intTypePromotion=1

Quyết định 84/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
98
lượt xem
6
download

Quyết định 84/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 84/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 87/2001/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm khoán thu, khoán chi cho Đài truyền hình Việt Nam áp dụng trong năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 84/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  84/2003/Q§­T T g   th n g µ y  06 th¸ng 5 n¨ m  2003 V Ò   Ö c s ö a ® æ i, b æ  su n g   vi Q u y Õ t ® Þ n h   è  87/2001/Q§­T T g   Ò  vi Ö c th ù c hi Ö n  th Ý  ® i Ó m  kh o¸n  s v thu, k h o¸n c hi c h o  § µi Truy Ò n  h × n h  Vi Ö t N a m   ¸p d ô n g  trong n¨ m  2003 Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  th¸ng 01  CP ng 16    n¨m 2002  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh  n  Þ  ù  ph v ch ®é t   ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 87/2001/Q§­TTg  µy  th¸ng 6  ng 01    n¨m 2001  ña  c Thñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ùc  Ön  Ý  iÓ m   t Ch ph v vi th hi th ® kho¸n thu,kho¸n    µi   chi t   chÝnh  i víi µitruyÒn  ×nh  ÖtNam; ®è       § h Vi   Theo    Þ  ña  é  µichÝnh  ¹ c«ng    è  ®Ò ngh c B T   t  i v¨n s 576  TC/HCSN   µy    ng 16 th¸ng01    n¨m 2003, quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1. Cho  Ðp  µi truyÒn  ×nh  Öt Nam   ùc hiÖn  ph §  h Vi   th   kho¸n    thu, kho¸n    µichÝnh  íim ét  è  éi dung  chi t   v  sn  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 87/2001/Q§­ TTg  µy  th¸ng 6  ng 01    n¨m  2001  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph trong   n¨m 2003. §i Ò u 2.  öa  æi, bæ   S ®   sung  ét  è  Òu  m s §i quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh   ®Þ sè  87/2001/Q§­TTg    nh sau: 1.Söa  æi  Òu  nh    ® §i 3  sau:  " §iÒu      3. Møc  kho¸n thu,kho¸n chicho  µitruyÒn  ×nh  Öt Nam         §  h Vi   trong  n¨m  2003   nh sau: 1. Møc     kho¸n thu lµ 380  û ®ång, trong ®ã        t      bao  å m   sè    Õ    g c¶  thu thu gi¸ trÞgia t¨ng,thuÕ    Ëp       thu nh doanh  nghiÖp quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  ®Þ t  i b  2  nµy. 2.Møc    kho¸n chilµ380  û®ång, trong ®ã:      t      a) Møc    kho¸n chibao  å m        g c¸c kho¶n    chicho    ¹t®éng  êng  c¸c ho   th xuyªn  cña  µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam     ùc hiÖn  Ö m   ô  Ýnh  Þ ® îcgiao, §  h Vi   ®Ó th   nhi v ch tr       §µi TruyÒn  ×nh  Öt    h Vi Nam   ñ  ng  è   Ý  ch ®é b tr c¸c kho¶n    chi trong  ¹m    ph vi nguån    ùc tÕ  µng  thu th   h n¨m      ®Ó chicho    éidung  c¸cn   sau: ­ Thanh    Òn ¬ng, tiÒn    to¸n ti l   c«ng, phô  Êp ¬ng, nhuËn  ót,c¸c kho¶n    cl   b   ®ãng  ãp  i víi êilao®éng. g ®è     ng    
  2. 2 ­Thanh        to¸nc¸ckho¶n    chinghiÖp  ô  ôc  ô  v ph v c«ng    t¸cchuyªn m«n.   ­ Mua  ¾ m     ¹ vËt t  µng    öa  ÷a  êng    s c¸clo i  ,h   ho¸,s ch th xuyªn,söa  a  íntµi   ch l     s¶n,trang thiÕtbÞ.       ­ Chi nép  Õ, phÝ, lÖ  Ý     thu     ph theo  quy  nh  Ön  µnh,trõsè    Õ  ®Þ hi h     thu thu gi¸trÞ gia t¨ng,thuÕ        thu  Ëp  nh doanh nghiÖp  ph¸tsinh  õ ho¹t®éng    t    qu¶ng  c¸o trªntruyÒn  ×nh  µ    ¹t®éng  Þch  ô     h v c¸cho   d v kh¸c. ­ Chi    kh¸c cã  ªnquan  n   ¹t®éng    li   ®Õ ho   qu¶ng c¸o    trªntruyÒn  ×nh  µ  h v c¸cho¹t®éng  Þch  ô     d v kh¸c b) Møc    kho¸n chinªu        trªnkh«ng  bao  å m     éidung  g c¸cn   sau  y: ®© ­ Chi nép  Õ    Þgia t¨ng,thuÕ    Ëp     thu gi¸tr       thu nh doanh nghiÖp  i víi ¹t ®è       ho ®éng    thu qu¶ng      c¸o trªntruyÒn  ×nh  µ    ¹t®éng  Þch  ô  h v c¸cho   d v kh¸c. ­ Chi  u    x©y  ùng  ¬  ®Ç t d c b¶n, chi ch¬ng  ×nh  ôc     èc         tr m tiªuqu gia,chi nghiªncøu    khoa  äc    µich¬ng  ×nh cÊp  µ  íc,chi®µo  ¹ot¹ c¸ctr ng  h ®Ò t   tr   nh n     t   i  ê   thuéc  µi truyÒn  ×nh  Öt Nam   §  h Vi   qu¶n  ý.C¸c  l  kho¶n    µy  îc ng©n  chin ®   s¸ch  nhµ  íccÊp    n  ph¸ttheo dù    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt hµng    to¸n®   c th quy phª duy   n¨m ". 2.Söa  æi  Òu  nh    ® §i 5  sau: "  Òu    µi truyÒn  ×nh  Öt Nam   ùc  Ön  Õ     Òn ¬ng, thu §i 5. §   h Vi   th hi ch ®é ti l    nhËp  theo  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  th¸ng01    CP ng 16    n¨m 2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh    ông  c Ch ph v ch ®é t   ¸p d cho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu vµ  ùc hiÖn  Õ     Ën  óttheo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è    th   ch ®é nhu b     ®Þ t i ®Þ s 61/2002/ N§­CP   µy    ng 11 th¸ng6    n¨m 2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     Ën  ót". c Ch ph v ch ®é nhu b   3.Söa  æi    ® kho¶n  §iÒu  nh  4  8  sau: " Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héichÞu    X∙    tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  Öc    h  vi x©y  ùng  nh  d ®Þ møc    ng  lao®é cho  µitruyÒn  ×nh  ÖtNam   §  h Vi   ". §i Ò u 3. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng ®Þ n c hi l     k t  01    01                n¨m  2003. §i Ò u    é  ëng  é  µichÝnh,Bé  ëng  é  4. B tr B T     tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héi,Tæng   X∙    gi¸m  c  µi truyÒn  ×nh  Öt  ®è §   h Vi Nam   µ  ñ   ëng    ¬  v Th tr c¸c c quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2