Quyết định 834/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định 834/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 834/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đồng Đô la Mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 834/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc sè 834/2003/Q§­NHNN  VÒ viÖc ®iÒu chØnh l∙i xuÊt tiÒn göi tèi ®a b»ng  §« la Mü cña ph¸p nh©n t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vµ  LuËt c¸c   Tæ chøc tÝn dông ngµy 12/12/1997; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   5/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1:  Quy  ®Þnh møc l∙i suÊt tiÒn göi b»ng §« la  Mü cña c¸c ph¸p nh©n t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông nh sau: ­   TiÒn   göi   kh«ng   kú   h¹n   tèi   ®a   lµ:  0,1%/n¨m ­   TiÒn   göi   cã   kú   h¹n   ®Õn   6   th¸ng   tèi   ®a   lµ:  0,4%/n¨m ­   TiÒn   göi   cã   kú   h¹n   trªn   6   th¸ng   tèi   ®a   lµ:  0,8%/n¨m Ph¸p nh©n nãi t¹i §iÒu nµy bao gåm: Tæ chøc kinh tÕ,  trõ   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông;   c¬   quan   nhµ   níc;   ®¬n   vÞ   vò  trang; tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi; tæ  chøc x∙ héi; tæ chøc x∙ héi nghÒ  nghiÖp; quü  x∙ héi; quü  tõ  thiÖn; c¸c tæ chøc kh¸c cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 94 Bé luËt D©n sù; c¸c ph¸p nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng  t¹i ViÖt Nam. §i Ò u   2:  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh kÓ  tõ  ngµy 01/08/2003 vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 02/2002/Q§­NHNN  ngµy 02/01/2002 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  viÖc  ®iÒu   chØnh   l∙i   suÊt   tiÒn   göi   tèi   ®a   b»ng   §«   la   Mü   cña  ph¸p nh©n t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông.
  2. 2 § i Ò u   3:   Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc,  Gi¸m   ®èc   chi   nh¸nh   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung ¬ng; Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc)  c¸c tæ chøc tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh   nµy.   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản