Quyết định 84/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
5
download

Quyết định 84/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 84/2003/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm khoán thu, khoán chi cho Đài truyền hình Việt Nam áp dụng trong năm 2003 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Quyết định 87/2001/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm khoán thu, khoán chi cho Đài truyền hình Việt Nam áp dụng trong năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 84/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 84/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 84/2003/Q -TTG NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2003 V VI C S A I, B SUNG QUY T NNH S 87/2001/Q -TTG V VI C TH C HI N THÍ I M KHOÁN THU, KHOÁN CHI CHO ÀI TRUY N HÌNH VI T NAM ÁP D NG TRONG NĂM 2003 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính ơn v s nghi p có thu; Căn c Quy t nh s 87/2001/Q -TTg ngày 01 tháng 6 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n thí i m khoán thu, khoán chi tài chính i v i ài truy n hình Vi t Nam; Theo ngh c a B Tài chính t i công văn s 576 TC/HCSN ngày 16 tháng 01 năm 2003, QUY T NNH: i u 1. Cho phép ài truy n hình Vi t Nam th c hi n khoán thu, khoán chi tài chính v i m t s n i dung theo quy nh t i Quy t nh s 87/2001/Q -TTg ngày 01 tháng 6 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph trong năm 2003. i u 2. S a i, b sung m t s i u quy nh t i Quy t nh s 87/2001/Q -TTg như sau: 1. S a i i u 3 như sau: " i u 3. M c khoán thu, khoán chi cho ài truy n hình Vi t Nam trong năm 2003 như sau: 1. M c khoán thu là 380 t ng, trong ó bao g m c s thu thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p quy nh t i i m b kho n 2 i u này. 2. M c khoán chi là 380 t ng, trong ó: a) M c khoán chi bao g m các kho n chi cho các ho t ng thư ng xuyên c a ài Truy n hình Vi t Nam th c hi n nhi m v chính tr ư c giao, ài Truy n hình Vi t Nam ch ng b trí các kho n chi trong ph m vi ngu n thu th c t hàng năm chi cho các n i dung sau:
  2. - Thanh toán ti n lương, ti n công, ph c p lương, nhu n bút, các kho n óng góp i v i ngư i lao ng. - Thanh toán các kho n chi nghi p v ph c v công tác chuyên môn. - Mua s m các lo i v t tư, hàng hoá, s a ch a thư ng xuyên, s a chưa l n tài s n, trang thi t b . - Chi n p thu , phí, l phí theo quy nh hi n hành, tr s thu thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p phát sinh t ho t ng qu ng cáo trên truy n hình và các ho t ng d ch v khác. - Chi khác có liên quan n ho t ng qu ng cáo trên truy n hình và các ho t ng d ch v khác b) M c khoán chi nêu trên không bao g m các n i dung sau ây: - Chi n p thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p i v i ho t ng thu qu ng cáo trên truy n hình và các ho t ng d ch v khác. - Chi u tư xây d ng cơ b n, chi chương trình m c tiêu qu c gia, chi nghiên c u khoa h c tài chương trình c p nhà nư c, chi ào t o t i các trư ng thu c ài truy n hình Vi t Nam qu n lý. Các kho n chi này ư c ngân sách nhà nư c c p phát theo d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t hàng năm ". 2. S a i i u 5 như sau: " i u 5. ài truy n hình Vi t Nam th c hi n ch ti n lương, thu nh p theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu và th c hi n ch nhu n bút theo quy nh t i Ngh nh s 61/2002/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v ch nhu n bút ". 3. S a i kho n 4 i u 8 như sau: " B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m hư ng d n vi c xây d ng nh m c lao ng cho ài truy n hình Vi t Nam ". i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2003. i u 4. B trư ng B Tài chính, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, T ng giám c ài truy n hình Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản