Quyết định 85/2000/QĐ-BVGCP về giá dịch vụ cảng biển do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
38
lượt xem
5
download

Quyết định 85/2000/QĐ-BVGCP về giá dịch vụ cảng biển do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 85/2000/QĐ-BVGCP về giá dịch vụ cảng biển do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 85/2000/QĐ-BVGCP về giá dịch vụ cảng biển do Ban Vật giá Chính phủ ban hành

 1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 85/2000/Q -BVGCP Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2000 QUY T NNH C A TRƯ NG BAN BAN V T GIÁ CHÍNH PH S 85/2000/Q -BVGCP NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2000 V GIÁ DNCH V C NG BI N TRƯ NG BAN BAN V T GIÁ CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 01/CP ngày 05/01/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban V t giá Chính ph ; Căn c Ngh nh s 13/CP ngày 25/02/1994 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và các khu v c hàng h i Vi t nam; Căn c Thông tư liên b s 02/TTLB ngày 12/4/1993 c a Ban V t giá Chính ph - B Giao thông v n t i quy nh v qu n lý cư c, phí c ng bi n; Căn c ý ki n th ng nh t c a B Tài chính (công văn s 4124/TC-TCDN ngày 6/10/2000) v giá d ch v c ng bi n; Sau khi trao i v i các ngành có liên quan. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u giá d ch v c ng bi n. i u 2: Bi u giá d ch v c ng bi n t i i u 1 quy nh cho các i tư ng sau: 1- Tàu bi n c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài; 2- Tàu bi n c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam và tàu bi n c a các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t nam (k c trư ng h p tàu i thuê, tàu thuê mua) v n chuy n hàng hoá xu t khNu, nh p khNu; hàng hoá quá c nh; 3- Hàng hoá (k c Container) xu t khNu, nh p khNu, quá c nh c a ch hàng là các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c các ơn v trong nư c làm nhi m v i lý, nh n u thác cho các ch hàng ó (tr ch hàng là các i tư ng quy nh t i Thông tư liên t ch s 10/2000/TTLB/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 15/8/2000 v vi c hư ng d n vi c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam u tư theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10); 4- Hành khách (bao g m c thuy n viên, s quan c a tàu khách) t nư c ngoài n Vi t Nam b ng ư ng bi n ho c ngư c l i;
 2. 5- Các ơn v ư c phép kinh doanh, khai thác và qu n lý c ng bi n ph c v các i tư ng trên. i u 3: Các ơn giá quy nh t i Bi u giá d ch v c ng bi n ã bao g m thu giá tr gia tăng. i u 4: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2001 và thay th Quy t nh s 127/VGCP-CNTD.DV ngày 28/10/1997, Quy t nh s 101/1999/Q - BVGCP ngày 21/11/1998 c a Ban V t giá Chính ph và các văn b n hư ng d n có liên quan. Nguy n Ng c Tu n ( ã ký) BI U GIÁ DNCH V C NG BI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 85/2000/Q -BVGCP ngày 10/11/2000 c a Ban V t giá Chính ph ) QUY NNH CHUNG I. I TƯ NG ÁP D NG Bi u giá d ch v c ng bi n này ư c quy nh cho các i tư ng sau: 1- Tàu bi n c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài; 2- Tàu bi n c a các t ch c, cá nhân Vi t Nam và tàu bi n c a các Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t nam (k c trư ng h p tàu i thuê, tàu thuê mua) v n chuy n hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, hàng hoá quá c nh; 3- Hàng hoá (k c Container) xu t khNu, nh p khNu, quá c nh c a ch hàng là các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c các ơn v trong nư c làm nhi m v i lý, nh n u thác cho các ch hàng ó (tr ch hàng là các i tư ng quy nh t i Thông tư liên t ch s 10/2000/TTLB/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 15/8/2000 v vi c hư ng d n vi c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam u tư theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10); 4- Hành khách (bao g m c thuy n viên, s quan c a tàu khách) t nư c ngoài n Vi t Nam b ng ư ng bi n ho c ngư c l i. 5- Các ơn v ư c phép kinh doanh, khai thác và qu n lý c ng bi n ph c v các i tư ng nêu trên. II. ƠN VN TI N T TÍNH GIÁ DNCH V
 3. ơn giá d ch v c ng bi n ư c quy nh b ng ô la M (USD). Vi c thanh toán giá d ch v c ng bi n th c hi n theo các quy nh hi n hành v qu n lý ngo i t c a Nhà nư c Vi t Nam. Trư ng h p ph i chuy n i t ng ô la M ra lo i ti n khác (k c ng ti n Vi t Nam) ư c tính theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i êm thanh toán. III. ƠN VN TÍNH GIÁ DNCH V C NG BI N VÀ CÁCH QUY TRÒN Giá d ch v c ng bi n ư c tính trên cơ s t ng dung tích ăng ký (GROSS REGISTERED TONNAGE - GRT), công su t máy (CV), th i gian (gi , ngày), kh i lư ng hàng hoá (T ho c m3 ), Container (chi c), kho ng cách (h i lý). 1. ơn v tr ng t i: 1.1 i v i tàu ch hàng khô - DRY CARRIERS: Tr ng t i tính giá d ch v c ng bi n là t ng dung tích ăng ký (GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 1.2 i v i tàu ch hàng l ng - LIQUID CARGO TANKERS (tr i tư ng quy nh t i i m III/1.4 ph n A): Tr ng t i tính giá d ch v b ng 85% t ng dung tích ăng ký (GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m không phân bi t tàu có hay không có các két nư c d n phân ly. 1.3 i v i tàu ch khách (tr i tư ng quy nh t i i m III/1.4 ph n A): Tr ng t i tính giá d ch v b ng 50% t ng dung tích ăng ký(GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 1.4 i v i tàu có t ng dung tích ăng ký trên 40.000 GRT vào ra c ng bi n Vi t Nam s a ch a: Tr ng t i tính giá d ch v c ng bi n b ng 50% t ng dung tích ăng ký (GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m; M c thu t i thi u b ng m c thu giá d ch v c ng bi n tính cho tàu có t ng dung tích b ng 40.000 GRT. 1.5 Tàu bi n không ghi t ng dung tích tính i như sau: - Tàu ch hàng: 1,5 T n tr ng t i ăng ký tính 1 GRT. - Tàu kéo, tàu Ny: 1CV tính 0,5 GRT. - Sà lan: 1T n tr ng t i ăng ký tính 1GRT. Trư ng h p tàu bi n là oàn sà lan tàu kéo (ho c tàu Ny) tr ng t i tính cư c là t ng s GRT c a c oàn sà lan và tàu kéo (ho c tàu Ny ). 2. ơn v công su t máy: Là mã l c (CV); Ph n l dư i 1 CV tính tròn 1 CV. 3. ơn v th i gian (tr giá thuê VHF): - i v i ơn v th i gian là ngày: Ngày tính 24 gi ; Ph n l c a ngày t 12 gi tr xu ng tính 1/2 ngày, trên 12 gi tính 1 ngày.
 4. - i v i ơn v th i gian là gi : Gi tính 60 phút; Ph n l t 30 phút tr xu ng tính 1/2 gi , trên 30 phút tính 1 gi . 4. ơn v kh i lư ng hàng hoá: là t n ho c m3; Ph n l dư i 0,5t n ho c 0,5m3 không tính, t 0,5t n ho c 0,5 m3 tr lên tính 1t n ho c 1m3. Trong m t v n ơn l , kh i lư ng t i thi u tính cư c là 1t n ho c 1m3. V i lo i hàng hoá m i t n chi m t 1,5m3 tr lên thì c 1,5m3 tính 1t n. 5. Kh i lư ng tính giá d ch v c ng bi n: là kh i lư ng hàng hoá k c bao bì. 6. Kho ng cách tính giá d ch v c ng bi n là h i lý. Ph n l chưa m t h i lý tính là 1 h i lý. IV. PHÂN CHIA CÁC KHU V C C NG - Khu v c 1: Các c ng n m trong khu v c t vĩ tuy n 20 tr lên phía B c. - Khu v c 2: Các c ng n m trong khu v c t vĩ tuy n 11,5 n vĩ tuy n 20. - Khu v c 3:Các c ng n m trong khu v c t vĩ tuy n 11,5 tr vào phía Nam. V. ơn giá quy nh t i Bi u giá d ch v c ng bi n là ơn giá khoán và áp d ng cho c th i gian làm vi c ngoài gi và ngày ngh theo quy nh c a B lu t Lao ng. VI. Trư ng h p các d ch v m i phát sinh chưa quy nh t i Quy t nh này, Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n t m th i quy nh các m c giá c th trên cơ s tho thu n v i khách hàng, ng th i báo cáo Ban V t giá Chính ph và C c Hàng h i Vi t Nam gi i quy t. VII. GI I THÍCH KHÁI NI M M t s khái ni m t i Quy t nh ư c hi u như sau: 7.1. "Kho bãi": Là kho bãi thu c vùng t C ng do C ng qu n lý và khai thác. 7.2. "Hàng hoá (k c Container) quá c nh": Là hàng hoá có nơi xu t phát (g c) và nơi nh n hàng ( ích) ngoài lãnh th Vi t nam i th ng ho c ư c x p d qua c ng bi n Vi t nam ho c nh p kho riêng phân ph i ti p. 7.3. "Hàng hoá (k c container) nh p khNu": Là hàng hoá có nơi xu t phát (g c) nư c ngoài và có nơi nh n hàng ( ích) Vi t nam. 7.4. "Hàng hoá (k c container) xu t khNu": Là hàng hoá có nơi xu t phát (g c) Vi t nam và có nơi nh n hàng ( ích) nư c ngoài. 7.5. "Hàng hoá nguy hi m, c h i ": Là hàng hoá có tính ch t c h i và nguy hi m cho ngư i và môi trư ng theo nh ng quy nh c a T ch c hàng h i Qu c t (International Maritime Organization - IMO).
 5. 7.6. "Ngư i v n chuy n": Là ngư i dùng tàu bi n thu c s h u c a mình ho c thuê tàu thu c s h u c a ngư i khác th c hi n d ch v v n chuy n hàng hoá và hành khách. 7.7. "Tàu bi n": Là c u trúc n i, có ho c không có ng cơ, chuyên dùng ho t ng trên bi n và các vùng nư c liên quan n bi n. 7.8. "Tàu h tr ": Là tàu ư c thi t k , ăng ki m và ăng ký ho t ng làm d ch v lai d t, h tr tàu bi n. 7.9. "Ngư i ư c u thác": Là t ch c ho c cá nhân ư c ch hàng ho c ngư i v n chuy n u quy n th c hi n vi c b c d , giao nh n và b o qu n hàng hoá t i c ng. CÁC QUY NNH C TH I. GIÁ DNCH V HÀNG H I 1. Giá hoa tiêu: 1.1. ơn giá hoa tiêu: 1.1.1. ơn giá cho m i lư t vào ho c ra c ng áp d ng chung cho các khu v c (Tr m t s tuy n có quy nh riêng ): S C ly d n tàu ơn giá M c thu t i thi u (USD/GRT-h i lý) TT (USD/tàu/l n) 1 n 10 h i lý: 0,0034 100 2 n 30 h i lý: 0,0031 120 3 n 60 h i lý: 0,00262 150 4 Trên 60 h i lý: 0,0022 170 1.1.2. ơn giá i v i tàu bi n có tr ng t i dư i 200 GRT (k c tàu ánh b t cá): - Vào c ng: 30 USD/Tàu. - Ra c ng : 30 USD/Tàu. 1.1.3. Giá hoa tiêu áp d ng cho m t s tuy n: S Tuy n d n t u ơn giá M c t i thi u TT (USD/GRT- h i ( USD/tàu ) lý) Vào Ra Vào Ra c ng c ng C ng c ng
 6. A B 1 2 3 4 1 Tuy n t nh An qua lu ng sông 0,0035 0,0035 270 270 H u 2 T i c ng mMôn(Khánh Hoà) 0,0045 0,0045 180 180 3 Lu ng Xuân H i, C a Lò 0,0045 0,0045 150 150 4 Khu v c Kiên giang: 0,0045 0,0045 180 280 - Khu v c Bình tr , Hòn chông 0,0080 0,0080 - Khu v c Phú Qu c 5 Tuy n t c a B n c ng Năm 0,0035 0,0035 120 120 Căn 6 Tuy n Phao 0 c ng Kỳ Hà nc u 0,0035 0,0035 150 150 c ng Kỳ Hà 7 Tuy n phao 0 n c ng Nghi Sơn 0,0050 0,0050 200 200 1.1.4. M i l n di chuy n trong c ng: 0,017 USD/GRT. M c thu t i thi u m t l n di chuy n trong c ng là : 30 USD/ Tàu. 1.2. Khi xin hoa tiêu ch tàu ph i báo cho hoa tiêu trư c 8 gi . Trong trư ng h p thay i gi ho c hu b vi c xin hoa tiêu ph i báo cho hoa tiêu bi t trư c 6 gi . Quá th i h n trên, ch tàu ph i tr ti n ch i. Th i gian ch i tính như sau: 1.2.1. Hoa tiêu chưa r i v trí xu t phát tính là 1 gi . 1.2.2. Hoa tiêu ã r i v trí xu t phát, th i gian ch i tính t lúc xu t phát n khi hoa tiêu tr v v trí ban u. 1.2.3. Hoa tiêu ch ch i t i a i m ón tàu bi n không quá 5 gi , quá th i gian trên, vi c xin hoa tiêu coi như ã hu b ; ho c hoa tiêu ã lên tàu nhưng tàu hu b yêu c u thì ngư i xin hoa tiêu ph i tr ti n hoa tiêu theo lu ng ã xin d n ư ng và ơn giá t i i m I/1.1. 1.2.4. Hoa tiêu ã làm xong vi c d n ư ng, n u thuy n trư ng v n gi hoa tiêu l i s tính thêm ti n ch i theo s gi gi l i. 1.2.5. ơn giá ch i c a hoa tiêu là 10 USD/ Ngư i-gi (bao g m c phương ti n ưa ón hoa tiêu). 1.2.6. Trư ng h p Thuy n trư ng không gi hoa tiêu nhưng hoa tiêu v n ph i ăn trên tàu (như tàu d u thô, tàu quá c nh biên gi i) thì ơn giá ch ơ tính 3 USD/ngư i-Gi . 1.3. Ch tàu ph i tr thêm ti n cho hoa tiêu trong các tru ng h p sau:
 7. 1.3.1. Tàu bi n có hành trình th máy móc, thi t b , hi u ch nh la bàn: Tăng 10% ơn giá t i i m I/1.1. 1.3.2. Tàu bi n không t v n hành ư c vì lý do s c k thu t : Tăng 50% ơn giá t i i m I/1.1 theo quãng ư ng th c t . 1.3.3. Tàu bi n xin hoa tiêu t xu t (ngoài quy nh t i i m I/1.2 ): Tăng 10% ơn giá t i i m I/1.1 . 1.3.4. Tàu bi n không t i th ng c ng n mà xin neo l i d c ư ng (tr trư ng h p tuy n ư ng không ư c ch y êm và tàu ph i neo u i sáng): Ch tàu ph i tr chi phí phương ti n phát sinh thêm trong vi c ưa ón hoa tiêu. 1.4. Trư ng h p tàu bi n ã n v trí ch hoa tiêu theo úng gi i di n ch tàu bi n ã yêu c u và ã ư c C ng v và Hoa tiêu ch p nh n mà hoa tiêu chưa t i, gây ch i cho tàu bi n, thì hoa tiêu ph i tr cho tàu bi n ti n ch i là 100 USD/gi theo s gi th c t ph i ch i. 1.5. Trư ng h p tàu ch khách ho t ng nh tuy n theo l ch trình ăng ký áp d ng ơn giá riêng. 2. Giá tàu h tr 2.1. Tàu bi n vào ra c ng ho c di chuy n trong c ng có s d ng tàu h tr ph i tr ti n h tr theo ơn giá sau: 2.1.1. Tàu h tr có công su t t 500 CV tr xu ng: 0,34 USD/CV-gi . 2.1.2. Tàu h tr có công su t t 501 CV n 1.000 CV: 500 CV u thu 170 USD/gi , t CV th 501 tr i m i CV thu thêm 0,26 USD/CV-gi . 2.1.3. Tàu h tr có công su t t 1.001 CV n 1.500 CV: 1000 CV u thu 300 USD/gi , t CV th 1.001 tr i m i CV thu thêm 0,15 USD/CV-gi . 2.1.4. Tàu h tr có công su t t 1.501 CV tr lên: 1.500 CV u thu 375 USD/gi , t CV th 1.501 tr i m i CV thu thêm 0,05 USD/CV-gi . 2.2. Căn c ơn giá quy nh t i i m I/2.1, Giám c các doanh nghi p quy nh và công b ơn giá t ng lo i tàu lai hi n có. 2.3. Th i gian tính giá tàu h tr : T khi tàu h tr r i v trí xu t phát trong khu v c c ng có tàu vào làm hàng n khi tr v v trí ban u ho c chuy n sang ho t ng khác. Th i gian t i thi u tính giá h tr là 1 gi /l n. Trư ng h p khu v c c ng có tàu vào làm hàng không có tàu h tr , ph i huy ng t nơi khác n: Chi phí huy ng tàu h tr ư c xác nh trên cơ s tho thu n gi a ch tàu h tr và ngư i thuê nhưng không vư t quá 60% ơn giá quy nh t i i m I/2.1.
 8. 2.4. Trư ng h p tàu h tr ã t i v trí ón tàu bi n theo úng gi mà i di n ch tàu bi n ã yêu c u và ã ư c C ng v ch p nh n nhưng tàu bi n chưa t i, gây ch i cho tàu h tr , thì ch tàu bi n ph i tr b ng 50% ơn giá quy nh t i i m I/2.1 cho s gi th c t ph i ch i. 2.5. Trư ng h p tàu h tr ã t i v trí ón tàu bi n theo úng gi mà i di n ch tàu bi n ã yêu c u và ã ư c C ng v ch p nh n nhưng tàu bi n không t i ho c không ch y, tàu h tr ph i tr v v trí xu t phát ho c chuy n sang ho t ng khác, thì ch tàu bi n ph i tr b ng 50% ơn giá quy nh t i i m I/2.1 cho s gi th c t i u ng tàu h tr . 2.6. Ch tàu bi n ph i tr thêm ti n h tr trong các trư ng h p sau: 2.6.1. H tr trong i u ki n gió c p 6,7 : Tăng thêm 30% ơn giá quy nh t i i m I/2.1. 2.6.2. H tr trong i u ki n gió trên c p 7: Tăng thêm 100% ơn giá quy nh t i i m I/2.1. 2.6.3. H tr trong trư ng h p c u h : Theo m c giá tho thu n gi a ơn v làm nhi m v c u h và ơn v ư c c u h . 2.7. Trư ng h p tàu bi n không ho t ng ph i s d ng tàu h tr Ny ho c kéo thì áp d ng giá thuê phương ti n quy nh t i i m III/4.3.1 ph n B. 2.8. Trư ng h p thay i gi ho c hu b vi c xin tàu h tr , i di n ch tàu ph i báo cho ch tàu h tr bi t trư c 2 gi . Quá quy nh trên ch tàu ph i tr ti n ch i theo quy nh trên. 2.9. Trư ng h p tàu ch khách ho t ng nh tuy n theo l ch trình ăng ký áp d ng ơn giá riêng. 2.10. S lư ng và công su t tàu h tr th c hi n theo quy nh c a Giám c C ng v . 3. Giá bu c c i dây 3.1. ơn giá bu c c i dây: ơn v tính: USD/ l n. STT Tr ng t i tính giá M c giá d ch v c ng bi n T i phao T ic u A B 1 2 1 Dư i 500 GRT 40 11 2 T 501 n 1.000 GRT 65 18
 9. 3 T 1.001 n 4.000 GRT 108 34 4 T 4.001 n 10.000 GRT 150 51 5 T 10.001 n 15.000 GRT 172 67 6 T 15.001 GRT tr lên 194 84 Giá d ch v bu c c i dây tính cho m t l n bu c và c i; N u tính riêng bu c ho c c i thì tính 1/2 ơn giá trên. ơn giá trên ã bao g m chi phí phương ti n ph c v vi c bu c c i dây (n u có). 3.2. Trư ng h p các tàu nh ho c sà lan bu c vào tàu l n chuy n t i hàng hoá áp d ng m c ơn giá bu c c i dây t i c u. II. GIÁ T I C U B N 1. Giá c u b n i v i phương ti n 1.1. ơn giá c u b n: 1.1.1. t i c u : 0,0035 USD/GRT-gi . 1.1.2. t i phao : 0,0014 ,, 1.1.3. Neo t i vũng, v nh : 0,0006 ,, 1.2. Trư ng h p tàu bi n 2 ho c 3 nơi trong ph m vi m t c ng, ti n c u b n tính theo th i gian và ơn giá th c t tàu t ng khu v c, sau ó c ng l i. 1.3. Trư ng h p nh n ư c l nh r i c ng, tàu bi n v n chi m c u, phao ph i tr ti n c u b n theo ơn giá sau: 1.3.1. Chi m c u : 0,006 USD/GRT-gi . 1.3.2. Chi m phao: 0,0026 ,, 1.4. Tàu có dung tích ăng ký toàn ph n dư i 200 GRT, giá c u b n m t chuy n (bao g m c lư t vào và lư t ra ) là 46 USD/ tàu trong ph m vi 5 ngày; T ngày th sáu tr i, m i ngày thu thêm 11 USD/ tàu. 1.5. Trư ng h p tàu bi n áp m n v i tàu bi n khác c u: Giá c u b n tính b ng 50% ơn giá t i c u. Trư ng h p sà lan áp m n v i tàu bi n khác c u bơm rót hàng l ng: Giá c u b n tính b ng 50% ơn giá t i c u. 1.6. Mi n thu giá c u b n i v i tàu ch d u t nư c ngoài n Vi t nam làm v sinh (r a tàu) và gia c ngoài phao s 0 (không xu t nh p khNu d u ).
 10. 1.7. Trư ng h p không làm hàng ư c do th i ti t trên m t ngày (24 gi liên t c) ho c ph i như ng c u cho tàu khác theo l nh c a C ng thì ư c mi n ti n c u b n c a th i gian không làm hàng. 1.8. Trư ng h p tàu ch khách ho t ng nh tuy n theo l ch trình ăng ký áp d ng ơn giá riêng. 2. Giá c u b n i v i hàng hoá và hành khách 2.1. ơn giá c u b n i v i hàng hoá: Hàng hoá thông qua c u b n, phao, vũng, v nh thì ch hàng ho c ngư i ư c u thác ph i tr ti n theo ơn giá sau: 2.1.1. Làm hàng t i c u c ng : 0,30 USD/ T n. 2.1.2. Làm hàng t i phao, vũng, v nh : 0,15 USD/T n. 2.1.2. i v i hàng hoá là phương ti n v n t i, x p d và các phương ti n chuyên dùng: + Xe b o ôn, xe xích, g u ngo m, xe lăn ư ng, xe nâng hàng, c n cNu: 3USD/ chi c. + Ô tô t 15 ch ng i tr xu ng, xe t i có tr ng t i t 2,5 T n tr xu ng: 1 USD/ chi c. + Các lo i ô tô khác ngoài các lo i ã quy nh trên: 2 USD/ chi c. 2.1.4. Giá c u b n i v i hàng l ng (ga l ng, xăng, d u, nh a ư ng l ng...) làm hàng b ng phương pháp bơm rót t tàu bi n lên xe, lên b n ho c sang m n sà lan là 1 USD/T n. 2.2. Giá c u b n i v i hành khách: 2.2.1. ơn giá c u b n i v i hành khách: Hành khách qua c u b n ( i ho c n) ph i tr ti n theo ơn giá sau: - Lư t vào: 1,5 USD/ngư i. - Lư t ra : 1,5 ,, (Tr em dư i 12 tu i không thu) Trư ng h p dùng ca nô ch khách t tàu l n vào t li n, ti n c u b n thu theo ơn giá trên i v i hành khách th c t qua c u b n. 2.2.2. Trư ng h p tàu bi n u t i khu v c neo u ư c phép, s d ng phương ti n v n t i thu khác ưa ón khách vào tham quan du l ch t i các o, giá c u b n i v i hành khách là 1 USD/ngư i (bao g m c lư t vào và lư t ra).
 11. 2.2.3. Trư ng h p tàu ch khách ho t ng nh tuy n theo l ch trình ăng ký áp d ng ơn giá riêng. 3. giá óng m h m hàng Ch tàu bi n có yêu c u công nhân c ng óng, m h m hàng ph i tr ti n theo ơn giá sau: 3.1. Trư ng h p s d ng c n cNu tàu: ơn v tính: USD/ h m S TT Tr ng t i tính giá d ch v ơn giá m t l n óng ho c m c ng bi n óng ho c m n p óng ho c m n p h m hàng l i h m hàng ưa boong lên b A B 1 T 5.000GRT tr xu ng 8 16 2 T 5.001GRT n 10.000GRT 14 28 3 T 10.001 GRT tr lên 20 40 3.2. Trư ng h p s d ng c n cNu c ng: tăng 50% ơn giá t i i m II/3.1. 4. giá quét d n h m hàng, quét r a m t boong 4.1. Quét d n h m hàng: 4.1.1. Ch tàu bi n có yêu c u công nhân c ng quét d n h m hàng, ph i tr ti n quét d n theo ơn giá sau: ơn v tính: USD/h m hàng STT ơn giá quét m t h m hàng Tr ng t i tính giá d ch v H m sau khi d hàng H m sau khi d c ng bi n hoá thông thư ng hàng hoá c h i A B 1 2 1 T 5.000 GRT tr xu ng 33 53 2 T 5.001 n 10.000 GRT 41 83 3 T 10.001 GRT tr lên 56 116 4.1.2. D ng c và nư c dùng cho vi c quét d n do ch tàu bi n c p. 4.1.3. Tàu bi n có nhi u t ng h m, m i t ng ư c tính là m t h m.
 12. 4.1.4. Khi quét d n, n u h m c a tàu bi n còn hàng rơi vãi c n ph i thu gom thì ch tàu bi n ph i tr thêm ti n x p d hàng hoá rơi vãi ó. 4.2. Quét r a m t boong: Ch tàu bi n yêu c u công nhân c ng quét r a m t boong ph i tr ti n theo ơn giá sau: 4.2.1. Dùng nư c c a phương ti n : 0,17 USD/m2. 4.2.2. Dùng nư c c a c ng : 0,20 ,, M c thu t i thi u m t l n : 50 USD. 5. giá rác 5.1. i v i tàu ch hàng: 5.1.1. ơn giá m t l n rác ( ã bao g m chi phí phương ti n v n chuy n ph c v rác ): - t i c u : 20 USD/ tàu. - t i phao, vũng, v nh: 50 USD/ tàu. 5.1.2. ơn giá m t l n rác i v i tàu có t ng dung tích nh hơn 200 GRT ( ã bao g m chi phí phương ti n v n chuy n ph c v rác ): - t i c u : 4 USD/ tàu. - t i phao, vũng, v nh: 8 USD/ tàu. 5.2. i v i tàu ch khách: 5.2.1. ơn giá m t l n rác: a) t i c u: - Cư c phí ph thông: 0,7 USD/ngư i. (S ngư i trên tàu bao g m hành khách, thuy n viên, sĩ quan). - M c thu t i thi u m t l n rác : 100 USD/l n-tàu. - M c thu t i a m t l n rác : 500 USD/l n-tàu. b) t i phao, vũng, v nh (ho c t i c u nhưng ph i dùng phương ti n thu m i th c hi n ư c vi c rác): Tăng 30% ơn giá t i i m II/5.2.1 .
 13. 5.2.2. Trư ng h p tàu ch khách ho t ng nh tuy n theo l ch trình ăng ký áp d ng ơn giá riêng. 5.3. Trư ng h p theo yêu c u c a ch tàu ho c các cơ quan ki m d ch ph i hu ( t, chôn....) rác, Giám c ơn v làm d ch v rác quy nh m c giá c th trên cơ s tho thu n v i khách hàng. 5.4. Nh ng tàu ch hàng ho c ch khách có s d ng thi t b s lý rác trư c khi th c hi n vi c rác ư c gi m 30% ơn giá quy nh t i i m II/5.1 và i m II/5. 2. 6. giá cung c p nư c ng t Vi c cung c p nư c ng t cho tàu bi n ch áp d ng khi ch tàu bi n yêu c u theo ơn giá sau: 6.1. C p nư c b ng h th ng ư ng ng dãn nư c t b : 2,50USD/m3. 6.2. C p nư c b ng phương ti n thu : 3,50 USD/m3. ơn giá trên ã bao g m chi phí phương ti n ph c v cung c p nư c. 7. Giá ki m m, giao nh n hàng hoá Căn c giá c th trư ng và tình hình th c t , Giám c các ơn v kinh doanh d ch v ki m m, giao nh n hàng hoá quy nh và công b Bi u giá ki m m, giao nh n hàng hoá áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c ph m vi áp d ng Quy t nh này. III. CƯ C TÁC NGHI P HÀNG HOÁ 1. cư c tác nghi p i v i hàng hoá (tr container): 1.1. Cư c x p d hàng hoá : 1.1.1. ơn giá cư c x p d hàng hoá b ng c n cNu tàu (tr tác nghi p Kho bãi c ng - Toa xe, Ôtô ho c ngư c l i s d ng phương ti n c a c ng): ơn v tính: USD/T n. STT Tác nghi p x p d H m tàu- H mtàu, X pd Kho bãi Toa xe, Ô Sàlan- t i phao, c ng-Toa Nhóm hàng tô, Sà lan Kho bãi xe, Ôtô ho c c ng ho c vũng, ho c ngư cl i ngư c l i v nh ngư cl i A B 1 2 3 4 1 Hàng r i: qu ng các lo i; á 2,00 2,90 2,3 0,73 dăm, á c c; gang r i; xi măng r i; lương th c, phân bón, mu i, ư ng r i; g băm
 14. (ch t); th ch cao, lưu huỳnh r i, t, cát, than ... 2 Hàng hoá óng trong bao 2,75 3,66 3,08 0,90 v i,bao t i,bao gi y,bao gai, bao nilon, bao cói; v chai ng trong pallet gi y carton và b c ngoài b ng nilon; á h c... 3 Hàng hoá óng trong hòm, 3,56 4,74 4,13 0,90 thùng; g tròn (g cây); G x óng ki n, tre; n a; trúc... 4 Máy móc, thi t b ; các lo i s t 3,86 5,14 4,52 1,32 thép bó, ki n, cu n, t m, thanh; kim lo i màu óng ki n, óng cu n. 5 Hàng óng ki n như bông, ay, 4,06 5,41 4,78 1,47 gai, cói, gi y, v i, s i, h t nh a; may m c; d ng c gia ình; t p phNm; cao su; săm l p; g ch ch u l a, thi t b y t , ... 6 G ván sàn; d ng c b ng g , 4,36 5,81 5,17 1,60 th công m ngh ...; Hàng hoá óng s t, giành, thúng... 7 Hàng hoá óng trong chai l , 4,60 6,13 5,49 1,69 bình, sành, s , thu tinh; hàng d v ; linh ki n i n t ; xe g n máy... 8 Hoa qu tươi; ng v t s ng; 4,85 6,46 5,81 1,79 hàng ông l nh. 9 Các lo i phương ti n g m: USD/c USD/c 45USD/c USD/c -Ôtô bánh l p (tr xe b o ôn): 55USD/c 70USD/c 55USD/c 35USD/c - Xe chuyên dùng các lo i: Xe b o ôn, xe xích, xe g u ngo m, xe lăn ư ng, xe nâng hàng, c n cNu,... * Cư c x p d i v i phương ti n t di ng (tr xe bánh xích) lên c u ho c vào kho, bãi c ng là 25 USD/chi c ( ã bao g m chi phí ngư i lái). Trư ng h p phương ti n, ôtô, thi t b có bánh xe lăn nhưng không t hành ư c (không kh i ng ư c máy) ph i s d ng u kéo ho c xe nâng c a c ng ưa vào kho, bãi c ng: 40 USD/chi c.
 15. 1.1.2. ơn giá quy nh t i i m III/1.1.1 là ơn giá chuNn. Giám c C ng ư c i u ch nh tăng ho c gi m t i a 10% so v i ơn giá chuNn. Căn c giá c th trư ng và tình hình th c t , Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n công b Bi u cư c x p d áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c ph m vi áp d ng Quy t nh này. 1.1.3. Các trư ng h p quy nh dư i ây ư c xác nh trên cơ s Bi u cư c do Giám c c ng công b theo quy nh t i i m III/1.1.2: a) Cư c x p d o hàng trong cùng m t h m tàu tính b ng 50% ơn giá h m tàu - Toa xe, ôtô, sà lan (ho c ngư c l i). b) Cư c x p d o hàng t h m này sang h m khác cùng m t tàu nhưng không qua c u c ng tính b ng 70% ơn giá h m tàu - Toa xe, ôtô, sà lan (ho c ngư c l i). Trư ng h p ph i qua c u c ng tính b ng 120% ơn giá H m tàu-Toa xe, ôtô, sà lan (ho c ngư c l i) c) Hàng hoá (k c hàng bao) óng băng ho c óng t ng ph i ào x i, p phá r i m i x p d ư c c ng thêm 50% ơn giá H m tàu-Toa xe, ôtô, sà lan (ho c ngư c l i). d) X p d hàng nguy hi m, c h i: + Nhóm A: X p d các lo i ch t n , ch t hoá h c d cháy như Nitrates, Nitrocompoud, Alkalies, Methane, Magnesiun, Nitro cellulose và các s n phNm phát sinh t ngu n g c trên ư c tăng 100% cư c x p d ; + Nhóm B: X p d các lo i ch t c, ch t d cháy như xăng, d u, Alcohol, Ether, Amonia, Lime power, t khô, các lo i axit, hơi gas, thu c tr sâu, thu c nhu m, Calcium carbide, Anthracite ư c tăng 50% cư c x p d ; + Nhóm C: X p d các lo i hàng b i b m, dơ bNn, có mùi hôi th i như: Camphor oil, Naphthalene, b t gi y, Cement, phân bón, than, qu ng, tôm khô, nư c m n, xương súc v t, cá khô các lo i và các lo i hàng nguy hi m, c h i khác không có tên trong nhóm A và B ư c tăng 30% cư c x p d ; e) Hàng hoá óng bao, ki n, thùng b v ph i thu gom, cư c x p d tăng 100% tính cho s hàng th c t b v . g) Hàng hoá quá c nh c a các nư c qua c ng bi n Vi t nam: gi m 15% cư c x p d . h) Hàng hoá qua cân, ngoài cư c x p d ph i tr ti n cho s hàng th c t qua cân theo ơn giá sau ( ã bao g m các chi phí ph c v cho vi c cân hàng): + Qua cân th công, cân bàn: 1,0 USD/t n. + Qua cân máy: 0,4 USD/t n. l) Trư ng h p hàng hoá chuy n t kho, bãi c ng xu ng tàu ho c hàng hoá b c t tàu ưa vào kho, bãi c ng b ng băng t i c a ch hàng, lao ng v n hành c a c ng, cư c
 16. x p d do Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n quy nh trên cơ s tho thu n vơí khách hàng. k) Trư ng h p x p d hàng hoá t kho bãi c ng lên toa xe (ho c ngư c l i) mà ph i s d ng xe v n chuy n: Tăng 100% ơn giá tác nghi p Kho bãi c ng - Toa xe, Ôtô. i) Cư c x p d hàng quá n ng ho c quá dài ư c tính tăng thêm như sau: STT Kh i lư ng hàng ho c chi u dài hàng M c tăng thêm 1 N ng t 10 T n n dư i 15 T n ho c dài t 10 30% n dư i 12 m 2 N ng t 15 T n n dư i 20 T n ho c dài t 12 50% n 15 m 3 N ng t 20 T n n dư i 25 T n ho c dài t 15 100% m n 20 m. 4 N ng t 25 T n n dư i 30 T n ho c dài trên 200% 20 m. 5 N ng t 30 T n tr lên: Giám c C ng quy nh trên cơ s tho thu n v i khách hàng. Trư ng h p hàng v a quá n ng, v a quá dài ch ư c tính m t t l tăng giá cao nh t. Trư ng h p thi t b c ng không kh năng x p d các lo i hàng quá n ng, quá dài mà ph i thuê ngoài thì Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n quy nh giá t ng trư ng h p c th trên cơ s tho thu n v i khách hàng. m) Trư ng h p x p d hàng hoá ph i s d ng c n cNu c a c ng (tr tác nghi p Kho bãi c ng - Toa xe, Ôtô ho c ngư c l i): Cư c x p d do Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n quy nh nhưng t i thi u ph i b ng m c cư c x p d b ng c n cNu tàu. 1.1.4. X p trong trư ng h p c p c u: Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n quy nh m c cư c c th trên cơ s tho thu n v i khách hàng. 1.1.5. Tàu bi n gây nên vi c ch i c a công nhân trong quá trình x p d s tính phí ch i theo s ngư i và th i gian ch i t i ơn giá thuê công nhân k thu t quy nh t i i m III/4.1. 1.1.6. Trư ng h p x p d có s d ng c n cNu n i, m c giá do Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n quy nh trên cơ s tho thu n v i khách hàng. 1.2. Giá lưu kho, bãi c ng: 1.2.1. ơn giá lưu kho, bãi:
 17. S TT Lo i d ch v ơn v tính ơn giá Khu v c 1 và 3 Khu v c 2 1 Lưu kho USD/t n-ngày 0,2 0,16 2 Lưu bãi USD/t n-ngày 0,1 0,08 3 Các lo i phương ti n l p USD/chi c- 4,0 3,20 s n (bao g m ôtô, xe ngày xích, c n tr c ) 1.2.2. Th i gian và kh i lư ng tính cư c lưu kho, bãi: + Th i gian: K t t n hàng u tiên vào kho, bãi c a t ng v n ơn. + Kh i lư ng: Theo th c t lưu kho, bãi. 1.2.3. ơn giá quy nh t i i m III/1.2.1 là ơn giá chuNn. Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n ư c i u ch nh tăng ho c gi m t i a 20% so v i ơn giá chuNn. Căn c giá c th trư ng và tình hình th c t , Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n công b Bi u giá lưu kho bãi áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c ph m vi áp d ng Quy t nh này. i v i các hàng nguy hi m, c h i: Tăng 50% ơn giá do Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n công b . 1.3. Cư c chuy n t i hàng hoá: Hàng hoá chuy n t i là hàng hoá ư c d t tàu t i phao, vũng, v nh và x p xu ng phương ti n thu khác v n chuy n vào b ho c ngư c l i. 1.3.1. ơn giá cư c chuy n t i: STT Nhóm hàng T 3 h i lý Trên 3 h i lý, ngoài ti n tr xu ng g c cho 3 h i lý u, c (USD/t n) m i h i lý ti p theo (USD/T.h ilý) 1 Hàng r i, hàng l ng, kim lo i s t 1,5 0,05 thép tr n 2 Hàng óng bao 2,0 0,06 3 Hàng óng ki n, óng thùng, hòm, 2,2 0,07 bình; máy móc thi t b ; 4 Các lo i hàng khác chưa nêu tên 2,4 0,08 trên Chuy n t i hàng nguy hi m, c h i, cư c chuy n t i tăng
 18. ơn giá trên . 1.3.2. ơn giá quy nh t i i m III/1.3.1 là ơn giá chuNn. Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n ư c i u ch nh tăng ho c gi m t i a 20% so v i ơn giá chuNn. Căn c giá c th trư ng và tình hình th c t , Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n công b Bi u giá chuy n t i áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c ph m vi áp d ng Quy t nh này. 1.3.3. Hàng hoá có kích thư c quá l n không cho vào h m sà lan ư c thì cư c tính như hàng nhóm 4. 1.3.4. Trư ng h p chuy n t i hàng c ng k nh: - N u s d ng dư i 50% tr ng t i ăng ký phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng 70% tr ng t i ăng ký phương ti n. - N u s d ng t 50% n 70% tr ng t i ăng ký phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng 80% tr ng t i ăng ký phương ti n. - N u s d ng trên 70% tr ng t i ăng ký phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng 100% tr ng t i ăng ký phương ti n. 1.3.5. C ly tính cư c: T m n tàu bi n vào c u c ng ho c ngư c l i. 1.3.6. Giá cư c chuy n t i không bao g m cư c x p d s hàng chuy n t i. 1.3.7. Chuy n t i hàng c u h các tàu bi n g p n n: Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n quy nh trên cơ s tho thu n vơí khách hàng. 2. Cư c tác nghi p i v i CONTAINER 2.1. Cư c x p d container 2.1.1. ơn giá cư c x p d container b ng c n cNu tàu (tr tác nghi p Kho bãi c ng - Toa xe, Ôtô ho c ngư c l i s d ng phương ti n c a c ng): a) Bi u cư c x p d container áp d ng cho Khu v c 1: ơn v tính: USD/Cont. STT Tác nghi p x p d H m tàu-Toa H mtàu, Sà lan- Kho bãi c ng- xe, ôtô, sà lan Kho bãi c ng Toa xe, ôtô, Lo i container ho c ngư c l i ho c ngư c l i ho c ngư c l i A B 1 2 3 1 T 20 feet tr xu ng: 37 57 23 - Có hàng 24 34 15
 19. - Không hàng 2 Lo i 40 feet 55 85 35 - Có hàng 36 50 23 - Không hàng 3 Lo i trên 40 feet 82 127 53 - Có hàng 53 80 34 - Không hàng b) Bi u cư c x p d container áp d ng cho Khu v c 2: ơn v tính: USD/ cont. STT Tác nghi p x p d H m tàu-Toa H m tàu,Sà lan- Kho bãi c ng - xe, ôtô, sà lan Kho bãi c ng Toa xe, ôtô, Lo i container ho c ngư c l i ho c ngư c l i ho c ngư c l i A B 1 2 3 1 T 20 feet tr xu ng 16 50 20 - Có hàng 26 27 12 - Không hàng 2 Lo i 40 feet 40 76 31 - Có hàng 23 40 28 - Không hàng 3 Lo i trên 40 feet 59 113 47 - Có hàng 35 60 28 - Không hàng c) Bi u cư c x p d container áp d ng cho Khu v c 3: ơn v tính: USD/ cont STT Tác nghi p x p d H m tàu-Toa H m tàu,Sà Khobãic ng - xe, ôtô, sà lan lan-Kho bãi Toa xe,ôtô, Lo i container ho c ngư c l i c ng ho c ho c ngư c l i ngư c l i
 20. A B 1 2 3 1 T 20 feet tr xu ng 30 57 23 - Có hàng 20 34 15 - Không hàng 2 Lo i 40 feet 45 85 35 - Có hàng 29 50 23 - Không hàng 3 Lo i trên 40 feet 67 127 53 - Có hàng 44 80 34 - Không hàng 2.1.2. M c cư c x p d container quy nh t i i m III/2.1.1 ã bao g m giá c u b n i v i hàng hoá, giá ki m m giao nh n. 2.1.3. ơn giá quy nh t i i m III/2.1.1 là ơn giá chuNn. Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n ư c i u ch nh tăng ho c gi m t i a: - i v i container có hàng: + Khu v c 1 và khu v c 2: 10% so v i ơn giá chuNn; + Khu v c 3: 15% so v i ơn giá chuNn. - i v i container r ng: 15% so v i ơn giá chuNn. Căn c giá c th trư ng và tình hình th c t , Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n công b Bi u cư c x p d áp d ng th ng nh t cho các i tư ng thu c ph m vi áp d ng Quy t nh này. 2.1.4. Các trư ng h p quy nh dư i ây ư c xác nh trên cơ s Bi u cư c x p d do Giám c các ơn v kinh doanh, khai thác c ng bi n công b theo quy nh t i i m III/2.1.3: a) Cư c x p d o container trong cùng m t h m tính b ng 25% ơn giá H m tàu- Kho bãi c ng ho c ngư c l i. b) Cư c X p d container t h m này sang h m khác cùng m t tàu (không qua c u tàu) tính b ng 55% ơn giá H m tàu - Kho bãi c ng ho c ngư c l i. c) Cư c x p d d ch chuy n container cùng m t tàu (b c t tàu ưa lên b và x p xu ng cùng tàu) tính b ng 100% ơn giá H m tàu - Kho bãi c ng ho c ngư c l i.
Đồng bộ tài khoản