đêm. B o đ m 95 - 97% h nông thôn đư c dùng đi n và nư c s ch năm 2010 và t l này đ t 100% vào năm 2020. - Thông tin liên l c: Phát tri n ngành bưu chính vi n thông hi n đ i, đ ng b theo tiêu chu n k thu t s hoá và t đ ng hoá nh m b o đ m thông tin thông su t toàn t nh, g n k t v i Vùng kinh t tr ng đi m phía Nam. M t đ đi n tho i năm 2010 đ t 42 máy/100 dân, năm 2015 đ t 50 máy/100 dân và năm 2020 đ t 60 máy/100 dân; tăng nhanh s ngư i đư c s d ng m ng internet. c) Phát tri n các ngành văn hoá - xã h i: - Dân s : Dân s tăng bình quân 4,2%/năm giai đo n 2006 - 2010, tăng 5,9%/năm giai đo n 2011 - 2015 và 4,6%/năm giai đo n 2015 - 2020; trong đó, t c đ tăng dân s t nhiên gi m, t c đ tăng cơ h c đư c duy trì m c h p lý. D báo dân s đ t 1,2 tri u ngư i năm 2010; đ t 1,6 tri u ngư i năm 2015 và kho ng 2 tri u ngư i năm 2020 (quy mô dân s đ t m c đô th lo i I). - Giáo d c - đào t o: Phát tri n giáo d c và đào t o là nhi m v chi n lư c nh m nâng cao ngu n nhân l c c v s lư ng và ch t lư ng, đáp ng nhu c u phát tri n m nh m c a s n xu t. Phát tri n giáo d c ph i đ ng b t t c các c p h c t m m non, ti u h c, trung h c cơ s và trung h c ph thông. Ti p t c xây d ng các trư ng m m non và ti u h c nh ng xã, phư ng, th tr n chưa có. Tách h trung h c cơ s và h trung h c ph thông theo mô hình th ng nh t c a c nư c vào cu i 2007. Năm 2010, b o đ m m i xã, phư ng có ít nh t m t trư ng trung h c cơ s . Ti p t c kiên c hoá h th ng trư ng h c, ph n đ u đ t chu n qu c gia v thi t b d y h c trong t t c các trư ng c a T nh. Phát tri n trung h c chuyên nghi p, d y ngh và đ i h c h p lý trên cơ s quy ho ch m ng lư i các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p trên đ a bàn T nh. Quán tri t phương châm xã h i hoá công tác đào t o, khuy n khích m i thành ph n kinh t tích c c tham gia đào t o phát tri n ngu n nhân l c theo các mô hình đào t o khác nhau: công l p, tư th c và dân l p. Chú tr ng đào t o l c lư ng lao đ ng có trình đ k thu t cao cho các ngành công ngh cao. Phát tri n đào t o ngh đáp ng nhu c u các khu công nghi p c a T nh và các t nh khác trong Vùng, ti n t i đào t o lao đ ng cho xu t kh u. - Y t và chăm sóc s c kh e nhân dân: Phát tri n đ ng b và hoàn thi n m ng lư i y t t t nh xu ng cơ s , b o đ m th c hi n đ y đ các chương trình, chính sách y t c a Nhà nư c. Không ng ng nâng cao ch t lư ng d ch v y t c ng đ ng, gi i quy t t t v n đ chăm sóc s c kh e ban đ u cho nhân dân. C ng c và phát tri n h th ng y t d phòng. Coi tr ng vi c phát tri n ngu n dư c li u đ c h u t i đ a phương đ ph c v cho công tác ch a b nh, nh t là trong lĩnh v c y h c c truy n. Ph n
 6. đ u đ n năm 2010 t l tr em suy dinh dư ng còn dư i 10%; đ n năm 2020 cơ b n không còn tr em suy dinh dư ng. Tu i th trung bình đ t 75 tu i vào năm 2010; 77 tu i vào năm 2015 và 80 tu i vào năm 2020. Đ y m nh công tác xã h i hoá y t . Tăng cư ng đ u tư phát tri n toàn di n ngành y t c v cơ s v t ch t, trang thi t b và ngu n nhân l c. T ng bư c hi n đ i hoá thi t b ch n đoán, đi u tr cho b nh vi n tuy n t nh, tuy n huy n đ t tiêu chu n qu c gia và qu c t . Đ u tư xây d ng m i m t s b nh vi n đa khoa khu v c ph c v cho chuyên gia và các khu công nghi p. Khuy n khích đ u tư m t s b nh vi n ngoài công l p theo hình th c xã h i hóa nh m thu hút ngu n l c t các thành ph n kinh t tham gia đ u tư phát tri n y t , đáp ng nhu c u ngày càng cao và đa d ng c a nhân dân trong t nh, trong vùng và ngư i nư c ngoài. S cán b y t (CBYT) 27 CBYT/v n dân vào năm 2010, trong đó có 8 bác sĩ/v n dân; tăng lên 38 CBYT/v n dân, trong đó có 15 bác sĩ/v n dân vào năm 2015. Đ n năm 2020, đ t 55CBYT/v n dân, trong đó có 30 bác sĩ/v n dân. Phát tri n m nh m các cơ s cung ng d ch v ch t lư ng cao đ chăm sóc s c kho nhân dân ngày càng t t hơn. Đ c bi t chú tr ng vi c xây d ng b nh vi n đa khoa và b nh vi n ph s n đ t tiêu chu n qu c t nh m gi m t i cho các b nh vi n l n thành ph H Chí Minh, góp ph n tăng nhanh cơ c u cung ng d ch v an sinh xã h i c a T nh th i kỳ sau năm 2015. - Văn hóa thông tin, th d c - th thao: Phát tri n và nâng cao ch t lư ng các ho t đ ng văn hóa thông tin, th d c - th thao. Chú tr ng phát tri n các ho t đ ng này vùng nông thôn. C ng c và phát tri n thư vi n các c p, t đô th đ n nông thôn. Nâng cao ch t lư ng các chương trình phát thanh, truy n hình; xây d ng Đài phát thanh truy n hình t nh và các tr m cơ s v i quy mô phù h p đi u ki n th c t và theo đúng quy ho ch chung h th ng phát thanh, truy n hình trong c nư c. Phát tri n, c ng c ho t đ ng b o t n, b o tàng nh m b o t n, tôn t o và phát huy các giá tr di s n văn hoá, di tích l ch s và phát huy b n s c dân t c. Ph n đ u đ n năm 2010 có 91% gia đình văn hóa, 73% s p, khu ph đ t danh hi u và tiêu chu n văn hóa; năm 2020 t l tương ng là 96% và 85%. - Gi i quy t vi c làm, xóa đói gi m nghèo và chính sách đ i v i ngư i có công: Cơ c u lao đ ng chuy n d ch phù h p v i cơ c u kinh t theo hư ng gi m lao đ ng làm vi c trong các ngành có năng su t th p sang các ngành có năng su t, hi u qu cao hơn. Hàng năm, t o thêm vi c làm cho l c lư ng lao đ ng, gi m t l th t nghi p xu ng dư i 4,4% năm 2010; 4,2% năm 2015; 4% vào năm 2020 và trên 70% lao đ ng qua đào t o vào năm 2020. Nâng cao thu nh p c a ngư i lao đ ng trên cơ s tăng nhanh t c đ phát tri n đ t m c bình quân c a Vùng kinh t tr ng đi m phía Nam vào năm 2015 và vư t m c bình quân c a Vùng kinh t tr ng đi m phía Nam vào năm 2020. Th c hi n đ ng b các chương trình, d án xoá đói, gi m nghèo, t o cơ h i cho ngư i nghèo ti p c n v i các chính sách tr giúp v tín d ng, vi c làm và các d ch v xã h i cơ b n. Đ ng th i, nâng cao nh n th c, tinh th n trách nhi m, tinh th n t l c vươn lên thoát nghèo; quan tâm, giúp đ các h di n chính sách, các đ i tư ng có công v i cách m ng. d) Môi trư ng: Quan đi m chung tăng trư ng kinh t k t h p v i phát tri n xã h i và b o v môi trư ng. M c tiêu phòng ng a và gi m thi u ô nhi m môi trư ng, trư c h t ph i th m đ nh quy ho ch thoát nư c và v sinh môi trư ng trong quy trình xét duy t, c p gi y phép cho d án đ u tư. Trong các khu công nghi p, h th ng thoát nư c và v sinh môi trư ng ph i b o đ m tiêu chu n. Năm 2010 thu gom đư c 90% t ng lư ng ch t th i r n; cơ b n hoàn thành c i t o, nâng c p h th ng tiêu thoát nư c và x lý nư c th i, h th ng thu gom rác th i đúng quy ho ch; b o đ m 50% các khu dân cư, c m công nghi p có h th ng thoát nư c, x lý nư c th i, thu gom rác theo đúng quy ho ch. Th c hi n xong quy ho ch thoát nư c và v sinh môi
 7. trư ng khu v c Nam Bình Dương đã đư c phê duy t. Đ n năm 2020, các v n đ nêu trên đư c hoàn ch nh và đ ng b . đ) K t h p kinh t - xã h i v i qu c phòng, an ninh: Xây d ng T nh, huy n thành khu v c phòng th v ng ch c. Rà soát quy ho ch và đi u ch nh đ t qu c phòng, an ninh đáp ng yêu c u th b trí trong khu v c phòng th , t o đi u ki n cho phát tri n kinh t - xã h i. Ngăn ch n k p th i, đ u tranh có hi u qu v i các th l c thù đ ch, gi i quy t k p th i mâu thu n trong n i b nhân dân, kiên quy t không đ x y ra đi m nóng trên đ a bàn; có nhi u bi n pháp thích h p nh m gi m thi u các v tai n n giao thông. 4. Phương án t ch c lãnh th các ho t đ ng kinh t - xã h i a) Khu v c đô th : Quá trình đô th hoá s di n ra nhanh chóng theo hư ng hi n đ i hoá, đi đ u trong tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t . T l đô th hoá đ t 40% năm 2010, tăng lên 50% năm 2015 và đ t 75% năm 2020. D báo, dân s đô th năm 2010 là 480 nghìn ngư i, năm 2020 là 1,5 tri u ngư i. T p trung phát tri n đi m đô th th xã, th tr n có s c lan t a l n như Th D u M t, khu liên h p công nghi p - d ch v - đô th Bình Dương, các th tr n trung tâm huy n l và các khu đô th g n các khu công nghi p. M r ng các khu v c ngo i vi, hư ng t i m r ng đô th theo mô hình đô th hoá các vùng nông thôn, trên cơ s nâng cao k t n i h t ng và các d ch v phúc l i xã h i. Ph n đ u đưa t nh Bình Dương tr thành đô th lo i I, tr c thu c Trung ương vào năm 2020. Không gian thành ph Bình Dương k t n i v i thành ph H Chí Minh và thành ph Biên Hoà tr thành đ i đô th c a c nư c. b) Khu v c nông thôn: Phát tri n kinh t nông thôn hài hòa, gi m d n chênh l ch v i khu v c thành th . Phát tri n m nh công nghi p - ti u th công nghi p nông thôn. Khôi ph c các làng ngh truy n th ng. Hình thành các vùng chuyên canh tr ng rau, cây công nghi p, cây ăn qu n đ nh cung c p th c ph m cho các thành ph , th xã, th tr n, đô th , khu công nghi p, cung c p nguyên li u cho ch bi n và xu t kh u. Tăng cư ng đ u tư cho nông thôn b ng cách thu hút các ngu n l c, phát tri n kinh t tư nhân, đưa khoa h c, công ngh vào s n xu t v.v. c) Phát tri n các ti u vùng: Không gian đô th phát tri n vùng theo hư ng đô th hoá nông thôn, chuy n d ch cơ c u kinh t t nông nghi p sang các ngành phi nông nghi p. Vùng I (Nam Bình Dương) là vùng phát tri n đô th , công nghi p và d ch v g n v i đô th 2 hoá. Vùng I có t ng di n tích 538 km , chi m 19,96% t ng di n tích; dân s kho ng 1.248 nghìn ngư i, chi m 62,4% t ng dân s . Ranh gi i Vùng I bao g m đô th Th D u M t, đô th Thu n An, Dĩ An và khu đô th m i B n Cát, Tân Uyên. Vùng II (B c Bình Dương) là vùng phát tri n nông nghi p - nông thôn, có t ng di n tích 2 2.157,54 km , chi m 80,04% t ng di n tích; dân s kho ng 752 nghìn ngư i, chi m 37,6% t ng dân s . Tr ng tâm là phát tri n nông nghi p t p trung và công nghi p ch bi n xu t kh u s n ph m nông nghi p. Phân b không gian Vùng II g m huy n m i 1 (huyên Tân Uyên tách ra), huy n m i 2 (huy n B n Cát tách ra), huy n Phú Giáo và huy n D u Ti ng. d) L trình phát tri n đô th : Th xã Th D u M t tr thành đô th lo i III vào năm 2007; lo i II và là thành ph tr c thu c t nh vào trư c năm 2010. Đ n năm 2010, Bình Dương có 01 thành ph tr c thu c t nh (đô th lo i II) và 03 th xã, 04 huy n, 62 xã, 31 phư ng và 10 th tr n. Đ n năm 2020, Bình Dương
 8. tr thành thành ph lo i I, tr c thu c Trung ương v i 6 qu n, 4 huy n ngo i thành, 40 xã, 60 phư ng và 13 th tr n. 5. Các gi i pháp t ch c th c hi n quy ho ch a) Xây d ng chính quy n các c p v ng m nh: Đ y m nh công tác c i cách hành chính, nâng cao ch t lư ng đ i ngũ cán b , công ch c và phân đ nh rõ th m quy n gi a các cơ quan, các c p; tăng cư ng k lu t hành chính, ch ng quan liêu tham nhũng, lãng phí đi đôi v i đ m b o quy n dân ch c a nhân dân. Đây là gi i pháp quan tr ng đ nâng cao hi u qu qu n lý kinh t - xã h i c a các c p, cơ quan t o môi trư ng thu n l i thu hút các ngu n l c cho đ u tư phát tri n. b) Ngu n v n đ u tư: D ki n nhu c u v n đ u tư trong giai đo n 2006 - 2010 kho ng 34.955 t đ ng, giai đo n 2011 - 2015 kho ng 70.328 t đ ng và giai đo n 2016 - 2020 kho ng 129.916 t đ ng. T ng v n đ u tư th i kỳ 2006 - 2020 kho ng 236.000 t đ ng (tính theo giá 1994). Đ đáp ng nhu c u v n đ u tư, chính sách huy đ ng v n và thu hút đ u tư ph i đư c xây d ng h p d n đ n t ng nhóm d án; đ ng th i, th c hi n t t công tác đ nh hư ng đ u tư đi đôi v i chính sách khuy n khích đ u tư. Đ y m nh phát tri n doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t ; chú tr ng thu hút đ u tư t các doanh nghi p ngoài T nh, nh t là nh ng t p đoàn kinh t l n, nh ng doanh nghi p l n. Huy đ ng t i đa ngu n v n t qu đ t đ phát tri n đô th , công nghi p - ti u th công nghi p, chú tr ng thu hút v n đ u tư nư c ngoài, phát tri n th trư ng tài chính, đ y nhanh xã h i hóa trong các lĩnh v c y t , giáo d c, văn hóa - th thao v.v. c) Ph i h p, liên k t phát tri n gi a t nh Bình Dương v i thành ph H Chí Minh và các t nh trong vùng kinh t tr ng đi m phía Nam: Đ phát tri n có hi u qu , cân đ i và b n v ng, Bình Dương c n ph i h p ch t ch v i thành ph H Chí Minh và các t nh, thành ph trong vùng kinh t tr ng đi m phía Nam v vi c th c hi n các chương trình, cơ ch , chính sách thu hút v n đ u tư nư c ngoài, phát tri n công nghi p, các khu công nghi p, du l ch sinh thái mi t vư n sông nư c ven sông Sài Gòn, cung c p và trao đ i thông tin, phát tri n giao thông và d ch v v n t i, nâng cao kh năng khai thác các ngành d ch v tài chính - ngân hàng, đào t o - nghiên c u, chuy n giao công ngh và nhà cho ngư i có thu nh p v a và cao theo lo i hình nhà sinh thái t i vùng Lái Thiêu và d c sông Sài Gòn. d) Tăng cư ng nghiên c u và ng d ng các thành t u khoa h c và công ngh vào s n xu t và đ i s ng. đ) Xây d ng h th ng bi n pháp thích h p đ khuy n khích và thúc đ y phát tri n kinh t ngoài qu c doanh. e) Đ y m nh công tác xúc ti n đ u tư và m r ng th trư ng tiêu th s n ph m công nghi p th trư ng trong nư c và ngoài nư c. g) Xây d ng nh ng chính sách thu hút, s d ng và đào t o, phát tri n ngu n nhân l c phù h p đáp ng nhu c u. h) T ch c th c hi n Quy ho ch: công b r ng rãi Quy ho ch sau khi đã đư c phê duy t; nghiên c u tri n khai th c hi n Quy ho ch đ ng b và toàn di n; xây d ng các k ho ch đ th c hi n Quy ho ch đ t k t qu và hi u qu cao; thư ng xuyên c p nh t đ đ ngh đi u ch nh, b sung Quy ho ch khi c n thi t.
 9. Đi u 2. Quy t đ nh phê duy t "Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Bình Dương đ n năm 2020" là cơ s cho vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n các quy ho ch chuyên ngành (quy ho ch xây d ng, quy ho ch, k ho ch s d ng đ t và các quy ho ch chuyên ngành khác), các d án đ u tư trên đ a bàn t nh Bình Dương. Đi u 3. Giao y ban nhân dân t nh Bình Dương căn c nh ng m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh đư c nêu trong Quy ho ch này, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch đ o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy đ nh các n i dung sau: - Báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng chi n lư c. - Đi u ch nh các quy ho ch phát tri n h th ng đô th và các đi m dân cư, quy ho ch xây d ng, quy ho ch, k ho ch s d ng đ t, quy ho ch phát tri n các ngành, các lĩnh v c đ b o đ m s phát tri n t ng th , đ ng b . - Nghiên c u xây d ng, ban hành ho c trình cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh trong t ng giai đo n nh m thu hút, huy đ ng các ngu n l c đ th c hi n Quy ho ch. Đi u 4. Giao các B , ngành liên quan h tr y ban nhân dân t nh Bình Dương nghiên c u l p các quy ho ch nói trên; nghiên c u xây d ng và trình cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong t ng giai đo n, nh m huy đ ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút đ u tư đ b o đ m th c hi n t t nh ng m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh đư c phê duy t trong Quy ho ch. Đ y nhanh vi c đ u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng và quan tr ng đ i v i s phát tri n c a T nh đã đư c quy t đ nh đ u tư. Nghiên c u xem xét đi u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch đ u tư các công trình, d án liên quan đư c d ki n đ u tư nêu trong Báo cáo quy ho ch. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Dương, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BCĐTW v phòng, ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND t nh Bình Dương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, ĐP (5b).
 10. Ph l c DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U Đ U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 81/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph ) __________ CÁC D ÁN H T NG KINH T CÔNG TRÌNH C P NƯ C 1 H th ng thoát nư c Dĩ An 2 D án khu liên h p x lý rác th i Nam Bình Dương 3 C p nư c và v sinh đô th Nam Th D u M t kho n vay 1880VIE(SF) (Trong đó: 3.000 tri u v n ODA) 4 H th ng thoát nư c th xã Th D u M t (giai đo n 2) 5 N o vét Bưng Bi p su i Cát 6 N o vét Su i Gi a - th xã Th D u M t 7 Thoát nư c Chòm Sao Su i Đ n 8 H th ng đê bao Chánh Nghĩa Phú Th 9 Khu chung cư phư ng Phú Hòa 10 Nâng c p toàn di n h th ng c p nư c th xã 11 Thoát nư c và x lý nư c th i c m đô th Nam Bình Dương. 12 Nhà máy nư c Tân Hi p 13 N o vét su i ch Tân Phư c Khánh NÔNG NGHI P 14 Chương trình d án l n (5 tri u ha r ng) - D án tr ng r ng c a Ban Qu n lý d án núi C u - D u Ti ng - D án tr ng r ng c a Lâm trư ng Phú Bình 15 N i đ ng An Sơn Lái Thiêu GIAO THÔNG 16 Nâng c p ĐT 744 Su i Gi a đi C u Cát (Km32+000 đ n C u Cát) 17 C u qua Cù Lao Th nh H i 18 Xây d ng c u Th Biên 19 Xây d ng c u An Linh - An Long 20 Đư ng Nguy n Th Minh Khai 21 C u qua Cù lao B ch Đ ng 22 Đư ng cao t c M Phư c - Tân V n 23 Đư ng ĐT 744 (đo n t c u Ông C đ n km 32+000) 24 Đư ng Nguy n Chí Thanh (ngã 3 Su i gi a đ n c u Ông C )
 11. 25 Đư ng B ch Đ ng th xã n i dài 26 Đư ng Thư ng Tân - Tân Hưng - Hưng Hòa 27 Xây d ng đư ng Châu Văn Ti p (c u Lái Thiêu - b sông Sài Gòn) 28 Xây d ng m i đư ng giáp ĐT 745 đ i l Bình Dương 29 Đư ng Châu Văn Ti p (c u Tân Phú - c u Lái Thiêu) 30 Đư ng Gia Long (c u Tân Phú - c u Lái Thiêu) 31 Đư ng Hoàng Hoa Thám 2, th xã Th D u M t 32 Xây d ng m i c u Phú Long 33 Xây d ng c u bê tông An Linh - An Long 34 Xây m i tuy n t Qu c l 13 Th i Hòa - An Tây 35 Nâng c p ĐT747b đo n Mi u C ng Cù - H i Nghĩa dài 14,037 km H T NG VĂN HÓA - XÃ H I CÔNG TRÌNH Y T 36 Trư ng Cao đ ng y t Bình Dương 37 Đ u tư t ng th B nh vi n đa khoa giai đo n 2003 - 2005 38 Thi t b B nh vi n đa khoa t nh 39 B nh vi n đi u dư ng ph c h i ch c năng 40 B nh vi n chuyên khoa Nhi 41 B nh vi n chuyên khoa Lao 42 B nh vi n Tâm th n GIÁO D C 43 Trư ng THPT Hùng Vương (Giai đo n IV) 44 Trư ng THPT chuyên t nh Bình Dương 45 Trư ng năng khi u Th d c - Th thao 46 Tăng cư ng Trang thi t b tin h c trong nhà trư ng 47 Đ i h c Bình Dương 48 Trư ng Trung h c k thu t Bình Dương 49 Trư ng Đào t o k thu t Bình Dương CÔNG TRÌNH VĂN HÓA 50 C ng chào t nh Bình Dương 51 Di tích r ng Ki n An 52 Nhà thi đ u đa năng Sân v n đ ng t nh 53 Trung tâm Văn hóa th d c th thao Dĩ An 54 Khu trung tâm qu n th tư ng đài thu c di tích l ch s đ a đ o Tam Giác S t (giai đo n 2) 55 Nâng c p nghĩa trang li t sĩ t nh 56 Trung tâm Văn hóa th d c th thao D u Ti ng (đ n bù) 57 Khu liên h p th d c th thao 58 H bơi thi đ u S Th d c th thao 59 Xe truy n hình lưu đ ng
 12. 60 Trang thi t b s n xu t chương trình k thu t s 61 Đ u tư phát tri n Đài Phát thanh truy n hình 2006 - 2010 62 Trư ng quay nhà Bá âm FM CHƯƠNG TRÌNH NG D NG CÔNG NGH VÀO QU N LÝ 63 ng d ng công ngh thông tin qu n lý giáo d c đào t o 64 Trang thi t b h th ng vô tuy n Trunking Công an t nh QU N LÝ NHÀ NƯ C - AN NINH QU C PHÒNG KH I QU N LÝ NHÀ NƯ C 65 Nhà khách T nh y 66 M r ng tr s S Tài nguyên và Môi trư ng 67 Trung tâm lưu tr t nh Tr s làm vi c Kh i Đ ng - Kh i Nhà nư c - 68 Kh i Đoàn th huy n Dĩ An 69 Tr s H i đ ng nhân dân - y ban nhân dân huy n Tân Uyên 70 C i t o, nâng c p và m r ng Tr s y ban nhân dân huy n Thu n An KH I AN NINH - QU C PHÒNG 71 H th ng theo dõi m ng lư i giao thông ngo i ô 72 Ti u đoàn 1 B binh - B Ch huy quân s 73 B nh vi n quân dân y - B Ch huy quân s CÁC KHU - C M CÔNG NGHI P 74 1 c m công nghi p th xã Th D u M t 75 6 khu công nghi p và 2 c m công nghi p thu c huy n Dĩ An 76 3 khu công nghi p và 3 c m công nghi p thu c huy n Thu n An 77 5 khu công nghi p và 10 c m công nghi p thu c huy n Tân Uyên 78 9 khu công nghi p và 4 c m công nghi p thu c huy n B n Cát 79 1 khu công nghi p và 2 c m công nghi p thu c huy n D u Ti ng 80 1 khu công nghi p và 1 c m công nghi p thu c huy n Phú Giáo 81 6 Khu công nghi p trong Liên h p Công nghi p - d ch v - đô th Bình Dương * Ghi chú: v v trí, quy mô, di n tích đ t s d ng và t ng m c đ u tư c a các công trình, d án nêu trên s đư c tính toán, l a ch n, và xác đ nh c th trong t ng giai đo n l p và trình duy t d án đ u tư, tùy thu c vào nhu c u và kh năng cân đ i, huy đ ng v n đ u tư./.
Đồng bộ tài khoản