Quyết định 83/2003/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định 83/2003/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 83/2003/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Uỷ ban dân tộc và hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc ở địa phương (giai đoạn 2003-2007) do Uỷ ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 83/2003/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 83/2003/Q -UBDT Hà N i, ngày 05 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C S 83/2003/Q -UBDT NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH K HO CH PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T C A U BAN DÂN T C VÀ H TH NG CƠ QUAN LÀM CÔNG TÁC DÂN T C NA PHƯƠNG (GIAI O N 2003 - 2007) B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 59/1998/N -CP ngày 13/8/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Dân t c và Mi n núi; Căn c Quy t nh s 13/2003/Q -TTg ngày 17/01/2003 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2003 n năm 2007, Căn c Thông tư s 01/2003/TT-BTP ngày 14/3/2003 c a B Tư pháp hư ng d n th c hi n Quy t nh s I3/2003/Q -TTg ngày 17/01/2003 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2003 n năm 2007; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này K ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t c a U ban Dân t c và h th ng cơ quan làm công tác dân t c a phương (giai o n 2003 - 2007). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các V trư ng V Pháp ch , Chánh Văn phòng, Th trư ng các ơn v tr c thu c U ban Dân t c, Trư ng Ban Dân t c các a phương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ksor Phư c ( ã ký) K HO CH
  2. PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T C A Y BAN DÂN T C VÀ H TH NG CƠ QUAN LÀM CÔNG TÁC DÂN T C NA PHƯƠNG (GIAI O N 2003 - 2007) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 83/2003/Q -UBDT ngày 05 tháng 5 năm 2003 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) I. M C TIÊU - Ph bi n k p th i, y các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n công tác dân t c cho cán b , công ch c làm công tác qu n lý nhà nư c v dân t c, c bi t là ng bào dân t c thi u s và ng bào vùng biên gi i; t o i u ki n cán b , công ch c và ng bào dân t c thi u s s d ng pháp lu t làm phương ti n, công c b o v quy n và l i ích h p pháp c a mình, nâng cao năng l c v n d ng, thi hành pháp lu t trên cương v công tác và th c thi nhi m v . - Nâng cao hi u bi t pháp lu t, ý th c ch p hành pháp lu t c a cán b , công ch c làm công tác dân t c và ng bào dân t c thi u s , ng bào vùng biên gi i, góp ph n th c hi n nhi m v , nâng cao k lu t, k cương trong b máy nhà nư c và trong xã h i, b o v tr t t , an toàn xã h i, ch ng h i nh p kinh t qu c t , xây d ng Nhà nư c pháp quy n c a dân, do dân và vì dân, ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. - Xây d ng cơ ch ph i h p ho t ng ph bi n, giáo d c pháp lu t v công tác dân t c t Trung ương n a phương có hi u qu , ưa công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t vào n n p. II. YÊU C U - K th a k t qu , m b o tính liên t c và phát tri n trong vi c th c hi n K ho ch tri n khai công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a U ban Dân t c và Mi n núi (giai o n 1998 - 2002) ban hành ngày 03/6/1998 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c và Mi n núi; Th c hi n Quy t nh s 13/2003/Q -TTg ngày 17/01/2003 c a Th tư ng Chính ph và Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B "Ch o và t ch c th c hi n công tác tuyên truy n giáo d c, ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B " (kho n 4 i u 4) ti p t c th c hi n thư ng xuyên công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b , công ch c c a cơ quan làm công tác dân t c t Trung ương n a phương và ng bào các dân t c thi u s , ng bào vùng biên gi i. L a ch n n i dung phù h p v i i tư ng ư c ph bi n nâng cao hi u qu c a công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. - Khai thác các hình th c, phương pháp ph bi n, giáo d c pháp lu t ang phát huy tác d ng có sáng t o i m i trong phương th c th c hi n l ng ghép công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong th c hi n các chương trình phát tri n kinh t - xã h i. G n ch t hơn n a công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v i vi c tuyên truy n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c. III. N I DUNG PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T 1. i v i cán b , công ch c:
  3. Ph bi n, quán tri t, h c t p n i dung các Ngh quy t H i ngh l n th BNy Ban Ch p hành Trung ương ng khóa IX v phát huy s c m nh i oàn k t dân t c, v công tác dân t c, v công tác tôn giáo, v ti p t c i m i chính sách, pháp lu t v t ai trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; các quy nh pháp lu t v cán b , công ch c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, h i nh p kinh t qu c t , th c hi n Quy ch dân ch cơ quan, ơn v cơ s ; các văn b n quy ph m pháp lu t c a a phương, chú tr ng các quy nh pháp lu t chuyên ngành g n v i chuyên môn, nghi p v c a t ng cán b , công ch c, các quy nh pháp lu t v phòng ch ng t n n xã h i, phát huy truy n th ng, gi gìn b n s c văn hóa dân t c. 2. iv i ng bào dân t c thi u s , ng bào vùng biên gi i: Ph bi n sâu r ng v ư ng l i ch trương, chính sách dân t c, tôn giáo c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, các ch th , ngh quy t và các ch trương c a a phương v phát tri n kinh t , c ng c qu c phòng, an ninh biên gi i; các quy nh pháp lu t g n tr c ti p v i cu c s ng c a ng bào dân t c thi u s , nh t là các quy nh pháp lu t v t ai, b o v và phát tri n r ng, các trình t , th t c v giao t r ng, giao khoán r ng và t lâm nghi p, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, khi u n i, t cáo, phòng ch ng ma túy, hôn nhân và gia ình, an toàn giao thông, b o v môi trư ng, các chính sách ch mà ngư i dân ư c hư ng, các quy nh v th c hi n Quy ch dân ch phù h p v i c thù a bàn nông thôn mi n núi. Ph bi n và hư ng d n ng bào th c hi n các quy n, nghĩa v c th theo trình t , th t c do pháp lu t quy nh; v n ng ng bào các dân t c nh canh, nh cư, xóa ói gi m nghèo; tuyên truy n Ngh nh s 34/2000/N -CP ngày 18/8/2000 c a Chính ph v quy ch biên gi i t li n, ý nghĩa c a vi c ký k t Hi p ư c biên gi i Vi t - Trung, Hi p nh phân nh V nh B c B , Hi p nh Ngh cá nhân dân th y ư c trách nhi m và quy n l i khu v c biên gi i, vùng bi n; v n ng ng bào không vư t biên gi i trái phép. IV. HÌNH TH C, BI N PHÁP PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T - Ti p t c t ch c các h i ngh ph bi n pháp lu t theo t ng th i gian v i n i dung phù h p cho cán b , công ch c c a U ban Dân t c, c a h th ng cơ quan làm công tác dân t c a phương và ng bào dân t c thi u s , ng bào vùng biên gi i - T ch c các cu c thi tìm hi u pháp lu t cho cán b , công ch c c a U ban Dân t c, c a h th ng cơ quan làm công tác dân t c a phương và ng bào dân t c thi u s , ng bào vùng biên gi i. - Biên so n, phát hành các lo i tài li u pháp lu t dư i d ng sách h i áp v pháp lu t, s tay, t g p, t rơi. Biên d ch và xu t b n tài li u b ng ti ng dân t c thi u s . - Ph bi n, giáo d c pháp lu t cho ng bào dân t c thi u s qua ho t ng hòa gi i; các phương ti n thông tin i chúng; qua ho t ng văn hóa truy n th ng; thông qua ho t ng tr giúp pháp lý... - Ti p t c tham gia chuyên m c ph bi n, giáo d c pháp lu t trên T p chí Dân t c và mi n núi, Báo Dân t c và phát tri n. - Ki n toàn i ngũ cán b chuyên trách th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t t U ban Dân t c n cơ quan làm công tác dân t c a phương; b trí cán b
  4. có trình chuyên môn v pháp lu t theo dõi công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t y ban và các a phương. - C ng c , m r ng l c lư ng tham gia công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, g m i ngũ báo cáo viên, tuyên truy n viên pháp lu t, hòa gi i viên, cán b tư v n pháp lu t, cán b tr giúp pháp lý, Già làng, Trư ng b n, các v ch c s c tôn giáo huy ng và s d ng l c lư ng thanh niên tình nguy n, thanh niên xung kích trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. - Ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c các t t p hu n, b i dư ng nghi p v , trao i kinh nghi m ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t Trung ương và a phương. - Ph i h p v i B Tư l nh B i biên phòng ch o và t ch c th c hi n công tác tuyên truy n cho ng bào vùng biên gi i tham gia tích c c các ho t ng b o v ch quy