Quyết định 811-QĐ/TC/HCSN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định 811-QĐ/TC/HCSN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 811-QĐ/TC/HCSN của Bộ Tài chính về việc bổ sung đối tượng hưởng kinh phí 5% thu hồi nợ quá hạn khó đòi vốn vay quỹ quốc gia giải quyết việc làm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 811-QĐ/TC/HCSN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  s è  811 Q §/T C/H C S N   ë n g µ y  26 th¸ng 6 n¨ m  1998 v Ò   Ö c b æ  su n g  ® è i tî ng  vi ® îc h ë n g  kinh p h Ý   %  thu  åi n î q u¸ h ¹ n k h ã  ® ßi 5 h  v è n vay q u ü  q u è c gia gi¶i u y Õ t  Ö c lµ m  q vi B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­ C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 950  TC/HCSN   µy  ng 17/10/1996  ña  é   µi  c BT chÝnh  Ò   Öc  ©n  èi vµ  ö  ông  Òn    v vi ph ph   s d ti l∙ cho  i vay  õ Quü   èc      t  qu gia gi¶i quyÕt viÖc  µm    l theo c¸cdù    á;     ¸n nh ­C¨n  ®Ò   Þ  ña    cø  ngh c Tæng  gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng; b  n  ¬ ­ Sau    ã    Õn  èng  Êt cña  é    khic ý ki th nh   B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    vµ  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . B K ho   § t Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.­ Söa  æi  éi dung  ¹i®iÓ m   hai (+),m ôc  nhÊt  );   ® n  t  thø      thø  (­   phÇn    Òu  cña  c, §i 1  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 950  TC/HCSN   µy  ng 17/10/1996  ña  é   cB TµichÝnh  Ò   Öc  ©n  èivµ  ö  ông  Òn l∙cho    v vi ph ph   s d ti     i vay  õQuü   èc      t  qu giagi¶i quyÕt viÖc  µm    l theo c¸cdù    á        ¸n nh nh sau: "TrÝch  åi dìng  b  cho    ¬  c¸c c quan  C«ng    Ön  Óm     µ     ¬  an, Vi ki s¸t,To ¸n,c quan  Ýnh  Òn    Êp, c¸c ®oµn  Ó  µ  chøc  Çn  óng  ã  ch quy c¸c c     th v tæ  qu ch c tham  giathu håinîqu¸ h¹n khã  ßi.Sè  Òn chibåidìng cho    ¬             ®   ti         c¸cc quan  ãitrªn® ­ n    îctÝnh        5% trªntæng  è  Òn thùc thu nîgèc". s ti        §i Ò u 2.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý.Kho  ¹c Nhµ   íc Trung  ng  µ    ¬  k  b  n  ¬ v c¸c c quan  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸ch  nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản