intTypePromotion=1

Quyết định 84/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
2
download

Quyết định 84/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 84/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cổ phần hóa một số Tổng công ty nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 84/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng ChÝnh phñ Sè 84/2004/Q§­TTg  ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 2004 VÒ viÖc thÝ ®iÓm cæ phÇn hãa  mét sè Tæng c«ng ty nhµ níc thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc ngµy 20 th¸ng 4 n¨m   1995; C¨n cø Ch¬ng tr×nh hµnh  ®éng cña ChÝnh phñ  thùc hiÖn   NghÞ   quyÕt   Héi   nghÞ   lÇn   thø   9   Ban   ChÊp   hµnh   Trung  ¬ng   §¶ng khãa IX; XÐt   ®Ò   nghÞ   cña   Bé   trëng   c¸c   Bé:   C«ng   nghiÖp,   X©y   dùng, Giao th«ng vËn t¶i, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  ThÝ   ®iÓm cæ phÇn hãa c¸c Tæng c«ng ty nhµ  níc sau ®©y: 1. Tæng c«ng ty §iÖn tö  ­ Tin häc ViÖt Nam (thuéc Bé  C«ng nghiÖp), 2. Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ  X©y dùng ViÖt Nam  (thuéc Bé X©y dùng), 3. Tæng c«ng ty Th¬ng m¹i vµ  X©y dùng (thuéc Bé  Giao  th«ng vËn t¶i). §i Ò u   2.   C¸c Bé:  C«ng nghiÖp, X©y dùng, Giao th«ng  vËn t¶i  chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c c¬  quan liªn quan x©y  dùng §Ò  ¸n thÝ   ®iÓm cæ phÇn hãa c¸c Tæng c«ng ty cã  tªn  t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy, trong ®ã ®Ò xuÊt râ nguyªn t¾c  xö   lý   tµi   chÝnh,   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp,   chÝnh  s¸ch   ®èi   víi   doanh   nghiÖp   vµ   ngêi   lao   ®éng   trong   Tæng  c«ng ty khi thùc hiÖn cæ phÇn hãa, tr×nh Thñ  tíng ChÝnh  phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh tríc ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2004.
  2. 2 § i Ò u   3.   Bé trëng c¸c Bé: Tµi chÝnh, Lao ®éng ­ Th­ ¬ng binh vµ  X∙ héi, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Néi vô  vµ  Thñ  tr­ ëng c¸c c¬  quan liªn quan,  theo chøc n¨ng,  nhiÖm vô  cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c Bé: C«ng nghiÖp, X©y dùng,   Giao   th«ng   vËn   t¶i  thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   nãi   t¹i   §iÒu   2  QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2