n an ninh biên gi i. - Duy trì, b sung, khai thác có hi u qu t sách pháp lu t cơ quan và cơ s . - Th c hi n các quy nh c a Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t c a Chính ph giai o n t năm 2003 n năm 2007 do H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a Chính ph và Ban ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong các oàn th , t ng l p nhân dân (Ban III) quy nh và hư ng d n. V. T CH C TH C HI N V Pháp ch c a y ban Dân t c có trách nhi m: - Xây d ng k ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t hàng năm và dài h n c a U ban Dân t c trình B trư ng - Ch nhi m U ban Dân t c phê duy t; hư ng d n h th ng cơ quan làm công tác dân t c a phương xây d ng k ho ch hàng năm v ph bi n, giáo d c pháp lu t cho ng bào dân t c thi u s , ng bào vùng biên gi i và ưa công tác này vào n n p a phương; ch trì, ôn c các ơn v thu c U ban Dân t c và Ban Dân t c các t nh th c hi n K ho ch này. - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành t ch c ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b , công ch c c a U ban Dân t c; biên so n tài li u, xây d ng cương, hư ng d n n i dung ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t v công tác dân t c cho cán b , công ch c và ng bào dân t c thi u s , ng bào vùng biên gi i. - Ph i h p v i V T ng h p, Văn phòng U ban xây d ng d toán kinh phí hàng năm tri n khai K ho ch này theo các quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành theo ti u m c 11, 12 c a M c 111 trong h th ng M c l c Ngân sách nhà nư c. - Giúp lãnh o U ban tham gia H i ng ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t c a Chính ph và Ban ph i h p công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong các oàn th , t ng l p nhân dân (Ban III)
  5. - Ch trì ph i h p v i B Tư pháp, B Văn hóa - Thông tin, B Qu c phòng (B Tư l nh biên phòng), U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam xây d ng, ban hành và th c hi n án nâng cao hi u bi t pháp lu t cho ng bào dân t c thi u s , ng bào vùng biên gi i theo Quy t nh s 13/2003/Q -TTg ngày 17/01/2003 c a Th tư ng Chính ph . - Giúp lãnh o U ban nh kỳ sơ k t, t ng k t, ánh giá vi c th c hi n K ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t c a U ban Dân t c và h th ng cơ quan làm công tác dân t c a phương, trên cơ s ó ki n ngh , xu t các hình th c, bi n pháp ph bi n, giáo d c pháp lu t có hi u qu hơn; k p th i b sung, i u ch nh K ho ch cho sát v i th c t yêu c u, nhi m v c a cơ quan, a phương và k p th i ng viên khen thư ng các t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t và ngh B Tư pháp trình các cơ quan có thNm quy n khen thư ng b ng hình th c khen thư ng cao i v i cơ quan, ơn v , cá nhân có thành tích c bi t xu t s c trong công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t. Các V , ơn v tr c thu c U ban Dân t c có trách nhi m: - Th trư ng các ơn v tr c thu c U ban Dân t c có trách nhi m ch o cán b , công ch c c a ơn v th c hi n nghiêm túc và thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t trong ph m vi ho t ng c a ơn v mình. Cơ quan làm công tác dân t c a phương có trách nhi m: - Quán tri t và t ch c tri n khai Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t c a Chính ph giai o n 2003 - 2007 (Quy t nh s 13/2003/Q -TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003); - Th c hi n nghiêm túc K ho ch ph bi n, giáo d c pháp lu t c a U ban Dân t c và h th ng cơ quan làm công tác dân t c a phương (giai o n 2003 - 2007) do B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c ban hành. - Tham gia H i ng ph bi n, giáo d c pháp lu t c a t nh t ch c, theo dõi vi c th c hi n công tác tuyên truy n ph bi n, giáo d c pháp lu t có hi u qu . - L a ch n các hình th c, bi n pháp và n i dung ph bi n, giáo d c pháp lu t phù h p cho i tư ng là cán b , công ch c và ng bào dân t c thi u s , ng bào vùng biên gi i a phương. - Tăng cư ng ph i h p t p hu n ki n th c pháp lu t và nghi p v ph bi n, giáo d c pháp lu t cho cán b làm công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, cho Già làng, Trư ng b n, Trư ng thôn, các v ch c s c tôn giáo. nh kỳ sơ k t, t ng k t công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t và g i báo cáo v U ban Dân t c
Đồng bộ tài khoản