Quyết định 82/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định 82/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu và danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 82/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 82/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 24 tháng 5 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 82/2001/Q -TTG NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2001 V VI C PHÊ DUY T PHƯƠNG HƯ NG, M C TIÊU, NHI M V KHOA H C VÀ CÔNG NGH CH Y U VÀ DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA H C VÀ CÔNG NGH TR NG I M C P NHÀ NƯ C GIAI O N 5 NĂM 2001 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t khoa h c và công ngh ngày 9 tháng 6 năm 2000; Xét ngh c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t i t trình s 1144/TTr-BKHCNMT ngày 27 tháng 4 năm 2001, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t phương hư ng, m c tiêu, nhi m v khoa h c và công ngh ch y u và danh m c các chương trình khoa h c và công ngh tr ng i m c p Nhà nư c giai o n 5 năm 2001 - 2005 kèm theo Quy t nh này. i u 2. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch u trách nhi m : 1. Hư ng d n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và huy ng l c lư ng cán b khoa h c và công ngh trong c nư c th c hi n các nhi m v ch y u nói i u 1 c a Quy t nh này, theo quy nh c a Lu t khoa h c và công ngh ; 2. Xác nh và phê duy t m c tiêu, n i dung c th c a các chương trình khoa h c và công ngh tr ng i m c p Nhà nư c; hư ng d n tri n khai th c hi n các chương trình này. 3. Thư ng xuyên ôn c, ki m tra, giám sát và nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph ti n và hi u qu th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh và các chương trình khoa h c và công ngh tr ng i m c p Nhà nư c. i u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m xác nh và b trí các nhi m v khoa h c và công ngh nói trên vào k ho ch 5 năm và hàng năm c a B , ngành, a phương và t ch c th c hi n theo hư ng d n c a B Khoa h c, Công ngh và Môi
  2. trư ng; ch u trách nhi m v k t qu và hi u qu c a vi c s d ng kinh phí cho các nhi m v khoa h c và công ngh ư c tri n khai B , ngành và a phương. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) PHƯƠNG HƯ NG, M C TIÊU, NHI M V KHOA H C VÀ CÔNG NGH CH Y U VÀ DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA H C VÀ CÔNG NGH TR NG I M C P NHÀ NƯ C GIAI O N 5 NĂM 2001 - 2005 (Kèm theo Quy t nh s 82/2001/Q -TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ) I. PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N KHOA H C VÀ CÔNG NGH 1. Ny m nh nghiên c u khoa h c xã h i và nhân văn ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c và ti n trình h i nh p kinh t qu c t trên cơ s v n d ng sáng t o và phát tri n ch nghĩa Mác - Lênin, tư tư ng H Chí Minh; xây d ng, phát tri n và t ng bư c hoàn thi n h th ng lý lu n v con ư ng i lên ch nghĩa xã h i c a Vi t Nam. 2. Ny m nh nghiên c u cơ b n trong các lĩnh v c khoa h c t nhiên, chú tr ng các nghiên c u cơ b n có nh hư ng g n v i phát tri n công ngh , ph c v nhu c u phát tri n kinh t - xã h i. Nghiên c u có h th ng các i u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên và b o v môi trư ng; nghiên c u d báo phòng tránh thiên tai; i u tra nghiên c u bi n theo hư ng ph c v phát tri n m nh kinh t bi n. 3. Thúc Ny vi c i m i công ngh c a các ngành kinh t theo hư ng hi n i hoá t ng khâu, t ng ngành b ng vi c ch ng ti p thu, ng d ng, làm ch , và phát tri n công ngh nh p, g n v i công tác nghiên c u khoa h c và phát tri n các công ngh tiên ti n, hi n i trong nư c nh m nhanh chóng nâng cao ch t lư ng s n phNm, s c c nh tranh c a hàng hoá và hi u qu c a n n kinh t . 4. Tri n khai r ng rãi vi c ng d ng ti n b k thu t và chuy n giao công ngh thích h p vào khu v c nông thôn và mi n núi, c bi t chú tr ng vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn, vùng ng bào dân t c hình thành m t s ngành ngh và ưa vào s n xu t các s n phNm m i d a trên l i th c thù c a Vi t Nam, t o thêm vi c làm, tăng thu nh p và nâng cao m c s ng cho ngư i lao ng. 5. T p trung xây d ng ti m l c khoa h c và công ngh theo hư ng hi n i hoá cơ s h t ng khoa h c và công ngh , chú tr ng phát tri n ngu n nhân l c khoa h c và công
  3. ngh có trình cao. M r ng xã h i hóa ho t ng nghiên c u khoa h c và công ngh . 6. Ny m nh nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ph c v qu c phòng và an ninh. II. M C TIÊU PHÁT TRI N KHOA H C VÀ CÔNG NGH 1. Ph n u t t i trình c a các nư c trong khu v c và qu c t m t s lĩnh v c khoa h c và công ngh mà Vi t Nam có th m nh. Nâng cao áng k t tr ng óng góp c a khoa h c và công ngh vào vi c th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i. 2. i m i v căn b n cơ ch qu n lý khoa h c và công ngh . T o ra m t bư c phát tri n m i, có hi u qu trong nghiên c u và ng d ng r ng rãi các thành t u khoa h c và công ngh , gi i quy t k p th i nh ng v n b c xúc c a s n xu t và i s ng. 3. Cung c p lu n c khoa h c cho vi c ho ch nh ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c trong phát tri n kinh t - xã h i. 4. Tư v n, h tr c l c cho các ngành, các c p, các a phương và doanh nghi p tham gia h i nh p kinh t qu c t , xu t ư c các gi i pháp t o ư c t phá trong phát tri n s n xu t và s n phNm ch y u m t s ngành công nghi p quan tr ng. 5. Hình thành th trư ng khoa h c và công ngh , tri n khai các ho t ng tư v n, d ch v khoa h c và công ngh , chuy n giao công ngh theo các quy nh c a Lu t khoa h c và công ngh , trong ó t p trung i m i công ngh , nâng cao năng l c khoa h c và công ngh cho m t s ngành kinh t - k thu t tr ng i m, b o m tương ương v i trình khu v c vào năm 2005. 6. Xây d ng và ưa vào ho t ng s m các khu công ngh cao Hoà L c, thành ph H Chí Minh và các phòng thí nghi m tr ng i m ã ư c phê duy t, t trình khu v c và qu c t . 7. M r ng vi c ào t o cán b khoa h c và công ngh có trình cao t i các cơ s nư c ngoài, c bi t là các nư c có trình khoa h c và công ngh tiên ti n. Chú ý ào t o cán b khoa h c và công ngh cho các lĩnh v c khoa h c và công ngh ưu tiên. 8. Hoàn thi n m ng lư i thông tin khoa h c và công ngh qu c gia và k t n i v i h th ng thông tin khoa h c và công ngh th gi i. III. CÁC NHI M V KHOA H C VÀ CÔNG NGH CH Y U 1. Khoa h c xã h i và nhân văn - Nghiên c u v n d ng sáng t o ch nghĩa Mác - Lênin và tư tư ng H Chí Minh trong giai o n phát tri n m i c a Vi t Nam nh m xác nh rõ con ư ng, bư c i và các gi i pháp chính tr , kinh t , pháp lý th c hi n công nghi p hoá, hi n i hoá t
  4. nư c; xây d ng Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa, c a dân, do dân, vì dân, xã h i công b ng, dân ch , văn minh, ti n lên ch nghĩa xã h i. T ng k t th c ti n quá trình i m i c a t nư c, rút ra bài h c kinh nghi m cho quá trình xây d ng m t Nhà nư c pháp quy n do ng lãnh o. - D báo xu hư ng phát tri n c a th gi i trong nh ng năm u c a th k 21; nh ng v n kinh t , chính tr , xã h i c a toàn c u hoá; nh ng v n lý lu n và th c ti n c a vi c xác nh ư ng l i chi n lư c c a Vi t Nam v các lĩnh v c kinh t , chính tr , văn hoá, xã h i, an ninh, qu c phòng trong quá trình h i nh p kinh t qu c t và khu v c. - Nghiên c u xác nh b n ch t và mô hình c a n n kinh t th trư ng theo nh hư ng xã h i ch nghĩa, các bi n pháp ng b trong t ch c qu n lý, các gi i pháp t o ng l c và nâng cao năng l c c nh tranh c a n n kinh t Vi t Nam. - Nghiên c u toàn di n các v n v văn hoá, dân t c, tôn giáo. T p trung t ng k t và phát tri n các giá tr văn hoá dân t c; nghiên c u chính sách và các bi n pháp b o v và phát huy h th ng các giá tr văn hoá. - Nghiên c u phát tri n khoa h c giáo d c, xác nh các m c tiêu chi n lư c và bi n pháp phát tri n toàn di n con ngư i Vi t Nam trong 20 năm u c a th k 21. - Nghiên c u, biên so n m t s công trình khoa h c l n c a qu c gia như b Thông s Vi t Nam; b L ch s văn hoá Vi t Nam; t ng t p văn h c Vi t Nam 10 th k ; t i n bách khoa. 2. Khoa h c t nhiên - Nghiên c u, ánh giá các ngu n tài nguyên ph c v quy ho ch, khai thác, b o v và s d ng h p lý t ng lo i tài nguyên t ng khu v c. - Nghiên c u nâng cao kh năng d báo khí tư ng, th y văn, d báo thiên tai m t cách có h th ng. - i u tra cơ b n, t ng h p cơ s d li u có h th ng v các vùng bi n c a nư c ta ph c v cho vi c ánh giá các ti m năng bi n; l p quy ho ch, xây d ng các phương án khai thác và phát tri n kinh t bi n g n v i b o v ch quy n, l i ích qu c gia. - Nghiên c u, ti p thu và ng d ng có hi u qu nh ng thành t u khoa h c m i trên th gi i t o cơ s cho vi c nh hư ng, làm ch và sáng t o công ngh m i, phát tri n các lĩnh v c công ngh cao và góp ph n t o ra nh ng tri th c khoa h c m i. 3. Khoa h c công ngh a) Công ngh thông tin và truy n thông - Nghiên c u ti p thu các công ngh tiên ti n phát tri n cơ s h t ng vi n thông, tin h c áp ng nhu c u phát tri n c a các ngành kinh t - xã h i, an ninh và qu c phòng, nâng cao năng l c khoa h c và công ngh qu c gia trong lĩnh v c này.
  5. - Nghiên c u công ngh và thi t k , ch t o các s n phNm i n t có ch t lư ng cao dùng trong vi n thông, i u khi n công nghi p, y t , nghiên c u khoa h c, các khí tài c bi t, các thi t b x lý thông tin và các thi t b ngo i vi. - Nghiên c u phát tri n công nghi p ph n m m áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu. - Nghiên c u tri n khai th nghi m các công ngh tiên ti n và áp d ng trong i u ki n Vi t Nam i v i thu phát thanh và thu phát hình k thu t s , internet th h 2, thông tin di ng th h 3, thương m i i n t , phóng v tinh vi n thông VINASAT. b) Công ngh sinh h c - Nghiên c u ng d ng công ngh gien, công ngh t bào, công ngh phôi trong ch n t o gi ng cây tr ng, v t nuôi (k c thu s n); ti p thu các k thu t sinh h c tiên ti n c a th gi i. - Nghiên c u ng d ng công ngh sinh h c trong s n xu t các lo i phân bón sinh h c, các ch phNm b o v cây tr ng, v t nuôi và x lý ô nhi m môi trư ng. - Nghiên c u ng d ng công ngh vi sinh, công ngh enzym ph c v phát tri n k thu t b o qu n ch bi n s n phNm nông, lâm, th y s n, tăng kh năng c nh tranh trên th trư ng trong nư c và xu t khNu. - Nghiên c u ng d ng và phát tri n công ngh gien trong chNn oán và i u tr b nh; i m i công ngh s n xu t vacxin, kháng sinh, b d ng c chNn oán (KIT) và ch phNm y sinh h c cho ngư i; công ngh gien trong giám nh pháp y. c) Công ngh v t li u m i - Nghiên c u ch t o các v t li u cao c p t ngu n tài nguyên s n có Vi t Nam. - Nghiên c u ng d ng các công ngh ch t o và gia công gang, thép c bi t và h p kim nhôm. - Hoàn thi n công ngh s n xu t m t s s n phNm g m, s , th y tinh cao c p. - Nghiên c u ng d ng và gia công các v t li u pôlyme cômpôzit thông thư ng, pôlyme nanô - cômpôzit, các lo i pôlyme t h p. - Nghiên c u v t li u và công ngh b o v ch ng ăn mòn. - Nghiên c u v t li u quang i n t và quang t , v t li u bi n i năng lư ng, v t li u t tính cao c p, v t li u c u trúc nanô, v t li u có tính năng c bi t ph c v an ninh qu c phòng. d) Công ngh t ng hoá - Nghiên c u ng d ng công ngh h th ng tr giúp i u khi n và thi t k (SCADA) chuyên sâu và di n r ng.
  6. - Nghiên c u thi t k ch t o các b ph n và h th ng i u khi n s b ng máy tính (CNC). - Thi t k ch t o các thi t b , h th ng o lư ng và x lý thông tin t ng. - Thi t k ch t o các rôb t. - Nghiên c u thi t k ch t o m t s linh ki n và c u ki n t ng hoá thay cho nh p ngo i: các máy tính công nghi p chuyên d ng (IPC), các b i u khi n l p trình (PLC) công nghi p, các h ph i ghép, các th chuyên d ng, các c m i u khi n theo th i gian th c (RTU), các ph n t th y khí. ) Công ngh ch t o máy - Nghiên c u n m v ng và làm ch các công ngh cơ b n tiên ti n trong ch t o máy. - Nghiên c u ng d ng các thành qu c a các công ngh cao trong ch t o máy. - Nghiên c u thi t k ch t o các máy móc, thi t b , ph tùng thay th . - Nghiên c u các v n v khoa h c và công ngh v chNn oán tình tr ng k thu t c a máy móc, thi t b và h th ng. e) Lĩnh v c năng lư ng - Nghiên c u ng d ng công ngh m i, thích nghi và làm ch công ngh nh p trong thăm dò, ánh giá tr năng, ti m năng, trong khai thác, sàng tuy n, t n thu than v a m ng và khí m , ch bi n than. Nghiên c u áp d ng các gi i pháp công ngh kh c ph c ô nhi m môi trư ng trong khai thác, v n chuy n than. - Nghiên c u ng d ng các gi i pháp khoa h c và công ngh b o m v n hành t i ưu, h p lý h th ng i n, ti t ki m i n năng. - Nghiên c u ng d ng các gi i pháp công ngh và v t li u m i s d ng các d ng năng lư ng m i. ChuNn b lu n c khoa h c, các i u ki n k thu t và pháp lý phát tri n i n h t nhân. - Nghiên c u h n ch nh hư ng x u c a các công trình th y i n n môi trư ng. - Nghiên c u nh hư ng c a b c x i n t trư ng m nh n môi sinh. - Nghiên c u tìm ki m, thăm dò, khai thác d u khí các vùng nư c sâu; nghiên c u nâng cao h s thu h i các m d u khí ang khai thác, nghiên c u phát tri n các m d u khí t i h n (m nh ); nghiên c u kh năng s d ng các ngu n khí có hàm lư ng CO2 cao; nghiên c u chuy n i ngu n năng lư ng t d u sang khí. g) Lĩnh v c xây d ng và giao thông - Nghiên c u ng d ng, ti p thu và làm ch các công ngh nh p, k t h p v i c i ti n và hi n i hoá công ngh xây d ng cơ s h t ng truy n th ng.
  7. - Làm ch công ngh xây d ng các công trình bi n, công trình thu i n, công trình ng m d ng ph c t p, k c d ng tuy n gi i quy t giao thông ô th : tàu i n ng m, h côlêctơ, h m vư t sông. - Nghiên c u ng d ng công ngh v n t i tiên ti n, c bi t là v n t i a phương th c, áp d ng công ngh thông tin, t ng hoá trong qu n lý, i u hành, khai thác v n t i và trong m t s công o n s n xu t v t li u xây d ng. - Nghiên c u ng d ng công ngh m i trong s n xu t v t li u có tính năng c bi t ph c v xây d ng các công trình cơ s h t ng. - Nghiên c u ng d ng công ngh m i trong thi t k , thi công các công trình cơ s h t ng như c u, ư ng, sân bay, b n c ng và công ngh s n xu t các phương ti n, công trình giao thông. - Hoàn thi n h th ng quy chuNn, tiêu chuNn ch ng qu n lý cơ s h t ng, qu n lý quy ho ch và phát tri n ki n trúc t i các ô th , ki m soát ch t lư ng, giá thành hàng hoá và d ch v xây d ng, m b o c nh tranh qu c t . h) Lĩnh v c nông - lâm - ngư nghi p - Ph n u ưa óng góp c a khoa h c và công ngh vào giá tr gia tăng c a s n xu t nông - lâm - ngư nghi p t 30 - 40%. - T p trung nghiên c u ch n, t o gi ng cây tr ng, v t nuôi (chú tr ng gi ng c thù b n a và ưu th lai) có năng su t, ch t lư ng cao phù h p v i các vùng sinh thái ph c v cho m c tiêu an ninh lương th c, th c phNm và xu t khNu. - Nghiên c u ng d ng và phát tri n các công ngh tiên ti n trong canh tác nông lâm nghi p, th y l i, nuôi tr ng th y h i s n, nh m phát huy t i a ti m năng gi ng, phát tri n b n v ng, b o v môi trư ng, s d ng h p lý tài nguyên nư c. - Nghiên c u, thi t k , ch t o các lo i máy móc, thi t b và công ngh trong cơ gi i hóa, b o qu n và ch bi n trong s n xu t nông lâm ngư nghi p. - Nghiên c u ng d ng và chuy n giao công ngh nh m góp ph n thúc Ny quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa nông nghi p và nông thôn. i) B o v và chăm sóc s c kh e c ng ng - Nghiên c u nâng cao ch t lư ng s n xu t vacxin, ch phNm sinh h c, các trang thi t b y t và khai thác có hi u qu ngu n dư c li u trong nư c s n xu t thu c, s c c nh tranh trong cơ ch th trư ng. - Nghiên c u ng d ng k thu t hi n i và công ngh thích h p v i t ng tuy n ph c v a s c ng ng trong c p c u, chNn oán, i u tr và y h c d phòng nh m gi m t l ch t trong 24 gi u, kh ng ch và ngăn ch n các b nh d ch nguy hi m.
  8. - Ti p thu ch n l c các thành t u khoa h c và công ngh c a th gi i nh m k th a, phát huy, nâng cao và hi n i hoá n n y h c dân t c, ph n u ưa trình y h c dân t c ngang t m v i m t s nư c phát tri n trong khu v c. - Nghiên c u kh c ph c nh hư ng c a các hoá ch t c h i dùng trong công nghi p và nông nghi p, các ch t c hoá h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam. - Nghiên c u các bi n pháp b o m ch t lư ng an toàn v sinh th c phNm. - Nghiên c u, i m i và hoàn thi n h th ng chính sách, pháp lu t v y t th c hi n xã h i hoá y t nh m b o m công b ng xã h i trong chăm sóc s c kho nhân dân. IV. DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA H C VÀ CÔNG NGH TR NG I M C P NHÀ NƯ C A. LĨNH V C KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂN, G M 8 CHƯƠNG TRÌNH: 1. Kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. 2. Công nghi p hoá, hi n i hoá theo nh hư ng xã h i ch nghĩa - con ư ng và bư c i. 3. Xây d ng ng trong i u ki n m i. 4. Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa, c a dân, do dân, vì dân. 5. Phát tri n văn hoá, con ngư i và ngu n nhân l c trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá. 6. D báo v chi n tranh ki u m i c a ch, xu t các ch trương, gi i pháp i phó. 7. Âm mưu, ý chi n lư c và ho t ng xâm ph m an ninh qu c gia c a các th l c thù ch trong th i gian t i - i sách c a ta. 8. Nh ng c i m ch y u, nh ng xu th l n c a th gi i và khu v c trong hai th p niên u th k 21 - Ti n cách m ng th gi i. M c tiêu, n i dung và nhi m v ch y u c a các chương trình khoa h c xã h i và nhân văn do H i ng lý lu n Trung ương xác nh và trình B Chính tr quy t nh. B. LĨNH V C KHOA H C T NHIÊN, G M 1 CHƯƠNG TRÌNH : Nghiên c u cơ b n trong các lĩnh v c khoa h c t nhiên. C. LĨNH V C KHOA H C CÔNG NGH , G M 10 CHƯƠNG TRÌNH: 1. Nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh thông tin và truy n thông.
  9. 2. Nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh v t li u m i. 3. Nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh t ng hoá. 4. Nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh sinh h c. 5. Nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ch t o máy. 6. ng d ng công ngh tiên ti n trong s n xu t các s n phNm xu t khNu và s n phNm ch l c. 7. Khoa h c và công ngh ph c v công nghi p hóa và hi n i hóa nông nghi p và nông thôn. 8. B o v môi trư ng và phòng tránh thiên tai. 9. i u tra cơ b n và nghiên c u ng d ng công ngh bi n. 10. Khoa h c và công ngh ph c v chăm sóc và b o v s c kho c ng ng. Ngoài các chương trình khoa h c và công ngh tr ng i m c p Nhà nư c nói trên, các tài c l p c p Nhà nư c (n u có) do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n và ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành t ch c th c hi n.
Đồng bộ tài khoản