intTypePromotion=1

Quyết định 827/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:89

0
51
lượt xem
6
download

Quyết định 827/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 827/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán ngân sách xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 827/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  s è  827­1998/Q§­B T C   B tr n g µ y  04 th¸ng 7 n¨ m  1998 v Ò   Ö c ba n   µ n h  c h Õ  ® é   vi h k Õ  to¸n n g © n  s¸ch  x∙ B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h ë ­ C¨n  vµo  Ët  ©n   cø  Lu Ng s¸ch  µ   íc ngµy  th¸ng 3  Nh n   20    n¨m  1996  µ  v LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Ng ©n   m s® c Lu   s¸ch Nhµ   íc ngµy      n  20 th¸ng5    n¨m 1998. ­ C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    îcc«ng  è    cø  l K to¸nv Th kª ®   b theo  Önh  è    L s 06 LCT/H§NN   µy  ng 20/5/1998  ña  éi  ng  µ   íc (nay  µ Chñ   Þch  íc)vµ  c H ®å Nh n   l  t n  §iÒu  Ö  chøc  Õ   l tæ  k to¸n Nhµ   íc,§iÒu  Ö  Õ     n  l k to¸n tr ng  Ý    ë x nghiÖp  èc  qu doanh  ban  µnh  h theo NghÞ   nh  è  H§BT  µ    ®Þ s 25­ v NghÞ   nh  H§BT  µy  ®Þ 26­ ng 18/3/1989 cña  éi ®ång  é  ëng    H  B tr (nay lµCh Ýnh  ñ);    ph ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô  Òn  ¹n  µ  v quy h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé;  C¨n  NghÞ   nh   è  ­  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    ÕtviÖc  ©n  Êp  chiti   ph c qu¶n  ý,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt  l    h v quy to¸n Ng ©n     s¸ch Nhµ   íc;   n ­ C¨n  chÕ     Õ     µnh  Ýnh  ù    cø  ®é k to¸nh ch s nghiÖp  ban  µnh  h theo Quy Õt  ®Þnh  è  s 999­ TC/Q§/C§KT  µy  ng 2/11/1996 cña  é  ëng  é  µichÝnh;   B tr BT  § Ó   íng dÉn  h  c«ng    Õ       ïhîp víi Æc   iÓ m   ¹t®éng  ©n   t¸ck to¸nx∙ph       ® ® ho   Ng s¸ch ­ tµichÝnh  ña    êng, thÞ  Ên vµ  a       c x∙,ph   tr   ® c«ng   t¸cqu¶n  ýNg ©n   l  s¸ch ­    tµichÝnh   Õ       êng,thÞ  Ên ®i  µo  Ò   Õp.   ­k to¸nx∙,ph   tr   v n n Theo    Þ   ña  ô   ëng  ô   Õ     Õ   ®Ò ngh c V tr V Ch ®é k to¸n,Vô   ëng  ô   ©n     tr V Ng s¸ch Nhµ   íc.   n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  Ö   èng  Õ     Õ   ®Þ n "H th ch ®é k to¸nng©n    s¸ch x∙"gå m:    ­Nh÷ng    quy  nh  ®Þ chung  Ò   Õ     Õ     ©n  v ch ®é k to¸nng s¸ch x∙   ­H Ö   èng    th chøng  õkÕ     µ    Ých    É u   t   to¸nv gi¶ith c¸cm chøng  õkÕ   t   to¸n ­  Ö   èng  µikho¶n  Õ   H th t  k to¸n,gi¶ithÝch  éi dung, kÕt  Êu  µ  ¬ng     n    c v ph ph¸p ghichÐp    µikho¶n  Õ      c¸ct   k to¸n. ­H Ö   èng    Õ     µ    Ých    É u     Õ     th sæ k to¸nv gi¶ith c¸cm sæ k to¸n ­ H Ö   èng  c¸o kÕ     th b¸o    to¸n,quyÕt    µ    Ých,híng dÉn    to¸nv gi¶ith     c¸ch lËp    b¸o c¸o kÕ       to¸n,   Õt to¸nng©n  quy     s¸ch.
 2. 2 §i Ò u  .Ch Õ     Õ     ©n  2  ®é k to¸nng s¸ch x∙¸p  ông     d cho  Êtc¶      ­ t   c¸c x∙,ph êng  Þ  Ên  äichung  µ x∙)thuéc    Ën, huyÖn,  Þ    ña    th tr (g   l    c¸c qu   th x∙ c c¸c tØnh,  thµnh  è  ph trong c¶  íc.  n §i Ò u 3. H Ö   èng  Õ     Õ     ©n  th ch ®é k to¸n ng s¸ch    dông  õ  µy  x∙ ¸p  t ng 01/10/1998  µ  v thay  Õ  Õ     Õ   th ch ®é k to¸n ng©n    s¸ch    x∙ theo  ¬ng  ph ph¸p    ghi "®¬n" ban  µnh    h theo  Quy Õt  nh  è  TC/Q§/TDT  µy  ®Þ s 13­ ng 06/10/1972,c«ng    v¨n sè  TC/NSNN   µy    35  ng 13/5/1990  quy  nh  ¹m  êikÕ     ©n  ®Þ t th   to¸nng s¸ch x∙    theo  ¬ng  ph ph¸p    Ðp",Th«ng   sè  TC/NSNN   µy  ghi "k   t 35  ng 21/6/1997  íng h  dÉn  Ò   Öc  v vi ph¸thµnh, qu¶n  ý,sö  ông      l  d chøng  õ thu  Òn  ng  ãp  ña  t  ti ®ã gc d©n   ña  é   µi  Ýnh.  ÷ng    c B T ch Nh x∙ chuÈn  Þ   a  Þp  ã  Ó   dông  õ b ch k c th ¸p  t  01/01/1999. §i Ò u    ÷ng    éc  ïng  4. Nh x∙ thu v cao,vïng  ©u, ng©n    s   s¸ch x∙ kh«ng  ín,    l  tr×nh ®é,    n¨ng  ùccña    é  l  c¸n b cßn  ¹n  Õ,  é  µichÝnh  û  Òn  h ch B T   u quy cho  Gi¸m  ®èc  ë   µi chÝnh    Ët    ST  ­ V gi¸xem   Ðt,quyÕt  nh  µ  x  ®Þ v cho  Ðp  ö  ông  ­ ph sd ph ¬ng ph¸p "ghisæ   n"      ®¬ trongkÕ     to¸n. §i Ò u 5. Gi¸m  c  ë   µi chÝnh    Ët      ®è S T   ­ V gi¸c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m  iÓnkhai, íng dÉn  µ  Óm    Öc  ùc   tr     h  v ki travi th   hiÖn  Õ     Õ     µy        êng,thÞ  Ên. ch ®é k to¸nn ë c¸cx∙,ph   tr §i Ò u    ñ  Þch  û   6. Ch t U ban  ©n  ©n      êng,thÞ  Ên ph¶ithùc nh d c¸cx∙,ph   tr       hiÖn  nghiªm  chØnh  ÷ng  nh quy  nh  ®Þ trongchÕ     Õ     µy.   ®é k to¸nn §i Ò u 7.  ô   ëng  ô   Õ     Õ   V tr V Ch ®é K to¸n,Vô   ëng  ô   ©n     tr V Ng s¸ch Nhµ     níc,Tæng     gi¸m  c  ®è Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng, Ch¸nh  b Nh n   ¬  v¨n phßng  é   µi BT  chÝnh  Þu  ch tr¸chnhiÖ m  íng dÉn, kiÓm    µ    µnh    h    trav thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n C h Õ  ® é  k Õ  to¸n n g © n  s¸ch x∙ (Ban  µnh  h theo Q§   è    s 827­ 1998/Q§­BTC   µy  th¸ng7  ng 4    n¨m  1998  cña  é  ëng  é  µichÝnh) B Tr BT  P h Ç n  thø n h Ê t N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  v Ò  k Õ  to¸n n g © n  s¸ch x∙ C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g
 3. 3 §i Ò u    Õ     ©n      µviÖc  chøc  Ö   èng  1. K to¸nng s¸ch x∙l   tæ  h th th«ng    Ò   tinv toµn  é  ¹t®éng  b ho   kinh tÕ    µichÝnh  ña    å m:  ¹t®éng      ©n     ­t   c x∙,g Ho   thu,ching s¸ch (ví tc¸ch lµ1  Êp  ©n      i     c ng s¸ch trong h Ö   èng      th NSNN)  µ    ¹t®éng  µi v c¸cho   t  chÝnh  ña  n  Þ  ö  ông  ©n  ü  í tõ c¸ch lµ®¬n  Þ  ù    c ®¬ v s d ng qu (v i        v d to¸nhay  n   ®¬ vÞ  ô hëng  ©n  ü  µ  íc). th   ng qu nh n   C¸c    êng,thÞ  Ên (gäichung  µx∙)ph¶i x∙,ph   tr     l      tæ chøc  c«ng    Õ     t¸ck to¸ntheo chÕ     Õ     ©n    ®é k to¸nng s¸ch x∙.   §i Ò u    Ö m   ô  ña  Õ     ©n    2. Nhi v c k to¸nng s¸ch x∙: 1.  Ýnh  T to¸n,ghi chÐp,     ph¶n ¸nh  y   ,  Þp  êi,chÝnh  ®Ç ®ñ k th   x¸c  äi  m kho¶n thu,chi Ng ©n      s¸ch  µ    ü  ña      v c¸c qu c x∙,c¸c kho¶n thu  ng  ãp  ña  ®ã g c d©n, c¸ctµis¶n,vËttcña            x∙. 2.  Ó m     ×nh  ×nh  ùc  Ön  ù  Ki tra t h th hi d to¸n thu, chi ng©n       s¸ch    ×nh  x∙,t h×nh  Êp  µnh      Èn, ®Þnh  ch h c¸c tiªuchu   møc,  ×nh  ×nh  t h qu¶n  ý,sö  ông    l  d c¸c lo¹  Ët t  µis¶n,tiÒn quü,t×nh  ×nh  ö  ông  i  ,t   v       h sd kinh phÝ  ña    é  Ën  ùc   c c¸c b ph tr   thuéc. 3. LËp      c¸c b¸o    Õ     µ  Õt    ©n  c¸o k to¸nv quy to¸nng s¸ch x∙ ®Ó   ×nh ra  éi    tr   H   ®ång  ©n  ©n      Öt,phôc  ô  nh d x∙phª duy   v cho  Öc  vi c«ng khaitµichÝnh  ícd©n     tr   vµ  öiphßng  µi chÝnh  Ën, huyÖn, thÞ    äichung  µ huyÖn)    g  T  qu     x∙(g   l  ®Ó tæng  hîp vµo  ©n    Ng s¸ch Nhµ   íc.   n §i Ò u 3.  Õ     ö  ông  ¬ng  K to¸n s d ph ph¸p      Ðp" nh»m   ghi sæ "k   b¶o  ¶m   ® sù  ©n  i gi÷a thu vµ    ÷a kinh phÝ  îccÊp  µ  ×nh  ×nh  ö  ông  c ®è       chi, gi     ®  vt h sd kinh  phÝ,  ÷a    Þ tµis¶n  íinguån  gi gi¸tr     v  kinh  Ý   ×nh  µnh  µis¶n    äi  êi ph h th t  ë m th   ®iÓ m.  ÷ng    á,thu ching©n  Nh x∙nh       s¸ch kh«ng  ín, ×nh ®é,    l  tr   n¨ng  ùcqu¶n  ý l  l  h¹n chÕ   ã  Ó  ùc hiÖn  ¬ng    c th th   ph ph¸p kÕ         ®¬n" theo quyÕt ®Þnh     to¸nghisæ "       cña Gi¸m  c  ë  µichÝnh   Ët  ®è S T   ­V gi¸. §i Ò u  4.  Õ     K to¸n ph¶i dïng  ÷  Õt lµ tiÕng  Öt  µ  ÷  è    ch vi     Vi v ch s phæ   th«ng. ­ K Õ       Þph¶idïng  ng  ©n  µng  ÖtNam   µm  n  Þ  Ýnh    to¸ngi¸tr     ®å Ng h Vi   l ®¬ v t vµ    ghi sæ.  Õ u   ã  ¹itÖ  N c ngo   ph¶i quy  æi    ® theo  û gi¸quy  nh  t    ®Þ trong  ¹ch  h to¸n. ­K Õ     Ön  Ëtph¶idïng c¸c®¬n  Þ  o êng  Ýnh    to¸nhi v        v®l ch thøc cña  µ   ­   Nh n íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam.  êng  îp  Çn  Õtcã  Ó  ïng    ho x∙ h   ngh Vi   Tr hc thi   th d ®¬n  Þ  o êng  ô  v®l ph (kh«ng  Ýnh  ch thøc)®Ó   Óm    i chiÕu    ki tra,   ®è hoÆc   ôc  ph vô cho  Õ       Õt. k to¸nchiti §i Ò u    Öc    Ðp  Õ       ïng  ùc  èt, 5. Vi ghich k to¸nph¶id m t  kh«ng phai,sè  µ   v ch÷  Õt ph¶i râ  µng,li   ôc,cã  Ö   èng.Kh«ng  îc viÕt t¾t,kh«ng  îc vi    r   ªnt   h th   ®     ®  ghixen  Ï,ghichång  ,kh«ng  îcbá    k    ®Ì   ®   c¸ch dßng,n Õu      cßn  dßng  õa cha    th   ghi h Õt,ph¶ig¹ch  á  ç  õa.Chñ   µikho¶n  µ  Õ     ëng  Öt ®èi kh«ng      b ch th   t  v k to¸ntr tuy     ® îcký  ½n      êsÐc   s trªnc¸ct   hoÆc   chøng  õcßn  ¾ng.C Ê m   Èy xo¸,cÊ m   ïng  t  tr   t    d chÊt ho¸  äc    öa  ÷a. Khi cÇn  öa  ÷a    h ®Ó s ch     s ch ph¶isö  ông    ¬ng   d c¸c ph ph¸p   söa  ÷a  ch theo quy  nh  ¹ §iÒu  trongchÕ     Õ     µy.   ®Þ t  i 47    ®é k to¸nn
 4. 4 §i Ò u        Õ     Ýnh  6. Niªn ®é k to¸nt theo  n¨m  ¬ng  Þch,b ¾t  u   õ ngµy  d l   ®Ç t   01  th¸ng01  n   Õt  µy  th¸ng12.   ®Õ h ng 31    Kú   Õ     k to¸ntheo niªn®é   Õ     µ:     k to¸nl ­Th¸ng  Ýnh  õngµy  ®Õ n   Õt  µy  èicïng cña    t t  01  h ng cu     th¸ng. ­Quý  Ýnh  õngµy  th¸ng®Ç u   ý  n   Õt  µy  èicïng cña  ý.   t t  01    qu ®Õ h ng cu     qu §i Ò u    cÇu  ña  Õ   7. Yªu  c K to¸n: ­ Ph¶n    ¸nh  y   ,  Þp  êi, Ýnh      ®Ç ®ñ k th   ch x¸c c¸c kho¶n      ©n  thu,ching s¸ch,   c¸ckho¶n        ü  ña    µ  µis¶n  ån  èn  ña    thu,chic¸cqu c x∙v t   ngu v c x∙. ­ChØ     kÕ       tiªudo  to¸ncung  Êp  c ph¶ithèng  Êt víi   nh     chØ    tiªutrong dù      to¸n ng©n s¸ch vÒ   éidung  µ  ¬ng    n  v ph ph¸p tÝnh    to¸n. ­ Sè  Öu trong b¸o    Õ     li     c¸o k to¸n,quyÕt to¸nng©n       s¸ch x∙ph¶irâ rµng,rÔ          hiÓu, cung  Êp  y     ÷ng    c ®Ç ®ñ nh th«ng    Çn  Õtcho  éi ®ång  ©n  ©n   tinc thi   H  nh d x∙,phôc  ô    v cho  Öc  vi tæng  îp  Õt  h quy to¸n vµo  ©n    ng s¸ch  µ   íc vµ  Nh n   c«ng  khaitµi Ýnh.    ch §i Ò u  C«ng  Öc  Õ     ©n      ã    éidung  8:  vi k to¸nNg s¸ch x∙c c¸cn   sau: ­ K Õ     ü  ©n    to¸nqu Ng s¸ch:Ph¶n    è  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng    ¸nh s hi c v t h bi ®é toµn  é  ü  ©n  b qu ng s¸ch cña      x∙b»ng  Òn,b»ng  Ön  Ët trªntµikho¶n  ©n   ti   hi v       Ng s¸ch x∙t¹ Kho  ¹c,t¹ quü  µ      i b    i v kho  ña  c x∙. ­  Õ   K to¸n c¸c    kho¶n  thu  ©n   ng s¸ch: Ph¶n    ¸nh  y   ,  Þp  êic¸c ®Ç ®ñ k th     kho¶n    thu NSNN  theo  Ët®Þnh  µo  ©n   lu   v Ng s¸ch Nhµ   íct¹    n  i Kho  ¹c vµ  Öc  b   vi hoµn    ÷ng  tr¶nh kho¶n  tho¸i   ©n    ng thu s¸ch cho    i t ng ® îchëng.   c¸c®è  î     ­  Õ   K to¸n c¸c    kho¶n    ©n   chi ng s¸ch: Ph¶n    ¸nh  y   ,  Þp  êic¸c ®Ç ®ñ k th     kho¶n    êng  chith xuyªn,chi®Ç u    ©y  ùng  ¬     tx d c b¶n  theo  ù    ©n  d to¸nNg s¸ch ®∙    ® îcphª  Öt    duy theo  ôc  ôcng©n  M l  s¸ch vµo    ©n    ching s¸ch Nhµ   íct¹ Kho  ¹c   n  i   b  vµ  Öc  vi thanh  Õt to¸nc¸ckho¶n    . quy       chi®ã ­ K Õ     Òn  éc    ü  ña      to¸nti thu c¸c qu c x∙:ph¶n  ¸nh  è  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh  s hi c v t h biÕn  ng    ®é c¸c kho¶n  Òn  éc    ü  ña    µ    ¹t®éng  ti thu c¸c qu c x∙ v c¸c ho   kh¸c do      x∙ qu¶n  ý, l  bao  å m   Òn m Æt   ¹ quü,tiÒn göiKho  ¹c.. g ti   t  i      b . ­ KÕ     to¸n c¸c quü  ña       c x∙:Ph¶n ¸nh  ån  ×nh  µnh, sè  Ön  ã  µ  ngu h th   hi c v t×nh  ×nh  ö  ông  õng quü  x∙qu¶n  ý. h sd t  do    l ­K Õ       to¸nthanh  to¸n: + Ph¶n  ¸nh    c¸c kho¶n  î ph¶ithu vµ  ×nh  ×nh  n    t h thanh      to¸nc¸c kho¶n  î n  ph¶ithu cña    i t ng.    c¸c®è  î + Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n  î  n ph¶i tr¶ cña    Ò   Þch  ô  ∙  ö  ông  a     x∙ v d v®sd ch thanh    to¸ncho  êib¸n,ngêinhËn  Çu  µ    ng       th v c¸ckho¶n  vay  ¹m  êicña  ü  ù  t th   qu d tr÷tµichÝnh     tØnh. ­K Õ     Ëtt  µis¶n:   to¸nv  ,t   + Ph¶n  sè îng,gi¸trÞhiÖn  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng    ¹ vËtt  ¸nh  l       cvt h bi ®é c¸clo    , i hµng    ho¸ theo  õng  t kho  hoÆc   a  iÓ m   ®Þ ® b¶o qu¶n,bao  å m   Ët tthuéc quü    g v      Ng ©n s¸ch vµ    ü    c¸cqu kh¸c.
 5. 5 + Ph¶n ¸nh  è îng,nguyªn gi¸,   Þ hao  sl       tr   gi¸ mßn   µ    Þ cßn  ¹ cña  µi v gi¸tr   l i t  s¶n  è  nh  Ön  ã  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng  ña  c ®Þ hi c v t h bi ®é c TSC§. ­ K Õ     ån    to¸nngu kinh phÝ   ×nh  µnh    h th TSC§: Ph¶n ¸nh  ån  ngu kinh phÝ     ®∙  ×nh  µnh  h th TSC§  ña    hoµn  µnh  Öc  c x∙do  th vi mua  ¾ m,  ©y  ùng  ¬  s xd c b¶n,  do  Ën  µn  nh b giao,do  îc Nhµ   íc ®Ç u   , do  ©n  ©n   ng  ãp, quyªn   ®  n  t   nh d ®ã g    tÆng  µ  ×nh  ×nh  Õn  ng  ån  vt h bi ®é ngu kinh phÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§  ña  c x∙. ­ LËp  c¸o kÕ     µ  c¸o quyÕt      ×nh ra Héi ®ång  ©n     b¸o    to¸nv b¸o    to¸n®Ó tr       nh d©n    x∙ phª  Öt  µ  öi Phßng  µi chÝnh  Ön    duy v g   T  huy ®Ó tæng  îp  µo      h v thu,chi ng©n s¸ch nhµ  ícvµ    n   c«ng khaitµi Ýnh  ícnh©n  ©n.    ch tr   d §i Ò u    Ó m     µis¶n. 9. Ki kª t   Cuèi niªn ®é   Õ       k to¸n,tr c khi kho¸ sæ   Õ     í      k to¸n n¨m,      x∙ ph¶i thùc  Ön    hi kiÓm    µis¶n,vËt t  Òn quü,sao    i chiÕu  µ    Ën    kª t      ,ti     kª ®è   v x¸c nh c¸c kho¶n  Òn ti   cßn  öit¹  g  i kho  ¹c,c¸c kho¶n  b   c«ng  î hiÖn  ã    ¶m   n  c ®Ó ® b¶o  cho  è  Öu trªn s li     sæ   Õ     íp®óng  íi ùc tÕ. k to¸nkh   v th   §i Ò u    Ó m     µichÝnh   Õ   10. Ki trat   ­k to¸n C¸c    x∙ph¶ichÞu  ù  íng dÉn  µ  Óm    µichÝnh    Õ     ña    ¬    sh   v ki trat   ­ k to¸nc c¸cc quan chøc n¨ng  µ   íc trùctiÕp  µ phßng  µi chÝnh  Ön  Ò   Öc  Êp  Nh n     l  T  huy v vi ch hµnh  Ët ng©n  Lu   s¸ch,chÝnh    s¸ch,chÖ     µichÝnh  Õ     ña  µ   ícvµ    ®é t   k to¸nc Nh n   nghÞ  Õt cña  éi ®ång  ©n  ©n    Ò     Ünh  ùc  ©n  quy   H  nh d x∙v c¸cl v ng s¸ch,tµichÝnh     x∙. ViÖc  Óm     µichÝnh    Õ   ki trat   ­ k to¸n ph¶i® îc thùc hiÖn  êng         th xuyªn,li     ªn tôc,cã  Ö   èng,toµn  Ön  äi  ×nh  ×nh  µichÝnh,ng©n    h th   di m t h t    s¸ch cña  õng  ú    t k kÕ     µ  niªn®é   Õ   to¸nv c¶    k to¸n. Néi dung  Óm     µichÝnh  kÕ   ki tra t   ­  to¸n lµ kiÓm     Öc    Ðp       tra vi ghi ch trªn chøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ     k to¸n,b¸o    c¸o  Õ   k to¸n vµ  Õt    quy to¸n thu,chi ng©n        s¸ch.KiÓ m     Öc  Êp  µnh    Õ   ,  Ó  Ö  µichÝnh,kÕ     µ  ùc   travi ch h c¸cch ®é th l t     to¸nv th   hiÖn      Èn, ®Þnh  c¸c tiªuchu   møc   µ  û  Ët tµichÝnh  v k lu     trong qu¸  ×nh  Êp  tr ch hµnh  ©n  ng s¸ch. Uû  ban  ©n  ©n  Ön  ùctiÕp  µ Phßng  µi chÝnh  Ön)  nh d huy (tr   l  T  huy ph¶i   kiÓm    µichÝnh    Õ       t  Êt m çi  trat   ­ k to¸nx∙Ý nh   n¨m  ét  Çn.Chñ  Þch    Õ     ml  t x∙,k to¸n tr ng  ë ph¶ichÊp  µnh  Önh  Óm    µi Ýnh   Õ     ña    ¬    h l ki trat  ch ­k to¸nc c¸cc quan  chøc  n¨ng  µ   ícvµ  ã  Nh n   c tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  y    è  Öu,tµiliÖu cÇn  Õt c ®Ç ®ñ s li       thi   cho c«ng    Óm    µichÝnh   Õ   t¸cki trat   ­k to¸n. Õt  óc kiÓm     K th   traph¶ilËp biªnb¶n      kiÓm    ã  ÷  ý  ña  oµn  Óm    ña  Õ     ëng  µ  ñ  Þch  trac ch k c ® ki tra,c k to¸ntr v Ch t UBND   x∙,phêng,thÞ  Ên,1      tr   b¶n  öiUBND       ã  Õ   ¹ch chÊn  g  x∙®Ó c k ho   chØnh  c«ng    t¸c tµichÝnh  Õ       b¶n  öiChñ  Þch    k to¸nx∙,1  g  t UBND   Ön      huy ®Ó b¸o c¸o. §i Ò u    11. B¶o  qu¶n,l tr÷tµiliÖu kÕ    u        to¸n. Tµi liÖu kÕ         to¸nbao  å m     g c¸c chøng  õ kÕ   t   to¸n,sæ   Õ     k to¸n,b¸o    Õ     c¸o k to¸n,   Õt to¸nvµ    µiliÖu kh¸cli   quy     c¸ct       ªnquan  n   Õ   ®Õ k to¸n. Sau    Õt  óc  khi k th niªn ®é   Õ     k to¸n vµ  ∙  µn  Êt toµn  é    ® ho t  b c«ng  Öc  vi chØnh  ýquyÕt  l  to¸n ng©n    s¸ch n¨m,    µiliÖu kÕ   c¸c t     to¸n ph¶i® îc s ¾p  Õp,      x  
 6. 6 ph©n  ¹   ng  Ëp,liÖtkª,gãibuéc  µ  Ëp  lo i®ã , t       v l danh  ôc   u  ÷ t¹  é  Ën  m ®Ó l gi   i ph b kÕ     to¸ntrong vßng  ét    m n¨m, sau    íi® îcchuyÓn  µo u  ÷.   ®ã m     v l tr Thêi h¹n u  ÷b¶o    l tr   qu¶n  µiliÖu kÕ     t    to¸n theo  Õ     ch ®é b¶o qu¶n  å  ¬, hs  tµiliÖu kÕ     µ   íc.     to¸nNh n C h ¬ n g  II T æ  c h ø c b é  m ¸ y  k Õ  to¸n §i Ò u 12. C¸c    x∙ ph¶i bè  Ý ngêi lµm    tr     c«ng    µichÝnh  kÕ     t¸ct   ­  to¸n chuyªn tr¸ch,cã  ×nh      tr ®é chuyªn m«n   Ò   v nghiÖp  ô  µichÝnh  Õ   v t  k to¸n,® îc    ®µo  ¹oc¬  t   b¶n  µ v theo  ng  ®ó chøc danh,tiªuchuÈn     quy  nh  ®Þ cho    é  µi c¸n b t   chÝnh   Õ   ­k to¸n. C¸n  é  µichÝnh    Õ     îc®¶m   b t  ­ k to¸n®   b¶o  Òn  c  Ëp vÒ   quy ®é l   chuyªn m«n     nghiÖp  ô  v theo  quy  nh  ®Þ Ph¸p  Önh  Õ     µ  èng    µ  l k to¸nv th kª v trong chÕ     Õ     ®é k to¸nnµy.   C¸n  é  µichÝnh    Õ     b t  ­ k to¸nkh«ng  îckiªm  Ö m   µm  ñ kho,thñ quü  ®  nhi l th      vµ    c¸cc«ng    ô  t¸cph tr¸chvËtchÊtkh¸c.      Chñ  Þch  t UBND,  Õ     ëng  µ  ëng  K to¸ntr v Tr ban  µichÝnh    T  x∙kh«ng  îcbè  ®  trÝngêith©n      trong gia ®×nh  è,m Ñ,  î,chång,con,anh,chÞ, em   ét)lµm     (b   v          ru   c«ng    µichÝnh,kÕ   t¸ct     to¸n,thñ kho,thñ quü  ¹ v¨n phßng  û         ti     U ban  µ    n   v c¸c®¬ vÞ,  é  Ën  ùc thuéc    b ph tr   x∙.TuyÖt  i  Ê m   Öc  ÷ng  êi th©n  ®è c vi nh ng   trong    gia ®×nh  ïng tham    ö  ýc¸c nghiÖp  ô    c  gia x l     v ph¸tsinh ë      x∙trong c¸c m èi     quan  Ö   h ngêithùc hiÖn,ngêikiÓm          so¸t, êiduyÖt,trªncïng m ét   ng        chøng  õ. t M çi    khi thay  æi  ® c¸n  é  µichÝnh  kÕ   b t  ­  to¸n ph¶i thùc  Ön  Öc  µn      hi vi b giao  ÷a c¸n  é  µichÝnh    Õ     ò  íic¸n  é  íi.C¸n  é  íi chÞu  gi   b t   ­ k to¸n c v   b m   bm  tr¸ch   nhiÖ m   Ò   v c«ng  Öc  ña  × nh  Ó   õ ngµy  Ën  µn  vi c m k t  nh b giao.C¸n  é  ò  Én    bcv ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm   Ò     v c«ng  Öc  ña  × nh   vi c m trong  êigian  × nh   ô  th   m ph tr¸ch. §i Ò u 13. çi    µnh  Ëp  ét    íi,ph¶i cö  ñ  µikho¶n, bæ    M khi th lm x∙ m     ch t     nhiÖ m  Õ     ëng    µm  ñ tôcm ë   µikho¶n  k to¸ntr ®Ó l th     t   giao dÞch  ¹ kho  ¹c vµ      t  i b   ghi ngay  ÷ng  nh nghiÖp  ô  v kinh tÕ  µichÝnh      t  ph¸tsinhtõkhithµnh  Ëp x∙míi.      l    M çi khigi¶i Ó,s¸tnhËp      th     hoÆc   chiat¸chx∙,chñ  µikho¶n,kÕ     ëng       t    to¸ntr ph¶i hoµn  µnh  Öc  µn    th vi b giao, thanh, quyÕt      to¸n ®Ó   ×nh  Héi  ng    tr ra  ®å nh©n  ©n  d x∙. §i Ò u    äi  chøc,®oµn  Ó,c¸nh©n  ã  ªnquan  n   14. M tæ    th     c li   ®Õ c«ng    t¸c tµichÝnh    Õ     ­ k to¸n x∙ ®Ò u      ph¶i nghiªm    chØnh  Êp  µnh    ch h c¸c nguyªn  ¾c, t  chÕ     µ  ñ tôc kÕ   ®é v th     to¸n,tµichÝnh;cã       tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  y  ,  Þp  c ®Ç ®ñ k thêinh÷ng    chøng  õ,tµiliÖu  Çn  Õtcho  t    c thi   c«ng    Õ   t¸ck to¸n vµ  Þu    ch tr¸ch   nhiÖ m  Ò   ù  Ýnh    v s ch x¸c,trung thùc,hîp ph¸p,hîp lÖ  ña             c c¸cchøng  õ,tµiliÖu t      ®ã. C h ¬ n g  III K Õ  to¸n tr n g ë
 7. 7 §i Ò u  15. Chøc danh chuyªn m«n   ña  c c¸n  é  µichÝnh  kÕ   b t  ­  to¸n   chuyªn  tr¸chë    äi lµ kÕ     x∙ g     to¸n tr ng. K Õ    ë   to¸n tr ng  ã    ë c chøc  n¨ng  óp  ñ  gi Ch tÞch    chøc  ùc hiÖn  x∙ tæ  th   c«ng    µichÝnh, kÕ   t¸ct     to¸n,thèng    µ    kª v th«ng    tin kinh  Õ  t trong    ùc  Ön  Óm     Óm     Öc  ©n  ñ    Õ   ,  x∙,th hi ki tra,ki so¸tvi tu th c¸c ch ®é chÝnh  s¸ch tµichÝnh,kÕ        to¸n,kiÓm    Öc  ùc hiÖn      Èn, ®Þnh     travi th   c¸c tiªuchu   møc       µichÝnh  µ  chi tiªut   v NghÞ   quyÕt  ña  éi  ng  ©n  ©n     Ò   µi c H ®å nh d x∙ v t   chÝnh,ng©n    s¸ch. §i Ò u    Öc    Öm,  Ôn  Öm,  16. Vi bæ nhi mi nhi thuyªn chuyÓn, thihµnh  û       k luËtkÕ     to¸n tr ng  Chñ   Þch  û     ë do  t U ban  ©n  ©n  Ön  Õt  nh  nh d huy quy ®Þ theo  ®Ò   Þ  ña  ñ   Þch  û   ngh c Ch t U ban  ©n  ©n    µ    Õn  nh d x∙v ý ki b»ng   v¨n b¶n  ña  ­ c Tr ëng phßng  µichÝnh  Ön. T  huy Khi thay  æi  Õ     ® k to¸n tr ng, Chñ   Þch     ë   t x∙ ph¶i tæ    chøc  µn  b giao c«ng  viÖc  ÷a  Õ   gi k to¸n tr ng  ò  µ  Õ     ëng  íi.LËp      ë c v k to¸n tr m  biªn b¶n giao  Ën  µi nh t  s¶n,tµiliÖu tµichÝnh, kÕ     µ          to¸nv c«ng  Öc  Õ     vi k to¸ntheo  quy  nh  Ò   ñ ®Þ v th   tôcvµ  éidung  µn    n  b giao. §i Ò u    êi® îc bæ   Öm   ÷ chøc  ô  Õ     ëng  17. Ng     nhi gi   v k to¸ntr ph¶icã      ®ñ c¸ctiªuchuÈn     sau: 1. Cã   È m   Êt ®¹o  øc  ªm khiÕt,trung thùc,cã      ph ch   ® li         ý thøc  Êp  µnh  ch h LuËt ph¸p  µ  u    v ®Ê tranh b¶o  Ö     v nguyªn t¾c,chÝnh      s¸ch,chÕ       ®é kinh tÕ,tµi      chÝnh  µ  Ëtph¸p cña  µ   íc. v lu     Nh n 2. Cã   ×nh ®é     tr   chuyªn m«n   Ò     v nghiÖp  ô  µichÝnh, kÕ     µ  ã    v t    to¸nv c v¨n b»ng  ètnghiÖp  µichÝnh, kÕ   t  t    to¸n tõ bËc     Trung  äc  ë lªn.Riªng        h tr     ë c¸c x∙ miÒn  ói, ïng s©u, vïng xa  n  v      ph¶icã    chøng  chØ  ¬  Êp  µichÝnh   Õ   s c t  ­k to¸n. TuyÖt  i  ®è kh«ng    Ö m   Õ     ëng  ÷ng  êi ®∙  ¹m  û  Ët bæ nhi k to¸n tr nh ng   ph k lu   tham    © m   ¹m  µis¶n  ña  «, x ph t  c c«ng  µ    ¹m    Ýnh  v vi ph c¸c ch s¸ch  Õ     µi ch ®é t   chÝnh,kÕ     ña  µ   íc,®∙  õng bÞ  û  Ëttõmøc    to¸nc Nh n   t   k lu     c¶nh    ëlªn c¸o tr   §i Ò u    Õ     ëng  ã  Öm  ô: 18. K to¸ntr c nhi v 1. Gióp  ñ   Þch      Ch t x∙ trong viÖc  Ëp  µ  chøc  ùc hiÖn  ù    ©n     l v tæ  th   d to¸nng s¸ch ®∙  îcHéi ®ång  ©n  ©n      Öt.  ®   nh d x∙phª duy 2. Tæ     chøc c«ng    Õ     ë    Õ   t¸ck to¸n(m sæ k to¸n,sö  ông    µikho¶n  Õ    d c¸c t   k to¸n vµ    ¹    c¸c lo i chøng  õ,b¸o  t  c¸o  Õ   k to¸n,quyÕt    to¸n)phï hîp  íiho¹t®éng      v    ng©n  s¸ch,tµichÝnh,yªu cÇu  µ  ×nh ®é         v tr   qu¶n  ýcña  l  x∙. 3. Tæ     chøc    Ðp  Ýnh    Þp  êi  y     ×nh  ×nh      ghi ch ch x¸c,k th ,®Ç ®ñ t h thu,chi ng©n s¸ch;thu,chic¸c quü  ña            c x∙;c¸c kho¶n    µ    ña    ¹t®éng  ù  thu v chic c¸c ho   s nghiÖp, c¸c ho¹t®éng       kh¸c do    chøc; t×nh  ×nh  Ön  ã  µ  ù  Õn    x∙ tæ    h hi c v s bi ®éng  Ò   µis¶n, vËt , tiÒn,quü  ña    µ    v t    t    c x∙ v c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ®ã g c nh d©n. 4. LËp      c¸c b¸o  thu,ching©n  c¸o      s¸ch;thu      ü, c¸c kho¶n  ng    chic¸c qu     ®ã gãp  ña  ©n  µ  Õt    ©n  cd v quy to¸nng s¸ch theo    quy  nh,  öiphßng  µi chÝnh  ®Þ g  T  huyÖn  µ  ×nh Héi ®ång  ©n  ©n      Öt,c«ng  v tr     nh d x∙phª duy   khaitµichÝnh.   
 8. 8 5.Tæ     chøc  Óm    Öc      ña    é  Ën  ùcthuéc nh  ¹m x¸, ki travi thu,chic c¸cb ph tr     tr     nhµ  Î c¸c tæ  Þch  ô  tr     d , v kinh tÕ  x∙ tæ    do    chøc. KiÓ m     Öc  Ëp  ù    µ    travi l d to¸n v viÖc  ùc hiÖn  ù  th   d to¸n thu,chi,viÖc  Êp  µnh    nh      ch h c¸c ®Þ møc,    Èn, tiªuchu   chÕ     µichÝnh      é  Ën  ùcthuéc x∙. ®é t   ë c¸cb ph tr     6. Tæ     chøc  Öc  vi b¶o qu¶n, l tr÷tµiliÖu  Õ    u      k to¸n vµ  Öc  ö  ông  µi   vi s d t  liÖu kÕ    u  ÷theo quy  nh.   to¸nl tr     ®Þ 7. Phæ   Õn  µ  íng  Én  Þp  êic¸c chÝnh    bi v h d k th     s¸ch,chÕ   ,  Ó  Ö  µi   ®é th l t   chÝnh, kÕ     ña  µ   íccho    é  Ën  ùcthuéc    µ  äi  µnh      to¸nc Nh n   c¸c b ph tr   x∙v m th viªn cã  ªnquan. li   8. Tæ     chøc  ©n  Ých,®¸nh    ×nh  ×nh  ©n  ph t   gi¸t h ng s¸ch x∙ vµ  ×nh  ×nh     t h chÊp  µnh  Ýnh  h ch s¸ch,thÓ  Ö  µichÝnh      l t  ë x∙. §i Ò u    Õ     ëng  ã    Òn  ¹n  19. K to¸ntr c c¸cquy h sau: 1.  ã   C quyÒn yªu  Çu    é  Ën,      ©n  ã  ªnquan  c c¸c b ph c¸c c¸ nh c li   trong    x∙ cung  Êp  y  ,  Þp  êic¸cchøng  õ,tµiliÖu,sè  Öu li   c ®Ç ®ñ k th     t      li   ªnquan  n   ®Õ c«ng  t¸ckÕ     to¸n, Óm    Õ     µ  Óm    µis¶n  ña    ki trak to¸nv ki kª t   c x∙. 2.Cã   Òn  ý,duyÖt      quy k  c¸cchøng  õkÕ   t   to¸n,b¸o c¸o kÕ         to¸n,   Õt to¸n quy     ng©n  s¸ch x∙vµ    îp ®ång  Ò       c¸c h   v mua,  tµis¶n,vËt t  b¸n       ,giao thÇu  öa  ÷a,   s ch   x©y  ùng,Hîp  ng  d   ®å giao kho¸n gi÷a x∙víi   n  Þ, c¸ nh©n            ®¬ v     c¸c kh¸c trong vµ      ngoµix∙.M äi     chøng  õ vÒ     Òn,chitiÒn,xuÊt,nhËp, chuyÓn  t   thu ti           giao tµis¶n     ngoµi ch÷  ý  ña  ñ   µikho¶n    k c Ch t   ph¶i cã  ÷  ý  ña  Õ     ch k c k to¸n tr ng   quy   ë nh ®Þnh  ¹ chÕ     t i ®é chøng  õkÕ   t   to¸n.  C¸c chøng  õkÕ   t   to¸n,     Õ       c¸o k to¸ntheo  b¸o quy  nh  ña  Õ     µ    îp ®ång  ®Þ c ch ®é v c¸ch   kinh tÕ  Õu  Õu  ÷  ý  ña  Õ      n thi ch k c k to¸n tr ng  u     µkh«ng  ã    Þph¸p lý. ë ®Ò coil   c gi¸tr     3. Cã   Òn  c¸o víi ñ  Þch  éi ®ång  ©n  ©n    µ    ¬    quy b¸o     Ch t H  nh d x∙v c¸cc quan  chøc n¨ng  µ   ícvÒ   ÷ng  µnh      ¹m  Ët ng©n  Nh n   nh h viviph Lu   s¸ch vµ  Õ   ,  Ó    ch ®é th lÖ,qu¶n  ýtµichÝnh    l    x∙. 4. Cã   Òn  õ chèikh«ng  ý,kh«ng  Öt  ÷ng    quy t    k  duy nh chøng  õ,hîp ®ång  t    kinh tÕ  µ  ÷ng  µiliÖu kh¸c,n Õu  Ðt thÊy    v nh t      x  kh«ng  ïhîp hoÆc     ¹m    ph     viph c¸c chÕ   ,  Ó  Ö  Ön  µnh. ®é th l hi h Trong  êng  îp  ñ  µikho¶n  tr h ch t   yªu  Çu  c hoÆc   lÖnh  ra  b»ng  Öng    mi hay b»ng  Êy  ùc  Ön  ét  Öc  Þ   gi th hi m vi b ph¸p  Ët nghiªm  Ê m    gi¶  ¹o,  öa  lu   c (nh m s ch÷a  chøng  õ,sæ   Õ   t   k to¸n hay  û    hu chøng  õ,ph¶n  t  ¸nh    Öch  Ýnh  Êt, sail t ch   néidung  ña    c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ®Ó tham  tµis¶n  ña  µ   íc,cña  Ëp  Ó  «    c Nh n   t th vµ  ña  ©n)  × kÕ     ëng  ã  Òn  õchèikh«ng  ùc hiÖn    Önh    cd th   to¸ntr c quy t    th   c¸cl ®ã vµ b¸o    íiChñ   Þch  éi ®ång  ©n  ©n    ñ   Þch  û   c¸o v   t H  nh d x∙,Ch t U ban  ©n  ©n   nh d huyÖn  hoÆc   ¬  c quan  µ   íc cã  Èm  Òn.  Õ     ëng  ùc hiÖn    Nh n   th quy K to¸n tr th   c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ  Þ     b ph¸p  Ëtnghiªm  Ê m   lu   c theo  Önh  ña  êi ra  Önh  × l c ng   l th   ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm    êira lÖnh.   nh ng       §iÒu    Õ     ëng  îcbæ   Ö m  Ýnh  20.K to¸ntr ®   nhi ch thøc th× trong thêigian gi÷          chøc  ô  Õ   v k to¸n tr ng  îc hëng   ë ®   sinh ho¹tphÝ       theo  ¹ch,bËc, chuyªn  ng     m«n   ®µo  ¹o.     t   th«ikh«ng  ÷chøc  ô  Õ     ëng  × kh«ng  îchëng  Õ     Khi gi   v k to¸ntr th   ®  ch ®é nµy.
 9. 9 C h ¬ n g  IV C h ø n g  t õ k Õ  to¸n §i Ò u 21. Chøng  õ kÕ     µ nh÷ng    t   to¸nl   b»ng chøng chøng minh b»ng  giÊy têvÒ       nghiÖp  ô  v kinhtÕ  µi Ýnh  ∙      t  ch ® ph¸tsinh vµ  ùc sù  µn  µnh.   th   ho th Theo  a   iÓ m   Ëp  ®Þ ® l chøng  õ,chøng  õ kÕ       t  t   to¸nx∙chiara chøng  õ lËp     t  tõbªn  µivµ    ngo   chøng  õdo  Õ       Ëp: t   k to¸nx∙l + Chøng  õ bªn  µi:Lµ    t  ngo   c¸c chøng  õ x∙nhËn  îccña    ¬  t    ®  c¸c c quan,tæ    chøc  kinhtÕ,c¸nh©n    ngoµigöitính:C¸c    n       ë bªn         i ho¸ ®¬ mua  Ëtt  µng    v  ,h ho¸, dÞch  ô  c¸c c¬  ë  v do    s b¸n  µng, cung  Êp  Þch  ô  Ëp,giÊy  h   cd vl   b¸o  î,b¸o  ã   N  C Kho  ¹c Nhµ   ícchuyÓn  n,.. b  n  ®Õ . +  Chøng  õ do    Ëp:G å m   Êy  ép  Òn  µo  ©n  t   x∙ l   gi n ti v ng s¸ch,Biªn laithu       tiÒn,phiÕu    Õu    Õu  Êt,phiÕu  Ëp  Ëttvµ      thu,phi chi, phi xu   nh v    c¸cchøng  õkh¸c t    cã  ªnquan  n   li   ®Õ nghiÖp  ô  v kinhtÕ      ph¸tsinh trongx∙.     §i Ò u 22. M äi    nghiÖp  ô  v kinh tÕ    ph¸tsinh    Êt  ú    ë b k phßng ban, bé    phËn  µo  n trong    u   x∙ ®Ò ph¶i lËp    chøng  õ.M äi  è  Öu        Õ     t  s li ghi trªnsæ k to¸n ®Ò u   ph¶icã    chøng  õkÕ     îp ph¸p,hîp lÖ  t   to¸nh       chøng  minh. ­ Chøng  õ kÕ     t   to¸n hîp    ph¸p:Lµ    chøng  õ ® îc lËp  t    theo  ng  É u     ®ó m quy ®Þnh. ViÖc    Ðp      ghich trªnchøng  õph¶i®óng  éidung,b¶n  Êtcña  t    n    ch   nghiÖp  vô kinh tÕ    ph¸tsinh vµ      nghiÖp  ô  v kinh tÕ  µy  ï hîp  íic¸c qui ®Þnh  ña    n ph   v      c ph¸p  Ët; ã     ÷  ý  ña  êilËp,ngêiduyÖt,ngêithùc hiÖn  µ  Êu  ña  lu   ®ñ ch k c ng     C         vd c x∙tuú theo qui®Þnh  ô  Ó  ña  õng chøng  õ.       c th c t   t ­ Chøng  õ kÕ     îp lÖ:Lµ  ÷ng    t   to¸nh     nh chøng  õ ® îcghichÐp  y      t      ®Ç ®ñ c¸c yÕu  è,c¸c tiªuthøc  t      theo quy  Þnh  µ  Ëp  ng  ¬ng  d v l ®ó ph ph¸p,tr×nh  ù quy    t  ®Þnh cho  õng chøng  õ. t  t Chøng  õ kÕ     t   to¸nph¶ilËp    è  ªnvµ    ®ñ s li   chØ  Ëp  ét  Çn  ng  íithùc  l m l ®ó v  tÕ, thêigian  µ  a   iÓ m      v ®Þ ® nghiÖp  ô  v kinh tÕ    ph¸tsinh theo  ng  É u         ®ó m qui ®Þnh. Trêng  îp chøng  õinháng,inthiÕu li , Õtsaith× ph¶ihuû  á    h  t         ªn        vi   b b»ng  g¹ch chÐo    µo  Êtc¶    ªnvµ    (X)v t   c¸cli   kh«ng  îcxР êic¸cli     áicuèng. ®   r     ªnra kh   §i Ò u    23. Chøng  õkÕ       ã  y      Õu  èsau  y: t   to¸nph¶ic ®Ç ®ñ c¸cy t  ®© ­Ngµy,th¸ng,n¨m  Ëp chøng  õ,sè  Öu cña        l  t   li   chøng  õ t ­Tªn,®Þa      chØ  ña  ¬ilËp chøng  õ; c n    t ­Tªn  äicña    g  chøng  õ:PhiÕu    Õu    Êy ®Ò   Þ  ¹m  t  thu,phi chi,gi   ngh t øng... ­Tªn,®Þa      chØ  ña  n  Þ  c ®¬ v hoÆc     ©n  Ën  c¸nh nh chøng  õ; t ­Tã m   ¾tnéidung    t   nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh; ­ C¸c    chØ    Ò   è îng vµ    Þ(tªn, tiªuv s l   gi¸tr    nh∙n hiÖu,quy      c¸ch,phÈ m   Êt,   ch   sè îng,®¬n    µnh  Òn tõng thø  Ëtt  è  Òn b»ng  è  µ  l  gi¸,th ti     v  ;s ti   s v b»ng  ÷) ch ­  ÷   ý  ña  êi lËp  µ  êi chÞu  Ch k c ng   v ng   tr¸ch nhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh      vt ch x¸c, trung  ùc  ña  th c nghiÖp  ô v kinh  Õ  ∙  t ® ph¶n  ¸nh    trªn chøng  õ  µ  Êu  ña  tv d c UBND     ú theo qui®Þnh  x∙tu      cho  õng lo¹ chøng  õtrong chÕ   . t    i t    ®é
 10. 10 §èivíinh÷ng     kho¶n mua   ¾ m,        s chitiªulÆt vÆt  Õu  êib¸n  n ng   kh«ng  Ëp l  ® îcho¸ ®¬n, th× ngêimua          ph¶ilËp    "Theo  Õu    phi kª mua  µng",ghirâ hä    h       tªn, ®Þa  chØ  êimua,    è îng hµng    Þch  ô  ∙  ng   tªn,s l   ho¸,d v ® mua  µ  è  Òn thùc tÕ  v s ti     ®∙    tr¶.Sau    Õ     ëng  Óm      Ën,tr×nh chñ  µikho¶n  ý  Öt  ®ã k to¸ntr ki tra, nh   x¸c   t  k duy th× phiÕu      kª mua  µng  íi® îccoilµhîp lÖ. h m          §èivíi ÷ng     nh chøng  õ li   t   ªnquan  n   Öc    Õ, thu phÝ, lÖ  Ý  µ  ®Õ vi thu thu       ph v c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n    ®ã gcd ph¶isö  ông   d tem, vÐ,        biªn laithu  Òn  Bé   ti do  Tµi Ch Ýnh  èng  Êt    th nh ban  µnh  µ  h v ph¸thµnh    hoÆc   c¸c Së   µi chÝnh    do    T   ­ vËt gi¸in,ph¸thµnh  ®èivíic¸c lo¹        (      i chøng  õ ® îc Bé   µi Ch Ýnh  û  Òn). t    T   u quy   Nh÷ng  chøng  õ dïng  µm  t  l c¨n  trùc tiÕp        Õ   cø    ®Ó ghi sæ k to¸n ph¶i cã      thªm  chØ    nh  tiªu®Þ kho¶n  Õ   k to¸n. §i Ò u    24. Nghiªm  Ê m     µnh    ®©y: c c¸ch visau  ­ Thu      c¸ckho¶n  Õ, phÝ, lÖ  Ý  µ  Òn ®ãng  ãp  ña  ©n  thu     ph v ti   gcd kh«ng  ã  c tem, vР   hoÆc       biªnlai kh«ng  ; giao vÐ, d¸n      tem  hoÆc       biªnlaicho  ©n. d ­  Êt, nhËp  ü; xuÊt,nhËp  Ët   hoÆc   µn  Xu   qu     vt b giao  µis¶n  t  kh«ng  ã  c chøng  õhîp ph¸p,hîp lÖ. t       ­Gi¶  ¹o    m chøng  õkÕ       t   to¸n®Ó tham  tµi «    s¶n,tiÒn quü  ña      c c«ng. ­Hîp    ph¸p ho¸ chøng  õkÕ      t   to¸n. ­ Chñ   µikho¶n  µ  Õ     ëng  ý  ½n        ê sÐc    t  v k to¸ntr ks tªntrªnc¸ct   hoÆc   chøng  tõcßn  ¾ng.   tr ­ Xuyªn  ¹choÆc   è    µm    Öch  éi dung, b¶n  Êt nghiÖp  ô    t  c ý l sail n    ch   v kinh  tÕ,tµi Ýnh       ch ph¸tsinh. ­Söa  ÷a,tÈy xo¸trªnchøng  õkÕ     ch         t   to¸n. ­Huû  á    b chøng  õkhicha  Õt  êih¹n l tr÷theo qui®Þnh. t    h th    u       ­Sö  ông    Óu  É u    d c¸cbi m chøng  õkh«ng  îp lÖ. t  h  §i Ò u    ×nh  ùxö  ýchøng  õkÕ   25. Tr t   l  t   to¸n: TÊt  c¸c chøng  õ kÕ   c¶    t   to¸n do    Ëp    x∙ l hay  bªn  µi chuyÓn  n   do  ngo   ®Õ ®Ò u  ph¶i tËp    trung    é  Ën  Õ   ë b ph k to¸n x∙.Bé   Ën  Õ       ph k to¸n ph¶i kiÓm         tra nh÷ng  chøng  õ ®ã   µ  t   v chØ   sau    Óm       khiki trax¸c minh  µ ®óng  ×  íi dïng  l  th m   ®Ó       Õ   ghisæ k to¸n. Tr×nh  ùxö  ýchøng  õkÕ     å m     ícsau: t   l  t   to¸ng c¸cb   ­ LËp    chøng  õkÕ     µ  t   to¸nv ph¶n      ¸nh c¸cnghiÖp  ô  v kinh tÕ  µichÝnh  µo    t  v chøng  õ. t ­ KiÓ m     ©n  ¹   ¾p  Õp    tra,ph lo is , x chøng  õkÕ     µ  nh  t   to¸nv ®Þ kho¸n nghiÖp    vô  kinhtÕ.   Ghi sæ   Õ     k to¸n. ­Lu  ÷,   tr  b¶o  qu¶n  chøng  õkÕ   t   to¸n.
 11. 11 §i Ò u    éi dung  ña  Öc  Óm    26. N   c vi ki trachøng  õkÕ   t   to¸n: ­ KiÓ m     Ýnh  â rµng,trung thùc,®Çy    ña      trat r        ®ñ c c¸cchØ      Õu  è tiªu, y c¸c t  ghitrªnchøng  õkÕ      t   to¸n. ­ KiÓ m     Ýnh  îp lÖ,hîp ph¸p  ña    trat h     c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh ®∙      ghi trªnchøng  õkÕ     t   to¸n. ­KiÓ m     Ýnh  Ýnh    ña  è  Öu ghitrªnchøng  õkÕ     trat ch x¸cc s li       t   to¸n. ­ KiÓ m     Öc  Êp  µnh    travi ch h quy  Õ   ch qu¶n  ý,lu©n  l  chuyÓn  éi bé, quy  n    chÕ   Óm    Ðt duyÖt chøng  õ®èi víi õng lo¹ nghiÖp  ô  ki trax     t      t  i   v kinhtÕ.   Khi kiÓm      trachøng  õ kÕ     Õu    Ön  ã  µnh      ¹m  Ýnh  t   to¸nn ph¸thi c h viviph ch s¸ch chÕ   ,  Ó  Ö    ®é th l kinhtÕ,tµichÝnh  ña  µ   ícth× ph¶itõchèiviÖc  Êt      c Nh n          xu   quü, xuÊt  Ët  , hµng    v t  ho¸ hoÆc  thanh to¸n,®ång  êib¸o    th   c¸o  íichñ  µi v  t  kho¶n  Õt®Ó   ö  ý. bi   x l §èivíi ÷ng     nh chøng  õ kÕ     Ëp kh«ng  ng  ñ tôc,néidung  µ    t   to¸nl   ®ó th       v con sè,ch÷  Õtkh«ng  â rµng  × ngêikiÓm      vi   r  th     trahoÆc   êighisæ     ¹ cho  ­ ng     tr¶l   i ng êi lËp,n¬i lËp  Õt ®Ó   µm  ¹ hoÆc          bi   l li   bæ sung thªm  ñ  ôc vµ  iÒu  th t   ® chØnh,  sau    íidïng lµm    ®Ó       Õ   ®ã m     c¨n cø  ghisæ k to¸n. §i Ò u    u  ÷chøng  õkÕ   27. L tr   t   to¸n: Chøng  õ kÕ     ∙  ö  ông  t   to¸n® s d ph¶i® îcs ¾p  Õp, ph©n  ¹      x   lo ib¶o  , qu¶n  µ  v l tr÷theo quy  nh  ña  Õ    u  ÷tµiliÖu kÕ     ña  µ   íc. u      ®Þ c ch ®é l tr       to¸nc Nh n M äi  êng  îp m Êt,thÊtl¹c,   áng  tr h       h h chøng  õ®Ò u   t  ph¶ib¸o    íi ñ  µi   c¸o v  ch t   kho¶n    ã  Ön  ®Ó c bi ph¸p xö  ýkÞp  êi.   l  th  Riªng tr ng  îp m Êt    ¹ biªnlai    ê h   c¸clo i       thu thuÕ, phÝ,  Ö  Ý,  ®ãng  ãp  ña  ©n    l ph thu  gcd hoÆc     ê sÐc  ¾ng  c¸c t   tr ph¶ib¸o    cho  ¬  c quan  Õ, tµichÝnh  µ  thu     v c«ng  ®Þa   ¬ng  Õtsè  Öu  µ  è îng an  ph bi   hi v s l   cña  õng  ê bÞ   Êt,hoµn  t t  m   c¶nh  Þ  Êt    ã  Ön  b m ®Ó c bi ph¸p xö  ý,    l   minh  x¸c theo  ph¸p  Ët;§ång  êinh»m   ím  ã  Ön  lu   th   s c bi ph¸p  th«ng b¸o  µ  hiÖu  v v«  ho¸    c¸c m É u   Óu  Þ  Êt    bi b m ®Ó tr¸nhbÞ  îdông.   l  i   §i Ò u    28: Quy  nh  Ò   ö  ông  µ  ®Þ vsd v qu¶n  ýbiÓu  É u   l  m chøng  õ kÕ   t  to¸n: TÊt  c¸c x∙ ®Ò u   c¶      ph¶i ¸p  ông  Õ      d ch ®é chøng  õ kÕ   t   to¸n quy  nh     ®Þ trong chÕ     µy.Trong    ×nh thùc hiÖn,c¸c ®Þa   ¬ng    ®é n   qu¸ tr        ph (tØnh,huyÖn)    vµ      c¸cx∙kh«ng  îctùý  öa  æi  Óu  É u   ∙  ®   s ® bi m ® quy  nh. ®Þ M Éu  chøng  õ in s ½n  t    ph¶i® îc b¶o     qu¶n  Èn  Ën,kh«ng  îc ®Ó   Êt  c th   ®  m m¸t,h  áng,m ôc     h   n¸thoÆc     ÎxÊu  îdông. ®Ó k   l  i §i Ò u      µ    µnh  Óu  É u   29. Inv ph¸th bi m chøng  õ: t TÊt  c¸c ®¬n  Þ        É u   Óu  c¶    v khiin c¸c m bi chøng  õ kÕ   t   to¸n ng©n    s¸ch    x∙ ph¶ithiÕtkÕ   µ        v intheo ®óng  éidung  Óu  É u     n  bi m chøng  õ®∙  t   quy  nh. ®Þ BiÓu  É u   m chøng  õ kÕ   t   to¸n thuéc  éi dung    n  thu  ép  ©n   n Ng s¸ch hoÆc   c¸c lo¹      tiÒn  Êt thiÕtph¶ido  é   µi chÝnh  èng  Êt   i biªn laithu  nh       BT  th nh qu¶n  ýl  ph¸thµnh, trõ biªn laithu  Òn  µ    ¹  Ð   ôc  ô          ti v c¸c lo iv ph v cho  Öc  vi qu¶n  ý c¸c l   
 12. 12 kho¶n        îcBé  µichÝnh  û  Òn  thu ë x∙®   T   u quy cho    ë  µichÝnh   Ët      c¸cS T   ­V gi¸c¸c tØnh,thµnh  è  chøc    µ    µnh.   ph tæ  inv ph¸th C¸c  µ    nh inkh«ng  îctù®éng  ®    thay ® æi  éidung    Óu  É u     n  c¸cbi m chøng  õ t  kÕ  to¸n,kh«ng  îcnhËn      É u   Óu    ®  in c¸c m bi chøng  õ kÕ       íiquy  nh   t   to¸ntr¸ v   i ®Þ trongchÕ     µy.   ®é n §i Ò u    ö  ýviph¹m  Ò   30. X l     v chøng  õkÕ   t   to¸n. M äi  µnh      ¹m  h viviph quy  nh  Ò   ®Þ v chøng  õ kÕ   t   to¸n,tuú theo  Ýnh  Êt    t ch   vµ  møc      ¹m  îcxö  ýtheo  ng  ®é viph ®   l   ®ó quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  Õ     µ  l K to¸nv Thèng    kª,NghÞ   nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Õ     µ      ®Þ v x ph     h ch v k to¸nv c¸c v¨n b¶n ph¸p quy    kh¸ccña  µ   íc.   Nh n Trêng  îp  ã  µnh    î dông  h ch vi l   i mua  b¸n,cho  în,lµm    m  chøng  õ gi¶ ®Ó   t    tham  c«ng  ü,trènlËu thuÕ  × tuú theo  Ýnh  Êt vµ  «  qu       th     t ch   møc      ¹m  ã  ®é viph c thÓ  Þ  ¹thoÆc     b ph   truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s §i Ò u 31. H Ö   èng  Óu  É u     th bi m chøng  õ kÕ   t   to¸n qui ®Þnh  dông     ¸p  cho      êng,thÞ  Ên ®Ó   c¸cx∙,ph   tr   qu¶n  ý, ¹ch to¸nng©n  l  h   s¸ch vµ    Ü   ña      c¸cqu c x∙ bao  å m     ¹ : g c¸clo i 1. C¸c    chøng  õ li   t   ªnquan  n   ¹t®éng  ©n   ®Õ ho   Ng s¸ch  îc ban  µnh  íi ®  h m  gå m   m É u   7  chøng  õ. t 2. C¸c    chøng  õ li   t   ªnquan  n   ¹t®éng  ña  n  Þ   ù  ®Õ ho   c ®¬ v d to¸n ® îc qui     ®Þnh trong Ch Õ     Õ       ®é k to¸nHCSN   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 999­ TC/Q§/C§KT  µy  th¸ng11  ng 2    n¨m  1996,theo 4      chØ  tiªu: ­ChØ       ng  Òn l ng;   tiªulao®é ti  ¬ ­ChØ     Ëtt   tiªuv  ; ­ChØ     Òn tÖ;   tiªuti   ­ChØ     µis¶n  è  nh.   tiªut   c ®Þ 3. C¸c chøng  õ  ∙  t ® ban  µnh  h trong  Õ     Õ   ch ®é k to¸n Kho  ¹c, Thu Õ,    b  Ng ©n s¸ch,§Çu ,. .   t. Danh  ôc  m chøng  õkÕ       ông  t   to¸n¸p d cho  Õ     ©n  k to¸nNg s¸ch x∙,       sau: nh D a n h  m ô c  c h ø n g  t õ k Õ  to¸n n g © n  s¸ch x∙   STT  Tªn  chøng  õ  t Sè  Öu  hi chøng  õ t 1 2  3         A C¸c chøng  õ  Õ   t k to¸n ban  µnh    h trong  Õ     ch ®é kÕ   to¸n ng © n     s¸ch  x∙ 1 Biªnlai   Òn       ti   thu C27a­ H     
 13. 13 2  Hîp  ng  ®å giao thÇu    C51     ­X  3  Hîp  ng  ®å giao kho¸n     C52     ­X  4  Biªnb¶n    thanh  ýhîp ®ång  l    C53     ­X  5  B¶ng        ©n  kª ghithu ng s¸ch     C60a­ X     6  B¶ng        ©n  kª ghiching s¸ch  C60b­ X     7  Th«ng      b¸o c¸ckho¶n    ña  thu c x∙ C70     ­X  B  C¸c chøng  õ  Õ   t k to¸n ban  µnh    h trong  Õ              ch ®é          kÕ   to¸n hµnh  Ýnh  ù    ch s nghiÖp    I   ChØ     ®éng  Òn ¬ng  tiªulao  ti l       1    Biªnb¶n    thanh    Òn sinhho¹tphÝ, phô  Êp  C02b­ H   to¸nti        c    2  GiÊy  i  êng  ®® CO7      ­H   II   ChØ     Ët   tiªuv t      3  PhiÕu  Ëp  nh kho  C11     ­H   4 PhiÕu  Êtkho  xu   C12     ­H   5  GiÊy    áng,m Êt  b¸o h   c«ng  ô,dông  ô c  c C13     ­H   6  Biªnb¶n  Óm    Ëtt    ki kª v  ,s¶n  È m,  µng    ph h ho¸ C14     ­H   7  PhiÕu    kª mua  µng  h   C15     ­H   II  I ChØ     Òn  Ö  tiªuti t                       8  PhiÕu  thu C21     ­H   9  PhiÕu    chi C22     ­H   10  GiÊy    Þ  ¹m  ®Ò ngh t øng  C23     ­H   11  GiÊy  thanh    ¹m  to¸nt øng  C24     ­H   12  B¶n  Óm    ü  Òn m Æt   ki kª qu ti   C26a­ H      IV ChØ     µis¶n   tiªut                      13  Biªnb¶n    giao nhËn  µi   t  s¶n  è  nh  c ®Þ C31     ­H   14  Biªnb¶n    thanh  ýtµi l    s¶n  è  nh   c ®Þ   C32     ­H   15 Biªnb¶n  ¸nh    ¹tµis¶n  è  nh    ® gi¸l     i c ®Þ   C33     ­H   C  C¸c  chøng  õ  t ban  µnh  h trong  Õ     Õ   ch ®é k to¸n  kho  ¹c,Thu Õ,  © n   b  Ng s¸ch. 1  L Önh    chi     2 GiÊy  óttiÒn m Æt   ©n  r    ng s¸ch x∙(KÌm  Önh       l chi sè:. .  . ) 3  Uû   Ö m    nhi thu       4    Uû   Ö m     nhi chi      5  B¶ng    ép  Ðc  kª n s     6    GiÊy    î  b¸o n       
 14. 14 7    GiÊy    ã   b¸o c       8 GiÊy  tho¸i      thu     9  Biªnlai   Õ,phÝ, lÖ  Ý, ph¹t      thu   thu   ph                        10  GiÊy  ép  Òn vµo  n ti   NSNN   b»ng  Òn m Æt   ti                         11  GiÊy  ép  Òn vµo  n ti   NSNN   b»ng  chuyÓn  kho¶n                  .. . .... . . ... Ngoµi c¸c chøng  õ trªn,®èi  íic¸c nghiÖp  ô  ªnquan  n      t    v    v li   ®Õ b¸n  µng, h   cung  Êp  Þch  ô    Òn ph¶isö  ông  cd v thu ti    d Ho¸  n  hµng  Bé   µi chÝnh  ®¬ b¸n  do  T   thèng  Êt  nh ph¸thµnh  É u   è  Éu  è    m s (M s 01A,  01B­   ña  Õ     Õ   BH c ch ®é k to¸n   doanh nghiÖp ban  µnh  h theo    è  Q§ s 1141­ TC/Q§/C§KT  µy  ng 01/11/1995  ña  c Bé  µichÝnh). T  (MÉu chøng  õ kÕ   t   to¸n:Qui  nh    Çn    ®Þ ë ph thø      Ö   èng  hai­ H th chøng  õ t  kÕ   to¸n). C h ¬ n g  V H Ö  th è ng t µi h o ¶ n  k Õ  to¸n  k §i Ò u    µikho¶n  Õ     µph¬ng  32. T   k to¸nl   ph¸p kÕ     ïng ®Ó   ©n  ¹    to¸nd   ph lo i vµ  Ö   èng      h th ho¸ c¸cnghiÖp  ô  v kinhtÕ,tµichÝnh         ph¸tsinhtheo néidung       kinh  tÕ. Tµi kho¶n  Õ      k to¸n ph¶n    ¸nh  µ  Óm   v ki so¸tth ng   ê xuyªn, li   ôc,cã  Ö     ªnt   h thèng  ×nh  ×nh      ©n  t h thu,ching s¸ch;thu,chic¸cquü  ña                c x∙;thu,chic¸ckho¶n  ®ãng  ãp  ña  ©n;        ¹t®éng  ù  gcd thu,chic¸c ho   s nghiÖp  µ  v qu¸  ×nh  ö  ông  tr sd kinhphÝ      n  Þ,bé  Ën  ùcthuéc x∙.   ë c¸c®¬ v   ph tr     Tµi kho¶n  Õ     k to¸n ® îc m ë      cho  õng  i îng  Õ   t ®è t k to¸n cã  ïng  éi dung   c n  kinh tÕ.Toµn  é    µikho¶n  Õ     ö  ông     b c¸c t   k to¸ns d trong kÕ     ×nh  µnh  Ö     to¸nh th H thèng  µikho¶n  Õ   t  k to¸n. H Ö   èng  µikho¶n  Õ   th t  k to¸n Ng ©n     s¸ch    x∙ bao  å m   Ö   èng  g h th khung  chung    ông  ¸p d cho  äi    m x∙(bao  å m   lo¹   tµikho¶n  Êp  ®Ó   g 7  i15    , c 1)  ph¶n    ¸nh c¸c nghiÖp  ô    v kinh  Õ  µichÝnh  µ  sè  µikho¶n  Õ   t t  v 1  t   k to¸n bæ     sung  mang   tÝnh  Êt ® Æc   ïdïng  ch   th  riªngcho      ã      c¸c x∙c ph¸tsinh c¸c kho¶n    é,chihé;    thu h       thu,chikinh phÝ  û  Òn; chiphÝ  ©y  ùng  ¬       u quy    xd c b¶n,nguån  èn  u  ;thu   v ®Ç t    chiho¹t®éng     kinh tÕ.Quy  nh  â sè îng c¸ctµikho¶n  Êp  cña  ét  è  µi    ®Þ r  l       c 2  m s t  kho¶n  ã  Ýnh  Êt phæ   Õn. C¸c  µikho¶n  ct ch   bi   t  trong b¶ng  ©n  i  îc h¹ch c ®è ®     to¸n theo  ¬ng    ph ph¸p "Ghi sæ   Ðp"      K ®Ó ph¶n  ¸nh  ×nh  ×nh  ùc  Ön, chi t h th hi     ng©n  s¸ch;thu,chivµ  ö  ông         sd c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n;  è  Ön  ã  µ  ®ã gcd s hi c v t×nh  ×nh  Õn  ng    ¹  Ët t  µis¶n, vèn, quü, c«ng  î vµ    ån  h bi ®é c¸c lo i  , t   v       n   c¸c ngu vèn  éc së  ÷u  ña  thu   h c x∙.
 15. 15 H Ö  th è ng t µi h o ¶ n  k Õ  to¸n n g © n  s¸ch x∙  k STT Sè  Öu  hi TK Tªn  µikho¶n t  Ph¹m       vi¸p dông CÊp   CÊp   I II 1 2 3 4  5          Lo¹i1   Òn  µ  Ët     ­Ti v v t                  1 111  TiÒn  Æt   m C¸c      x∙   2  112  TiÒn  öiKho  ¹c g  b        nt      1121  TiÒn  ©n  ng s¸ch t¹ kho  ¹c      i b                      1128 TiÒn  öikh¸c  g                             3  152 V Ët  Öu   li   nt         Lo¹i2   µi s¶n  è  nh      ­T   c ®Þ                   4 211  Tµis¶n  è  nh     c ®Þ   nt         5  214    Hao  mßn   µis¶n  è  inh  t  c®   nt         Lo¹i3     ­Thanh  to¸n                                  6  311 C¸c  kho¶n  ph¶ithu      nt           3111 T¹m  øng                                3118 Ph¶ithu kh¸c          7  331 C¸c  kho¶n  ph¶itr¶          nt      3311  Ph¶itr¶kh¸ch hµng                                      3312 Ph¶itr¶quü  ù  ÷tµi Ýnh     d tr     ch                          3318 Ph¶itr¶kh¸c           8    336 C¸c  kho¶n    é,chihé  thu h       cã  X∙  kho¶n    thu hé,chihé      3361 C¸c  kho¶n    é thu h         3362 C¸c  kho¶n    é  chih                                  3363 Thu,chikinh phÝ  û  Òn       u quy                      3368 C¸c  kho¶n  kh¸c      Lo¹i4     ­Nguån  èn  µ  ü   v v qu                      9   431 C¸c  ü  ña    qu c x∙   cã  µnh  Ëp X∙  th l  c¸cquü    Õt   (chiti   theo tõng quü)       4311  Quü   . . . .. . ..            4312 Quü... . .. . ..        4313 Quü... . .. . ..     
 16. 16          . ..   .   . . ..  .. . .. . .           4318 Quü   kh¸c      10   466  Nguån  kinhphÝ  ×nh  µnh    h th   C¸c      x∙   TCS§ Lo¹i7     ­Thu  © n   ng s¸ch    x∙                  11 714    Thu  ©n  ng s¸ch x∙     nt             7141 Thuéc  n¨m  íc  tr                                     7142 Thuéc  n¨m  nay      12 719   T¹m    ©n  thu ng s¸ch x∙           nt      7191  Thu  b»ng  Òn ti         7192 Thu  b»ng  Ön  Ët  hi v                                  7193  Thu  b»ng  µy  ng c«ng    ng  lao®é                          Lo¹i8     ­Chi  © n   ng s¸ch     x∙            13 814  Chi ng©n    s¸ch         nt      8141 Thuéc  n¨m  íc tr         8142  Thuéc  n¨m  nay      14 819  T¹m    ©n  ching s¸ch x∙      nt             8191  Chi ®Ç u       t           8192 Chi th ng    ê xuyªn                            Lo¹i9     ­Chªnh  Öch  l thu,chi                  NS   15 914 Chªnh  Öch      ©n  l thu,ching s¸ch   nt           x∙.    Ngoµi ra,ë  ÷ng    ã  ¹t®éng      nh x∙ c ho   XDCB   ù lµm  µ    ¹t®éng  t  v c¸c ho   kinh  tÕ  x∙ qu¶n  ývµ  ¹ch  do    l  h to¸n trªncïng  ét  Ö   èng       m h th sæ s¸ch kÕ     ©n     to¸n ng s¸ch x∙th×  µic¸c tµikho¶n      ngo       trªn,   ã  Ó  ë     c th m thªm  241  ©y  ùng  ¬  x∙ TK  "X d c b¶n  ë  d dang";TK    441  "Nguån  èn  u    v ®Ç t XDCB"  µ  511  v TK  "Thu  ¹t®éng  ho   kinhtÕ",TK      631  "Chiho¹t®éng     kinh tÕ".   §i Ò u 33. C¸c    ñ  ng  än  ùa,lËp    x∙ ch ®é ch l   danh  ôc  ÷ng  µikho¶n  m nh t  kÕ     Êp    Êp  , ï hîp víi® Æc   iÓ m,  éidung    ¹t®éng  to¸nc I,c II        ph ® n  c¸c ho   kinh tÕ    tµichÝnh  µ    v yªu  Çu  c qu¶n  ý cña    Ó   ôc  ô  l  x∙.§ ph v yªu  Çu  c qu¶n  ý kÕ     l   to¸n ng©n  s¸ch,x∙ cã  Ó  ë       th m thªm    µikho¶n  Êp  I ¹ 5  è).ViÖc  ë   c¸c t   c II    s   (lo i m thªm  tµikho¶n  Êp     c Iph¶icã    Õn  Êp  Ën    ý ki ch thu b»ng    v¨n b¶n  ña  é  µichÝnh. c BT  C h ¬ n g  VI S æ  K Õ  to¸n v µ  h × n h  thøc s æ  k Õ  to¸n
 17. 17 §i Ò u 34. Sæ   Õ     µ nh÷ng  Ón      k to¸n l   quy sæ theo  É u   Êt  nh  ã  m nh ®Þ c li   Ö   ªnh chÆt  Ï víinhau  ïng      Ðp    ch     d ®Ó ghich c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ      ph¸tsinh  theo ®óng  ¬ng    ph ph¸p kÕ       ¬  ë  è  Öu cña    to¸ntrªnc s s li   chøng  õgèc. t  Sæ   Õ       k to¸nx∙chialµm  h Ö   èng:   2  th ­ H Ö   èng    Õ       ông    th sæ k to¸n¸p d cho  ÷ng    ùc hiÖn  ¬ng  nh x∙th   ph ph¸p    "ghi sæ   Ðp". k ­ H Ö   èng    Õ       ông    th sæ k to¸n¸p d cho  ÷ng    îcphÐp  ùc hiÖn  ¬ng  nh x∙®   th   ph ph¸p "Ghisæ   n".     ®¬ §i Ò u    Ö   èng    Õ     35. H th sæ k to¸ntheo  ¬ng  ph ph¸p      Ðp"  ã    "ghisæ k c2 lo¹     Õ     iSæ k to¸ntæng  îp vµ    Õ       Õt.   Õ     : h   sæ k to¸nchiti   Sæ k to¸ntæng  îp gå m:  h  Sæ     µ    Ët ký  Õt  îp víi c¸i sæ nh   k h     v nhau  µnh  ét    Õ     th m sæ k to¸ntæng  îp th× gäi h      lµsæ   Ët  ý     .   Õ       Õtgå m       Nh k ­sæ c¸i Sæ k to¸nchiti     c¸csæ,  ÎkÕ       Õt. th  to¸nchiti a.NhËt  ý      : µ    Õ       k ­ Sæ c¸i L sæ k to¸ntæng  îp,kÕt  îp gi÷a sæ   Ët ký  íi   h  h    nh   v   sæ     ïng      Ðp    c¸id ®Ó ghi ch c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ    ph¸tsinh theo  ×nh  ù thêi     tr t    gian vµ  Ö   èng        h th ho¸ c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ    theo  éidung  n  kinh tÕ  µi   (t  kho¶n  kÕ   to¸n). ­ Sè   Öu trªnNhËt  ý          li     k ­ Sæ C¸iph¶n  ¸nh  ét  m c¸ch tæng  îp  ×nh  ×nh    ht h thu,ching©n     s¸ch;thu,chic¸c quü, c¸c nguån  èn, quü  Ön  ã, t×nh  ×nh           v  hi c   h biÕn  ng  Ò   Òn,vËt t  µis¶n, c«ng  î vµ    ¹t®éng  ù  ®é v ti    , t     n   c¸c ho   s nghiÖp, ho¹t    ®éng  kh¸c. ­NhËt  ý         k ­Sæ c¸iph¶icã  y      Õu  èsau:   ®Ç ®ñ c¸cy t  +  µy,th¸ngghisæ Ng      +  è  Öu,ngµy,th¸ngcña  S hi       chøng  õkÕ     ïng lµm    ghisæ. t   to¸nd   c¨n cø    +  ã m   ¾tnéidung  T t   nghiÖp  ô  v kinhtÕ      ph¸tsinh +  ét  nh  C ®Þ kho¶n:X¸c  inh  è  Öu  µikho¶n    î,sè  Öu  µikho¶n   ® s hi t   ghiN   hi t   ghiCã   ña    c nghiÖp  ô  v kinhtÕ.   + Tªn    µikho¶n  Õ   c¸c t   k to¸n,m çi  µikho¶n  ã  cétNî  µ  ã.  è  îng c¸c   t  c 2    v C S l     céttrong NhËt  ý        Òu      k ­ Sæ C¸inhi hay  t  ô  éc vµo  è îng tµikho¶n    Ý ph thu   sl    quy ®Þnh  trongh Ö   èng  µikho¶n  Õ     th t  k to¸n. +  è  Òn ghibªn  î  µ  è  Òn ghibªn  ã   ña  õng tµikho¶n. S ti     N v s ti     C c t     b.Sæ,  ÎkÕ       Õt: µ    ïng ®Ó     th  to¸nchiti   sæ d   ph¶n  chitiÕttõng  L ¸nh      nghiÖp  vô kinh tÕ    ph¸tsinh theo  õng  i  îng  Õ       t ®è t k to¸n riªng biÖt m µ     Ët  ý          trªnNh k ­ Sæ     a  c¸ich ph¶n  ¸nh  îc.Sè   Öu trªnsæ   Õ       Õtdïng      Ðp  ®   li     k to¸nchiti   ®Ó ghich c¸c kho¶n      ©n    thu,ching s¸ch theo  ôc  ôc ng©n    M l  s¸ch vµ    theo  éi dung  n  kinh  tÕ  µ    i îng  Õ     v c¸c ®è t k to¸nkh¸c cÇn  Õtph¶itheo  âichitiÕttheo  cÇu    thi     d      yªu  qu¶n  ý.Sè   Öu trªnsæ   Õ       Õtcung  Êp    l   li     k to¸nchiti   c c¸c th«ng    ôc  ô    tinph v cho viÖc qu¶n  ývµ  Ëp  l   l b¸o  c¸o  Õ   k to¸n,quyÕt    to¸n thu,ching©n       s¸ch,c¸c quü     cña    µ  Ö   èng    õng  ¹  µis¶n,tiÒn,quü, c«ng  î vµ    ¹t®éng  x∙ v h th ho¸ t lo i   t       n   c¸c ho   kh¸cdo      x∙qu¶n  ý. l ­Sæ   Õ       Õtcã    Õu  èsau:   k to¸nchiti   c¸cy t  +  Tªn  sæ +  µikho¶n  Êp    µi T  c I,  t kho¶n  Êp  c II
 18. 18 +  µy,th¸ngghisæ Ng      +  è  Öu  µy,th¸ngchøng  õ S hi ng     t +  ã m   ¾tnéidung  T t   nghiÖp  ô  v kinhtÕ   + C¸c chØ     tiªukh¸c c¨n  vµo  Ýnh  Êt,yªu  Çu    cø  t ch   c qu¶n  ývµ  l   yªu  Çu  c h¹ch      Õtm µ   õng  ¹    ã    to¸nchiti   t lo i c c¸c chØ    è îng,®¬n    µnh  Òn, sæ tiªus l   gi¸,th ti   c¸c m ôc    ôc      thu,m chitheo  MLNS,  è    s ph¸tsinh Nî,sè        ph¸tsinh Cã,  è    èi   s d cu   kú... §i Ò u 36.  C¸c    x∙ ph¶i c¨n  vµo    cø  c¸c chØ     tiªuquy  nh   ®Þ trong  Ö   h thèng      Õ     µ  Õt to¸nng©n  b¸o c¸o k to¸nv quy     s¸ch x∙,h Ö   èng  µikho¶n  Õ         th t  k to¸n vµ    Çu  yªu c qu¶n  ýcña  × nh    ë   y      Õ     Çn  Õttheo    l  m ®Ó m ®Ç ®ñ sæ k to¸nc thi   quy ®Þnh  ña  Õ     µy.M çi  n  Þ  c ch ®é n   ®¬ v chØ  îcm ë   µ  ÷ m ét  Ö   èng    Õ   ®   v gi   h th sæ k to¸nchÝnh    thøc vµ    duy  Êt. nh §i Ò u 37. Öc  ë     µ      Õ      Vi m sæ v ghi sæ k to¸n ph¶i ®¶m     b¶o ph¶n    ¸nh ®Çy  ,  ®ñ trung thùc,chÝnh    Þp  êi, ªntôc,cã  Ö   èng  ×nh  ×nh        x¸c,k th       h th li t h thu, ching©n    s¸ch,thu,chic¸cquü,t×nh  ×nh          h qu¶n  ý, ö  ông  µis¶n,tiÒn,quü, l  ds t        t×nh  ×nh  h c«ng  î,t×nh  ×nh  ng  ãp  ña  ©n  ©n  n  h ®ã g c nh d nh»m   cung  Êp    c c¸c th«ng    Çn  Õtphôc  ô  tinc thi   v cho  Öc  iÒu  µnh  ©n  vi ® h ng s¸ch cña  ñ   Þch      Ch t x∙ vµ c«ng  khaitµichÝnh  íc d©n  ét     tr   m c¸ch  y   ,  â  µng,chitiÕt.Nghiªm  ®Ç ®ñ r r      cÊ m     µi sæ   ®Ó ngo   s¸ch  Õ   k to¸n bÊt  ú  ét    k m kho¶n      ét  ¹  µis¶n, thu,chi,m lo i  t   tiÒn quü,c«ng  îhay      n  kho¶n  ng  ãp  µo  ña  ©n  ©n. ®ã g n c nh d §i Ò u 38. Sæ   Õ       k to¸n ph¶idïng  É u     ½n    m in s hoÆc   Î s ½n  µ  ng   k  v ®ã thµnh  Ón. quy Tríckhidïng sæ        ph¶ihoµn  Ön c¸cthñ tôcsau:   thi         Ngoµi  ×a  µ  b v trang  u     ãc  ®Ç sæ (g bªn  i ph¶i ghi râ      tr¸   )     tªn x∙,huyÖn,  tØnh, cÊp  ©n    ng s¸ch;gi÷a b×a          ghi tªn sæ,  µy  ë   ng m sæ,      ©n  niªn ®é ng s¸ch  vµ  ä    êighisæ,  µy  Õt  óc ghisæ   h tªnng     ng k th     hoÆc   µy  ng chuyÓn  giao cho  ­   ng êikh¸cvµ    Ën  ña  ñ  Þch      x¸cnh c Ch t x∙. C¸c  trang sæ     ph¶i®¸nh  è    s trang vµ  ÷a 2    gi   trang sæ     ph¶i®ãng  Êu      d gi¸p lai ña   c x∙. Chñ  Þch    Õ     ëng  t x∙,K to¸ntr ph¶iký    Ën  µo    x¸cnh v trang ®Ç u     Õ     sæ k to¸n ­Trêng  îp ghisæ   Õ       h     k to¸nb»ng  m¸y    Ýnh: vit Sæ   Õ     Ëp    k to¸nl trªnm¸y    Ýnh  vit ph¶ithÓ  Ön  y        hi ®Ç ®ñ c¸c chØ      tiªuquy ®Þnh  cho  õng  É u   t m sæ.  èi kú  Õ   Cu   k to¸n,sau    ∙  µn  ÊtviÖc    khi® ho t   kho¸ sæ     theo quy  nh    ®Þ cho  õng lo¹ sæ,  t  i   ph¶itiÕn hµnh      Êy toµn  é    Õ         inra gi   b sæ k to¸n tæng  îp vµ    Õ       Õt. h   sæ k to¸nchiti   Sau    ®ã ph¶ilµm  y    ñ tôc ph¸p  ýnh    ®Ç ®ñ th     l  sæ   Õ       k to¸nghib»ng  tay. C¸c    Õ     sæ k to¸nsau    µm  y      ñ tôctrªnmíi® îccoilµhîp lÖ, khil ®Ç ®ñ c¸cth                   hîp ph¸p.  
 19. 19 §i Ò u  39. ×nh   H thøc  Õ   k to¸n ¸p  ông   d cho c¸c    ùc  Ön  ¬ng  x∙ th hi ph ph¸p kÕ         Ðp" lµh×nh    to¸nghisæ "k     thøc kÕ     Ët  ý     .   to¸nNh k ­Sæ c¸i 1. C¸c  ¹    Õ     ña  ×nh    lo i k to¸nc h sæ thøc  Õ     Ët  ý        k to¸nNh k ­ Sæ c¸ibao  å m   g c¸clo¹ chñ  Õu     i y sau: +  Ët  ý     Nh k ­Sæ c¸i +  C¸c    Õ       Õt sæ k to¸nchiti 2. Tr×nh  ù vµ  ¬ng    t   ph ph¸p      Õ     ghisæ k to¸ntheo  ×nh  h thøc  Õ     Ët  k to¸nNh ký     . ­Sæ c¸i a.Ghi NhËt  ý     :    k ­Sæ c¸i ­Ghi chÐp  µng  µy:    h ng Hµng  µy,khinhËn  îcchøng  õ kÕ   ng     ®  t   to¸n,kÕ     Óm     Ýnh  Êt   to¸nki trat ch   ph¸p lýcña     chøng  õ,x¸c®Þnh  µikho¶n    î,tµikho¶n    ã       µo  t    t  ghiN     ghiC ®Ó ghiv NhËt  ý     . çi chøng  õkÕ     îcghivµo  Ët  ý       ét  k ­Sæ c¸i M     t   to¸n®     Nh k ­Sæ c¸i m dßng  ®ång  êië  2  Çn  Ët  ý  µ    . th   c¶  ph Nh k v Sæ c¸i §èivíi ÷ng     nh chøng  õkÕ     ïng lo¹ ph¸tsinh nhiÒu  Çn  t   to¸nc   i       l trong 1  µy    ng (nh phiÕu thu,phiÕu    Õu  Êt,phiÕu  Ëp  Ët  Öu..   ã  Ó  Õn   chi,phi xu   nh v li . c th ti   ) hµnh  ©n  ¹ c¸cchøng  õ®Ó   Ëp B¶ng  ph lo     i t  l   tæng  îp chøng  õkÕ     ïng lo¹   h  t   to¸nc   i ; Sau  ,    vµo  è  ®ã c¨n cø  s tæng  éng    õng  c trªnt b¶ng  Tæng  îp chøng  õ kÕ     h  t   to¸n ®Ó     µo  Ët  ý       ét  ghiv Nh k ­Sæ c¸i m dßng. ­Tæng  îp vµ  Óm    i chiÕu  è  Öu cuèith¸ng.   h   ki tra®è   s li     +  èi th¸ng,sau    ∙  Cu     khi ® ph¶n ¸nh  µn  é  to b chøng  õ kÕ   t   to¸n ph¸tsinh       trong th¸ngvµo  Ët  ý       µ      Õ       Õt, Õ     Õn hµnh      Nh k ­Sæ c¸i c¸csæ k to¸nchiti   to¸nti   v k kho¸ sæ,  éng    c tæng  è  Òn cña  étsè    s ti   c   ph¸tsinh ë  Çn  Ët  ý,céng    ph Nh k   tæng  sè ph¸tsinh  î, tæng  è    N  s ph¸tsinh  ã   µ  Ýnh  è   cuèi th¸ng cña  õng  µi   Cvt sd     t t  kho¶n    Çn    . ë ph Sæ c¸i +  Sau    Óm     i  Õu  è  Öu  ®ã ki tra ®è chi s li dßng  éng c ph¸tsinh    th¸ng    trªn NhËt  ý      , k ­ Sæ c¸i b»ng  c¸ch céng    tæng  è    s ph¸tsinh Nî  µ  éng   vc tæng  è    s ph¸t sinh Cã   ña  Êtc¶    µikho¶n    c t   c¸c t   ph¶n ¸nh    Çn      i  Õu  íitæng  ë ph Sæ c¸i®è chi v   sè  Òn ë  étcéng    ti   c   ph¸tsinh cña  Çn  Ët  ý.C¨n  vµo    ph Nh k   cø  dßng  è      µi s d c¸c t   kho¶n    Ët  ý        Õn  µnh  éng  Êtc¶  è    î    µikho¶n  µ  trªnNh k ­ Sæ c¸iti h c t   s d N c¸c t   v céng  Êtc¶  è    ã    µikho¶n, lÊy sè  Öu tæng  éng    î    µikho¶n  t   s d c c¸c t       li   c d N c¸c t   ®èi  Õu  íisè  Öu tæng  éng    ã   ña  Êtc¶    µikho¶n.Khi kiÓm     chi v   li   c d C c t   c¸c t      tra ®èi chiÕu    è  Öu trªnph¶i®¶m     c¸cs li       b¶o nguyªn t¾c  ©n  i sau:   c ®è   Tæng  è    s ph¸t Tæng  è    s ph¸tsinh Nî    Tæng  è    s ph¸tsinh  sinh ë  Çn  =   ph cña  Êtc¶    µi t   c¸ct   = Cã   ña  Êtc¶    c t   c¸c NhËt  ý k kho¶n  ë phÇn    (  Sæ tµikho¶n  ë phÇn    (  c¸i) Sæ  c¸i) Tæng  è    î  ña    µikho¶n  tæng  è    ã   ña    µikho¶n s d N c c¸ct   =  s d C c c¸ct   b.Ghi c¸csæ,  ÎkÕ       Õt.     th  to¸nchiti ­ C¸c    chøng  õ gèc, b¶ng  t    tæng  îp  h chøng  õ gèc  t  sau      Ët  ý    khighi Nh k ­ Sæ     c¸iph¶ighivµo     sæ,  ÎkÕ       Õt. th  to¸nchiti
 20. 20 ­ Hµng  µy, c¨n  vµo    ng   cø  chøng  õ kÕ   t   to¸n ®Ó     µo    ghi v sæ,  ÎkÕ     th   to¸n chitiÕtcã  ªnquan      étphïhîp.     li   ë c¸cc     ­ Cuèith¸nghoÆc   èiquý        cu   ph¶itæng  îp sè  Öu vµ    h   li   kho¸c¸csæ,  ÎkÕ      th  to¸nchitiÕt.     Ph¶i céng  è      s ph¸tsinh Nî,sè        ph¸tsinh Cã   µ  Ýnh  sè    èi   vt ra  d cu   th¸ng cña  õng  i îng;Sau    cø  µo  è  Öu trªnsæ   Õ     t ®è t   ®ã c¨n  v s li     k to¸n chitiÕt     lËp " B¶ng     Tæng  îp chitiÕt" h    cho  õng tµikho¶n. t    ­ Sè  Öu trªnB¶ng    li     Tæng  îp chitiÕtph¶i® îckiÓm    i chiÕu  íi è  h        tra,   ®è v  s ph¸tsinh Nî,sè          ph¸tsinh Cã   µ  è    ña  õng  µikho¶n    Ët  ý          v s dc t t  trªnNh k ­ Sæ C¸i vµ    c¸csæ,  ÎkÕ       Õtkh¸c. th  to¸nchiti   Tr×nh  ù ghisæ   Õ     t     k to¸ntheo  ×nh  h thøc  Ët  ý        îcthÓ  Ön  Nh k ­ Sæ C¸i®   hi trªns¬      ®å sau: Tr × n h t ù g hi s æ  k Õ  to¸n T h e o  h × n h  thøc N h Ë t k ý  ­ S æ  c¸i C høng õ  èc tg Sæ ,t Î  h   Sæ   kho,Sæ     B¶ng  kÕ  o¸ t n  quü t ng  æ chitÕ t  i hî p      chøng  B¶ng  t ng  æ N hË tký     i   ­Sæ c¸ hî chi p    B¸ c¸ kÕ  o¸  B¸ c¸ o  o  t n,  o  o  quyÕ tt n  o¸ Ghi hµng  µy   ng Ghi cuèith¸ng     §èichiÕu,kiÓm      tra
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2