intTypePromotion=1

Quyết định 838-TC/QĐ/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
96
lượt xem
20
download

Quyết định 838-TC/QĐ/TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 838-TC/QĐ/TCDN của Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chế tài chính mẫu của Tổng công ty Nhà nước"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 838-TC/QĐ/TCDN của Bộ Tài chính

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA QUY Õ T   NH ®Þ C ñ A   é   ëNG   é   µI CH Ý NH   è  B TR BT  S 838  TC/Q§/TCDN   µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 28  8  1996  V Ò   ÖC   VI BAN   µ NH   H "QUY   Õ   µI CH Ý NH   É U   ñ A   CH T   M C TæN G   C«NG   NH µ   íC" TY  N Bé  ëNG   é  µI CH Ý NH TR BT  ­ C¨n  LuËt doanh    cø    nghiÖp  µ  íc® îcQuèc  éikho¸ IX  ú  äp  7   nh n     h    k h thø  th«ng qua  µy  ng 30/4/1995; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n cña    v  h  Tæ chøc  é  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 39/CP  µy  ng 27/6/1995 cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc    Ch ph v vi ban  µnh  Òu  Ö  Éu  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  h §i l n v tæ  v ho   c Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n   QUY Õ T   NH ®Þ §iÒu    1.­Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   µichÝnh  É u   ch t   m cña  Tæng  c«ng    µ  íc. tynh n §iÒu   Quy  Õ   µichÝnh  É u   µy  dông  2.­ ch t   m n ¸p  cho    c¸c Tæng  c«ng    ty nhµ  ícho¹t®éng  n    kinh doanh.C¸c      Tæng  c«ng    µ  ícc¨n cø  tynh n     quy  Õ   µi ch t   chÝnh  É u     ©y  ùng  m ®Ó x d quy  Õ   µichÝnh  ô  Ó  ña  ch t   c th c Tæng  c«ng    ×nh tytr   Héi  ng  ®å qu¶n  Þ ban  µnh  tr   h sau    ã    Õn  èng  Êt cña  é   ëng  é  khic ý ki th nh   B tr B TµichÝnh.   §iÒu    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  ý.C¸c  Õt  nh  íc 3.­Quy ®Þ n c hi l     k  quy ®Þ tr   ®©y    íi tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §iÒu   Ch¸nh  4.­ V¨n phßng  é   µi chÝnh, Tæng   ôc  ëng  BT    c tr Tæng   ôc  c qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   i doanh nghiÖp, Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  trÞ,Tæng     gi¸m  c    ®è c¸c Tæng   c«ng    µ  íc chÞu  ty nh n   tr¸ch nhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q UY   Õ CH TµI CH Ý NH   É U   ñ A     M C TæN G   C«NG   NH µ   íC TY  N (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 838 TC/Q§/TCDN   µy  ng 28/8/1996  cña  é  ëng  é  µichÝnh) B tr BT  CH ¬NG   I NH ÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §iÒu    1.­Tæng  c«ng    µ  ícho¹t®éng  tynh n     kinh doanh    (sau  y   äit¾t ®© g     lµ Tæng     c«ng    µ doanh  ty)l   nghiÖp  µ  íc;cã   nh n   t c¸ch  ph¸p  ©n,  ¹ch    nh h to¸n kinh tÕ; ® îcNhµ   íc giao vèn,tµinguyªn,®Êt  ai  µ    ån  ùc kh¸c;cã      n         ® v c¸c ngu l     tr¸chnhiÖm   ö  ông  ã  Öu    sd c hi qu¶,b¶o  µn  µ    iÓn vèn  îcgiao;cã      to v ph¸ttr   ®    c¸c quyÒn  µ  Üa  ô  ©n  ù, tù chÞu  v ngh vd s   tr¸chnhiÖ m   Ò   ¹t®éng    v ho   kinh doanh    trongph¹m    è  èn  µ  ícdo    vis v nh n   Tæng  c«ng    tyqu¶n  ý. l §iÒu    2.­Tæng c«ng    ã    n  Þ  µnh    ¹ch to¸n®éc  Ëp,h¹ch  tyc c¸c®¬ v th viªnh     l  to¸n phô  éc  µ    thu v c¸c  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp. Tæng     c«ng    ty giao  èn  µ    v v c¸c nguån  ùckh¸ccho    n  Þ  µnh      ¬  ë  è  èn  µ  ån  ùcnhµ  l    c¸c ®¬ v th viªntrªnc s s v v ngu l   níc®∙    giao cho    Tæng c«ng    ïhîp víi Ö m   ô  ty,ph       nhi v kinh doanh  ña  õng  n     ct ®¬ vÞ  µnh    µ  ¬ng    ö  ông  èn  îcHéi ®ång  th viªnv ph ¸n s d v ®   qu¶n  Þphª duyÖt.C¸c  tr       ®¬n  Þ  µnh    Þu  v th viªnch tr¸chnhiÖm   íc Nhµ   íc vµ    tr   n   Tæng   c«ng    Ò   Öu  ty v hi qu¶  ö  ông  èn  µ    ån  ùc® îcgiao. sd v v c¸cngu l     §iÒu   Tæng   3.­ c«ng    Þu  ù  Óm     ty ch s ki tra,gi¸m    Ò   Æt   µichÝnh  s¸tv m t  cña  é  µichÝnh  íi   BT  v   c¸ch lµc¬  t     quan  qu¶n  ýnhµ  ícvµ  idiÖn  ñ  ë  ÷u  l  n   ®¹   ch s h vÒ   èn  µ  µis¶n  µ  íc t¹  v v t  nh n   i doanh  nghiÖp  theo  û  Òn  ña  Ýnh  ñ. u quy c Ch ph   §¬n  Þ  µnh    Þu  ù  Óm    v th viªnch s ki tra,gi¸m    ña  s¸tc Tæng  c«ng    tytheo néidung     ®∙ quy  nh  ¹  Òu  Ö  ña  ®Þ ti §i l c Tæng   c«ng    µ  ña  ¬  tyv c c quan  µichÝnh  Ò     t  v c¸c ho¹t®éng  µi Ýnh,qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íc.   t ch   l  v t  nh n CH ¬NG   II CH Õ     µI CH Ý NH   ®é T   TæN G   C«NG   NH µ   íC TY  N Mô C     I.­QU¶N   ý,Sö   ô NG   è N   µ   µI S¶N L  D V VT  §iÒu   Tæng   4.­ c«ng    îc Nhµ   íc cÊp  èn  iÒu  Ö  ty ®   n  v® l ban  u     ®Ç khi thµnh  Ëp  ï hîp  íimøc   èn  l ph   v  v ph¸p  nh   ®Þ quy  nh   ®Þ cho  µnh  ng nghÒ   kinh  doanh  ña  c Tæng   c«ng    ty.Tæng  c«ng    ã  ty c tr¸ch nhiÖ m     kh«ng  õng  ng ph¸t  tr Ónvèn  îcgiao tõkÕt  i  ®     qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña  × nh. Tæng    cm   c«ng    ty chØ   îc cÊp    ®  bæ sung  èn    µ   íc thÊy  Çn  Õtph¶i®Ç u      ç  î v khiNh n   c thi     t ®Ó h tr  ph¸ttr Ónkinh doanh   i     hoÆc     ùc hiÖn  Ö m  ô  µ   ícgiao bæ   ®Ó th   nhi v Nh n     sung.
 3. 3 §iÒu  5.­ 1. Nhµ   ícthùc hiÖn  Öc    n    vi giao vèn  éc së  ÷u  µ  íccho  éi ®ång    thu   h nh n   H  qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    Öc  ty.Vi giao  èn  îc thùc hiÖn  v ®    theo    c¸c quy  nh  ¹ ®Þ t i ChØ   Þ  è  th s 138/CT  µy  ng 25/4/1991 cña  ñ   Þch  éi ®ång  é  ëng    Ch t H  B tr (nay lµ    Thñ íng  Ýnh  ñ) vµ    t Ch ph   c¸c quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ     ch qu¶n  ýtµichÝnh  µ  l    v h¹ch to¸nkinhdoanh  i víi      ®è     doanh nghiÖp  µ  íc.Cô   Ó  µ: nh n   th l ­ Khi giao  èn     v ph¶i®¸nh      nh    Þ tµis¶n  µ  èn    gi¸, ®Þ x¸c gi¸tr     v v theo  Æt   m b»ng    Þ  êng  ¹ thêi®iÓ m   gi¸th tr t    i giao vèn.   ­ ViÖc    giao  èn  îctiÕn  µnh  v ®  h kh«ng  Ë m   ¬n  ngµy  ch h 60  sau    khiTæng   c«ng    îccÊp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  ty®   gi   nh ® k kinhdoanh.   ­  é   ëng  é   µi  Ýnh  B tr B T ch hoÆc   êi ® îc uû   ng     quyÒn   ý k giao  èn    v cho Tæng  c«ng    êi ký  Ën  èn  µ Chñ   Þch  éi  ng  ty.Ng   nh v l  t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    ¹idiÖn  ty.§   chøng  Õn  Öc  ki vi giao vèn  µc¬    l   quan  Õt  quy ®Þnh  µnh  Ëp doanh  th l  nghiÖp. 2. Tæng     gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    ty giao  èn  v cho    n  Þ   µnh    c¸c ®¬ v th viªn theo ph¬ng    ∙  îcHéi ®ång    ¸n ® ®     qu¶n  Þphª duyÖt. tr     ­Ng êigiao vèn  µTæng        l  gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng  ty. ­Ng êiký  Ën  èn  µGi¸m  c      nh v l   ®è doanh  nghiÖp  µnh    th viªnTæng  c«ng  ty. Ch Ë m   Êt  µ 30  µy  nh l   ng sau    Ën  èn  ña  µ   íc,Tæng   khi nh v c Nh n   c«ng    ty ph¶itiÕn hµnh      giao vèn    cho    c¸c doanh nghiÖp  µnh  th viªn.  Trong  êigian 15  th     ngµy  sau    khigiao vèn    xong cho    c¸c doanh nghiÖp  µnh  th viªn,Tæng    c«ng    ty ph¶itæng  îp    h b¸o  cho  ¬  c¸o  c quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹  l  v t  nh n   i doanh  nghiÖp,vµ  ¬    c quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh  quy   th l  nghiÖp  Õt. bi §iÒu    6.­Tæng  c«ng    îcsö  ông  èn  µ    ü  ña  × nh    ôc  ty®   d v v c¸c qu c m ®Ó ph vô  Þp  êinhu  Çu  k th   c kinh doanh    theo nguyªn t¾c    b¶o  µn  µ    iÓn vèn. to v ph¸ttr     Trêng  îp  ö  ông  èn  µ  ü  h sd v v qu kh¸c víim ôc  ch     ®Ý quy  nh  ×  ®Þ th ph¶i theo    nguyªn  ¾c  µn    Öc  ö  ông  èn, quü    u     ©y  ùng  t ho tr¶.Vi s d v  ®Ó ®Ç t x d ph¶ichÊp    hµnh  y      ®Ç ®ñ c¸cquy  nh  ña  µ   ícvÒ   ®Þ c Nh n   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d §iÒu    7.­Tæng  c«ng    îcquyÒn: ty®   ­Thay  æi  ¬  Êu  èn,tµi   ® cc v    s¶n  ôc  ô  ph v cho  Öc  vi kinhdoanh.   ­ §iÒu  µ  èn  µ  ícgi÷a doanh    ho v nh n     nghiÖp  µnh    õa  th viªnth sang  doanh  nghiÖp  µnh    Õu íng øng  íi Ö m   ô  th viªnthi t   v  nhi v kinh doanh  ∙  îcTæng    ®®  c«ng  typhª duyÖt.    Tæng  gi¸m  c  ©y  ùng  ¬ng    iÒu  ng, b¸o    éi ®ång  ®è x d ph ¸n ® ®é   c¸o H   qu¶n  trÞ phª  Öt  µ  quyÕt  nh  iÒu  ng    duy v ra  ®Þ ® ®é theo nguyªn  ¾c    t ghi t¨ng,gi¶m    vèn. Trong  êigian 10  µy  th     ng sau    iÒu  ng, Tæng   khi® ®é   c«ng    ty b¸o      c¸o cho c¬ quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹  l  v t  nh n   i doanh nghiÖp,vµ  ¬    c quan  Õt  quy ®Þnh  µnh  Ëp doanh  th l  nghiÖp  Õt. bi
 4. 4 §iÒu  8.­ 1. Tæng     c«ng    îc quyÒn  ö  ông  èn, tµis¶n, quyÒn  ö  ông  t  ty ®   sd v      sd ®Ê thuéc  Òn  quy qu¶n  ý cña  l  Tæng  c«ng      u    ngoµi Tæng   ty ®Ó ®Ç t ra    c«ng    ty. Riªng  Öc  ö  ông  Òn  ö  ông  t    u    ra  µi Tæng   vi s d quy sd ®Ê ®Ó ®Ç t ngo   c«ng    ty ph¶ithùc hiÖn      theo c¸cquy  nh  ña  Ët ®Êt  ai.    ®Þ c Lu   ® ViÖc  u    ngoµi Tæng   ®Ç t ra    c«ng    ty ph¶ib¶o  ¶m     ® nguyªn  ¾c  ã  Öu  t c hi qu¶, b¶o  µn  µ    iÓn vèn, t¨ng thu  Ëp  µ    to v ph¸ttr       nh v kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  n   h ®Õ nhiÖ m  ô  v kinh doanh  ña    c Tæng c«ng  ty. 2.C¸c  ×nh    h thøc ®Ç u      µiTæng    tra ngo   c«ng    å m: tyg ­Mua    Õu,cæ   Õu;   tr¸phi   phi i ­ Liªndoanh,gãp  èn    Çn  íidoanh       v cæ ph v  nghiÖp kh¸c;­ C¸c  ×nh     h thøc  ®Ç u    tkh¸ctheo ph¸p luËtquy  nh.        ®Þ 3.Trêng  îp ®Ç u    µo      h  tv c¸cdoanh  nghiÖp kh¸ctrong níc,Héi ®ång        qu¶n  trÞ phª  Öt  ¬ng  ®Ç u    Tæng     duy ph ¸n  t do  gi¸m  c    Þ. Trong  êigian ®è ®Ò ngh   th     15  µy  ng sau    Õt  nh  khiquy ®Þ ph¶ib¸o    ¬    c¸o c quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  l  v t  nh níct¹ doanh    i nghiÖp  µ  ¬  v c quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh  quy   th l  nghiÖp  Õt. bi Trêng  îp  ªndoanh  íiníc ngoµi,Héi  ng  h li   v      ®å qu¶n  Þ b¸o  tr   c¸o  ¬  c quan  quyÕt  nh  µnh  Ëp  Öt  ù    ªndoanh.Trêng  îp ® îcc¬  ®Þ th l duy d ¸n li     h     quan  µy  û  nu quyÒn  ×  éi ®ång  th H   qu¶n  Þ quyÕt  nh.  tr   ®Þ Trong  êigian  ngµy  th   15  sau    khi quyÕt  nh, Tæng  ®Þ   c«ng    c¸o c¬  tyb¸o    quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íct¹ l  v t  nh n     i doanh nghiÖp  Õt.ViÖc  Êp  Êy phÐp  ªndoanh  bi   c gi   li   theo ph¸p luËthiÖn  µnh.      h 4. Tæng     c«ng    ty kh«ng  îc phÐp  u    vµo    ®  ®Ç t c¸c doanh nghiÖp  éc thu   thµnh  Çn  ph kinh tÕ    kh¸c do  è, m Ñ,  î,chång, con  ña  ñ   Þch  éi ®ång    b  v    c Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  µngêiqu¶n  ýhoÆc   iÒu  µnh. ®è l     l  ® h 5. Héi ®ång     qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  Óm     ®è ki tra,gi¸m    Öc  ö  ông  s¸tvi s d vèn  u    vµo    ®Ç t c¸c doanh nghiÖp  kh¸c,chÞu    tr¸ch nhiÖ m   Ò   Öu    v hi qu¶  ö  s dông,b¶o  µn,ph¸ttr Ón vèn  u      µiTæng    to     i   ®Ç tra ngo   c«ng      înhuËn  õ ty;thu l   i t  viÖc  u    nµy; cö  êi trùc tiÕp  ®Ç t   ng     qu¶n  ý phÇn  èn  ãp  ¹  l  v g t idoanh  nghiÖp  kh¸c. 6. Tæng     c«ng    ã  Ó  û  Òn  ty c th u quy cho doanh nghiÖp  µnh    ¹ch th viªn h   to¸n ®éc  Ëp  ©n    l nh danh Tæng  c«ng    ùc hiÖn  ét  è  ×nh  ty th   m sh thøc  µ  v møc   ®é   u      µiTæng  ®Ç tra ngo   c«ng  ty. §iÒu  9.­ 1. Tæng    c«ng    ã  Òn  ty c quy cho  thuª,thÕ  Êp, nhîng b¸n  µis¶n  éc   ch     t  thu   quyÒn  qu¶n  ý cña  l  Tæng  c«ng      i®Ç u   , ® æi  íi c«ng  ty ®Ó t¸  t  m  nghÖ   õ (tr   nh÷ng  µis¶n  i  t  ® thuª,®i  în,gi÷ hé, nhËn  Õ  Êp. Nh÷ng  µis¶n  i   m     th ch   t  ® thuª,   ®i  în n Õu  îcbªn  m  ®  cho thuª,cho  în ®ång      m  ý Tæng c«ng    ã  Ó  tyc th cho  thuª   l¹   itheo nguyªn t¾c  ã  Öu  )     c hi qu¶,b¶o  µn  µ    iÓnvèn,b¶o  ¶m     ñ   to v ph¸ttr     ® c¸cth   tôctheo ph¸p luËt.       2.Nh÷ng  µi   t  s¶n  sau  y: ®© a) Toµn  é  ©y    b d chuyÒn  c«ng  Ö   Ýnh; ngh ch b)  ÷ng  µis¶n  éc  ¬  ë  ¹  Çng  Nh t  thu c s h t quan  äng nh  êng  tr   ® giao th«ng,   s©n  bay,b Õn    c¶ng,h Ö   èng  Ôn    th vi th«ng;
 5. 5 Khi cho thuª,cÇ m   è, thÕ   Êp    c  ch ph¶i ® îc Thñ   ëng  ¬     tr c quan  quyÕt  ®Þnh  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ sau    khitho¶  Ën  íi thu v   c¬  quan qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íct¹ doanh  l  v t  nh n     i nghiÖp. Khi nhîng b¸n      ph¶i® îcsù      tho¶ thuËn    b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ý l  vèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹  v t  nh n   i doanh nghiÖp  µ  ¬  v c quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh nghiÖp.N Õ u   îng b¸n    nh   cho  chøc,c¸ nh©n  êinícngoµiph¶i® îc tæ     ng          Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph cho  Ðp. ph 3.Tµis¶n  íckhinhîng b¸n     tr       ph¶i® îc®Þnh       gi¸,th«ng    éng      ­ b¸o r r∙ trªnph i ¬ng  Ön th«ng    ichóng;tæ  ti   tin®¹     chøc    u    b¸n ®Ê gi¸c«ng khai. 4. Kho¶n    chªnh  Öch  ÷a sè  Òn thu ® îcdo  îng b¸n  µis¶n  íi   Þ l gi   ti       nh   t   v   tr   gi¸ cßn  ¹ cña  µis¶n  µ    Ý  îng b¸n  Õu  ã)® îch¹ch to¸nt¨ng,gi¶m  èn  l i t  v chiph nh   (n c          v t¹ doanh    i nghiÖp. 5. Tæng    c«ng    ©n  Êp, uû  Òn  typh c   quy cho    c¸c doanh  nghiÖp  µnh    th viªn thùc hiÖn  Öc  îng      vi nh b¸n,cho thuª,cÇ m   è, thÕ  Êp  µis¶n    c  ch t   theo quy  Õ   ch Nhµ   íc thÓ  Ön  ô  Ó  n  hi c th trong  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña  §i l tæ  v ho   c doanh  nghiÖp  µnh  th viªn. §iÒu  10.­ 1. Tæng    c«ng    ùc hiÖn  ng  Õ     Ých vµ  ö  ông  Êu  tyth   ®ó ch ®é tr   s d kh hao  µi t  s¶n  è  nh.  µn  é  Êu  c ®Þ To b kh hao  µis¶n  è  nh  éc  èn  µ  íc ®Ó   ¹ t  c ®Þ thu v nh n   l  i Tæng  c«ng      i u  , thay thÕ, ® æi  íi tµis¶n  è  nh  µ  ö  ông  ty ®Ó t¸ ®Ç t      m   c ®Þ vsd cho  nhu  Çu  c kinh doanh    theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c BT  2.  Tæng  c«ng    ã  Ó   ty c th huy  ng  Êu  ®é kh hao  ña  c c¸c  doanh  nghiÖp  thµnh    ¹ch    c  Ëp    ôc  ô  viªnh to¸n®é l ®Ó ph v nhu  Çu  u    Ëp  c ®Ç tt trung cña    Tæng   c«ng    ty.Tæng   gi¸m  c  ®è theo  ù  û  s u quyÒn  ña  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ quyÕt tr     ®Þnh  Öc  vi huy  ng  ®é theo h×nh    thøc vay    íi   Êtnéibé.Héi ®ång    tr¶v   i l∙su         qu¶n  trÞ quyÕt  nh    ®Þ møc     Êt néibé. §èivíitr ng  îp  Æc   ï® îc quy  nh   l∙ su           ê h ® i th     ®Þ trong  Òu  Ö  ô  Ó  ña  ét  è  §i l c th c m s Tæng   c«ng    ×  ty th Tæng   c«ng    îc huy  ty ®   ®éng  Êu  kh hao  õkhÊu  (tr   hao  ña  ÷ng  µis¶n  éc  èn  c nh t  thu v vay  a    Õt  ch tr¶h nî)cña      c¸c doanh  nghiÖp  µnh    ¹ch  th viªnh to¸n ®éc  Ëp    l theo  nguyªn  ¾c    t ghi gi¶m  èn  v cho  n  Þ  Þ   ®¬ v b huy  ng. 3. Tæng  ®é     c«ng    ö  ông  Êu  tys d kh hao, c¸c    lo¹ vèn  µ  ü    u    ©y  ùng  ¬    i v qu ®Ó ®Ç tx d c b¶n  ph¶itu©n    theo quy  nh  ña  µ     ®Þ c Nh nícvÒ     qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d §iÒu  11.­ 1. Tæng    c«ng    îchuy  ng  èn  íi äi  ×nh  ty®   ®é v d   mh thøc theo    ph¸p  Ëtquy  lu   ®Þnh,  : vay  èn  ©n   µng, c¸c  chøc  Ýn  ông, doanh  nh   v Ng h   tæ  td   nghiÖp, tæ    chøc,c¸ nh©n     trong vµ  µiníc,ph¸thµnh    Õu,vay    ngo       tr¸ phi   i kh¸c ®Ó   ôc  ô    ph v nhu  Çu  ¹t®éng  c ho   kinh doanh.ViÖc      huy  ng  èn  ®é v ph¶iqu©n    theo ph¸p  Ët lu   hiÖn  µnh  µ  h v kh«ng  îc lµm  ®  thay ® æi  ×nh    h thøc  ë  ÷u  µ  íc cña  s h nh n   Tæng   c«ng    ¹n  ty.H møc  ét  Çn  m l vay  Héi ®ång  do    qu¶n  Þ quyÕt  nh  ng  tr   ®Þ nh tæng  dù  î cña  n  Tæng  c«ng    µ    ty v c¸c doanh nghiÖp  µnh    th viªnkh«ng  îc vîtmøc   ®   vèn  iÒu  Ö  ña  ® l c Tæng   c«ng    ¹  ïng  êi®iÓ m,  õtr ng  îp ph¸p  Ëtcã  ty t ic th   tr   ê h   lu   quy  nh  ®Þ kh¸c.
 6. 6 T æng  c«ng    ty ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖm   Ò   ôc   ch  µ  Öu    vm ®Ý v hi qu¶  ö  s dông  èn  v huy  ng, hoµn    èn  µ    ®é   tr¶v v l∙ theo  ng  i ®ó cam   Õt  k trong hîp  ng    ®å huy  ng  èn. ®é v 2. Tæng  c«ng    îc vay  èn  µ  ü  µn  çicña    ty ®   v v qu nh r  c¸c doanh nghiÖp  thµnh viªn, òng     c nh cho    c¸cdoanh nghiÖp  µnh    th viªnvay  ¹ víi   Êt néibé. l    i i l∙su       ViÖc vay, tr¶theo       c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t lu   §i l tæ  v ho   ®éng  ña  c Tæng  c«ng    éi ®ång  ty.H   qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh  tr     møc    Êtnéibé. l∙su     i 3. C¸c    doanh nghiÖp  µnh    îc huy  ng  èn  th viªn ®   ®é v theo  ù  ©n  Êp, s ph c  uû  Òn  ña  quy c Tæng  c«ng    èivíi Öc  ty.§     vi huy  ng  èn    u    ©y  ùng, ®é v ®Ó ®Ç tx d   mua  ¾ m   ÕtbÞ, m¸y  ãc  Héi ®ång  s thi     m do    qu¶n  Þ phª  Öt  tr   duy theo  ¬ng    ph ¸n ®Ò  nghÞ   ña  c Tæng   gi¸m  c.  ¹n  ®è H møc   ét  Çn  m l vay  Gi¸m  c  do  ®è quyÕt  ®Þnh  µ  v tæng    î kh«ng  îtqu¸ møc  èn  iÒu  Ö  ña  dn  v    v® l c doanh  nghiÖp  µnh  th viªn®ã.   4. Tæng    c«ng    îcb¶o    ty®   l∙nhcho    c¸c doanh nghiÖp  µnh    th viªnvay  èn  v trongníctheo quy  nh  ña       ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h ViÖc b¶o    l∙nh vay  èn  íc ngoµi cña  v n    Tæng  c«ng    µ  ty v doanh nghiÖp  thµnh    viªntheo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n §iÒu    12.­Tæng c«ng    ùc hiÖn  Öc  ¸nh    ¹ tµis¶n  tyth   vi ® gi¸l     i trong c¸c tr    ­ êng  îp sau: h  1.KiÓ m     ¸nh    ¹tµi   kª ® gi¸l     i s¶n  theo quyÕt ®Þnh  ña  µ   íc.     c Nh n 2. Thùc  Ön    Çn    hi cæ ph ho¸,®a   ¹ng    ×nh   d ho¸ h thøc  ë  ÷u. 3. Dïng  µi s h    t  s¶n    ãp  èn  ªndoanh,gãp  èn    Çn. ®Ó g v li     v cæ ph 4. §iÒu chØnh       gi¸ ®Ó b¶o  ¶m     Þ  ùc tÕ tµi ® gi¸ tr th  s¶n cña doanh  nghiÖp. ViÖc  Óm     ¸nh    ki kª, ® gi¸ ph¶i theo  ng    ®ó quy  nh   ña  µ   íc.C¸c  ®Þ c Nh n   kho¶n chªnh  Öch    l t¨ng hoÆc  gi¶m    Þ tµis¶n  ®¸nh    ¹ ® îc ghit¨ng, gi¸tr     do  gi¸l       i   hoÆc     ghigi¶m  èn  µ  íct¹ Tæng  v nh n     i c«ng ty. §iÒu      ra  13.­Khi x¶y  tæn  Êttµis¶n    áng  µm  th     (h h l gi¶m    Þ tµis¶n, gi¸tr       m Êt) Tæng     c«ng   ty ph¶ilËp  éi ®ång    nh    h  x¸c ®Þ nguyªn  ©n,  nh møc       ®é tæn thÊt, Ëp ph¬ng    ö  ýb¸o    éi ®ång     l ¸n x l   c¸o H   qu¶n  Þ.§èivíi êng  îp x¸c®Þnh   tr       tr h   râ tr¸chnhiÖ m   ña    ©n, tËp  Ó  × c¸ nh©n, tËp  Ó  ©y        c c¸ nh   th th       th g ra tæn  Êttµi th     s¶n  ph¶ibåith ng.Møc    åith ng  Héi ®ång     ê   ®é b   ê do    qu¶n  Þ quyÕt  nh  ï tr   ®Þ ph   hîp  íiph¸p  Ët.Trêng  îp  v  lu   h tæn  Êtv×  ýdo  Êt  th   l   b kh¶  kh¸ng,Héi ®ång     qu¶n  trÞ quyÕt  nh  ö  ýsau      ®Þ x l  khitham  kh¶o    Õn  ña  ¬  ý ki c c quan  qu¶n  ývèn  µ  l  v tµis¶n  µ  íct¹ doanh    nh n     i nghiÖp  µ  ¬  v c quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp. quy   th l Héi  ng  ®å qu¶n  Þ cã  Ó  û  Òn  tr   th u quy cho Tæng  gi¸m  c  Õt  nh   ®è quy ®Þ møc  åith ng  i víitæn  Êttµis¶n  íimøc     ô  Ó    b   ê ®è     th     v  ®é c th ghitrong Quy  Õ     ch tµichÝnh  ña    c Tæng  c«ng ty. M äi  êng  îp tæn  Êttµis¶n  tr h  th     sau    ö  ýchË m   Êt 10  µy  khix l   nh   ng ph¶ib¸o    c¸o b»ng  v¨n b¶n  cho  ¬  c quan  qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  nh n   idoanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan  Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh  quy   th l  nghiÖp  Õt. bi
 7. 7 §iÒu  14.­ 1. Tæng     c«ng    îc chñ  ng  ty ®   ®é thanh  ýnh÷ng  µis¶n  Ð m,  Êt  È m   l  t  k m ph chÊt;l¹chËu  ü  Ët,    k thu   kh«ng  cßn nhu  Çu  ö  ông;tµis¶n    áng  c sd    hh kh«ng  Ó  th phôc  åi® îc;tµi h     s¶n  ∙  Õt  êigian sö  ông. ® h th    d §èivíi ÷ng  µis¶n  ∙    åi®ñ   èn     nh t  ® thu h   v Tæng  gi¸m  c  Õt ®Þnh  Öc  ®è quy   vi thanh  ývµ  l   b¸o  Héi  ng  c¸o  ®å qu¶n  Þ.§èi víinh÷ng  µis¶n  a  håi ®ñ   tr       t  ch thu    vèn, Tæng     gi¸m  c  Ëp  ¬ng  thanh  ý tr×nh  éi  ng  ®è l ph ¸n  l  H ®å qu¶n  Þ    tr phª duyÖt  µ  chøc  v tæ  thanh  ý. èivíi ÷ng  µis¶n  l      § nh t  quy  nh  ¹ kho¶n    Òu    ®Þ ti  2,§i 9 Quy  Õ   µy, tr c khi thanh  ý ph¶i cã  ù  ch n   í     l    s tho¶  Ën  thu b»ng  v¨n b¶n  ña  ¬  cc quan qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íct¹ doanh  l  v t  nh n     i nghiÖp  µ  ¬  v c quan  Õt ®Þnh   quy   thµnh  Ëp. l 2. Phô   ïng,ph Õ   Öu    t  li thu  åi tõ tµis¶n  h     thanh  ýn Õu  ö  ông  l  sd cho    s¶n xuÊtkinh doanh  ña      c doanh  nghiÖp ph¶i®¸nh    ¹gi¸trÞ.Héi ®ång    gi¸l         i qu¶n  Þ tr   quyÕt  nh    Þ tµis¶n  håi;n Õu  em   îng  ®Þ gi¸tr     thu    ® nh b¸n ph¶ith«ng    b¸o c«ng  khaivµ  chøc  u      tæ  ®Ê gi¸theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 3. Kho¶n    chªnh  Öch  ÷a    Þ thu  îc khithanh  ýtµis¶n  íigi¸trÞ l gi gi¸tr   ®   l    v      cßn  ¹ cña  µis¶n  µ    Ý  l  i t  v chiph thanh  ý(nÕu  ã)® îch¹ch to¸nt¨nggi¶m  èn  ¹ l  c        v t  i doanh  nghiÖp. 4. Tæng    c«ng    ©n  Êp, uû  Òn  typh c   quy cho    c¸c doanh nghiÖp  µnh    th viªn trong viÖc    thanh  ýtµis¶n  íimøc     ô  Ó    l    v  ®é c th ghi trong §iÒu  Ö  chøc  µ    l tæ  v ho¹t®éng  ña    c doanh  nghiÖp  µnh    ïhîp víi th viªnph       Quy  Õ   µy. ch n 5. Trong  êigian  ngµy    th   10  sau    khithanh  ýtµis¶n, Tæng   l      c«ng      ty b¸o c¸o  ¬  c quan  qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹  l  v t  nh n   idoanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan  quyÕt ®Þnh  µnh  Ëp biÕtkÕt    th l    qu¶  thanh  ý. l §iÒu  15.­ 1. Tæng    c«ng    Çn  ã  tyc c quy  Õ   ô  Ó  Ò   Öc  ch c th v vi qu¶n  ýnî;quy  nh   l    ®Þ râ tr¸chnhiÖ m   ña  õng  Êp      ct c trong viÖc    qu¶n  ý,theo  âi,®èi chiÕu,thu håi l  d       nî,ph©n  Ých    t kh¶  n¨ng    î vµ  ©n  Êp  tr¶n   ph c trong viÖc  ö  ýc¸c kho¶n  î khã    x l    n  ® ßi.§èivíic¸c kho¶n  î khã  ßi         n  ® ph¶ilËp  éi ®ång  ö  ý®Ó     nh  â sè    H  x l  x¸c ®Þ r  tiÒn  kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  thu  åi,nguyªn  ©n,  h  nh tr¸chnhiÖm   ña  Ëp  Ó, c¸   c t th     nh©n  µ  Õn  Þ   Ön  v ki ngh bi ph¸p  ö  ý.Héi  ng  x l  ®å qu¶n  Þ quyÕt  nh  ¬ng  tr   ®Þ ph ¸n xö  ýc¸c kho¶n  î khã  ßi.Chªnh  Öch  ÷a kho¶n  î kh«ng    åi® îcvµ    l    n  ®  l gi   n  thu h     kho¶n  åihoµn  b  tr¸chnhiÖ m   ña  Ëp  Ó,c¸ nh©n  Õu  ã) ® îcbï ®¾ p     c t th     (n c       b»ng  kho¶n  ù  d phßng  î khã  ßi,n Õu  Õu  îch¹ch    µo    Ý  n  ®  thi ®   to¸nv chiph kinh doanh    hoÆc   µo  Õt  v k qu¶  kinh doanh  ú theo  õng  êng  îp cô  Ó    tu   t tr h   th theo  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h 2. Tæng  c«ng    ã  Ó  ©n  Êp, uû  ty c th ph c   quyÒn  cho    c¸c doanh nghiÖp  thµnh    ö  ýc¸ckho¶n  îkhã  ßi.Møc    ©n  Êp  îcthÓ  Ön  ô  Ó  viªnx l     n  ®  ®é ph c ®  hi c th trong§iÒu  Ö  ña    l c doanh  nghiÖp  µnh  th viªn. 3. Trong  êigian  ngµy    th   10  sau    ö  ý c¸c kho¶n  î khã  ßi, Tæng   khi x l     n  ®  c«ng    ty b¸o    c¸o b»ng    v¨n b¶n cho  ¬  c quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹ l  v t  nh n     i doanh nghiÖp  Õt. bi M ô C   .QU¶N   ý  II   ­ L DOANH   THU   µ   V CHI  Ý   PH KINH  DOANH §iÒu  16.­
 8. 8 1. Doanh thu  ña  c Tæng   c«ng    ty bao  å m   g doanh thu  ña  c c¸c doanh  nghiÖp  µnh    th viªnTæng  c«ng    ty.Doanh    å m     ¹ : thu g c¸clo i a) Doanh  tõ ho¹t®éng  thu      kinh doanh, gå m:      doanh  b¸n  thu  s¶n  È m,  ph hµng    ho¸ cung øng  Þch  ô    Þ  êng  d v trªnth tr sau    õc¸c kho¶n  Õt khÊu  khitr     chi   b¸n  µng,gi¶m    µng    µng  Þ     ¹     õ trî Êp, trî   ña  µ   íc h   gi¸h b¸n,h b tr¶l ithu t     ; c     c Nh n   gi¸ khithùc  Ön    Ö m   ô    hi c¸c nhi v cung  Êp  µng  c h ho¸,dÞch  ô    v theo yªu  Çu  ña  c c Nhµ   íc; n b) Doanh    Ò   ¹t®éng  µichÝnh,nh:mua    Ýn  Õu,tr¸phiÕu,   thu v ho   t     b¸n t phi     i   cæ   Õu,cho    µis¶n,c¸c ho¹t®éng  ªndoanh,thu tiÒn göi,tiÒn l∙cho  phi   thuªt        li            i vay. c) Doanh      thu kh¸c,nh:thu c¸c kho¶n  î ®∙         n   xo¸ nay    îc,thu thanh  ý, thu ®     l  nhîng b¸n tµis¶n;vµ           c¸ckho¶n    thu kh¸c. 2. Tæng    c«ng    ©n  Êp, uû  Òn  typh c   quy cho    c¸c doanh  nghiÖp  µnh    th viªn qu¶n  ýc¸c kho¶n    l    thu theo quy  nh  ña  µ   ícvµ  Òu  Ö  ô  Ó  ña    ®Þ c Nh n   §i l c th c c¸c doanh nghiÖp  µnh  th viªn. §iÒu  17.­ 1. Chi  Ý   ña    ph c Tæng  c«ng    ty bao  å m     Ý   ña    g chiph c c¸c doanh  nghiÖp  thµnh    µ    Ý   ña  ¬  viªn v chi ph c c quan  Tæng  c«ng    ty.Chi  Ý   ña    ph c c¸c doanh  nghiÖp  µnh    îcquy  nh  ô  Ó  th viªn®   ®Þ c th theo §iÒu  cña    24  Quy  Õ   µy. ch n Kinh  Ý   ¹t®éng  ña  é  ph ho   c b m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ña  l  ® h c Tæng   c«ng  ty® îchuy  ng  õc¸cdoanh     ®é t     nghiÖp  µnh  th viªn.  Møc huy  ng  µng  ®é h n¨m    do Tæng  gi¸m  c    Þ  µ  éi ®ång  ®è ®Ò ngh v H   qu¶n  Þ phª  Öt  tr   duy sau    ã    Õn  khic ý ki b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µichÝnh.Tæng  t    c«ng    tyqu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d kho¶n  kinh  Ý   µy  ph n theo  Õ     Ön  µnh. Kinh  Ý   ch ®é hi h   ph huy  ng  ö  ông  ®é sd kh«ng  h Õt  trong n¨m  îcchuyÓn    ®  sang n¨m sau      µ  ®Ó chiv ph¶itrõsè      kinh phÝ  Õt    k d  µo  è  v s kinhphÝ    huy  ng  ña    n  Þ  µnh    ®é c c¸c®¬ v th viªntrongn¨m    sau. ViÖc  ©n  Êp  û  Òn  ph c u quy cho    c¸c doanh nghiÖp  µnh    th viªntrong viÖc    qu¶n  ýchiphÝ  l    s¶n  Êt ® îcthÓ  Ön  xu     hi trong §iÒu  Ö  ô  Ó  ña    l c th c Tæng  c«ng  typhïhîp víi        quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 2. Tæng     gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    ©y  ùng    nh  ty x d c¸c ®Þ møc  kinh tÕ    ü    ­k thuËt,®Þnh    møc     Ý     Õp    ×nh  éi  ng  chi ph gi¸n ti ®Ó tr H ®å qu¶n  Þ phª  Öt  tr   duy ®Ó   µm    ®iÒu  µnh  l c¨n cø  h s¶n  Êtvµ  xu   qu¶n  ýchiphÝ  ña  l    c Tæng  c«ng  ty. C¸c Tæng   c«ng    îc xÕp  ¹ng  ty ®   h doanh nghiÖp  Æc   Öt ph¶i®¨ng  ý  ® bi     k ®Þnh  møc  lao  ng  íiBé   ®é v   Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi.Trªn  ¬  ë  v X∙    cs ®Þnh  møc  lao  ng  ¨ng  ý  µ  Õ     Òn ¬ng  Nhµ   íc quy  nh   ®é ® k v ch ®é ti l do  n  ®Þ Tæng  c«ng    ©y  ùng  n     Òn ¬ng    n   Þ   ty x d ®¬ gi¸ti l trªn ®¬ v s¶n  È m   µ  ¹t ph v ho   ®éng  Þch  ô  ×nh c¬  d v tr   quan  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy Tæng  gi¸m  c  ®è phª  Öt    nh  duy c¸c ®Þ møc  kinh tÕ    ü  Ët,®Þnh    ­ k thu   møc   lao  ng,  nh   ®é ®Þ møc     Ý   chi ph gi¸n tiÕp, ®¬n     Òn ¬ng  ña      gi¸ ti l c c¸c  doanh  nghiÖp  µnh    ï hîp  íi®Þnh  th viªn ph   v  møc,  n    ña  ®¬ gi¸c Tæng   c«ng    Héi  ty do  ®ång  qu¶n  ÞhoÆc   ¬  tr   c quan  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy 3. §èi víinh÷ng       kho¶n    chikh«ng  ng  Õ   ,  êi nµo  Õt  nh   ®ó ch ®é ng   quy ®Þ kho¶n    chikh«ng  ng, ngêi ®ã   ®ó     ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   åi hoµn; c¸c kho¶n    b     chivîtc¸c®Þnh       møc  îcduyÖt  ®  ph¶ix¸c®Þnh  â tr¸chnhiÖ m   µ  ã  ¬ng       r    v c ph ¸n tr×nh Héi ®ång     qu¶n  Þ xö  ý.Héi ®ång  tr   l     qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    Þu  ty ch tr¸ch  
 9. 9 nhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ     Õt  nh  ö  ýcña  × nh  µ  c¸o b»ng    tr   lu   c¸c quy ®Þ x l  m v b¸o    v¨n b¶n cho  ¬  c quan qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íct¹ doanh  l  v t  nh n     i nghiÖp. §iÒu   C¸c  18.­ b¸n  µnh  È m   ©n  th ph lu chuyÓn  éi bé  ÷a    n   Þ  n   gi c¸c ®¬ v thµnh      Õp tôchoµn  viªn®Ó ti     chØnh, c¸cdÞch  ô  ©n     v lu chuyÓn  éibé  ÷a c¸c n   gi     ®¬n   Þ   µnh      ôc  ô  v th viªn ®Ó ph v s¶n  Êt  xu kh«ng ph¶i nép  Õ     thu doanh    thu. Danh  ôc   m c¸c b¸n  µnh  È m   µ  th ph v c¸c  Þch  ô  µy  Bé   µi chÝnh    d v n do  T   quy ®Þnh  ô  Ó  c th cho  õng Tæng  t  c«ng ty. M ô C   I  îINHU Ë N   µ   Ý CH   ËP  II .L   ­ V TR L C¸C  ü QU §iÒu    îinhuËn  ña  19.­L   c Tæng  c«ng    µtæng  înhuËn  ña    tyl   l  i c c¸c doanh  nghiÖp  µnh    th viªnTæng  c«ng    ty.Nguyªn  ¾c    nh    t x¸c ®Þ c¸c kho¶n  î nhuËn  l i theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.   ®Þ t i 25  ch n §iÒu    20.­Tæng  c«ng    îctrÝch lËp vµ  ö  ông    ü  Ëp  ty®       sd c¸cqu t trung sau    ®©y: 1. Quü   ù  ÷ tµichÝnh: Tæng     d tr       c«ng    îc ®iÒu  ng  ü  ù  ÷ tµi ty ®   ®é qu d tr     chÝnh  îc trÝch  µng  ®  h n¨m  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  µnh    ¹ch  th viªn h to¸n ®éc    lËp    µnh  Ëp  ü  ù  ÷ tµichÝnh  Ëp  ®Ó th l qu d tr     t trung  ña  c Tæng   c«ng    ty.Møc   ®iÒu  ng  ô  Ó  îc quy  nh  ®é c th ®   ®Þ trong Quy  Õ   µichÝnh  ña  õng    ch t   ct Tæng   c«ng    ü   µy  îcsö  ông    ï ®¾ p,  ç  î ty.Qu n ®   d ®Ó b   h tr trong c¸c tr ng  îp thiÖth¹i    ê h      vÒ   èn  thiªnt¹   ch  ¹,rñiro  v do    i ®Þ , ho     trong kinh doanh  ña      c Tæng   c«ng    µ  ty v c¸c doanh  nghiÖp  µnh  th viªn m µ     c¸c kho¶n  ù   d phßng  îc trÝch  ®  trong    gi¸ thµnh,tiÒn ®Ò n   ïcña  ¬      b  c quan  b¶o  Ó m   hi kh«ng    ﮾ p.  ®ñ b   Trong  êng  îp tr h  cÇn  ÕtTæng  thi   c«ng    ã  Ó  tyc th huy  ng  íi ×nh  ®é d  h thøc vay  íi   Êt néibé    v il∙su     quü  ù  ÷tµichÝnh  ña  d tr     c doanh  nghiÖp  µnh    ¹ch    c  Ëp    ö  th viªnh to¸n ®é l ®Ó s dông  chung  trong Tæng     c«ng    ty hay  ç  î h tr  cho  doanh  nghiÖp  µnh      th viªnkhi rñiro m Êt  èn.    v 2.Quü   u      iÓn:§îch×nh  µnh  õc¸cnguån    ®Ç tph¸ttr     th t    sau: ­ Huy  ng    ®é kh«ng  µn  ¹ quü  u      iÓn ® îctrÝch trong n¨m  ña  ho l  i ®Ç tph¸ttr         c doanh nghiÖp  ¹ch    c  Ëp.Møc  h to¸n®é l   huy  ng  ô  Ó  îcquy  nh  ®é c th ®   ®Þ trong  Quy  Õ   µichÝnh  ña  õng Tæng  ch t   ct  c«ng ty. ­ LîinhuËn     cßn  ¹ sau  Õ  ña  l  i thu c doanh  nghiÖp  µnh    ¹ch    ô  th viªnh to¸nph thuéc  µ  Çn  î nhuËn  îc chia tõ  ªndoanh  Tæng   v ph li  ®    li   do  c«ng    ùc tiÕp ty tr     qu¶n  ý.Møc   ô  Ó  Héi  ng  l  c th do  ®å qu¶n  Þ phª  tr   duyÖt theo    ®Ò nghÞ   ña  c Tæng  gi¸m  c. ®è ­ Tæng     c«ng    îc huy  ng  íih×nh  ty ®   ®é d  thøc vay  íil∙ suÊt néi bé  ü  v   i     qu ®Ç u    t ph¸ttr Ón vµ  ån  èn  Êu    i   ngu v kh hao  ¬  c b¶n    ¹ t¸  u     ña  ®Ó l i i   ®Ç t c doanh  nghiÖp  µnh  th viªn h¹ch    to¸n ®éc  Ëp. Møc     l  huy  ng  Tæng   ®é do  gi¸m  c  ®è quyÕt  nh  ®Þ theo  û  Òn  ña  éi  ng  u quy c H ®å qu¶n  Þ.L∙isuÊt néi bé  Héi tr         do    ®ång  qu¶n  Þ quyÕt  nh  ng  tr   ®Þ nh kh«ng  îc thÊp  ¬n  ®  h møc   vÒ   ö  ông  thu  s d vèn  ©n  ng s¸ch do  µ   ícquy  nh.   Nh n   ®Þ ­ Ngoµira,®èi víi ét  è  êng  îp ® Æc   ï® îcquy  nh          m s tr h  th    ®Þ trong §iÒu  Ö    l cña  ét  è  m s Tæng   c«ng    ×  tyth Tæng  c«ng    îchuy  ng  èn  Êu  ty ®   ®é v kh hao  ¬  c b¶n  õkhÊu  (tr   hao  ¬  c b¶n  ña  µis¶n  è  nh  c t  c ®Þ mua   b»ng  ån  èn  ngu v vay  µ   m
 10. 10 cha    Õt  î)cña    n  Þ  µnh    ¹ch    c  Ëp  tr¶h n   c¸c ®¬ v th viªnh to¸n®é l theo nguyªn t¾c    ghigi¶m  èn    v cho  n  Þ  Þ  ®¬ v b huy  ng  èn  Êu  ®é v kh hao  ¬  c b¶n. Quü   u      iÓn ® îcdïng    u    Ëp  ®Ç tph¸ttr     ®Ó ®Ç tt trung,kÓ   bæ     c¶  sung  èn  v ®iÒu  Ö  l cho Tæng  c«ng    µ    ty v c¸c doanh nghiÖp  µnh    th viªnnh»m     iÓn ph¸ttr   kinhdoanh    theo ®Þnh  íng chiÕn îccña    h  l  Tæng  c«ng ty. 3.Quü     nghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o: ×nh  µnh  õc¸cnguån: h v ®µ t   H th t    a) Huy  ng  ü  u    ®é qu ®Ç t ph¸ttr Ón ® îc trÝch   i     trong n¨m  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  µnh    ¹ch  th viªn h to¸n ®éc  Ëp.Møc     l  huy  ng  ô  Ó  îc quy  nh   ®é c th ®   ®Þ trongQuy  Õ   µi Ýnh  ña  õng Tæng    ch t  ch ct  c«ng  ty. b)  ét  Çn  M ph chªnh  Öch  l thu  µ    õ c¸c ho¹t®éng  v chi t       nghiªn cøu    khoa  häc,®µo  ¹odo    n  Þ  ù    t   c¸c ®¬ v s nghiÖp  trong Tæng    c«ng    ý  íic¸c ®¬n  Þ  tyk v     v trong vµ  µiTæng    ngo   c«ng    ty.Møc  Ých cô  Ó  îcquy  nh  tr   th ®   ®Þ trong Quy  Õ     ch tµichÝnh  ña  õng Tæng    ct  c«ng  ty. c) Kinh  Ý     ph nghiªn cøu    khoa  äc, ®µo  ¹odo  ©n  h  t   ng s¸ch  µ  íc hç  î nh n   tr  (nÕu  ã). c Quü   îc sö  ông      ® d ®Ó chicho  c«ng    t¸cnghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o h v ®µ t   tËp trung cña    Tæng  c«ng    µ  ç  î tyv h tr  cho    c¸c doanh nghiÖp  µnh    th viªntrong  c«ng    t¸cnghiªncøu    khoa  äc  µ  o  ¹o. h v ®µ t 4.Quü   óc  î    ph l iTæng  : c«ng    îchuy  ng  ét  Çn  ü  óc  îtrÝch ty®   ®é m ph qu ph l   i   trong n¨m  ña    c c¸c doanh nghiÖp  µnh      Ëp  ü  óc  î cña  th viªn ®Ó l qu ph l   i Tæng   c«ng    ty.Møc  huy  ng  ô  Ó  îc quy  nh  ®é c th ®   ®Þ trong Quy  Õ   µichÝnh  ña    ch t   c tõng Tæng    c«ng ty. Quü   îcdïng      óc  îcho  é  Ën  ®  ®Ó chiph l   i b ph qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  l  ® h Tæng   c«ng    ty theo quy  nh  Ön  µnh  µ  ç  î ®Þ hi h v h tr  cho  ü  óc  î cña    n  Þ  qu ph l   i c¸c ®¬ v thµnh    viªnkh¸c.Trêng  îp cÇn    h  huy  ng  ®é møc  cao    ©y  ùng  ®Ó x d c«ng  ×nh tr   phóc  î chung  µn  l i to Tæng   c«ng    ty,Tæng   gi¸m  c  ©y  ùng  ¬ng  huy  ®è x d ph ¸n  ®éng  ña  c c¸c  doanh nghiÖp  µnh  th viªn h¹ch    to¸n ®éc  Ëp  ×nh  éi  ng    l tr H ®å qu¶n  Þphª duyÖt ®Ó   chøc  ùc hiÖn. tr       tæ  th   5.  ü   Qu khen  ëng: Tæng   th   c«ng    îc huy  ng  ü  ty ®   ®é qu khen  ëng  îc th ®  trÝch trong n¨m  ña      c doanh  nghiÖp  µnh    ¹ch    c  Ëp    Ëp  ü  th viªnh to¸n®é l ®Ó l qu khen  ëng  ña  th c Tæng   c«ng    ty.Møc   ô  Ó  îcquy  nh  c th ®   ®Þ trong Quy  Õ   µi   ch t   chÝnh  ña  õng  ct Tæng   c«ng    ü   µy  îcdïng      ty.Qu n ®   ®Ó chikhen  ëng  th cho  é  b m¸y qu¶n  ý vµ  iÒu  µnh  ña  l  ® h c Tæng   c«ng      ty;chi khen  ëng  th cho  n   Þ  ®¬ v thµnh  viªn cã  µnh  Ých  Êt  ¾c  µ  ç  îquü    th t xu s v h tr  khen  ëng  ña  n   Þ  th c ®¬ v thµnh    viªntrong tr ng  îp cÇn  Õtdo  éi ®ång   ê h   thi   H   qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh. tr     Mô C     IV.­C«NG   T¸C  Õ   K TO¸N   è NG   ­KIÓ M   ­TH Kª   TO¸N §iÒu   Tæng   21.­ c«ng    ã  ty c nghÜa  ô  ùc  Ön  ng  v th hi ®ó Ph¸p  Önh  Õ   l K to¸nthèng    Õ     Õ     kª,ch ®é k to¸n,kiÓm    to¸n,lËp  µ  öib¸o    Õt    ý,   vg  c¸o quy to¸nqu   n¨m  ng  É u   Óu, thêigian  ®ó m bi     quy  nh;  Þu  ®Þ ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh    vt trung  thùc,chÝnh    ña  è  Öu,tµiliÖu.B¸o  quyÕt    µichÝnh    x¸c c s li       c¸o  to¸n t   tæng  îp h  n¨m  ña  c Tæng   c«ng    å m     É u   Óu    ty g c¸c m bi nh b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n tµichÝnh     doanh  nghiÖp ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1141  TC/Q§/C§KT  µy  ng 01/11/1995  ña  é   ëng  é   µi chÝnh. Trong  c B tr BT    b¸o c¸o  Õt  quy to¸n cã  ©n     ph ®Þnh  â  Çn  ¹ch  r ph h to¸n tËp    trung cña    Tæng  c«ng    µ  Çn  ty v ph tæng  îp    h b¸o c¸o  Õt  quy to¸n cña      c¸c doanh  nghiÖp  µnh    ¹ch  th viªnh to¸n ®éc  Ëp,c¸c ®¬n     l   vÞ  ù  s nghiÖp.
 11. 11 T æng  gi¸m  c  Þu  ®è ch tr¸chnhiÖ m   Ëp  Õt    l quy to¸n n¨m  ña  µn    c to Tæng   c«ng    ty,bao  å m   c¸c  n   Þ   µnh  g c¶  ®¬ v th viªn ®Ó   ×nh  éi  ng    tr H ®å qu¶n  Þ tr   th«ng qua,c«ng  è    b c«ng  khait×nh  ×nh  µichÝnh  ña    h t  c Tæng  c«ng    tytheo  ­ h íng dÉn  ña  é   µi chÝnh  µ  Þu    c BT  v ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ     è  Öu   tr   lu   c¸c s li   ®∙ c«ng  è. b Tæng  c«ng    µ  tyv doanh  nghiÖp  µnh    ¹ch    c  Ëp  ùc hiÖn  th viªnh to¸n®é l th   chÕ     Óm  ®é ki to¸n,c«ng  è  Õt    b k qu¶  ¹t®éng  µichÝnh  µng  ho   t  h n¨m  ña  ×nh   cm theo  íng  Én  ña  é   µi chÝnh  µ  Þu  h d c BT  v ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   éi   tr   lu   n   dung  ∙  ® c«ng  è. b C¬  quan  µichÝnh  ùc  Ön  Ö m   ô  t  th hi nhi v thanh    Óm     éi dung  tra,ki tra n   nh÷ng c«ng  è  µy  ña  b n c Tæng  c«ng    µ  tyv doanh nghiÖp  µnh    ¹ch    th viªnh to¸n ®éc  Ëp. l Mô C     V.­C«NG   T¸C  Õ   ¹CH   µI CH Ý NH K HO T  §iÒu    22.­Tæng gi¸m  c  ®è Tæng c«ng    ©y  ùng  Õ   ¹ch  µichÝnh  tyx d k ho t  hµng  n¨m  ïhîp víi Õ   ¹ch kinh doanh  ×nh Héi ®ång  ph       ho   k   tr     qu¶n  Þth«ng    tr   qua vµ  ¨ng  ý  íi é  µichÝnh.Hµng  ý  µ  èin¨m, Tæng  ® k v  T   B   qu v cu     c«ng        é   tyb¸o c¸o B Tµi chÝnh  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch    t h th   k ho kinh doanh  µ  Õ   ¹ch  µichÝnh    v k ho t  theo biÓu  É u   µ   ícquy  nh. Tæng    m Nh n   ®Þ   gi¸m  c  Öt  Õ   ¹ch tµichÝnh  ®è duy k ho     cho    n  Þ  µnh      ¬  ë  Õ   ¹ch  µichÝnh  ña  c¸c ®¬ v th viªntrªnc s k ho t  c Tæng   c«ng    ty; kiÓm     tra,gi¸m    s¸t,tæng  îp  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  ña    n  Þ  ht h th   k ho c c¸c ®¬ v thµnh viªn. CH ¬NG   I II CH Õ     µI CH Ý NH   ®é T   DOANH   NGHI Ö P   µ NH   TH VIªN  TæN G   C«NG   TY Mô C     I.­DOANH   NGHI Ö P   µ NH   TH VIªN  ¹CH  H TO¸N  C   ËP ®é L §iÒu    23.­Trong  Öc  vi qu¶n  ývèn  µ  µis¶n,doanh  l  v t    nghiÖp: 1. §îcTæng     c«ng    tygiao vèn      ®Ó qu¶n  ývµ  ö  ông  ï hîp víi l  s d ph       quy    m« vµ   Ö m   ô kinh  nhi v doanh cña doanh  nghiÖp ® îc  éi ®ång  qu¶n trÞ    H phª duyÖt.Doanh    nghiÖp  µnh    Þu  th viªn ch tr¸ch nhiÖ m   íc Tæng     tr   gi¸m  c  Ò   ®è v hiÖu qu¶  qu¶  ö  ông,b¶o  µn  µ    iÓnsè  èn  îcgiao. sd   to v ph¸ttr   v ®   2. Ngoµi sè  èn  îc Tæng      v ®  c«ng    ty giao,doanh    nghiÖp  îc huy  ng  ®  ®é vèn    ¹t®éng  ®Ó ho   kinh doanh  ng    nh kh«ng  µm l thay  æi  ×nh  ® h thøc  ë  ÷u  sh cña doanh  nghiÖp theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  ï hîp  íisù  ©n  Êp  lu   ph   v   ph c cña Tæng  c«ng    ù chÞu  ty;t   tr¸chnhiÖ m   Ò   Öu    v hi qu¶  Öc  vi huy  ng  èn.§èi ®é v   víi Öc   vi vay  èn    u    ©y  ùng  ¬  v ®Ó ®Ç tx d c b¶n,mua  ÕtbÞ, m¸y  ãc    thi     m ph¶ilËp    ph¬ng    ¸n b¸o    c¸o Tæng gi¸m  c  ×nh Héi ®ång  ®è tr     qu¶n  Þ phª  Öt  íckhi tr   duy tr     thùc  Ön. Doanh  hi   nghiÖp ph¶i chÊp  µnh    h nghiªm chØnh  Õ     ch ®é qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng  ña  µ   íc;h¹n  tv x d c Nh n   møc   ét  Çn  m l vay  µ  v tæng    î vay    dn  nh quy  nh    Òu    ®Þ ë §i 11,Quy  Õ   µy. ch n 3.  îc nhîng  §  b¸n, cho    thuª,cÇ m   è, thÕ  Êp,    c  ch thanh  ý tµis¶n  éc  l    thu quyÒn qu¶n  ý cña  l  doanh  nghiÖp    ôc  ô  ¹t®éng  ®Ó ph v ho   kinh  doanh  theo  nguyªn  ¾c  t b¶o  µn,ph¸ttr Ón vèn  µ  Ên  Êp  ña  to     i   v ph c c Tæng   c«ng    èi víi ty.§     nh÷ng  µis¶n  îc quy  nh   t  ®  ®Þ trong kho¶n  §iÒu  Quy   Õ   µy  2,  9  ch n doanh 
 12. 12 nghiÖp chØ  îc nhîng  ®  b¸n,cho    thuª,cÇ m   è, thÕ  Êp    c  ch sau    îc cÊp  ã  khi®   c thÈm  Òn  ng  . quy ®å ý 4. §îcchñ  ng     ®é thay ® æi  ¬  Êu  èn  µ  µis¶n  ña    c c v v t  c doanh  nghiÖp  theo  yªu  Çu  c kinh doanh  µ  Öu    v hi qu¶  ö  ông  èn, tµis¶n; viÖc  u     ngoµi sd v      ®Ç t ra    doanh  nghiÖp  ©n  tu theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvµ  ù  ©n  Êp, uû  Òn      s ph c   quy cña Tæng   c«ng    ty.Doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖm   íc Tæng     tr   c«ng    Ò   ty v hiÖu  qu¶  Öc  u    ngoµi doanh  vi ®Ç t ra    nghiÖp; b¶o  µn  µ    to v ph¸ttr Ón sè  èn   i   v ®ã;  ö  êi trùc tiÕp  c ng     qu¶n  ý phÇn  èn  ãp  ña  l  vg c doanh  nghiÖp  ¹  t idoanh  nghiÖp  kh¸c;thu lînhuËn  õphÇn  èn  ãp.      i t  vg 5. §èivíi èn  µ  µis¶n       v v t  tæn  Êt,c«ng  î khã  ßi  th   n  ® doanh  nghiÖp  îcxö  ®  lý theo  ù  ©n  Êp, uû    s ph c   quyÒn  ña  c Tæng   c«ng    µ  ty v theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p luËt.    Doanh nghiÖp  Þu  ch tr¸chnhiÖ m  ícTæng    tr   c«ng    µ  tyv ph¸p luËtvÒ      c¸cquyÕt  nh  ña  ×nh. Sau    ö  ýdoanh    ®Þ cm   khix l   nghiÖp ph¶ib¸o c¸o b»ng        v¨n b¶n  íiTæng   v  c«ng    µ  ¬  ty v c quan  qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹  l  v t  nh n   i doanh  nghiÖp. 6. Ch Þu  ù  iÒu  ng  èn  µ  µis¶n  ña    s® ®é v v t  c Tæng  c«ng    tytheo  ¬ng    ph ¸n ® îc Héi  ng    ®å qu¶n  Þ phª  Öt.N Õ u   tr   duy   Tæng  c«ng    ty huy  ng  ®é theo  ×nh  h thøc vay,doanh      nghiÖp  îcthu l∙theo l∙suÊtHéi ®ång  ®      i    i    qu¶n  Þquy  nh. tr   ®Þ §iÒu  24.­ 1. Doanh  thu  ña  c doanh  nghiÖp bao  å m   g doanh thu  Ò   v kinh  doanh,  doanh thu  Ò   ¹t®éng  µichÝnh  µ  v ho   t  v doanh  thu  kh¸c.Néi    dung    c¸c kho¶n  doanh    îcquy  nh  ¹ §iÒu    thu ®   ®Þ t  i 16,Quy  Õ   µy. ch n 2. Chi  Ý   ña    ph c doanh  nghiÖp  å m     Ý   ¹t®éng  g chiph ho   kinh doanh, chi      phÝ   ¹t®éng  µichÝnh  µ    Ý   ¹t®éng  ho   t  v chi ph ho   kh¸c;c¸c chi phÝ       ph¶i theo    ®óng  Õ   ,  nh  ch ®é ®Þ møc  kinh tÕ  ü  Ët,®¬n    îc Héi  ng    k thu   gi¸®   ®å qu¶n  Þ tr   phª duyÖt,ph¶icã    n        ho¸ ®¬ chøng  õhîp ph¸p,hîp lÖ. t       Chi  Ý   ¹t®éng  ph ho   kinh doanh    bao  å m     Õu  è:nguyªn,nhiªn,vËt g c¸c y t       liÖu;tiÒn l ng  µ  ô  Êp ¬ng,c¸ckho¶n  ép  Ýnh     ¬ v ph c l    nt theo l ng     ¬ nh b¶o  Ó m     hi x∙ héi,b¶o  Ó m   tÕ, kinh  Ý     hi y    ph c«ng  oµn;  Êu  ® kh hao  µis¶n  è  nh,    t  c ®Þ c¸c kho¶n  Þch  ô    µivµ    Ý  d v thuªngo   chiph kh¸cb»ng  Òn.   ti Chi  Ý   ph b¸n  µng  µ    Ý   h v chiph qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp (bao  å m   kinh g c¶    phÝ   ép    Êp  n lªnc trªn)ph¸tsinh trong n¨m  îc ph©n           ®  bæ cho  µng    Þch  h ho¸,d vô      b¸n ra trong n¨m.   Chi  Ý   ¹t ®éng  µichÝnh  µ c¸c  ph ho   t  l  kho¶n    chi cho  Öc  vi mua  b¸n    tr¸i phiÕu,tÝn  Õu,cæ   Õu,tiÒn khÊu    phi   phi     hao  ¬  c b¶n  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ cho thuª,   chiphÝ    cho  ¹t®éng  ªndoanh.. ho   li   . Chi phÝ  ¹t®éng    ho   kh¸c bao  å m     Ý    g chiph cho  Öc    åic¸c kho¶n  î vi thu h     n  ®∙      xo¸,chicho  Öc    Òn ph¹t, µ    Ý  îng b¸n,thanh  ýtµis¶n.. vi thu ti     chiph nh     v l    . Kho¶n    chihoa  ång  h m«i  í kh«ng  îc¸p dông  gi   i ®    cho    i t ng lµ®¹ilý c¸c ®è  î         cña  doanh nghiÖp, c¸c kh¸ch  µng  îc chØ   nh,       h ®  ®Þ c¸c chøc danh qu¶n  ý l  doanh  nghiÖp, nh÷ng  ©n    µm  Ö m   ô    nh viªn l nhi v cung  øng  Ët t    ô    v  , tiªuth s¶n phÈ m. Møc  hoa  ång  h m«i  í do  gi   Gi¸m  c  Õt  nh  µ  Þu  i ®è quy ®Þ v ch tr¸chnhiÖ m     tr cTæng  í  c«ng    µ  tyv ph¸p luËtvÒ   Õt ®Þnh  .     quy   ®ã
 13. 13 M øc   èng  Õ     kh ch c¸c kho¶n    éi häp, tiÕp  chi h     kh¸ch,giao  Þch  Héi   d do    ®ång qu¶n  Þphª duyÖt cho    tr       c¸cdoanh nghiÖp  µnh    ng  th viªnnh kh«ng  îcv­ ®  îtmøc  èng  Õ   ña  µ   ícquy  nh.   kh ch c Nh n   ®Þ Ngoµic¸ckho¶n         chitrªndoanh  nghiÖp  îctÝnh  µo    Ý: ®  v chiph ­ C¸c    kho¶n  ù  d phßng  gi¶m    µng  ån kho,dù  gi¸h t    phßng  c«ng  îkhã  ßi, n  ®  dù  phßng  gi¶m    gi¸ c¸c kho¶n  u    tµichÝnh  ®Ç t   theo  íng  Én  ña  é   µi h d c B T  chÝnh. ­ Kho¶n  îcÊp    Öc  tr  th«ivi cho  êi lao  ng  ng   ®é theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   ®Þnh   è  s 198/CP  µy  ng 31/12/1994  ña  Ýnh  ñ  íng  Én  ét  è  iÒu  c Ch ph h d m s® trongBé  Ëtlao®éng.   lu     ­Kho¶n        chi®Ó b¶o  µnh  h s¶n  È m   µng    Þch  ô    ô trong kú. ph h ho¸,d v tiªuth     §èivíi       kho¶n    µ   Õ     c¸c chim ch ®é kh«ng  cho  Ðp, doanh  ph   nghiÖp  kh«ng  ® îch¹ch to¸nvµo       trongchiphÝ.    Nh÷ng  kho¶n      Õ   ,  êinµo  Õt  nh    êi®ã   chisaich ®é ng   quy ®Þ ching   ph¶ibåi    hoµn.  Nh÷ng  kho¶n    îtmøc  chiv   quy  nh,  éi ®ång  ®Þ H  qu¶n  Þ quyÕt  nh  ö  tr   ®Þ x lýtheo chÕ     Ön  µnh  ña  µ   íc.     ®é hi h c Nh n §iÒu    îinhuËn  µ  ©n  èilînhuËn. 25.­L   v ph ph    i Lîi   Ën  ña  nhu c doanh  nghiÖp  µchªnh  Öch  ÷a tæng  è    µ  l  l gi   s thu v tæng    chi phÝ  bao  å m   c¸c kho¶n  Õ  g c¶    thu theo  Ët®Þnh  ña  ¹t®éng  lu   c ho   kinh doanh,     ho¹t®éng  µichÝnh  µ  ¹t®éng    t  v ho   kh¸c.LîinhuËn     ph¸tsinh cßn      bao  å m   î g l i nhuËn  n¨m  ícph¸thiÖn  tr     trong n¨m  µ  îctrõ®i    v ®     kho¶n  çcña  n¨m  íc(nÕu  l  2  tr   cã)®∙  îcx¸c®Þnh   ®   trongquyÕt to¸n.     ViÖc  ©n  èi lî nhuËn  îc thùc  Ön  ph ph   i   ®  hi theo quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  µ  ¹ch to¸nkinhdoanh  ña  l    vh       c doanh nghiÖp  µ  íc. nh n   §iÒu    26.­Doanh nghiÖp  Ëp  Õ   ¹ch  µichÝnh  ¾n  Òn víi Õ   ¹ch  l k ho t  g li     ho k kinh doanh  ×nh Tæng     tr   c«ng    ty phª  Öt,tæ  duy   chøc  ùc hiÖn; ®Þnh  ú    th     k b¸o c¸o t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch tµi Ýnh    h th   k ho     ch n¨m cho Tæng c«ng  ty. §iÒu    µi nh÷ng  27.­Ngo   quy  nh    y,  Ò   Æt   µichÝnh  ®Þ trªn®© v m t  doanh  nghiÖp  µnh    ã  Òn  µ  Üa  ô  th viªnc quy v ngh v theo  Ët®Þnh    lu   nh doanh nghiÖp  nhµ  íc®éc  Ëp kh¸c. n  l  M ô C   .DOANH   II   ­ NGHI Ö P   µ NH   TH VIªN  ¹CH  H TO¸N  ô   PH THU é C,  µ   N   Þ   V ®¬ V Sù   NGHI Ö P §iÒu   Doanh nghiÖp thµnh viªn ¹ch to¸n phô  thuéc thùc hiÖn  28.­  h quyÒn  µ  Üa  ô  v ngh v theo ph©n  Êp  ña    c c Tæng  c«ng  ty. §iÒu 29.­C¸c  n  Þ  ù    ®¬ v s nghiÖp  trong Tæng  c«ng    ¹t®éng  ty ho   theo  chÕ     µ   íchiÖn  µnh  µ  ®é Nh n   h v Quy  Õ   chøc  µ  ¹t®éng  ña  n  Þ  ­ ch tæ  v ho   c ®¬ v ®
 14. 14 îcHéi ®ång     qu¶n  Þphª chuÈn.C¬   Õ   µichÝnh  ña    n  Þ  µy  µlÊy tr       ch t   c c¸c®¬ v n l     thu  ï chi.Nguån  tõ nguån  b    thu    kinh phÝ   ù    s nghiÖp kinh tÕ, ®µo  ¹o,nghiªn    t    cøu khoa  äc,y  Õ,gi¸odôc  µ    ¹t®éng  o  ¹o, Þch  ô  ý  íi   n   h  t     v c¸cho   ®µ t   d v k v   ®¬ c¸c vÞ trong vµ  µi Tæng     ngo   c«ng    ty.C¸c  n  Þ  µy  îc hëng  ü  óc  î vµ  ®¬ v n ®   qu ph l   i khen  ëng  th theo c¸cquy  nh  Ön  µnh  i víi n  Þ  Êy thu bïchi.    ®Þ hi h ®è    ®¬ v l       §iÒu    ®¬n  Þ  µnh    ña  30.­C¸c  v th viªnc Tæng  c«ng    ã  é  tyc b m¸y  µichÝnh  t  kÕ     èng    ùc hiÖn  Õ     ¹ch    Õ     to¸n th kª;th   ch ®é h to¸n k to¸n theo  ng  ®ó Ph¸p  Önh  l K Õ       èng    µ  Òu  Ö  Õ     µ   íc,Ch Õ     Õ     Bé   µi to¸n ­ Th kª v §i l k to¸n Nh n   ®é k to¸n do  T   chÝnh  ban  µnh. B¸o  h   c¸o  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp  µnh    th viªn ph¶i b¶o    ®¶m   Ýnh  t trung  ùc,chÝnh    Ëp  µ  öi ®óng  êigian,®Þa   th   x¸c,l v g   th     chØ     quy ®Þnh. §iÒu   C¸c  n  Þ   µnh    ã  31.­ ®¬ v th viªn c tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön  ng      th hi ®ó c¸c Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh,qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  Ön  µnh  ña  µ   ícvµ  l      l  v t  hi h c Nh n   quy  nh  ®Þ trong  Òu  Ö  §i l Tæng   c«ng    Þu  ù  Óm     ty;ch s ki tra,gi¸m    Ò   ¹t s¸tv ho   ®éng  µichÝnh,qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  ña  ¬  t    l  v t  c c quan  µichÝnh  µ  t  v Tæng  c«ng  tytheo néidung       quy  nh  ®Þ trong§iÒu  Ö    l Tæng  c«ng ty. CH ¬NG   IV §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §iÒu    32.­Trªn  ¬  ë    c s c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µichÝnh  É u   µy, ch t   m n  c¸c Tæng  c«ng    µ  íc x©y  ùng  ty nh n   d Quy  Õ   µichÝnh  ô  Ó  ña  õng ch t   c th c t   Tæng  c«ng ty. Quy  Õ   µichÝnh  ña  ch t   c Tæng   c«ng    Tæng   ty do  gi¸m  c  ©y  ùng  µ  ®è x d v Héi  ng  ®å qu¶n  Þ  tr ban  µnh  h sau    ã    Õn  khi c ý ki b»ng  v¨n b¶n  ña  é   µi c BT  chÝnh.Trêng  îp cÇn      h  bæ sung,söa  æi    ® Quy  Õ   µichÝnh,Tæng  ch t     gi¸m  c  ®è ph¶itr×nh Héi ®ång       qu¶n  Þ b¸o    é   µi chÝnh  tr   c¸o B T   th«ng qua  íckhiký  öa  tr     s ® æi,bæ     sung. §iÒu    µi nh÷ng  33.­Ngo   quy  nh    y,  ®Þ trªn®© Tæng  c«ng    µ    n   ty v c¸c ®¬ vÞ   µnh  th viªn cña    Tæng  c«ng    ty ph¶i thùc  Ön  y       hi ®Ç ®ñ c¸c  Quy  Õ   µi ch t   chÝnh  Ön  µnh  ña  µ   íc. hi h c Nh n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2