Quyết định 83/1996/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
27
lượt xem
1
download

Quyết định 83/1996/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 83/1996/QĐ-TTg về việc thành lập Uỷ ban đơn giản hoá thủ tục trong vận chuyển hành không Quốc tế ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 83/1996/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 83/1996/Q -TTg Hà N i, ngày 05 tháng 2 năm 1996 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 83/1996/Q -TTg NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 1996 V VI C THÀNH L P U BAN ƠN GI N HOÁ TH T C TRONG V N CHUY N HÀNG KHÔNG QU C T VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t c a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Xét t trình c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam s 2387/CAAV ngày 31/10/1995, QUY T NNH i u 1. Thành l p U ban v ơn gi n hoá th t c trong v n chuy n hàng không qu c t Vi t Nam (sau ây g i t t là U ban). i u 2. U ban ư c Th tư ng Chính ph u quy n tr c ti p ch o, t ch c ph i h p tri n khai th c hi n vi c ơn gi n hoá th t c trong v n chuy n hàng không qu c t Vi t Nam, có ch c năng nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Xây d ng chương trình, n i dung, bi n pháp th c hi n ơn gi n hoá th t c trong v n chuy n hàng không các sân bay qu c t c a Vi t Nam. 2. Ch o, t ch c ph i h p, hư ng d n và giúp các cơ quan, ơn v ch c năng tri n khai th c hi n vi c ơn gi n hoá th t c trong v n chuy n hàng không. 3. Trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh nh ng v n vư t quá thNm quy n c a U ban, ho c nh ng v n trong U ban chưa th ng nh t. 4. Khuy n cáo v i các t ch c hàng không dân d ng qu c t nh ng v n c n s a i, b sung cho phù h p v i tình hình phát tri n v hàng không dân d ng. 5. Ban hành quy ch ho t ng c a U ban và c a các Ban ch o th c hi n các sân bay qu c t c a Vi t Nam. 6. Thành l p các Ban ch o, th c hi n ơn gi n hoá th t c trong v n t i hàng không qu c t t i các c ng hàng không, sân bay qu c t c a Vi t Nam (sau ây g i t t là
  2. Ban); Quy nh ch c năng, nhi m v và quy n h n c a các Ban; ki m tra, giám sát và giúp các Ban ho t ng. i u 3. V t ch c b máy. A. U ban v dơn gi n hoá th t c trong v n chuy n hàng không qu c t Vi t Nam g m các thành viên: 1. Lãnh o C c Hàng không dân d ng Vi t Nam - Ch t ch U ban. 2. Lãnh o cơ quan an ninh c a khNu - Phó Ch t ch. 3. Lãnh o C c Giám sát qu n lý, T ng c c H i quan - Phó Ch t ch. 4. i di n T ng c c thu , B Tài chính - U viên. 5. i di n C c Lãnh s , B Ngo i giao - U viên. 6. i di nV V sinh D ch t , B Y t - U viên. 7. i di n T ng công ty Hàng không Vi t Nam - U viên. B. Ban ch o th c hi n các sân bay qu c t tr c thu c U ban g m có: 1. Giám c C ng v hàng không - Trư ng Ban. 2. Tr m trư ng cơ quan qu n lý an ninh c a khNu - Phó Ban. 3. Trư ng H i quan sân bay - Phó ban. 4. i di n ki m d ch y t sân bay - U viên. 5. i di n các xí nghi p ph c v k thu t thương m i m t t ho t ng t i c ng hàng không, sân bay - U viên. U ban v ơn gi n hoá th t c trong v n chuy n hàng không có tư cách pháp nhân, có con d u và kinh phí riêng, có Tr s t i C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, có m t s cán b chuyên môn giúp vi c (kiêm nhi m) do U ban quy t nh. Ch t ch U ban, Phó Ch t ch U ban và thành viên ho t ng theo ch kiêm nhi m. Ch t ch U ban ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v toàn b ho t ng c a U ban, các ban và k t qu ơn gi n hoá th t c trong v n chuy n hàng không. Các thành viên khác ch u trách nhi m v nh ng v n thu c ch c năng cơ quan qu n lý c a mình. i u 4. Kinh phí ho t ng c a U ban ư c B Tài chính duy t c p qua C c hàng không dân d ng Vi t Nam. U ban th ng nh t và ch u trách nhi m phân b kinh phí trên ho t ng ơn gi n hoá th t c trong v n chuy n hàng không.
  3. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các B trư ng Ngo i giao, N i v , Tài chính, Y t ; B trư ng Ch nhi m Văn phòng Chính ph ; C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; T ng c c Trư ng T ng c c H i quan; Ch t ch U ban v ơn gi n hoá th t c trong v n chuy n hàng không qu c t Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n c Lương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản