Quyết định 834/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
25
lượt xem
2
download

Quyết định 834/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 834/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 834/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 834/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 6 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph ; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính (T trình s 52/TTr-BTC ngày 09 tháng 6 năm 2008) và Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương (T trình s 843/TTr-BT KT ngày 19 tháng 6 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 30 t p th và 88 cá nhân thu c B Tài chính (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác t năm 2003 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. B trư ng B Tài chính, Trư ng ban Ban Thi ua - Khen thư ng Trung ương, các t p th và cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - B Tài chính; - Ban Thi ua - Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - TT T; - Lưu: Văn thư, TCCV (3b). 10 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH T NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 834/Q -TTg ngày 27/6/2008 c a Th tư ng Chính ph ) T p th : 1. Ban K toán, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 2. Ban Huy ng v n, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 3. Ban Kho qu , Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 4. Văn phòng Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 5. Phòng K toán, Kho b c Nhà nư c An Giang, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 6. Phòng Thanh toán v n u tư, Kho b c Nhà nư c Bà R a - Vũng Tàu, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 7. Phòng T ch c cán b , Kho b c Nhà nư c B c Liêu, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 8. Phòng Ki m tra, ki m soát, Kho b c Nhà nư c Bình Dương, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 9. Phòng Kho qu , Kho b c Nhà nư c Bình Thu n, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 10. Phòng K ho ch t ng h p, Kho b c Nhà nư c ăkLăk, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 11. Phòng Kho qu , Kho b c Nhà nư c ng Nai, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 12. Phòng K ho ch t ng h p, Kho b c Nhà nư c Gia Lai, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 13. Phòng Thanh toán v n u tư, Kho b c Nhà nư c H u Giang, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 14. Phòng Tin h c, Kho b c Nhà nư c H u Giang, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 15. Phòng K toán, Kho b c Nhà nư c H i Phòng, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 16. Phòng Thanh toán v n u tư, Kho b c Nhà nư c Hòa Bình, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 17. Phòng Ki m tra, ki m soát, Kho b c Nhà nư c Khánh Hòa, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 18. Phòng K ho ch t ng h p, Kho b c Nhà nư c Kon Tum, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính;
  3. 19. Phòng K ho ch t ng h p, Kho b c Nhà nư c Lào Cai, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 20. Phòng T ch c cán b , Kho b c Nhà nư c Ngh An, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 21. Phòng K toán, Kho b c Nhà nư c Ninh Thu n, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 22. Phòng Tin h c, Kho b c Nhà nư c Phú Th , Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 23. Phòng Thanh toán v n u tư, Kho b c Nhà nư c Phú Yên, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 24. Phòng Tin h c, Kho b c Nhà nư c Sơn La, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 25. Phòng Thanh toán v n u tư, Kho b c Nhà nư c Sóc Trăng, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 26. Phòng Kho qu , Kho b c Nhà nư c Th a Thiên Hu , Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 27. Phòng T ch c cán b , Kho b c Nhà nư c Thái Bình, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 28. Phòng Hành chính - Tài v - Qu n tr , Kho b c Nhà nư c Thanh Hóa, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 29. Phòng T ch c cán b , Kho b c Nhà nư c Thành ph H Chí Minh, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 30. Phòng K toán, Kho b c Nhà nư c Tuyên Quang, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; ã có thành tích trong công tác t năm 2005 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. Cá nhân: 1. Ông Nguy n ình Sơn, Phó T ng Giám c Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 2. Ông Tr n Văn Thái, Phó Trư ng ban Ban K ho ch t ng h p, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 3. Ông Nguy n M nh Phương, Th kho, Ban Kho qu , Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 4. Ông Phan Qu c Khánh, Phó Trư ng ban Ban Tài v - Qu n tr , Kho b c Nhà nư c, B Tài chính;
  4. 5. Ông Nguy n Huy V , Trư ng ban Ban T ch c cán b , Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 6. Ông Tr n Ti n Bi u, Chuyên viên, Ban T ch c cán b , Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 7. Ông Ph m ình Khanh, Nhân viên lái xe, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 8. Ông Nguy n Văn Dũng, Nhân viên lái xe, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 9. Bà Th H ng, K toán trư ng, S Giao d ch Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 10. Ông Lê Hùng Sơn, Phó Giám c S Giao d ch, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 11. Bà Mai Th H ng Vân, Trư ng phòng, Phòng Hành chính t ng h p, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 12. Ông Hà Xuân Hoài, Phó trư ng phòng thu c Ban Tri n khai d án TABMIS, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 13. Bà oàn Thu Th y, Phó trư ng phòng thu c Ban Tri n khai d án TABMIS, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 14. Bà Châu Nhân Luân, Trư ng phòng, Phòng Hành chính - Tài v - Qu n tr , Kho b c Nhà nư c An Giang, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 15. Bà Lê Th Thúy, Trư ng phòng, Phòng T ch c cán b , Kho b c Nhà nư c Bà R a - Vũng Tàu, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 16. Ông Tôn Th t Cư ng, Ph trách Phòng Tin h c, Kho b c Nhà nư c Bà R a - Vũng Tàu, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 17. Ông Nguy n Văn Thi u, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c B c Giang, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 18. Ông Võ Qu c Th ng, Trư ng phòng, Phòng Thanh toán v n u tư Kho b c Nhà nư c B c Liêu, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 19. Ông Hà Văn Út, K toán trư ng nghi p v , Kho b c Nhà nư c Bình Dương, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 20. Ông Phư c Hi p, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c Bình Phư c, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 21. Bà oàn Th i m, Phó trư ng phòng, Phòng Kho qu , Kho b c Nhà nư c Cao B ng, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 22. Ông Nông Văn Hư ng, Nhân viên lái xe, Kho b c Nhà nư c Cao B ng, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính;
  5. 23. Ông H Văn Tám, K toán trư ng nghi p v , Kho b c Nhà nư c ăkLăk, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 24. Ông Tr n Văn Tâm, Trư ng phòng, Phòng K ho ch t ng h p, Kho b c Nhà nư c ăkLăk, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 25. Ông Nguy n Bá ình, Trư ng phòng, Phòng T ch c cán b , Kho b c Nhà nư c ăk Nông, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 26. Bà Hoàng Th Thanh, Trư ng phòng, Phòng k ho ch t ng h p, Kho b c Nhà nư c i n Biên, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 27. Ông Trương Phư c Hương, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c ng Nai, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 28. Ông Phan c Ánh, K toán trư ng nghi p v , Kho b c Nhà nư c ng Nai, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 29. Bà Huỳnh Th Kim Hoa, Th kho kiêm th qu Kho b c Nhà nư c Biên Hòa - ng Nai, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 30. Ông inh Ti n Sĩ, Phó trư ng phòng, Phòng Hành chính - Tài v - Qu n tr , Kho b c Nhà nư c ng Tháp, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 31. Bà Ph m Th Kim Quyên, Cán b Phòng T ch c cán b , Kho b c Nhà nư c ng Tháp, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 32. Bà ng Th Ng c Mư i, Chuyên viên Phòng Kho qu , Kho b c Nhà nư c ng Tháp, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 33. Ông Phan Ng c Hoàng, Phó trư ng phòng, Phòng K ho ch t ng h p, Kho b c Nhà nư c Gia Lai, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 34. Ông Tr n Hoàng Giao, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c V Th y - H u Giang, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 35. Ông Ph m Thanh H i, Phó trư ng phòng, Phòng K toán t ng h p, Kho b c Nhà nư c H u Giang, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 36. Ông Lê Bá Thành Nhân, Phó trư ng phòng, Phòng Thanh toán v n u tư, Kho b c Nhà nư c H u Giang, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 37. Ông Võ Văn Hên, Phó trư ng phòng, Phòng Hành chính-Tài v -Qu n tr Kho b c Nhà nư c H u Giang, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 38. Bà Nguy n Th Hương, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c Hà Nam, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 39. Bà u Th Thùy Hương, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính;
  6. 40. Bà Lê Kim Thu, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 41. Bà Cao Kim Ngân, Trư ng phòng, Phòng Thanh toán v n u tư Trung ương 2 Kho b c Nhà nư c Hà N i, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 42. Ông Lê Qu c Tu n, Trư ng phòng, Phòng Tin h c, Kho b c Nhà nư c Hà N i, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 43. Ông Phùng c Khoa, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c Hà ông - Hà Tây, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 44. Ông Phan ình Tý, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c Hà Tĩnh, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 45. Bà Nguy n Th Kim Nhung, Phó Trư ng phòng, Phòng K toán, Kho b c Nhà nư c Hà Tĩnh, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 46. Ông Phan Quý Trình, Ph trách Phòng Thanh toán v n u tư, Kho b c Nhà nư c Hà Tĩnh, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 47. Bà Ph m Th Tích, Trư ng phòng Phòng Hành chính - Tài v - Qu n tr Kho b c Nhà nư c Hà Tĩnh, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 48. Ông Nguy n H u Sang, Trư ng phòng Phòng K ho ch t ng h p, Kho b c Nhà nư c H i Dương, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 49. Ông Nguy n H u Y, Trư ng phòng Phòng K toán Kho b c Nhà nư c H i Dương, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 50. Bà Tr n Th H ng ông, Trư ng phòng Phòng K ho ch t ng h p, Kho b c Nhà nư c Khánh Hòa, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 51. Bà Nguy n Th Di u Thúy, Trư ng phòng Phòng Ki m tra, ki m soát Kho b c Nhà nư c Khánh Hòa, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 52. Bà Nguy n Th Ng c Liên, Trư ng phòng Phòng thanh toán v n u tư Kho b c Nhà nư c Khánh Hòa, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 53. Ông Huỳnh Văn Toàn, Trư ng phòng Phòng K toán Kho b c Nhà nư c Kiên Giang, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 54. Bà Nguy n Th Thu, Phó trư ng phòng Phòng K ho ch t ng h p, Kho b c Nhà nư c Lâm ng, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 55. Bà Nguy n Th Hu n, Trư ng phòng Phòng T ch c cán b , Kho b c Nhà nư c Lào Cai, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 56. Ông Lê Ng c H i, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c Long An, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính;
  7. 57. Bà Th Kim Loan, Trư ng phòng Phòng Ki m tra, ki m soát, Kho b c Nhà nư c Long An, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 58. Bà Lê Th Vinh, K toán viên Phòng K toán, Kho b c Nhà nư c Long An, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 59. Bà Tr n Th Thu H ng, Phó trư ng phòng Phòng Kho qu , Kho b c Nhà nư c Nam nh, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 60. Ông Nguy n Thanh Cao, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c Tr c Ninh - Nam nh, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 61. Bà Hoàng Th Xuân, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c Ngh An, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 62. Ông Nguy n Ng c Huê, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c Ngh An, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 63. Ông Nguy n Thanh Nam, Trư ng phòng Phòng Thanh toán v n u tư, Kho b c Nhà nư c Ngh An, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 64. Bà Lê Th Nga, Chuyên viên Phòng T ch c cán b , Kho b c Nhà nư c Ngh An, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 65. Bà Lâm Th Th y, K toán trư ng Kho b c Nhà nư c Ngh An, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 66. Ông inh Xuân Anh, Trư ng phòng Phòng Tin h c, Kho b c Nhà nư c Ngh An, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 67. Ông Nguy n Anh Dũng, Phó trư ng phòng Phòng Hành Chính - Tài v - Qu n tr Kho b c Nhà nư c Ngh An, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 68. Ông inh Văn H p, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c Ninh Bình, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 69. Ông Ph m Ng c H i, Trư ng phòng Phòng Tin h c Kho b c Nhà nư c Ninh Bình, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 70. Ông Tr n Minh o, Phó Giám c, Kho b c Nhà nư c Phú Yên, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 71. Ông Vương Thúc à, Trư ng phòng Phòng Tin h c Kho b c Nhà nư c Qu ng Nam, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 72. Ông Mai Văn Ánh, Trư ng phòng Phòng Ki m tra, ki m soát Kho b c Nhà nư c Qu ng Nam, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 73. Ông Tr n H u Biên, Trư ng phòng Phòng Hành chính - Tài v - Qu n tr Kho b c Nhà nư c Qu ng Nam, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính;
  8. 74. Ông Nguy n Văn Vi t, Trư ng phòng Phòng K ho ch t ng h p, Kho b c Nhà nư c Sóc Trăng, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính 75. Ông Nguy n c Hi n, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c Tây Ninh, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 76. Bà Võ Th Phư ng, Trư ng phòng Phòng T ch c cán b Kho b c Nhà nư c Th a Thiên Hu , Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 77. Ông Phan Anh Tu n, K toán trư ng Kho b c Nhà nư c Th a Thiên Hu , Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 78. Ông Tr n Văn Vi n, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c Thái Bình, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 79. Bà Dương Th Bích H p, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c Thái Nguyên, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 80. Ông Tr nh Duy S , Trư ng phòng Phòng T ch c cán b Kho b c Nhà nư c Thanh Hóa, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 81. Ông Dương Kh c Phúc, Trư ng phòng Phòng Ki m tra, ki m soát Kho b c Nhà nư c Thanh Hóa, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 82. Ông Dương Ti n H i, K toán trư ng nghi p v Kho b c Nhà nư c Thanh Hóa, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 83. Bà Tr n Th Lan Hương, Phó Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph Thanh Hóa - Thanh Hóa, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 84. Bà Lê Th Thanh Tú, K toán trư ng nghi p v Kho b c Nhà nư c Thành ph H Chí Minh, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 85. Bà Nguy n Th Rí, Trư ng phòng Phòng K toán Kho b c Nhà nư c Trà Vinh, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 86. Bà Phùng Vương Anh ào, Trư ng phòng Phòng K ho ch t ng h p Kho b c Nhà nư c Vĩnh Long, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 87. Bà Tr n Th Trung c, Chuyên viên Phòng K toán Kho b c Nhà nư c Vĩnh Phúc, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; 88. Bà Nguy n Th Kim Dung, Phó trư ng phòng Phòng Thanh toán v n u tư, Kho b c Nhà nư c Vĩnh Phúc, Kho b c Nhà nư c, B Tài chính; ã có thành tích trong công tác t năm 2003 n năm 2007, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T Qu c.
Đồng bộ tài khoản