intTypePromotion=1

Quyết định 845/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định 845/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 845/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 845/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Sè 845/2004/Q§­NHNN  ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 2004 VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ  thanh to¸n trong mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸,  dÞch vô, ®Çu t vµ viÖn trî gi÷a ViÖt Nam víi Lµo                                 Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/06/2003; ­ C¨n cø HiÖp  ®Þnh th¬ng m¹i gi÷a ChÝnh phñ  Céng hoµ   x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam vµ  ChÝnh phñ  Céng hoµ  D©n chñ   Nh©n d©n Lµo ký ngµy 09/03/1998; ­ C¨n cø HiÖp  ®Þnh thanh to¸n gi÷a Ng©n hµng Nhµ  n íc   ViÖt Nam vµ  Ng©n hµng níc Céng hoµ  D©n chñ  Nh©n d©n Lµo   ký ngµy 21/12/1998; ­ C¨n cø  ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  t¹i   c«ng   v¨n   sè   1515/VPCP­KTTH   ngµy   1/4/2004   cña   V¨n   phßng   ChÝnh phñ vÒ c¬ chÕ thanh to¸n gi÷a ViÖt Nam vµ Lµo; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô qu¶n lý ngo¹i hèi. quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  thanh to¸n trong mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô, ®Çu   t vµ viÖn trî gi÷a ViÖt Nam víi Lµo. §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o vµ  thay thÕ  QuyÕt  ®Þnh sè  245/Q§­ NHNN7 ngµy 2/8/2000 cña Thèng  ®èc NHNN vÒ  viÖc thùc hiÖn  c¬  chÕ  thanh to¸n t¹m thêi b»ng VND vµ  LAK gi÷a ViÖt Nam  vµ Lµo, QuyÕt ®Þnh sè 611/2002/Q§­NHNN ngµy 13/6/2002 cña  Thèng ®èc NHNN vÒ viÖc söa ®æi §iÒu 12 QuyÕt ®Þnh sè 245/ Q§­NHNN7.  
 2. 2 § i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô Qu¶n lý ngo¹i  hèi, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   Chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung  ¬ng, Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c Ng©n hµng  th¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. Quy ch Õ thanh to¸n trong mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô,  ®Çu t vµ viÖn trî gi÷a ViÖt Nam víi Lµo (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 845/2004/Q§­NHNN  ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh  1. Quy chÕ nµy ®iÒu chØnh c¸c giao dÞch sau: a.Thanh to¸n trong mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch   vô  gi÷a th¬ng  nh©n  ViÖt Nam vµ  th¬ng  nh©n  Lµo theo quy  ®Þnh t¹i HiÖp  ®Þnh th¬ng m¹i gi÷a ChÝnh phñ  níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam vµ  ChÝnh phñ  níc Céng hoµ  d©n  chñ nh©n d©n Lµo. b. ChuyÓn tiÒn viÖn trî, thanh to¸n, chuyÓn tiÒn thùc  hiÖn c¸c dù  ¸n viÖn trî, dù  ¸n  ®Çu t, dù    ¸n kh¸c gi÷a  ViÖt Nam víi Lµo. 2.Thanh to¸n trong mua b¸n, trao  ®æi hµng ho¸ cña c d©n biªn giíi vµ  thanh to¸n trong ho¹t  ®éng bu«n b¸n t¹i  c¸c chî  biªn giíi, chî  cöa khÈu hoÆc chî  trong khu kinh  tÕ cöa khÈu ®îc thùc hiÖn b»ng ®ång ViÖt Nam (VND) vµ kÝp  Lµo   (LAK)   theo   c¸c   ph¬ng   thøc   do   hai   bªn   mua   b¸n   tho¶  thuËn   phï   hîp   víi   quy   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý   tiÒn   cña   níc   cã  chung biªn giíi. ViÖc mang VND vµ  LAK qua cöa khÈu biªn  giíi thùc hiÖn theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  mang ngo¹i tÖ  tiÒn   mÆt   vµ   ®ång   ViÖt   Nam   b»ng   tiÒn   mÆt   khi   xuÊt   nhËp  c¶nh b»ng giÊy th«ng hµnh vµ chøng minh th biªn giíi.
 3. 3 § i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông Quy chÕ nµy ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng sau: 1. Th¬ng nh©n ViÖt Nam gåm: a.   Doanh   nghiÖp   thuéc   mäi   thµnh   phÇn   kinh   tÕ   ® îc  thµnh lËp vµ  ho¹t  ®éng theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt  Nam;  b.   Hé   kinh   doanh   ®îc   phÐp   ho¹t   ®éng   xuÊt   nhËp   khÈu  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam; 2. Chñ  dù  ¸n phÝa ViÖt Nam vµ  c¸c  ®¬n vÞ  thùc hiÖn  c¸c dù ¸n viÖn trî hoÆc c¸c dù ¸n kh¸c (sau ®©y gäi lµ tæ  chøc). 3. Ng©n hµng ®îc phÐp. 4. C¸c th¬ng nh©n Lµo (bao gåm tæ chøc vµ c¸ nh©n) cã  quan hÖ xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô víi th¬ng nh©n  ViÖt Nam. §i Ò u  3.  Më vµ sö dông tµi kho¶n 1. Më  tµi kho¶n  ®ång ViÖt Nam t¹i c¸c Ng©n hµng  ®îc  phÐp  ®Ó  thùc hiÖn   thanh to¸n b»ng  ®ång ViÖt Nam vµ  kÝp  Lµo.  a. Chñ  dù  ¸n phÝa ViÖt Nam; c¸c  ®¬n vÞ  thùc hiÖn c¸c  dù  ¸n viÖn trî  hoÆc c¸c dù  ¸n kh¸c cña ViÖt Nam t¹i Lµo  cã   nhu   cÇu   sö   dông   vèn   cña   dù   ¸n   t¹i   Lµo   ph¶i   më   tµi  kho¶n VND t¹i hÖ thèng Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt  Nam   hoÆc   Chi   nh¸nh   Ng©n   hµng   Liªn   doanh   Lµo   ­   ViÖt   ®Ó  tiÕp nhËn phÇn vèn do Bé Tµi chÝnh ViÖt Nam cÊp ph¸t. b.   C¸c   th¬ng   nh©n   ViÖt   Nam   cã   ho¹t   ®éng   xuÊt   nhËp  khÈu hµng ho¸, dÞch vô  vµ   ®Çu t víi Lµo cã  nhu cÇu thanh   to¸n, chuyÓn tiÒn b»ng VND vµ  LAK ph¶i  më  tµi kho¶n VND  t¹i c¸c Ng©n hµng   ®îc phÐp cã  thùc hiÖn thanh  to¸n víi  Lµo theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy vµ c¸c quy ®Þnh cã liªn   quan kh¸c cña ph¸p luËt. 2. Më  tµi kho¶n ngo¹i tÖ  tù  do chuyÓn  ®æi hoÆc  ®ång  ViÖt Nam cña Ngêi kh«ng c  tró  Lµo t¹i c¸c Ng©n hµng  ®îc  phÐp  ®Ó  thùc hiÖn thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ  dÞch vô gi÷a Lµo víi ViÖt Nam.  a.ViÖc   më,   sö   dông   tµi   kho¶n   ngo¹i   tÖ   tù   do   chuyÓn  ®æi   cña   tæ   chøc,   c¸   nh©n   Ngêi   kh«ng   c  tró   Lµo   t¹i   c¸c  Ng©n   hµng   ®îc   phÐp   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý  ngo¹i hèi ®èi víi tµi kho¶n cña Ngêi kh«ng c tró. b.ViÖc më, sö dông tµi kho¶n VND cña tæ chøc, c¸ nh©n   Ngêi kh«ng c tró Lµo thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau:
 4. 4 ­ Hå s¬, thñ tôc më tµi kho¶n VND thùc hiÖn theo híng  dÉn cña Ng©n hµng  ®îc phÐp n¬i më  tµi kho¶n phï  hîp víi  quy ®Þnh hiÖn hµnh. ­ Tµi kho¶n VND cña tæ chøc, c¸ nh©n Ngêi kh«ng c tró  Lµo ®îc sö dông nh sau: PhÇn thu: ­ Thu tõ b¸n hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô; ­ Thu tõ viÖc b¸n LAK hoÆc ngo¹i  tÖ tù do chuyÓn ®æi   cho Ng©n hµng ®îc phÐp; ­ C¸c kho¶n thu kh¸c ®îc ph¸p luËt ViÖt Nam cho phÐp. PhÇn chi: ­ Chi thanh to¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô; ­ Chi mua LAK ®Ó chuyÓn vÒ níc; ­ Chi rót tiÒn mÆt ®Ó chi tiªu t¹i ViÖt Nam. 3. Më vµ sö dông tµi kho¶n ®ång ViÖt Nam vµ tµi kho¶n  kÝp Lµo t¹i Lµo. a. C¸c tæ chøc,  doanh nghiÖp ViÖt Nam  cã nhu cÇu më   tµi kho¶n VND, tµi kho¶n LAK t¹i Lµo  ®Ó  thùc hiÖn dù  ¸n  hoÆc phôc vô  ho¹t  ®éng kinh doanh  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc  Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trªn ®Þa bµn n¬i tæ chøc, doanh   nghiÖp   ®ãng trô  së  chÝnh xem xÐt,  cÊp  giÊy  phÐp më  tµi  kho¶n VND, giÊy phÐp më  tµi kho¶n LAK t¹i Ng©n hµng t¹i  Lµo. Hå  s¬  göi Ng©n hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh,  thµnh  phè ®Ó xin cÊp giÊy phÐp gåm: ­ §¬n xin cÊp giÊy phÐp më  vµ  sö  dông tµi kho¶n t¹i  Ng©n hµng t¹i Lµo (Phô lôc 1). ­   B¶n   sao   c«ng   chøng   QuyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   tæ   chøc,  doanh nghiÖp hoÆc GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh cã  ®¨ng ký  m∙ sè  kinh  doanh xuÊt  nhËp  khÈu hoÆc GiÊy  phÐp  ®Çu t hoÆc v¨n b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam   giao nhiÖm vô thùc hiÖn dù ¸n viÖn trî, dù ¸n kh¸c. ­   V¨n   b¶n   cã   liªn   quan   chøng   minh   nhu   cÇu   më   tµi  kho¶n t¹i Lµo (nÕu cã). Trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ, Ng©n hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh tØnh,  thµnh phè  xem xÐt, cÊp giÊy phÐp cho c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp (Phô   lôc 2). Trêng hîp tõ chèi cÊp giÊy phÐp, Ng©n hµng Nhµ n­ íc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè   ph¶i cã  v¨n b¶n gi¶i thÝch  râ lý do. b. C¸c tæ chøc, doanh nghiÖp ViÖt Nam chØ sö dông tµi   kho¶n VND, tµi kho¶n LAK më  t¹i c¸c Ng©n hµng t¹i Lµo  ®Ó  phôc   vô   cho   c¸c   môc   ®Ých   liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   xuÊt  nhËp khÈu víi Lµo, thùc hiÖn c¸c kho¶n thu chi liªn quan 
 5. 5 ®Õn ho¹t ®éng viÖn trî, ®Çu t hoÆc c¸c ho¹t ®éng ®îc phÐp  kh¸c t¹i Lµo;  ®ång thêi viÖc sö  dông tµi kho¶n nªu trªn  ph¶i   phï   hîp   víi   c¸c   quy   ®Þnh   ph¸p   luËt   liªn   quan   cña  Lµo. §i Ò u  4.  C¸c h×nh thøc thanh to¸n  Giao dÞch thanh to¸n, chuyÓn tiÒn liªn quan  ®Õn c¸c  ho¹t  ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, dÞch vô,  ®Çu t   hoÆc  viÖn trî cña ViÖt Nam víi Lµo ®îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh  thøc sau: 1.   Thanh   to¸n   b»ng   ngo¹i   tÖ   tù   do   chuyÓn   ®æi   th«ng  qua c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp cña hai níc theo th«ng lÖ quèc  tÕ; 2.   Thanh   to¸n   b»ng   ngo¹i   tÖ   tù   do   chuyÓn   ®æi   hoÆc  ®ång ViÖt  Nam  th«ng  qua tµi kho¶n  cña  tæ chøc,  c¸ nh©n  Ngêi kh«ng c tró Lµo më t¹i c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp; 3. Thanh to¸n, chuyÓn tiÒn b»ng VND vµ  LAK th«ng qua  c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp; 4.   Thanh   to¸n   theo   ph¬ng   thøc   hµng   ®æi   hµng   (phÇn  chªnh lÖch ®îc thanh to¸n qua ng©n hµng). §i Ò u  5.  §ång tiÒn thanh to¸n §ång   tiÒn   thanh   to¸n   trong   c¸c   ho¹t   ®éng   xuÊt   nhËp   khÈu hµng ho¸, dÞch vô, ®Çu t  hoÆc viÖn trî cña ViÖt Nam  víi   Lµo   lµ   ngo¹i   tÖ   tù   do   chuyÓn   ®æi,   VND   vµ   LAK.   Tæ   chøc, doanh nghiÖp  ®îc lùa chän  ®ång tiÒn thanh to¸n phï  hîp víi c¸c quy ®Þnh trong Quy chÕ nµy vµ c¸c quy ®Þnh cã   liªn quan kh¸c cña ph¸p luËt. Ch¬ng II C¸c quy ®Þnh cô thÓ  §i Ò u   6.   Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ  tù  do chuyÓn  ®æi  qua Ng©n hµng ®îc phÐp theo th«ng lÖ quèc tÕ Khi sö  dông ngo¹i tÖ  tù  do chuyÓn  ®æi lµm  ®ång tiÒn  thanh to¸n trong c¸c ho¹t  ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸,  dÞch vô,  ®Çu t   hoÆc viÖn trî  cña ViÖt Nam víi Lµo, tæ  chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ  Lµo  ®îc lùa chän c¸c Ng©n hµng  ®îc phÐp cña hai níc  ®Ó   thùc hiÖn thanh to¸n theo th«ng  lÖ  quèc tÕ  phï  hîp víi quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  ngo¹i hèi cña   mçi níc vµ c¸c quy ®Þnh cã liªn quan cña ph¸p luËt.
 6. 6 § i Ò u   7.   Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ  tù  do chuyÓn  ®æi  hoÆc VND  th«ng qua tµi kho¶n cña Ng êi kh«ng c tró Lµo më  t¹i c¸c Ng©n hµng ®îc phÐp Tæ  chøc,  c¸ nh©n  Ngêi  kh«ng  c  tró  Lµo  cã  tµi kho¶n  ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi hoÆc tµi kho¶n VND t¹i c¸c Ng©n  hµng ®îc phÐp ®îc sö dông c¸c tµi kho¶n nµy ®Ó  thùc hiÖn   thanh  to¸n  xuÊt nhËp khÈu  hµng  ho¸ vµ  dÞch  vô  gi÷a  Lµo  víi ViÖt Nam.  §i Ò u   8.   Thanh   to¸n   b»ng   VND   vµ   LAK   qua   c¸c   Ng©n  hµng ®îc phÐp 1.ViÖc   sö   dông   VND   vµ   LAK   trong   thanh   to¸n   ®èi   víi  c¸c   ho¹t   ®éng   xuÊt   nhËp   khÈu   hµng   ho¸,   dÞch   vô,   ®Çu   t  hoÆc viÖn trî cña ViÖt Nam víi Lµo ®îc thùc hiÖn theo c¸c  quy ®Þnh sau ®©y: a.   Ng©n   hµng   ®îc   phÐp   ®îc   tho¶   thuËn   víi   Ng©n   hµng  cña Lµo vÒ  viÖc më  tµi kho¶n VND hoÆc tµi kho¶n LAK cho  nhau  ®Ó  phôc vô  thanh to¸n cho kh¸ch hµng hai níc; hoÆc  liªn hÖ  víi chi nh¸nh Ng©n hµng liªn doanh Lµo ViÖt t¹i  ViÖt Nam thiÕt lËp quan hÖ   ®¹i lý  thanh to¸n  ®Ó   ®¸p øng  nhu cÇu thanh to¸n cña kh¸ch hµng.  b. Ng©n hµng cña hai bªn ®îc tho¶ thuËn vÒ c«ng nghÖ,  ph¬ng thøc thanh to¸n, ph¬ng thøc qu¶n lý tµi kho¶n vµ sè  d tèi ®a trªn tµi kho¶n kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh ph¸p luËt  cña mçi níc. Trêng hîp sè  d  trªn tµi kho¶n vît qu¸ sè  d  tèi  ®a th×  c¸c Ng©n hµng cña hai bªn cã  thÓ  tho¶ thuËn  chuyÓn  ®æi thµnh ngo¹i tÖ  tù  do chuyÓn  ®æi hoÆc tiÒn cña  mçi bªn ®Ó chuyÓn vÒ níc nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tù c©n ®èi   thu chi gi÷a VND vµ LAK. c. Tû  gi¸ gi÷a VND vµ  LAK do Tæng Gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc  c¸c   Ng©n   hµng   ®îc   phÐp   (hoÆc   ngêi   ®îc   uû   quyÒn)   quyÕt  ®Þnh trªn c¬ së cung cÇu  thÞ trêng. d.   C¸c   Ng©n   hµng   ®îc   phÐp   cã   thùc   hiÖn   thanh   to¸n  b»ng VND vµ  LAK  ®îc xuÊt, nhËp khÈu VND vµ  LAK tiÒn mÆt  ®Ó phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh, kh«ng ph¶i xin phÐp Ng©n   hµng Nhµ  níc nhng ph¶i lµm thñ  tôc khai b¸o H¶i quan cöa  khÈu khi xuÊt, nhËp khÈu tiÒn mÆt. 2.   Khi   thùc   hiÖn   viÖc   thanh   to¸n,   chuyÓn   tiÒn   sang   Lµo,   Ng©n   hµng   ®îc   phÐp   ph¶i   kiÓm   tra   hå   s¬   chøng   tõ  thanh to¸n cña kh¸ch hµng theo tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hµng  hai   bªn   vµ   phï   hîp   víi   quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh   vÒ   qu¶n   lý   ngo¹i hèi.  Trêng   hîp   thanh   to¸n,   chuyÓn   VND,   LAK   sang   Lµo   ®Ó  viÖn trî, triÓn khai c¸c dù  ¸n viÖn trî  hoÆc c¸c dù  ¸n  kh¸c cña ViÖt Nam t¹i Lµo th×  c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp 
 7. 7 ph¶i xuÊt tr×nh c¸c giÊy tê  phï  hîp víi môc  ®Ých chuyÓn  tiÒn   nh:Tho¶  thuËn,   cam   kÕt   vÒ   c¸c   kho¶n  viÖn   trî,   v¨n   b¶n giao nhiÖm vô  thùc hiÖn dù    ¸n viÖn trî, c¸c dù  ¸n  kh¸c vµ c¸c giÊy tê liªn quan ®Õn viÖc thanh to¸n, chuyÓn   tiÒn, triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n t¹i Lµo. §èi víi c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp  ®∙  ®îc phÐp më  tµi  kho¶n t¹i c¸c Ng©n hµng t¹i Lµo theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 3  ®iÒu 3 Quy chÕ  nµy, khi cã  nhu cÇu chuyÓn VND, LAK sang  c¸c tµi kho¶n nµy th×  ph¶i xuÊt tr×nh thªm giÊy phÐp më  tµi   kho¶n   VND   hoÆc   giÊy   phÐp   më   tµi   kho¶n   LAK   t¹i   c¸c  Ng©n hµng t¹i Lµo. §i Ò u  9.  Thanh to¸n theo ph¬ng thøc hµng ®æi hµng Th¬ng nh©n ViÖt Nam xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ  dÞch   vô  víi Lµo  ®îc tho¶ thuËn thanh to¸n díi h×nh thøc hµng  ®æi hµng theo c¸c quy ®Þnh sau: 1.  Hµng ho¸  mua b¸n,  trao   ®æi ph¶i  phï   hîp víi  c¸c  quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt mçi níc vÒ  qu¶n lý  hµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu. 2. §ång tiÒn sö  dông  ®Ó  thanh to¸n chªnh lÖnh trong   giao dÞch hµng ®æi hµng lµ ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi, VND  vµ LAK. 3. PhÇn chªnh lÖnh trong giao dÞch hµng  ®æi hµng  ®îc  thanh to¸n theo c¸c h×nh thøc qui ®Þnh t¹i ®iÒu 4 Quy chÕ  nµy. Chøng tõ  thanh to¸n phÇn chªnh lÖch ¸p dông nh  ®èi  víi   thanh   to¸n   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu,   phï   hîp   víi   tõng  h×nh thøc thanh to¸n. ch¬ng III §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  10.  ChÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o 1. Hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 5 th¸ng  ®Çu quý  sau,  c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp b¸o c¸o t×nh h×nh më vµ sö dông  tµi kho¶n VND vµ LAK t¹i Lµo (theo mÉu t¹i Phô lôc 3) cho   Ng©n hµng Nhµ níc Chi nh¸nh tØnh (thµnh phè) trªn ®Þa bµn  2. Hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 10 th¸ng ®Çu quý sau,   Ng©n hµng Nhµ níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè tæng hîp t×nh   h×nh më  vµ  sö  dông tµi kho¶n VND vµ  LAK t¹i Lµo cña c¸c  tæ chøc, doanh nghiÖp (theo mÉu t¹i Phô  lôc 4) cho  Ng©n  hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi). 3. Hµng th¸ng, chËm nhÊt vµo ngµy 10 th¸ng sau, c¸c   Ng©n hµng  ®îc phÐp cã  thùc hiÖn thanh to¸n víi Lµo theo 
 8. 8 Quy chÕ  nµy tæng hîp t×nh  h×nh  thanh to¸n  theo  mÉu t¹i  Phô lôc 5 ®Ó  b¸o c¸o vÒ Ng©n hµng Nhµ níc Chi nh¸nh tØnh  (thµnh phè). §èi víi Chi nh¸nh Ng©n hµng liªn doanh Lµo ­ ViÖt t¹i   ViÖt Nam vµ  Ng©n hµng §Çu t  vµ  Ph¸t triÓn ViÖt Nam tæng  hîp b¸o c¸o theo Phô  lôc 6 vµ  göi vÒ  Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam (Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi). 4. Hµng th¸ng, chËm nhÊt vµo ngµy 15 th¸ng sau, Ng©n  hµng Nhµ níc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè tæng hîp t×nh h×nh   thùc hiÖn thanh to¸n víi Lµo theo mÉu t¹i Phô  lôc 7 cho  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi). 5. Hµng quý, chËm nhÊt vµo ngµy 10 th¸ng ®Çu quý sau,   c¸c   Ng©n   hµng   cã   ho¹t   ®éng   xuÊt,   nhËp   khÈu   VND   vµ   LAK  tiÒn mÆt qua cöa khÈu  ViÖt  Nam­Lµo ph¶i göi b¸o c¸o vÒ  t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu VND vµ  LAK theo Phô  lôc 8 cho  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi). 6.   Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   Quy   chÕ   nµy,   nÕu   ph¸t  sinh víng m¾c cÇn b¸o c¸o ngay Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­ íc ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. §i Ò u  11.  Xö lý vi ph¹m Tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi vi ph¹m Quy chÕ  nµy th×  tuú  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ  xö  lý  kû  luËt,  xö  lý  hµnh  chÝnh hoÆc  bÞ  truy  cøu  tr¸ch  nhiÖm  h×nh  sù,  nÕu g©y thiÖt h¹i ph¶i båi thêng theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt.
 9. 9 Phô lôc 1 Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tæ chøc (doanh  nghiÖp) §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ......,   ngµy...  Sè.........../CV th¸ng.... n¨m..... §¬n xin cÊp giÊy phÐp më vµ sö dông  tµi kho¶n ë ng©n hµng t¹i lµo KÝnh göi: ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh   phè)...... Tªn   tæ   chøc   (doanh  nghiÖp):   ............................................... ......................... Tªn   giao   dÞch   ®èi   ngo¹i   (nÕu  cã):   .................................................... ............. Trô   së   chÝnh  t¹i:   .................................................... ........................................ §iÖn   tho¹i:......................................  Fax: ................................... QuyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp  sè:...................................................... .......................... C¬   quan   cÊp:   .....................…….......   ngµy  cÊp.............................................. GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh   (hoÆc   GiÊy   phÐp   ®Çu t) sè:.............. * NÕu lµ  tæ chøc thùc hiÖn dù  ¸n th×  ghi sè  v¨n b¶n   giao nhiÖm vô thùc hiÖn dù ¸n C¬   quan   cÊp:.................................   ngµy  cÊp................................................. LÜnh   vùc   kinh  doanh.................................................... ................................. * NÕu lµ  tæ chøc thùc hiÖn dù  ¸n th×  ghi lÜnh vùc dù   ¸n thùc hiÖn Vèn ®iÒu lÖ:
 10. 10 *   NÕu   lµ   tæ   chøc   thùc   hiÖn   dù   ¸n   th×   ghi   vèn   thùc  hiÖn dù ¸n §Ò   nghÞ   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   Chi   nh¸nh   tØnh   (thµnh  phè).....   xem   xÐt,   cÊp   giÊy   phÐp   më   tµi   kho¶n   ë   ng©n   hµng...... t¹i Lµo. Lo¹i   tµi   kho¶n   xin   më   (®ång   ViÖt   Nam   hoÆc   kÝp  Lµo):................................ Môc  ®Ých më  tµi kho¶n (®ång ViÖt Nam hoÆc kÝp Lµo)  ë  níc  ngoµi:................................................... ......................................................... ........ Chóng t«i xin chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc cña   c¸c th«ng tin trªn vµ cam kÕt thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh  qu¶n lý ngo¹i hèi hiÖn hµnh cña Nhµ níc. Thñ trëng ®¬n vÞ (ký tªn, ®ãng dÊu)
 11. 11 Phô lôc 2 Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Chi nh¸nh tØnh (thµnh  phè).... .......,   ngµy....  Sè.......... th¸ng..... n¨m..... Gi¸m ®èc ng©n hµng nhµ níc chi nh¸nh  tØnh (thµnh phè)…… C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè...../2004/Q§­NHNN  ngµy..../..../....   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  thanh to¸n trong mua b¸n, trao  ®æi  hµng   ho¸,   dÞch   vô,   ®Çu   t  vµ   viÖn   trî   gi÷a   ViÖt   Nam   vµ  Lµo; XÐt hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp më  vµ  sö  dông tµi kho¶n  t¹i   Ng©n   hµng....   t¹i   Lµo   cña....   (tªn   tæ   chøc,   doanh  nghiÖp)....., Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1 :   Cho   phÐp....   (tªn   tæ   chøc,   doanh  nghiÖp).....(Tªn giao dÞch quèc tÕ:…)  ®îc thµnh lËp theo  QuyÕt  ®Þnh sè.....ngµy.....cña.....,  trô  së  chÝnh:.....,  ®îc   më   tµi   kho¶n......(®ång   ViÖt   Nam,   kÝp   Lµo)....t¹i  Ng©n hµng........ t¹i Lµo: §i Ò u   2 :.....(tªn   tæ   chøc,   doanh   nghiÖp)......ph¶i  thùc hiÖn thu chi trªn tµi kho¶n theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh  cña Ng©n hµng Nhµ níc vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi. Hµng quý, ®¬n  vÞ  cã  tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o chi tiÕt vÒ  t×nh h×nh thu chi,  sè  d  trªn tµi kho¶n nµy cho Ng©n hµng Nhµ  níc Chi nh¸nh  tØnh (thµnh phè) vµo ngµy 5 th¸ng  ®Çu quý  sau. Khi  ®ãng  tµi kho¶n,...... (tªn tæ chøc, doanh nghiÖp).....ph¶i lµm  thñ  tôc tÊt to¸n tµi kho¶n vµ  b¸o c¸o Ng©n hµng Nhµ  níc  Chi nh¸nh tØnh (thµnh phè) trªn ®Þa bµn. .......(tªn   tæ   chøc,   doanh   nghiÖp)......ph¶i   hoµn  toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi hµnh vi sai ph¹m cña m×nh vµ  tuú   theo   møc   ®é   vi   ph¹m   sÏ   bÞ  xö   lý   theo   c¸c   quy   ®Þnh  hiÖn hµnh.
 12. 12 § i Ò u  3:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký. Thñ   trëng......(tæ   chøc,   doanh   nghiÖp)......   chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. N¬i nhËn: Gi¸m ®èc  ­ §¬n vÞ ®îc cÊp giÊy phÐp; ­ NHNN (Vô QLNH); ­ Lu.
 13. 13 Phô lôc 3 Tªn  tæ  chøc(doan h  Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam nghi Ö p) §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc  Sè.......... B¸o c¸o t×nh h×nh Sö dông tµi kho¶n t¹i lµo Quý......../.......... KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh (thµnh   phè)...... 1. B¸o c¸o t×nh h×nh sö dông tµi kho¶n ®ång ViÖt Nam ChØ tiªu Gi¸ trÞ  Quy USD (VND) D ®Çu kú Thu XuÊt khÈu C¸c   ho¹t   ®éng   viÖn   trî,  ®Çu t t¹i Lµo B¸n LAK cho ng©n hµng t¹i  Lµo ChuyÓn   tiÒn   tõ   ViÖt   Nam  sang Chi Thanh to¸n nhËp khÈu Thùc   hiÖn   c¸c   dù   ¸n   t¹i  Lµo B¸n VND cho ng©n hµng t¹i  Lµo ChuyÓn tiÒn vÒ ViÖt Nam D cuèi kú 2. B¸o c¸o t×nh h×nh sö dông tµi kho¶n kÝp Lµo ChØ tiªu Gi¸ trÞ  Quy USD (LAK) D ®Çu kú Thu XuÊt khÈu C¸c ho¹t  ®éng viÖn trî,  ®Çu t  t¹i  Lµo B¸n VND cho ng©n hµng t¹i ViÖt Nam  lÊy LAK vµ chuyÓn sang Lµo
 14. 14 B¸n VND cho ng©n hµng t¹i Lµo lÊy  LAK Chi Thanh to¸n nhËp khÈu Thùc hiÖn c¸c dù ¸n t¹i Lµo B¸n LAK cho ng©n hµng t¹i Lµo lÊy  VND D cuèi kú     Thñ trëng ®¬n vÞ     (Ký tªn, ®ãng dÊu) Phô lôc 4 Ng©n hµng Nhµ níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Chi nh¸nh…… Sè………. .......,  ngµy.....th¸ng......n¨m...... B¸o c¸o t×nh h×nh më vµ sö dông tµi kho¶n t¹i lµo Quý......../......... KÝnh göi: Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô Qu¶n lý Ngo¹i hèi) 1.  T×nh h×nh  më  vµ   sö  dông  tµi kho¶n   ®ång  ViÖt  Nam  t¹i Lµo ­ Sè tæ chøc, doanh nghiÖp më tµi kho¶n ®ång ViÖt Nam   t¹i Lµo: ­T×nh h×nh sö dông tµi kho¶n ®ång ViÖt Nam t¹i Lµo ChØ tiªu Gi¸   trÞ  Quy USD (VND) D ®Çu kú Thu XuÊt khÈu C¸c   ho¹t   ®éng   viÖn   trî, 
 15. 15 ®Çu t t¹i Lµo B¸n LAK cho ng©n hµng t¹i  Lµo ChuyÓn   tiÒn   tõ   ViÖt   Nam  sang Chi Thanh to¸n nhËp khÈu Thùc   hiÖn   c¸c   dù   ¸n   t¹i  Lµo B¸n VND cho ng©n hµng t¹i  Lµo ChuyÓn tiÒn vÒ ViÖt Nam D cuèi kú 2. T×nh h×nh më vµ sö dông tµi kho¶n kÝp Lµo t¹i Lµo ­ Sè  tæ chøc, doanh nghiÖp më  tµi kho¶n kÝp Lµo t¹i  Lµo: ­ T×nh h×nh sö dông tµi kho¶n kÝp Lµo t¹i Lµo ChØ tiªu Gi¸ trÞ  Quy USD (LAK) D ®Çu kú Thu XuÊt khÈu C¸c ho¹t  ®éng viÖn trî,  ®Çu t  t¹i  Lµo B¸n VND cho ng©n hµng t¹i ViÖt Nam  lÊy LAK vµ chuyÓn sang Lµo B¸n VND cho ng©n hµng t¹i Lµo lÊy  LAK Chi Thanh to¸n nhËp khÈu Thùc hiÖn c¸c dù ¸n t¹i Lµo B¸n LAK cho ng©n hµng t¹i Lµo lÊy  VND D cuèi kú 3.  §¸nh gi¸  t×nh  h×nh më   vµ  sö  dông  tµi kho¶n  VND,  LAK t¹i Lµo cña c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn.
 16. 16 Gi¸m ®èc                                                    (Ký  tªn, ®ãng dÊu)
 17. 17 Phô lôc 5 Ng©n hµng..... Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè……… ......, ngµy......th¸ng.......n¨m B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn thanh to¸n víi lµo  Th¸ng...........n¨m KÝnh göi: Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh (thµnh phè) 1. T×nh h×nh thanh to¸n, chuyÓn tiÒn víi Lµo: §¬n   vÞ:   quy  USD H×nh thøc thanh to¸n, chuyÓn  XuÊt nhËp khÈu Thùc hiÖn tiÒn dù ¸n XuÊt  NhËp  khÈu khÈu B»ng   ngo¹i   tÖ   tù   do   chuyÓn  ®æi qua Ng©n hµng theo th«ng  lÖ quèc tÕ B»ng   VND   qua   ng©n   hµng   cã  thùc   hiÖn     thanh   to¸n   b»ng  VND vµ LAK B»ng   LAK   qua   ng©n   hµng   cã  thùc   hiÖn     thanh   to¸n   b»ng  VND vµ LAK B»ng   ngo¹i   tÖ   tù   do   chuyÓn  ®æi   hoÆc   VND   th«ng   qua   tµi  kho¶n ngêi kh«ng c tró Lµo  Tæng 2. Doanh sè mua b¸n LAK  ­ Tæng sè giao dÞch:     + Mua vµo:                                       +  B¸n ra:  ­ Doanh sè giao dÞch:   + Mua vµo:                            + B¸n ra:  ­ Tû gi¸ (ngµy 30 cuèi th¸ng):       + Mua vµo: + B¸n ra:  ­ Sè d cuèi kú 
 18. 18                      Gi¸m ®èc                      (ký  tªn,   ®ãng dÊu)
 19. 19 Phô lôc 6 N g © n   h µ n g ........ Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Sè…….. ......., ngµy......th¸ng......  n¨m....... B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn thanh to¸n víi lµo  Th¸ng.......n¨m........ KÝnh göi:  Ng©n hµng Nhµ níc                  (Vô Qu¶n lý Ngo¹i hèi) 1. Doanh sè thanh to¸n, chuyÓn tiÒn víi Lµo  §¬n   vÞ:   quy  USD H×nh thøc thanh to¸n, chuyÓn  XuÊt nhËp khÈu Thùc  tiÒn hiÖn dù  XuÊt  NhËp  ¸n cña  khÈu khÈu DN B»ng   ngo¹i   tÖ  tù   do  chuyÓn  ®æi   qua   Ng©n   hµng   theo  th«ng lÖ quèc tÕ B»ng   VND   qua   ng©n   hµng   cã  thùc   hiÖn     thanh   to¸n  b»ng  VND vµ LAK B»ng LAK   qua ng©n hµng cã  thùc   hiÖn   thanh   to¸n   b»ng  VND vµ LAK B»ng   ngo¹i   tÖ  tù   do  chuyÓn  ®æi   hoÆc   VND  th«ng   qua   tµi  kho¶n ngêi kh«ng c tró Lµo  Tæng 2. Doanh sè mua b¸n LAK.  ­ Tæng sè giao dÞch:  + Mua vµo:                                  +   B¸n  ra:  ­ Doanh sè giao dÞch:   + Mua vµo:
 20. 20                  + B¸n ra:  ­ Tû gi¸ (ngµy 30 cuèi th¸ng ):   + Mua vµo:                                + B¸n ra:  ­ D cuèi kú: Gi¸m ®èc (ký tªn, ®ãng dÊu) 3. T×nh h×nh chuyÓn tiÒn viÖn trî, thùc hiÖn c¸c dù  ¸n viÖn trî vµ c¸c dù ¸n kh¸c cña ViÖt Nam víi Lµo. §¬n   vÞ:   quy  USD Môc ®Ých chuyÓn tiÒn VND LAK USD Tæng ChuyÓn tiÒn viÖn trî  (b»ng  tiÒn) ChuyÓn   tiÒn   thùc   hiÖn   c¸c  dù ¸n viÖn trî ChuyÓn   tiÒn   thùc   hiÖn   c¸c  dù ¸n kh¸c                          T æng 4.T×nh h×nh më  vµ  sö  dông tµi kho¶n VND t¹i NH liªn  doanh Lµo ­ViÖt t¹i Lµo ­ Sè tæ chøc, doanh nghiÖp më tµi kho¶n ®ång ViÖt Nam   t¹i NH liªn doanh Lµo ­ViÖt t¹i Lµo: ­ T×nh h×nh sö  dông tµi kho¶n VND t¹i NH liªn doanh  Lµo ­ ViÖt t¹i Lµo ChØ tiªu Gi¸ trÞ  Quy USD (VND) D ®Çu kú Thu XuÊt khÈu C¸c ho¹t  ®éng viÖn trî,  ®Çu  t t¹i Lµo B¸n   LAK   cho   ng©n   hµng   t¹i  Lµo ChuyÓn   tiÒn   tõ   ViÖt   Nam  sang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2