Quyết định 839/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định 839/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 839/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 839/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  839/2001/Q§­N H N N   ® n n g µ y 29  th¸ng 06 n¨ m   2001 v Ò  vi Ö c  i Ò u  c h Ø n h    su Ê t  ® l∙i t¸i Ê p  v è n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc ® è i víi  c N h   c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g  lµ n g © n  h µ n g T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,      Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Nay  iÒu  ® chØnh møc     Êt t¸  Êp  èn  ña  ©n   µng  l∙ su   i i c v c Ng h Nhµ   íc®èi víi   ©n  µng  µ0,4%/th¸ng. n       ng c¸c h l  §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng ®Þ n c hi l     k t  01    07  n¨m  2001  vµ  thay thÕ  Quy Õt ®Þnh  sè  243/2001/Q§­NHNN  ngµy  29/3/2001  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  iÒu  c Th ®è Ng h Nh n   vi ® chØnh    Êt l∙ su   i t¸ cÊp  èn  ña  ©n  µng  µ   íc®èi víi   chøc  Ýn  ông.   i v c Ng h Nh n       tæ  c¸c td §i Ò u 3.  èi víisè    î vay  i Êp  èn  ña    ©n  µng  ¹i ©n   §     dn  t¸ c v c c¸c ng h t  Ng hµng  µ   íc®Õ n   èingµy  th¸ng06  Nh n   cu   30    n¨m 2001  Õp tôcthùc hiÖn  ti       theo l∙   i suÊt cho    vay      Õ   c,kh«ng  iÒu  ghitrªnkh í   ® chØnh theo  møc    Êt quy  nh   l∙su   i ®Þ t¹ §iÒu  trªn®©y.   i 1    §i Ò u    4. Ch¸nh  phßng  ©n  µng  µ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  V¨n  Ng h Nh n   tr c¸c®¬ v thuéc Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam,    h Nh n     Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   ­ Ng h Nh n íc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi  ng      ph   t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) c¸cng©n  µng  Þu     h ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản