Quyết định 82/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định 82/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 82/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Điều 10 và Điều 11, Điều lệ Quỹ hỗ trợ đầu tư Quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 82/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 82/1998/Q§-TTg ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 1998 VÒ viÖc söa ®æi §iÒu 10 vµ §iÒu 11, §iÒu lÖ Quü hç trî ®Çu t quèc gia Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 462/TTg ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 1996 cña Thñ tíng ChÝnh phñ Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chñ ®Çu t trong viÖc vay vèn tõ Quü hç trî ®Çu t quèc gia, gi¶m bít c¸c thñ tôc hµnh chÝnh kh«ng cÇn thiÕt vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n lý Quü hç trî ®Çu t quèc gia, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi §iÒu 10 vµ §iÒu 11 §iÒu lÖ Quü hç trî ®Çu t quèc gia ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 462/TTg ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 1996 cña Thñ tíng ChÝnh phñ nh sau : 1. §iÒu 10 ®îc söa ®æi nh sau: "§iÒu 10. C¸c dù ¸n ®Çu t ®îc xem xÐt cho vay vèn tõ Quü hç trî ®Çu t quèc gia ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn : 1- §îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; 2- Dù ¸n ®Çu t thuéc c¸c ngµnh, nghÒ, lÜnh vùc vµ c¸c vïng ® îc u ®·i theo danh môc A, B, C cña NghÞ ®Þnh sè 07/1998/N§-CP ngµy 15 th¸ng 1 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ (kh«ng cÇn ph¶i cã giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t), chñ dù ¸n ph¶i cã ph¬ng ¸n vay, tr¶ nî ®îc c¬ quan quyÕt ®Þnh ®Çu t x¸c nhËn; 3- Cã kh¶ n¨ng thu håi vèn trùc tiÕp; 4- §îc lÊy tµi s¶n h×nh thµnh b»ng vèn vay ®Ó b¶o ®¶m nî vay. Trong thêi gian cha tr¶ hÕt nî, chñ dù ¸n kh«ng ®îc chuyÓn nhîng, mua b¸n hoÆc thÕ chÊp c¸c tµi s¶n h×nh thµnh tõ nguån vèn vay Quü hç trî ®Çu t quèc gia". 2. §iÒu 11 ®îc söa ®æi nh sau : "§iÒu 11. Møc vèn cho vay tõ Quü hç trî ®Çu t quèc gia ®Ó thùc hiÖn mét dù ¸n ®Çu t tèi ®a kh«ng qu¸ 70% tæng møc vèn ®Çu t ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, trêng hîp qu¸ møc quy ®Þnh ph¶i ®îc Chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n lý Quü xem xÐt quyÕt ®Þnh".
  2. 2 § iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 3. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ tÞch Héi ®ång Qu¶n lý vµ Tæng Gi¸m ®èc Quü hç trî ®Çu t quèc gia cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản