Quyết định 82/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định 82/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 82/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát triển giá trị khu di tích lịch sử - văn hoá Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 82/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q U Y Õ T   ÞNH   § C ñ A   H ñ  T ¦í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  82/2003/Q§­T T g   T S n g µ y  29 th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò   Ö c p hª d u y Ö t Q u y  h o ¹ ch   vi t æ n g  th Ó  b¶ o  tå n, t«n  ¹o v µ   h¸t h u y  gi¸ Þ kh u     t p  tr di t Ý ch l Þ ch  ö  ­ v¨n h o¸  è   «  H o a  L ,  n h  Ninh B × n h s C® tØ   H ñ  T¦í N G  C H Ý N H  P H ñ T C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËt Di  cø    s¶n      µy  th¸ng6  v¨n ho¸ ng 29    n¨m  2001; X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  û   c U ban  ©n   ©n   nh d tØnh Ninh  ×nh  B (c«ng v¨n  è  s 38/TTr ­   µy  th¸ng 8    UB ng 06    n¨m 2002) vµ    Õn  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu     ý ki c B K ho v§ t (c«ng    è  BKH/VPT§  µy  th¸ng01  v¨n s 67  ng 03    n¨m  2003), Q U Y Õ T   Þ N H: § §i Ò u    duyÖt  1. Phª  "Quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th b¶o  ån,t«n t¹ovµ      t       ph¸thuy gi¸trÞ khu    Ých  Þch sö        è   «     dit l   ­ v¨n ho¸ C ® Hoa  ,tØnh  L  Ninh  ×nh"  íi ÷ng  B v  nh néidung  ñ  Õu    ch y sau: 1.M ôc    tiªu: a) X¸c  nh    cø  ã  Ýnh  ®Þ c¸c c¨n  c t ph¸p  ýtrong viÖc  l    qu¶n  ý,b¶o  ån  µ  l  tv ph¸thuy      ÞquÇn  Ó    Ých  Þch sö        è   «    c¸cgi¸tr   th dit l   ­ v¨n ho¸ C ® Hoa    L theo  Ët Lu   Di  s¶n   v¨n ho¸. b) B¶o  Ö,    Ön,lµm    v ph¸thi   s¸ng  á vµ  t   phong  ó  ph thªm      Þ v¨n ho¸ c¸c gi¸tr       vËt thÓ  µ    Ët thÓ  ña    v phiv   c khu    Ých,t¹otiÒn ®Ò       Þ  dit      ®Ó ®Ò ngh c«ng  Ën  nh Cè   «  ® Hoa   lµdis¶n      Õ  í . L      v¨n ho¸ th gi i c)Lµ m     cø cho viÖc lËp    quy ho¹ch    tiÕt,c¸c  ù ¸n,c¸c    c¨n          c¸c     chi     d         ch¬ng  tr×nh       b¶o  tån,t«n  ¹ovµ        t   ph¸thuy  îp  ývµ  ã  Öu  h l   c hi qu¶    Þ cña  gi¸tr   khu    Ých,lµm  ¬  ë  Õn hµnh  Ëp,thÈm  nh, phª duyÖt    ù    µ  Ëp  dit   c s ti   l  ®Þ    c¸cd ¸n v l kÕ   ¹ch thùc hiÖn,kªu gäi®Ç u  ,huy  ng    ån  èn. ho         t  ®é c¸cngu v d) Phèihîp víi quy  ¹ch tæng  Ó    iÓn kinh tÕ      éicña           ho   th ph¸ttr     ­ x∙h   TØnh,  c¸cquy  ¹ch chuyªn ngµnh,quy  ¹ch ®«  Þ    a  µn    ho       ho   th trªn®Þ b TØnh, ®¶m       b¶o sù    iÓnb Òn  ÷ng  ña  ph¸ttr   v c khu  ùc.   v      2.Ph¹m      viquy  ¹ch vµ  ©n  ïng: ho   ph v Bao  å m       Þ v¨n  g c¸c gi¸tr   ho¸  Ët thÓ  µ    Ët thÓ  v  v phi v   khu    Ých  è   «   di t C® Hoa  , c¸c di tÝch  ã  ªnquan  ùctiÕp  n   L      c li   tr   ®Õ khu    Ých  îc ph©n  ïng    di t ®  v nh sau  : a) Vïng    b¶o  Ö   Æc   Ötcã  Ön  Ých  v® bi   di t 300  gå m    ha  : ­Toµn  é    b khu  ùc  µnh  éi, µnh  ¹i  v th n  th ngo ; ­ C¸c    Ých  Þch sö   Òn  ê vµ    dit l   :§ th   L¨ng  Vua §inh,Vua    n   ê C«ng    Lª,®Ò th   chóa  Êt  Ph Kim, chïa Nh Êt  ô,bia C © u   Ò n,  ïa Ng Çn,      Tr     D ch   hang  Bim, c¸c®o¹n    
  2. 2 t ng  µnh,n Òn   ê th   cung  iÖn  ® n»m   íilßng  t, nói M∙  d  ®Ê     Yªn, nói Phi V ©n,  ói     n  Cét  ê,  C s«ng  µo  S Khª,Khu    hang  ng  µng    ®é Tr An. b)  ïng  m   ã  Ön  Ých  V ®Ö c di t 1087    ha, bao  å m     éng    g :§ Am Tiªn,hang    Quµn, hang  èi,hang  ån,®éng      Mu   Lu   LiªnHoa, chïa Bµn      Long,toµn  Ó    th c¶nh  quan    hai bªn s«ng  µo  S Khª,khu  ©n        d c c¸c th«n:Yªn  ¹, Vµng  äc; c¸c di   H  Ng       tÝch  ªnquan  ùctiÕp ®∙  îcxÕp  ¹ng. li   tr    ®  h 3.§èit ng:    î   §èit ng b¶o  ån chñ  Õu  ña   î   t  y c quy  ¹ch lµ"Khu    Ých  Þch sö        ho     dit l   ­ v¨n ho¸ Cè   «   ® Hoa  "  L bao  å m     ói ®¸, hang  ng,  g c¸c n     ®é s«ng, rõng, ®Ò n,  ïa,c¸c     ch     c«ng  ×nh kiÕn  óccæ,  Ö   ng  Ët trªnnói,díi íc,v¨n ho¸,v¨n nghÖ   ©n   tr   tr   h ®é v                n d gian,lÔ  éitruyÒn  èng,nghÒ   ñ c«ng    h  th   th   truyÒn  èng. th   4.Gi¶iph¸p thùc hiÖn:        a) LËp    ù      c¸c d ¸n kh¶    ô  Ó  µ  thic th v theo  tù u  , ùc hiÖn  thø    tiªn th   theo    qui ®Þnh  Ön  µnh  Ò   hi h v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d b)  ©y   ùng  iÒu  Ö  X d ® l qu¶n  ý c¸c ho¹t®éng  l      trong khu    Ých  è   «   di t C® Hoa  . L 5.Thêigian thùc hiÖn:  õ  ®Õ n   n¨m, b ¾t  u   õn¨m           T 10  15    ®Ç t   2003. 6.Nguån  èn:   v  a) Vèn  õng©n    t  s¸ch Trung  ng  è  Ýtheo kÕ   ¹ch hµng    ¬ b tr     ho   n¨m; b)   èn  õng©n   V t   s¸ch ®Þa  ¬ng;   ph c)  èn   V huy  ng  ù  ng  ãp,®Ç u    õx∙héi; ®é s ®ã g   tt     d) C¸c  ån  èn  îp ph¸p kh¸c.   ngu v h         §i Ò u 2.  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Ninh  ×nh  ã  B c tr¸chnhiÖm   ñ  ×,   ch tr   phèi hîp  íiBé     v   V¨n  ho¸  Th«ng    µ    ¬  ­  tinv c¸c c quan  ªnquan  ùc  Ön    li   th hi c¸c nhiÖ m  ô  v: a)  Õp  ôc tr Ón khaiviÖc  Ti t   i     nghiªncøu, su  Çm  µiliÖu,khaiquËt kh¶o     t t        cæ   ®Ó     nh,      x¸c ®Þ bæ sung    cø  c¸c c¨n  khoa  äc  µm  h l s¸ng  á h¬n  Öc  Õp  t  vi x h¹ng      Ých,khoanh vïng   c¸c dit      b¶o vÖ     Ých,®¸nh    ng    Þ cña      dit   gi¸®ó gi¸tr   c¸c di  Ých  µ     t v c¸c c«ng tr×nh kh¸c cã  ªnquan  í khu    Ých.Trícm ¾t,  Çn  ã        li   t i dit    cc biÖn  ph¸p ng¨n    chÆn,  ö  ý  Þp  êic¸c ho¹t®éng    ¹m  í c¸c ditÝch  ∙  x l  k th       viph t       i ® ® îcxÕp  ¹ng  µ    h v c¶nh quan  thiªnnhiªnthuéc c¸cvïng b¶o  ån.          t b) Trªn c¬  ë      s quy  ¹ch  ho tæng  Ó  îcduyÖt,nghiªncøu  Ëp  th ®       l quy  ¹ch ho   chi tiÕtc¸c vïng      b¶o  ån,trong    Ó  Ön  â  èi  t  ®ã th hi r m quan  Ö   gi÷a    ¹t h  c¸c ho   ®éng  b¶o  ån,    t¹oditÝch  íiph¸ttr Ón kinh tÕ      éib Òn  ÷ng  nh»m   t   t«n       v    i     ­ x∙h   v   b¶o  Ö     Ých,ph¸thuy    Þ di tÝch,®ång  êib¶o  ¶m     nh    v di t     gi¸tr       th   ® æn ®Þ s¶n xuÊt,kh«ng  õng  ©ng    ng n cao  i sèng  ña  ©n  ©n. Trícm ¾t  tiªn®èi víi ®ê   c nh d    u        vïng b¶o  Ö   Æc   Öt , vïng  ®Ö m   µ      Ých  ã  ªnquan  ùc   Õp  íi v® bi       v c¸c di t c li   tr   ti v   Cè   «  ® Hoa    ∙  îcxÕp  ¹ng. L® ®   h c) C¨n  quy  ¹ch chitiÕtcña  õng  ïng nªu    cø  ho       t v  trªn, Õn hµnh  Ëp,thÈm    ti   l  ®Þnh, phª duyÖt c¸cdù    µnh  Çn         ¸n th ph theo    nh  Ön  µnh   èivíi m çi qui®Þ hi h .§        dù  thµnh  Çn  Çn u    Öc  ùa chän  ñ  u  , x¸c ®Þnh  nguån  èn  ¸n  ph c l ý vi l   ch ®Ç t      v cho  îp lý. ©n  h   Ng s¸ch nhµ  ícchñ  Õu  Ëp    n  y t trung ®Ç u      tcho  ïng b¶o  Ö   Æc   v  v® biÖt,vïng ®Ö m   µ      Ých  ã  ªnquan  ùctiÕp ®Õ n   è   «      v c¸cdit c li   tr     C ® Hoa  ;cã    L   c¸c
  3. 3 biÖn ph¸p huy  ng  ù  ng  ãp  ®é s ®ã g søc  êi,søc  ña  ña  ©n  ©n  ng   c c nh d trong  viÖc  ÷g×n,b¶o  Ö,  u    gi     v ®Ç tb¶o  ån,t«n t¹ovµ    t       ph¸thuy    Þkhu    Ých. gi¸tr   dit d)  Nghiªn cøu  µ    v ban  µnh  iÒu  Ö, quy  Õ   h ® l  ch qu¶n  ý c¸c ho¹t®éng   l      ®Ç u    ©y  ùng, c¸c ho¹t®éng  tx d      kinh tÕ      ­ v¨n ho¸      éi trªntoµn  a   µn  ­ x∙ h     ®Þ b khu    Ých  µ  dit v trongtõng vïng cô  Ó.       th   §i Ò u    3. Tr¸chnhiÖm  ña    é, ngµnh  ã  ªnquan:   c c¸cB   c li     a)  é   B V¨n ho¸    ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖm     theo  âi,gi¸m    Öc  iÓn d  s¸tvi tr   khai   ùc  hiÖn  quy  ¹ch  ¶m     th     ho ® b¶o  ng  ôc    ∙      chÞu  ®ó m tiªu® ®Ò ra;   tr¸ch   nhiÖ m   Èm   ®Þnh  Ò   th   v chuyªn  m«n   i  íic¸c dù  thµnh  Çn,    ¹ng  ®è v     ¸n  ph c¸c h m ôc  b¶o  ån,t«n t¹ovµ    t       ph¸thuy      Ých  Þch sö     c¸cdit l   ­v¨n ho¸. b)  é   B N«ng  nghiÖp  µ  v ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n, Bé     Giao th«ng  Ën    v t¶i, Tæng  ôc  lÞch cã  c Du    tr¸chnhiÖ m     theo  âi,gi¸m    Öc  iÓnkhaithùc hiÖn  d  s¸tvi tr       quy  ¹ch  ¶m   ho ® b¶o  ï hîp víiquy  ¹ch  µnh    a   µn  éc  ¹m    ph       ho ng trªn®Þ b thu ph vi khu    Ých. dit c) Bé   ©y  ùng  ã   X d c tr¸chnhiÖ m   Èm  nh    th ®Þ quy  ¹ch  ©y  ùng  Þ    ho xd th x∙ Ninh  ×nh, thÞ  Ên Thiªn T«n, thÞ  Ên Me   B   tr       tr   b¶o  ¶m   Öc  ©y  ùng  ® vi x d kh«ng  ph¸ vì c¶nh     quan  khu    Ých,kh«ng  © m   ¹m    di t   x ph c¸c khu  ùc  v b¶o  Ö     Ých, v di t   nhÊt lµtrong vïng b¶o  Ö   Æc   Öt.        v® bi d)  é   µi nguyªn  BT  M«i  êng  Þu  tr ch tr¸chnhiÖm     theo  âi,gi¸m    µ  ã  d  s¸tv c nh÷ng  Ön  bi ph¸p  Þp thêi    k    ®Ó ng¨n  chÆn   Öc    ¹m  Ët   vi viph Lu  b¶o  Ö   v m«i  ­tr êng  µ      v c¸c v¨n b¶n  ph¸p quy  díiluËt®èi víikhu    Ých          dit trong qu¸ tr×nh thùc        hiÖn quy  ¹ch,tr Ónkhaithi ho  i      c«ng    ù    µnh  Çn. c¸cd ¸n th ph §i Ò u 4.  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Ninh  ×nh, Bé   ëng    B   tr c¸c Bé, Thñ  ëng    ¬    tr c¸c c quan ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ  ã  ªnquan  thu   ph c li   chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ¨ng  ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng  b¸o.
Đồng bộ tài khoản