Quyết định 85/2000/QĐ-BVGCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định 85/2000/QĐ-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 85/2000/qđ-bvgcp', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 85/2000/QĐ-BVGCP

 1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 85/2000/Q -BVGCP Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2000 QUY T NNH C A TRƯ NG BAN BAN V T GIÁ CHÍNH PH S 85/2000/Q -BVGCP NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2000 V GIÁ DNCH V C NG BI N TRƯ NG BAN BAN V T GIÁ CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 01/CP ngày 05/01/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban V t giá Chính ph ; Căn c Ngh nh s 13/CP ngày 25/02/1994 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và các khu v c hàng h i Vi t nam; Căn c Thông tư liên b s 02/TTLB ngày 12/4/1993 c a Ban V t giá Chính ph - B Giao thông v n t i quy nh v qu n lý cư c, phí c ng bi n; Căn c ý ki n th ng nh t c a B Tài chính (công văn s 4124/TC-TCDN ngày 6/10/2000) v giá d ch v c ng bi n; Sau khi trao i v i các ngành có liên quan. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u giá d ch v c ng bi n. i u 2: Bi u giá d ch v c ng bi n t i i u 1 quy nh cho các i tư ng sau: 1- Tàu bi n c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài; 2- Tàu bi n c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam và tàu bi n c a các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t nam (k c trư ng h p tàu i thuê, tàu thuê mua) v n chuy n hàng hoá xu t khNu, nh p khNu; hàng hoá quá c nh; 3- Hàng hoá (k c Container) xu t khNu, nh p khNu, quá c nh c a ch hàng là các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c các ơn v trong nư c làm nhi m v i lý, nh n u thác cho các ch hàng ó (tr ch hàng là các i tư ng quy nh t i Thông tư liên t ch s 10/2000/TTLB/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 15/8/2000 v vi c hư ng d n vi c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam u tư theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10); 4- Hành khách (bao g m c thuy n viên, s quan c a tàu khách) t nư c ngoài n Vi t Nam b ng ư ng bi n ho c ngư c l i;
 2. 5- Các ơn v ư c phép kinh doanh, khai thác và qu n lý c ng bi n ph c v các i tư ng trên. i u 3: Các ơn giá quy nh t i Bi u giá d ch v c ng bi n ã bao g m thu giá tr gia tăng. i u 4: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2001 và thay th Quy t nh s 127/VGCP-CNTD.DV ngày 28/10/1997, Quy t nh s 101/1999/Q - BVGCP ngày 21/11/1998 c a Ban V t giá Chính ph và các văn b n hư ng d n có liên quan. Nguy n Ng c Tu n ( ã ký) BI U GIÁ DNCH V C NG BI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 85/2000/Q -BVGCP ngày 10/11/2000 c a Ban V t giá Chính ph ) QUY NNH CHUNG I. I TƯ NG ÁP D NG Bi u giá d ch v c ng bi n này ư c quy nh cho các i tư ng sau: 1- Tàu bi n c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài; 2- Tàu bi n c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam và tàu bi n c a các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t nam (k c trư ng h p tàu i thuê, tàu thuê mua) v n chuy n hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, hàng hoá quá c nh; 3- Hàng hoá (k c Container) xu t khNu, nh p khNu, quá c nh c a ch hàng là các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c các ơn v trong nư c làm nhi m v i lý, nh n u thác cho các ch hàng ó (tr ch hàng là các i tư ng quy nh t i Thông tư liên t ch s 10/2000/TTLB/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 15/8/2000 v vi c hư ng d n vi c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam u tư theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10); 4- Hành khách (bao g m c thuy n viên, s quan c a tàu khách) t nư c ngoài n Vi t Nam b ng ư ng bi n ho c ngư c l i. 5- Các ơn v ư c phép kinh doanh, khai thác và qu n lý c ng bi n ph c v các i tư ng nêu trên. II. ƠN VN TI N T TÍNH GIÁ DNCH V
 3. ơn giá d ch v c ng bi n ư c quy nh b ng ô la M (USD). Vi c thanh toán giá d ch v c ng bi n th c hi n theo các quy nh hi n hành v qu n lý ngo i t c a Nhà nư c Vi t Nam. Trư ng h p ph i chuy n i t ng ô la M ra lo i ti n khác (k c ng ti n Vi t Nam) ư c tính theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i êm thanh toán. III. ƠN VN TÍNH GIÁ DNCH V C NG BI N VÀ CÁCH QUY TRÒN Giá d ch v c ng bi n ư c tính trên cơ s t ng dung tích ăng ký (GROSS REGISTERED TONNAGE - GRT), công su t máy (CV), th i gian (gi , ngày), kh i lư ng hàng hoá (T ho c m3 ), Container (chi c), kho ng cách (h i lý). 1. ơn v tr ng t i: 1.1 i v i tàu ch hàng khô - DRY CARRIERS: Tr ng t i tính giá d ch v c ng bi n là t ng dung tích ăng ký (GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 1.2 i v i tàu ch hàng l ng - LIQUID CARGO TANKERS (tr i tư ng quy nh t i i m III/1.4 ph n A): Tr ng t i tính giá d ch v b ng 85% t ng dung tích ăng ký (GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m không phân bi t tàu có hay không có các két nư c d n phân ly. 1.3 i v i tàu ch khách (tr i tư ng quy nh t i i m III/1.4 ph n A): Tr ng t i tính giá d ch v b ng 50% t ng dung tích ăng ký(GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 1.4 i v i tàu có t ng dung tích ăng ký trên 40.000 GRT vào ra c ng bi n Vi t Nam s a ch a: Tr ng t i tính giá d ch v c ng bi n b ng 50% t ng dung tích ăng ký (GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m; M c thu t i thi u b ng m c thu giá d ch v c ng bi n tính cho tàu có t ng dung tích b ng 40.000 GRT. 1.5 Tàu bi n không ghi t ng dung tích tính i như sau: - Tàu ch hàng: 1,5 T n tr ng t i ăng ký tính 1 GRT. - Tàu kéo, tàu Ny: 1CV tính 0,5 GRT. - Sà lan: 1T n tr ng t i ăng ký tính 1GRT. Trư ng h p tàu bi n là oàn sà lan tàu kéo (ho c tàu Ny) tr ng t i tính cư c là t ng s GRT c a c oàn sà lan và tàu kéo (ho c tàu Ny ). 2. ơn v công su t máy: Là mã l c (CV); Ph n l dư i 1 CV tính tròn 1 CV. 3. ơn v th i gian (tr giá thuê VHF): - i v i ơn v th i gian là ngày: Ngày tính 24 gi ; Ph n l c a ngày t 12 gi tr xu ng tính 1/2 ngày, trên 12 gi tính 1 ngày.
 4. - i v i ơn v th i gian là gi : Gi tính 60 phút; Ph n l t 30 phút tr xu ng tính 1/2 gi , trên 30 phút tính 1 gi . 4. ơn v kh i lư ng hàng hoá: là t n ho c m3; Ph n l dư i 0,5t n ho c 0,5m3 không tính, t 0,5t n ho c 0,5 m3 tr lên tính 1t n ho c 1m3. Trong m t v n ơn l , kh i lư ng t i thi u tính cư c là 1t n ho c 1m3. V i lo i hàng hoá m i t n chi m t 1,5m3 tr lên thì c 1,5m3 tính 1t n. 5. Kh i lư ng tính giá d ch v c ng bi n: là kh i lư ng hàng hoá k c bao bì. 6. Kho ng cách tính giá d ch v c ng bi n là h i lý. Ph n l chưa m t h i lý tính là 1 h i lý. IV. PHÂN CHIA CÁC KHU V C C NG - Khu v c 1: Các c ng n m trong khu v c t vĩ tuy n 20 tr lên phía B c. - Khu v c 2: Các c ng n m trong khu v c t vĩ tuy n 11,5 n vĩ tuy n 20. - Khu v c 3:Các c ng n m trong khu v c t vĩ tuy n 11,5 tr vào phía Nam. V. ơn giá quy nh t i Bi u giá d ch v c ng bi n là ơn giá khoán và áp d ng cho c th i gian làm vi c ngoài gi và ngày ngh theo quy nh c a B lu t Lao ng. VI. Trư ng h p các d ch v m i phát sinh chưa quy nh t i Quy t nh này, Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n t m th i quy nh các m c giá c th trên cơ s tho thu n v i khách hàng, ng th i báo cáo Ban V t giá Chính ph và C c Hàng h i Vi t Nam gi i quy t. VII. GI I THÍCH KHÁI NI M M t s khái ni m t i Quy t nh ư c hi u như sau: 7.1. "Kho bãi": Là kho bãi thu c vùng t C ng do C ng qu n lý và khai thác. 7.2. "Hàng hoá (k c Container) quá c nh": Là hàng hoá có nơi xu t phát (g c) và nơi nh n hàng ( ích) ngoài lãnh th Vi t nam i th ng ho c ư c x p d qua c ng bi n Vi t nam ho c nh p kho riêng phân ph i ti p. 7.3. "Hàng hoá (k c container) nh p khNu": Là hàng hoá có nơi xu t phát (g c) nư c ngoài và có nơi nh n hàng ( ích) Vi t nam. 7.4. "Hàng hoá (k c container) xu t khNu": Là hàng hoá có nơi xu t phát (g c) Vi t nam và có nơi nh n hàng ( ích) nư c ngoài. 7.5. "Hàng hoá nguy hi m, c h i ": Là hàng hoá có tính ch t c h i và nguy hi m cho ngư i và môi trư ng theo nh ng quy nh c a T ch c hàng h i Qu c t (International Maritime Organization - IMO).
 5. 7.6. "Ngư i v n chuy n": Là ngư i dùng tàu bi n thu c s h u c a mình ho c thuê tàu thu c s h u c a ngư i khác th c hi n d ch v v n chuy n hàng hoá và hành khách. 7.7. "Tàu bi n": Là c u trúc n i, có ho c không có ng cơ, chuyên dùng ho t ng trên bi n và các vùng nư c liên quan n bi n. 7.8. "Tàu h tr ": Là tàu ư c thi t k , ăng ki m và ăng ký ho t ng làm d ch v lai d t, h tr tàu bi n. 7.9. "Ngư i ư c u thác": Là t ch c ho c cá nhân ư c ch hàng ho c ngư i v n chuy n u quy n th c hi n vi c b c d , giao nh n và b o qu n hàng hoá t i c ng. CÁC QUY NNH C TH I. GIÁ DNCH V HÀNG H I 1. Giá hoa tiêu: 1.1. ơn giá hoa tiêu: 1.1.1. ơn giá cho m i lư t vào ho c ra c ng áp d ng chung cho các khu v c (Tr m t s tuy n có quy nh riêng ): S C ly d n tàu ơn giá M c thu t i thi u (USD/GRT-h i lý) TT (USD/tàu/l n) 1 n 10 h i lý: 0,0034 100 2 n 30 h i lý: 0,0031 120 3 n 60 h i lý: 0,00262 150 4 Trên 60 h i lý: 0,0022 170 1.1.2. ơn giá i v i tàu bi n có tr ng t i dư i 200 GRT (k c tàu ánh b t cá): - Vào c ng: 30 USD/Tàu. - Ra c ng : 30 USD/Tàu. 1.1.3. Giá hoa tiêu áp d ng cho m t s tuy n: S Tuy n d n t u ơn giá M c t i thi u TT (USD/GRT- h i ( USD/tàu ) lý) Vào Ra Vào Ra c ng c ng C ng c ng
 6. A B 1 2 3 4 1 Tuy n t nh An qua lu ng sông 0,0035 0,0035 270 270 H u 2 T i c ng mMôn(Khánh Hoà) 0,0045 0,0045 180 180 3 Lu ng Xuân H i, C a Lò 0,0045 0,0045 150 150 4 Khu v c Kiên giang: 0,0045 0,0045 180 280 - Khu v c Bình tr , Hòn chông 0,0080 0,0080 - Khu v c Phú Qu c 5 Tuy n t c a B n c ng Năm 0,0035 0,0035 120 120 Căn 6 Tuy n Phao 0 c ng Kỳ Hà nc u 0,0035 0,0035 150 150 c ng Kỳ Hà 7 Tuy n phao 0 n c ng Nghi Sơn 0,0050 0,0050 200 200 1.1.4. M i l n di chuy n trong c ng: 0,017 USD/GRT. M c thu t i thi u m t l n di chuy n trong c ng là : 30 USD/ Tàu. 1.2. Khi xin hoa tiêu ch tàu ph i báo cho hoa tiêu trư c 8 gi . Trong trư ng h p thay i gi ho c hu b vi c xin hoa tiêu ph i báo cho hoa tiêu bi t trư c 6 gi . Quá th i h n trên, ch tàu ph i tr ti n ch i. Th i gian ch i tính như sau: 1.2.1. Hoa tiêu chưa r i v trí xu t phát tính là 1 gi . 1.2.2. Hoa tiêu ã r i v trí xu t phát, th i gian ch i tính t lúc xu t phát n khi hoa tiêu tr v v trí ban u. 1.2.3. Hoa tiêu ch ch i t i a i m ón tàu bi n không quá 5 gi , quá th i gian trên, vi c xin hoa tiêu coi như ã hu b ; ho c hoa tiêu ã lên tàu nhưng tàu hu b yêu c u thì ngư i xin hoa tiêu ph i tr ti n hoa tiêu theo lu ng ã xin d n ư ng và ơn giá t i i m I/1.1. 1.2.4. Hoa tiêu ã làm xong vi c d n ư ng, n u thuy n trư ng v n gi hoa tiêu l i s tính thêm ti n ch i theo s gi gi l i. 1.2.5. ơn giá ch i c a hoa tiêu là 10 USD/ Ngư i-gi (bao g m c phương ti n ưa ón hoa tiêu). 1.2.6. Trư ng h p Thuy n trư ng không gi hoa tiêu nhưng hoa tiêu v n ph i ăn trên tàu (như tàu d u thô, tàu quá c nh biên gi i) thì ơn giá ch ơ tính 3 USD/ngư i-Gi . 1.3. Ch tàu ph i tr thêm ti n cho hoa tiêu trong các tru ng h p sau:
 7. 1.3.1. Tàu bi n có hành trình th máy móc, thi t b , hi u ch nh la bàn: Tăng 10% ơn giá t i i m I/1.1. 1.3.2. Tàu bi n không t v n hành ư c vì lý do s c k thu t : Tăng 50% ơn giá t i i m I/1.1 theo quãng ư ng th c t . 1.3.3. Tàu bi n xin hoa tiêu t xu t (ngoài quy nh t i i m I/1.2 ): Tăng 10% ơn giá t i i m I/1.1 . 1.3.4. Tàu bi n không t i th ng c ng n mà xin neo l i d c ư ng (tr trư ng h p tuy n ư ng không ư c ch y êm và tàu ph i neo u i sáng): Ch tàu ph i tr chi phí phương ti n phát sinh thêm trong vi c ưa ón hoa tiêu. 1.4. Trư ng h p tàu bi n ã n v trí ch hoa tiêu theo úng gi i di n ch tàu bi n ã yêu c u và ã ư c C ng v và Hoa tiêu ch p nh n mà hoa tiêu chưa t i, gây ch i cho tàu bi n, thì hoa tiêu ph i tr cho tàu bi n ti n ch i là 100 USD/gi theo s gi th c t ph i ch i. 1.5. Trư ng h p tàu ch khách ho t ng nh tuy n theo l ch trình ăng ký áp d ng ơn giá riêng. 2. Giá tàu h tr 2.1. Tàu bi n vào ra c ng ho c di chuy n trong c ng có s d ng tàu h tr ph i tr ti n h tr theo ơn giá sau: 2.1.1. Tàu h tr có công su t t 500 CV tr xu ng: 0,34 USD/CV-gi . 2.1.2. Tàu h tr có công su t t 501 CV n 1.000 CV: 500 CV u thu 170 USD/gi , t CV th 501 tr i m i CV thu thêm 0,26 USD/CV-gi . 2.1.3. Tàu h tr có công su t t 1.001 CV n 1.500 CV: 1000 CV u thu 300 USD/gi , t CV th 1.001 tr i m i CV thu thêm 0,15 USD/CV-gi . 2.1.4. Tàu h tr có công su t t 1.501 CV tr lên: 1.500 CV u thu 375 USD/gi , t CV th 1.501 tr i m i CV thu thêm 0,05 USD/CV-gi . 2.2. Căn c ơn giá quy nh t i i m I/2.1, Giám c các doanh nghi p quy nh và công b ơn giá t ng lo i tàu lai hi n có. 2.3. Th i gian tính giá tàu h tr : T khi tàu h tr r i v trí xu t phát trong khu v c c ng có tàu vào làm hàng n khi tr v v trí ban u ho c chuy n sang ho t ng khác. Th i gian t i thi u tính giá h tr là 1 gi /l n. Trư ng h p khu v c c ng có tàu vào làm hàng không có tàu h tr , ph i huy ng t nơi khác n: Chi phí huy ng tàu h tr ư c xác nh trên cơ s tho thu n gi a ch tàu h tr và ngư i thuê nhưng không vư t quá 60% ơn giá quy nh t i i m I/2.1.
 8. 2.4. Trư ng h p tàu h tr ã t i v trí ón tàu bi n theo úng gi mà i di n ch tàu bi n ã yêu c u và ã ư c C ng v ch p nh n nhưng tàu bi n chưa t i, gây ch i cho tàu h tr , thì ch tàu bi n ph i tr b ng 50% ơn giá quy nh t i i m I/2.1 cho s gi th c t ph i ch i. 2.5. Trư ng h p tàu h tr ã t i v trí ón tàu bi n theo úng gi mà i di n ch tàu bi n ã yêu c u và ã ư c C ng v ch p nh n nhưng tàu bi n không t i ho c không ch y, tàu h tr ph i tr v v trí xu t phát ho c chuy n sang ho t ng khác, thì ch tàu bi n ph i tr b ng 50% ơn giá quy nh t i i m I/2.1 cho s gi th c t i u ng tàu h tr . 2.6. Ch tàu bi n ph i tr thêm ti n h tr trong các trư ng h p sau: 2.6.1. H tr trong i u ki n gió c p 6,7 : Tăng thêm 30% ơn giá quy nh t i i m I/2.1. 2.6.2. H tr trong i u ki n gió trên c p 7: Tăng thêm 100% ơn giá quy nh t i i m I/2.1. 2.6.3. H tr trong trư ng h p c u h : Theo m c giá tho thu n gi a ơn v làm nhi m v c u h và ơn v ư c c u h . 2.7. Trư ng h p tàu bi n không ho t ng ph i s d ng tàu h tr Ny ho c kéo thì áp d ng giá thuê phương ti n quy nh t i i m III/4.3.1 ph n B. 2.8. Trư ng h p thay i gi ho c hu b vi c xin tàu h tr , i di n ch tàu ph i báo cho ch tàu h tr bi t trư c 2 gi . Quá quy nh trên ch tàu ph i tr ti n ch i theo quy nh trên. 2.9. Trư ng h p tàu ch khách ho t ng nh tuy n theo l ch trình ăng ký áp d ng ơn giá riêng. 2.10. S lư ng và công su t tàu h tr th c hi n theo quy nh c a Giám c C ng v . 3. Giá bu c c i dây 3.1. ơn giá bu c c i dây: ơn v tính: USD/ l n. STT Tr ng t i tính giá M c giá d ch v c ng bi n T i phao T ic u A B 1 2 1 Dư i 500 GRT 40 11 2 T 501 n 1.000 GRT 65 18
 9. 3 T 1.001 n 4.000 GRT 108 34 4 T 4.001 n 10.000 GRT 150 51 5 T 10.001 n 15.000 GRT 172 67 6 T 15.001 GRT tr lên 194 84 Giá d ch v bu c c i dây tính cho m t l n bu c và c i; N u tính riêng bu c ho c c i thì tính 1/2 ơn giá trên. ơn giá trên ã bao g m chi phí phương ti n ph c v vi c bu c c i dây (n u có). 3.2. Trư ng h p các tàu nh ho c sà lan bu c vào tàu l n chuy n t i hàng hoá áp d ng m c ơn giá bu c c i dây t i c u. II. GIÁ T I C U B N 1. Giá c u b n i v i phương ti n 1.1. ơn giá c u b n: 1.1.1. t i c u : 0,0035 USD/GRT-gi . 1.1.2. t i phao : 0,0014 ,, 1.1.3. Neo t i vũng, v nh : 0,0006 ,, 1.2. Trư ng h p tàu bi n 2 ho c 3 nơi trong ph m vi m t c ng, ti n c u b n tính theo th i gian và ơn giá th c t tàu t ng khu v c, sau ó c ng l i. 1.3. Trư ng h p nh n ư c l nh r i c ng, tàu bi n v n chi m c u, phao ph i tr ti n c u b n theo ơn giá sau: 1.3.1. Chi m c u : 0,006 USD/GRT-gi . 1.3.2. Chi m phao: 0,0026 ,, 1.4. Tàu có dung tích ăng ký toàn ph n dư i 200 GRT, giá c u b n m t chuy n (bao g m c lư t vào và lư t ra ) là 46 USD/ tàu trong ph m vi 5 ngày; T ngày th sáu tr i, m i ngày thu thêm 11 USD/ tàu. 1.5. Trư ng h p tàu bi n áp m n v i tàu bi n khác c u: Giá c u b n tính b ng 50% ơn giá t i c u. Trư ng h p sà lan áp m n v i tàu bi n khác c u bơm rót hàng l ng: Giá c u b n tính b ng 50% ơn giá t i c u. 1.6. Mi n thu giá c u b n i v i tàu ch d u t nư c ngoài n Vi t nam làm v sinh (r a tàu) và gia c ngoài phao s 0 (không xu t nh p khNu d u ).
 10. 1.7. Trư ng h p không làm hàng ư c do th i ti t trên m t ngày (24 gi liên t c) ho c ph i như ng c u cho tàu khác theo l nh c a C ng thì ư c mi n ti n c u b n c a th i gian không làm hàng. 1.8. Trư ng h p tàu ch khách ho t ng nh tuy n theo l ch trình ăng ký áp d ng ơn giá riêng. 2. Giá c u b n i v i hàng hoá và hành khách 2.1. ơn giá c u b n i v i hàng hoá: Hàng hoá thông qua c u b n, phao, vũng, v nh thì ch hàng ho c ngư i ư c u thác ph i tr ti n theo ơn giá sau: 2.1.1. Làm hàng t i c u c ng : 0,30 USD/ T n. 2.1.2. Làm hàng t i phao, vũng, v nh : 0,15 USD/T n. 2.1.2. i v i hàng hoá là phương ti n v n t i, x p d và các phương ti n chuyên dùng: + Xe b o ôn, xe xích, g u ngo m, xe lăn ư ng, xe nâng hàng, c n cNu: 3USD/ chi c. + Ô tô t 15 ch ng i tr xu ng, xe t i có tr ng t i t 2,5 T n tr xu ng: 1 USD/ chi c. + Các lo i ô tô khác ngoài các lo i ã quy nh trên: 2 USD/ chi c. 2.1.4. Giá c u b n i v i hàng l ng (ga l ng, xăng, d u, nh a ư ng l ng...) làm hàng b ng phương pháp bơm rót t tàu bi n lên xe, lên b n ho c sang m n sà lan là 1 USD/T n. 2.2. Giá c u b n i v i hành khách: 2.2.1. ơn giá c u b n i v i hành khách: Hành khách qua c u b n ( i ho c n) ph i tr ti n theo ơn giá sau: - Lư t vào: 1,5 USD/ngư i. - Lư t ra : 1,5 ,, (Tr em dư i 12 tu i không thu) Trư ng h p dùng ca nô ch khách t tàu l n vào t li n, ti n c u b n thu theo ơn giá trên i v i hành khách th c t qua c u b n. 2.2.2. Trư ng h p tàu bi n u t i khu v c neo u ư c phép, s d ng phương ti n v n t i thu khác ưa ón khách vào tham quan du l ch t i các o, giá c u b n i v i hành khách là 1 USD/ngư i (bao g m c lư t vào và lư t ra).
 11. 2.2.3. Trư ng h p tàu ch khách ho t ng nh tuy n theo l ch trình ăng ký áp d ng ơn giá riêng. 3. giá óng m h m hàng Ch tàu bi n có yêu c u công nhân c ng óng, m h m hàng ph i tr ti n theo ơn giá sau: 3.1. Trư ng h p s d ng c n cNu tàu: ơn v tính: USD/ h m S TT Tr ng t i tính giá d ch v ơn giá m t l n óng ho c m c ng bi n óng ho c m n p óng ho c m n p h m hàng l i h m hàng ưa boong lên b A B 1 T 5.000GRT tr xu ng 8 16 2 T 5.001GRT n 10.000GRT 14 28 3 T 10.001 GRT tr lên 20 40 3.2. Trư ng h p s d ng c n cNu c ng: tăng 50% ơn giá t i i m II/3.1. 4. giá quét d n h m hàng, quét r a m t boong 4.1. Quét d n h m hàng: 4.1.1. Ch tàu bi n có yêu c u công nhân c ng quét d n h m hàng, ph i tr ti n quét d n theo ơn giá sau: ơn v tính: USD/h m hàng STT ơn giá quét m t h m hàng Tr ng t i tính giá d ch v H m sau khi d hàng H m sau khi d c ng bi n hoá thông thư ng hàng hoá c h i A B 1 2 1 T 5.000 GRT tr xu ng 33 53 2 T 5.001 n 10.000 GRT 41 83 3 T 10.001 GRT tr lên 56 116 4.1.2. D ng c và nư c dùng cho vi c quét d n do ch tàu bi n c p. 4.1.3. Tàu bi n có nhi u t ng h m, m i t ng ư c tính là m t h m.
 12. 4.1.4. Khi quét d n, n u h m c a tàu bi n còn hàng rơi vãi c n ph i thu gom thì ch tàu bi n ph i tr thêm ti n x p d hàng hoá rơi vãi ó. 4.2. Quét r a m t boong: Ch tàu bi n yêu c u công nhân c ng quét r a m t boong ph i tr ti n theo ơn giá sau: 4.2.1. Dùng nư c c a phương ti n : 0,17 USD/m2. 4.2.2. Dùng nư c c a c ng : 0,20 ,, M c thu t i thi u m t l n : 50 USD. 5. giá rác 5.1. i v i tàu ch hàng: 5.1.1. ơn giá m t l n rác ( ã bao g m chi phí phương ti n v n chuy n ph c v rác ): - t i c u : 20 USD/ tàu. - t i phao, vũng, v nh: 50 USD/ tàu. 5.1.2. ơn giá m t l n rác i v i tàu có t ng dung tích nh hơn 200 GRT ( ã bao g m chi phí phương ti n v n chuy n ph c v rác ): - t i c u : 4 USD/ tàu. - t i phao, vũng, v nh: 8 USD/ tàu. 5.2. i v i tàu ch khách: 5.2.1. ơn giá m t l n rác: a) t i c u: - Cư c phí ph thông: 0,7 USD/ngư i. (S ngư i trên tàu bao g m hành khách, thuy n viên, sĩ quan). - M c thu t i thi u m t l n rác : 100 USD/l n-tàu. - M c thu t i a m t l n rác : 500 USD/l n-tàu. b) t i phao, vũng, v nh (ho c t i c u nhưng ph i dùng phương ti n thu m i th c hi n ư c vi c rác): Tăng 30% ơn giá t i i m II/5.2.1 .
 13. 5.2.2. Trư ng h p tàu ch khách ho t ng nh tuy n theo l ch trình ăng ký áp d ng ơn giá riêng. 5.3. Trư ng h p theo yêu c u c a ch tàu ho c các cơ quan ki m d ch ph i hu ( t, chôn....) rác, Giám c ơn v làm d ch v rác quy nh m c giá c th trên cơ s tho thu n v i khách hàng. 5.4. Nh ng tàu ch hàng ho c ch khách có s d ng thi t b s lý rác trư c khi th c hi n vi c rác ư c gi m 30% ơn giá quy nh t i i m II/5.1 và i m II/5. 2. 6. giá cung c p nư c ng t Vi c cung c p nư c ng t cho tàu bi n ch áp d ng khi ch tàu bi n yêu c u theo ơn giá sau: 6.1. C p nư c b ng h th ng ư ng ng dãn nư c t b : 2,50USD/m3. 6.2. C p nư c b ng phương ti n thu : 3,50 USD/m3. ơn giá trên ã bao g m chi phí phương ti n ph c v cung c p nư c. 7. Giá ki m m, giao nh n hàng hoá Căn c giá c th trư ng và tình hình th c t , Giám c các ơn v kinh doanh d ch v ki m m, giao nh n hàng hoá quy nh và công b Bi u giá ki m m, giao nh n hàng hoá áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c ph m vi áp d ng Quy t nh này. III. CƯ C TÁC NGHI P HÀNG HOÁ 1. cư c tác nghi p i v i hàng hoá (tr container): 1.1. Cư c x p d hàng hoá : 1.1.1. ơn giá cư c x p d hàng hoá b ng c n cNu tàu (tr tác nghi p Kho bãi c ng - Toa xe, Ôtô ho c ngư c l i s d ng phương ti n c a c ng): ơn v tính: USD/T n. STT Tác nghi p x p d H m tàu- H mtàu, X pd Kho bãi Toa xe, Ô Sàlan- t i phao, c ng-Toa Nhóm hàng tô, Sà lan Kho bãi xe, Ôtô ho c c ng ho c vũng, ho c ngư cl i ngư c l i v nh ngư cl i A B 1 2 3 4 1 Hàng r i: qu ng các lo i; á 2,00 2,90 2,3 0,73 dăm, á c c; gang r i; xi măng r i; lương th c, phân bón, mu i, ư ng r i; g băm
 14. (ch t); th ch cao, lưu huỳnh r i, t, cát, than ... 2 Hàng hoá óng trong bao 2,75 3,66 3,08 0,90 v i,bao t i,bao gi y,bao gai, bao nilon, bao cói; v chai ng trong pallet gi y carton và b c ngoài b ng nilon; á h c... 3 Hàng hoá óng trong hòm, 3,56 4,74 4,13 0,90 thùng; g tròn (g cây); G x óng ki n, tre; n a; trúc... 4 Máy móc, thi t b ; các lo i s t 3,86 5,14 4,52 1,32 thép bó, ki n, cu n, t m, thanh; kim lo i màu óng ki n, óng cu n. 5 Hàng óng ki n như bông, ay, 4,06 5,41 4,78 1,47 gai, cói, gi y, v i, s i, h t nh a; may m c; d ng c gia ình; t p phNm; cao su; săm l p; g ch ch u l a, thi t b y t , ... 6 G ván sàn; d ng c b ng g , 4,36 5,81 5,17 1,60 th công m ngh ...; Hàng hoá óng s t, giành, thúng... 7 Hàng hoá óng trong chai l , 4,60 6,13 5,49 1,69 bình, sành, s , thu tinh; hàng d v ; linh ki n i n t ; xe g n máy... 8 Hoa qu tươi; ng v t s ng; 4,85 6,46 5,81 1,79 hàng ông l nh. 9 Các lo i phương ti n g m: USD/c USD/c 45USD/c USD/c -Ôtô bánh l p (tr xe b o ôn): 55USD/c 70USD/c 55USD/c 35USD/c - Xe chuyên dùng các lo i: Xe b o ôn, xe xích, xe g u ngo m, xe lăn ư ng, xe nâng hàng, c n cNu,... * Cư c x p d i v i phương ti n t di ng (tr xe bánh xích) lên c u ho c vào kho, bãi c ng là 25 USD/chi c ( ã bao g m chi phí ngư i lái). Trư ng h p phương ti n, ôtô, thi t b có bánh xe lăn nhưng không t hành ư c (không kh i ng ư c máy) ph i s d ng u kéo ho c xe nâng c a c ng ưa vào kho, bãi c ng: 40 USD/chi c.
 15. 1.1.2. ơn giá quy nh t i i m III/1.1.1 là ơn giá chuNn. Giám c C ng ư c i u ch nh tăng ho c gi m t i a 10% so v i ơn giá chuNn. Căn c giá c th trư ng và tình hình th c t , Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n công b Bi u cư c x p d áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c ph m vi áp d ng Quy t nh này. 1.1.3. Các trư ng h p quy nh dư i ây ư c xác nh trên cơ s Bi u cư c do Giám c c ng công b theo quy nh t i i m III/1.1.2: a) Cư c x p d o hàng trong cùng m t h m tàu tính b ng 50% ơn giá h m tàu - Toa xe, ôtô, sà lan (ho c ngư c l i). b) Cư c x p d o hàng t h m này sang h m khác cùng m t tàu nhưng không qua c u c ng tính b ng 70% ơn giá h m tàu - Toa xe, ôtô, sà lan (ho c ngư c l i). Trư ng h p ph i qua c u c ng tính b ng 120% ơn giá H m tàu-Toa xe, ôtô, sà lan (ho c ngư c l i) c) Hàng hoá (k c hàng bao) óng băng ho c óng t ng ph i ào x i, p phá r i m i x p d ư c c ng thêm 50% ơn giá H m tàu-Toa xe, ôtô, sà lan (ho c ngư c l i). d) X p d hàng nguy hi m, c h i: + Nhóm A: X p d các lo i ch t n , ch t hoá h c d cháy như Nitrates, Nitrocompoud, Alkalies, Methane, Magnesiun, Nitro cellulose và các s n phNm phát sinh t ngu n g c trên ư c tăng 100% cư c x p d ; + Nhóm B: X p d các lo i ch t c, ch t d cháy như xăng, d u, Alcohol, Ether, Amonia, Lime power, t khô, các lo i axit, hơi gas, thu c tr sâu, thu c nhu m, Calcium carbide, Anthracite ư c tăng 50% cư c x p d ; + Nhóm C: X p d các lo i hàng b i b m, dơ bNn, có mùi hôi th i như: Camphor oil, Naphthalene, b t gi y, Cement, phân bón, than, qu ng, tôm khô, nư c m n, xương súc v t, cá khô các lo i và các lo i hàng nguy hi m, c h i khác không có tên trong nhóm A và B ư c tăng 30% cư c x p d ; e) Hàng hoá óng bao, ki n, thùng b v ph i thu gom, cư c x p d tăng 100% tính cho s hàng th c t b v . g) Hàng hoá quá c nh c a các nư c qua c ng bi n Vi t nam: gi m 15% cư c x p d . h) Hàng hoá qua cân, ngoài cư c x p d ph i tr ti n cho s hàng th c t qua cân theo ơn giá sau ( ã bao g m các chi phí ph c v cho vi c cân hàng): + Qua cân th công, cân bàn: 1,0 USD/t n. + Qua cân máy: 0,4 USD/t n. l) Trư ng h p hàng hoá chuy n t kho, bãi c ng xu ng tàu ho c hàng hoá b c t tàu ưa vào kho, bãi c ng b ng băng t i c a ch hàng, lao ng v n hành c a c ng, cư c
 16. x p d do Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n quy nh trên cơ s tho thu n vơí khách hàng. k) Trư ng h p x p d hàng hoá t kho bãi c ng lên toa xe (ho c ngư c l i) mà ph i s d ng xe v n chuy n: Tăng 100% ơn giá tác nghi p Kho bãi c ng - Toa xe, Ôtô. i) Cư c x p d hàng quá n ng ho c quá dài ư c tính tăng thêm như sau: STT Kh i lư ng hàng ho c chi u dài hàng M c tăng thêm 1 N ng t 10 T n n dư i 15 T n ho c dài t 10 30% n dư i 12 m 2 N ng t 15 T n n dư i 20 T n ho c dài t 12 50% n 15 m 3 N ng t 20 T n n dư i 25 T n ho c dài t 15 100% m n 20 m. 4 N ng t 25 T n n dư i 30 T n ho c dài trên 200% 20 m. 5 N ng t 30 T n tr lên: Giám c C ng quy nh trên cơ s tho thu n v i khách hàng. Trư ng h p hàng v a quá n ng, v a quá dài ch ư c tính m t t l tăng giá cao nh t. Trư ng h p thi t b c ng không kh năng x p d các lo i hàng quá n ng, quá dài mà ph i thuê ngoài thì Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n quy nh giá t ng trư ng h p c th trên cơ s tho thu n v i khách hàng. m) Trư ng h p x p d hàng hoá ph i s d ng c n cNu c a c ng (tr tác nghi p Kho bãi c ng - Toa xe, Ôtô ho c ngư c l i): Cư c x p d do Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n quy nh nhưng t i thi u ph i b ng m c cư c x p d b ng c n cNu tàu. 1.1.4. X p trong trư ng h p c p c u: Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n quy nh m c cư c c th trên cơ s tho thu n v i khách hàng. 1.1.5. Tàu bi n gây nên vi c ch i c a công nhân trong quá trình x p d s tính phí ch i theo s ngư i và th i gian ch i t i ơn giá thuê công nhân k thu t quy nh t i i m III/4.1. 1.1.6. Trư ng h p x p d có s d ng c n cNu n i, m c giá do Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n quy nh trên cơ s tho thu n v i khách hàng. 1.2. Giá lưu kho, bãi c ng: 1.2.1. ơn giá lưu kho, bãi:
 17. S TT Lo i d ch v ơn v tính ơn giá Khu v c 1 và 3 Khu v c 2 1 Lưu kho USD/t n-ngày 0,2 0,16 2 Lưu bãi USD/t n-ngày 0,1 0,08 3 Các lo i phương ti n l p USD/chi c- 4,0 3,20 s n (bao g m ôtô, xe ngày xích, c n tr c ) 1.2.2. Th i gian và kh i lư ng tính cư c lưu kho, bãi: + Th i gian: K t t n hàng u tiên vào kho, bãi c a t ng v n ơn. + Kh i lư ng: Theo th c t lưu kho, bãi. 1.2.3. ơn giá quy nh t i i m III/1.2.1 là ơn giá chuNn. Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n ư c i u ch nh tăng ho c gi m t i a 20% so v i ơn giá chuNn. Căn c giá c th trư ng và tình hình th c t , Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n công b Bi u giá lưu kho bãi áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c ph m vi áp d ng Quy t nh này. i v i các hàng nguy hi m, c h i: Tăng 50% ơn giá do Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n công b . 1.3. Cư c chuy n t i hàng hoá: Hàng hoá chuy n t i là hàng hoá ư c d t tàu t i phao, vũng, v nh và x p xu ng phương ti n thu khác v n chuy n vào b ho c ngư c l i. 1.3.1. ơn giá cư c chuy n t i: STT Nhóm hàng T 3 h i lý Trên 3 h i lý, ngoài ti n tr xu ng g c cho 3 h i lý u, c (USD/t n) m i h i lý ti p theo (USD/T.h ilý) 1 Hàng r i, hàng l ng, kim lo i s t 1,5 0,05 thép tr n 2 Hàng óng bao 2,0 0,06 3 Hàng óng ki n, óng thùng, hòm, 2,2 0,07 bình; máy móc thi t b ; 4 Các lo i hàng khác chưa nêu tên 2,4 0,08 trên Chuy n t i hàng nguy hi m, c h i, cư c chuy n t i tăng
 18. ơn giá trên . 1.3.2. ơn giá quy nh t i i m III/1.3.1 là ơn giá chuNn. Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n ư c i u ch nh tăng ho c gi m t i a 20% so v i ơn giá chuNn. Căn c giá c th trư ng và tình hình th c t , Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n công b Bi u giá chuy n t i áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c ph m vi áp d ng Quy t nh này. 1.3.3. Hàng hoá có kích thư c quá l n không cho vào h m sà lan ư c thì cư c tính như hàng nhóm 4. 1.3.4. Trư ng h p chuy n t i hàng c ng k nh: - N u s d ng dư i 50% tr ng t i ăng ký phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng 70% tr ng t i ăng ký phương ti n. - N u s d ng t 50% n 70% tr ng t i ăng ký phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng 80% tr ng t i ăng ký phương ti n. - N u s d ng trên 70% tr ng t i ăng ký phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng 100% tr ng t i ăng ký phương ti n. 1.3.5. C ly tính cư c: T m n tàu bi n vào c u c ng ho c ngư c l i. 1.3.6. Giá cư c chuy n t i không bao g m cư c x p d s hàng chuy n t i. 1.3.7. Chuy n t i hàng c u h các tàu bi n g p n n: Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n quy nh trên cơ s tho thu n vơí khách hàng. 2. Cư c tác nghi p i v i CONTAINER 2.1. Cư c x p d container 2.1.1. ơn giá cư c x p d container b ng c n cNu tàu (tr tác nghi p Kho bãi c ng - Toa xe, Ôtô ho c ngư c l i s d ng phương ti n c a c ng): a) Bi u cư c x p d container áp d ng cho Khu v c 1: ơn v tính: USD/Cont. STT Tác nghi p x p d H m tàu-Toa H mtàu, Sà lan- Kho bãi c ng- xe, ôtô, sà lan Kho bãi c ng Toa xe, ôtô, Lo i container ho c ngư c l i ho c ngư c l i ho c ngư c l i A B 1 2 3 1 T 20 feet tr xu ng: 37 57 23 - Có hàng 24 34 15
 19. - Không hàng 2 Lo i 40 feet 55 85 35 - Có hàng 36 50 23 - Không hàng 3 Lo i trên 40 feet 82 127 53 - Có hàng 53 80 34 - Không hàng b) Bi u cư c x p d container áp d ng cho Khu v c 2: ơn v tính: USD/ cont. STT Tác nghi p x p d H m tàu-Toa H m tàu,Sà lan- Kho bãi c ng - xe, ôtô, sà lan Kho bãi c ng Toa xe, ôtô, Lo i container ho c ngư c l i ho c ngư c l i ho c ngư c l i A B 1 2 3 1 T 20 feet tr xu ng 16 50 20 - Có hàng 26 27 12 - Không hàng 2 Lo i 40 feet 40 76 31 - Có hàng 23 40 28 - Không hàng 3 Lo i trên 40 feet 59 113 47 - Có hàng 35 60 28 - Không hàng c) Bi u cư c x p d container áp d ng cho Khu v c 3: ơn v tính: USD/ cont STT Tác nghi p x p d H m tàu-Toa H m tàu,Sà Khobãic ng - xe, ôtô, sà lan lan-Kho bãi Toa xe,ôtô, Lo i container ho c ngư c l i c ng ho c ho c ngư c l i ngư c l i
 20. A B 1 2 3 1 T 20 feet tr xu ng 30 57 23 - Có hàng 20 34 15 - Không hàng 2 Lo i 40 feet 45 85 35 - Có hàng 29 50 23 - Không hàng 3 Lo i trên 40 feet 67 127 53 - Có hàng 44 80 34 - Không hàng 2.1.2. M c cư c x p d container quy nh t i i m III/2.1.1 ã bao g m giá c u b n i v i hàng hoá, giá ki m m giao nh n. 2.1.3. ơn giá quy nh t i i m III/2.1.1 là ơn giá chuNn. Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n ư c i u ch nh tăng ho c gi m t i a: - i v i container có hàng: + Khu v c 1 và khu v c 2: 10% so v i ơn giá chuNn; + Khu v c 3: 15% so v i ơn giá chuNn. - i v i container r ng: 15% so v i ơn giá chuNn. Căn c giá c th trư ng và tình hình th c t , Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n công b Bi u cư c x p d áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c ph m vi áp d ng Quy t nh này. 2.1.4. Các trư ng h p quy nh dư i ây ư c xác nh trên cơ s Bi u cư c x p d do Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n công b theo quy nh t i i m III/2.1.3: a) Cư c x p d o container trong cùng m t h m tính b ng 25% ơn giá H m tàu- Kho bãi c ng ho c ngư c l i. b) Cư c X p d container t h m này sang h m khác cùng m t tàu (không qua c u tàu) tính b ng 55% ơn giá H m tàu - Kho bãi c ng ho c ngư c l i. c) Cư c x p d d ch chuy n container cùng m t tàu (b c t tàu ưa lên b và x p xu ng cùng tàu) tính b ng 100% ơn giá H m tàu - Kho bãi c ng ho c ngư c l i.
Đồng bộ tài khoản