Quyết định 85/2000/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định 85/2000/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 85/2000/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế nghiệp vụ thị trường mở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 85/2000/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

 1. q uy Õt  Þ nh   ® S è  85 /2000/Q§­N H N N 1 4  n g µ y 9 th¸ng  n¨ m  20003  c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc  n V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  n g hi Ö p  v ô  th Þ  tr n g  m ë ê thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997 vµ  LuËt C¸c  tæ  chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô tr ng  ô  Ýn  ông,   ®Ò ngh c V   ë V T d quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ch nghiÖp  ô  v thÞ  êng  ë tr m §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý k §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô   Ýnh    tr V Ch s¸ch  Òn  Ö, Gi¸m  ti t   ®èc  ë  S Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc,Vô  ëng  ô  Ýn  ông,Thñ  ëng    d Ng h Nh n   tr VT d   tr c¸c ®¬n  Þ  cã  ªnquan  thuéc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    v   li     Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  éi  ng  ¬  t H ®å qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  ®è c¸c tæ  td tham    gia nghiÖp  vô  Þ  êng  ë   Þu  th tr m ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. q uy  Õ ch n g hi Ö p  v ô  th Þ  tr n g  m ë ê (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è 85    ®Þ s   /2000/Q§­ NHNN14 ngµy  th¸ng3  9    n¨m  2000  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n c h ¬ n g  I. u y  ® Þ n h  c h u n g  q §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh  µ  i t ng ¸p dông v ®è  î     Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  Öc  ®Þ vi mua,  b¸n  Ýn  Õu  t phi Kho  ¹c,chøng  b  chØ   tiÒn  öi,tÝn  Õu  ©n   µng  µ   íc vµ    ¹  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  g  phi Ng h Nh n   c¸c lo igi t   gi¸ng h kh¸c (sau  y   äi t¾t lµ giÊy  ê cã    ÷a  ©n   µng  µ   íc víic¸c tæ    ®© g       t   gi¸)gi Ng h Nh n       chøc  Ýn  ông    Þ  êng  Òn  Ö  td trªn th tr ti t nh»m   ùc  Ön  Ýnh  th hi ch s¸ch  Òn  Ö  ti t quèc gia. §i Ò u      Ých  õng÷ 2. Gi¶ith t  1.Thêih¹n      cßn  ¹  µ  êigian thanh    l iL th   :   to¸ncßn  ¹cña  Êy têcã    ¾n   l  i gi     gi¸ng h¹n,tÝnh  õ ngµy  Êy  ê cã    îcmua,  th«ng    t  gi t   gi¸®   b¸n  qua nghiÖp  ô  Þ  êng  v th tr m ë   n   µy  n   ¹n  ®Õ ng ®Õ h thanh  to¸n. 2. B¸n  µ    v cam   Õt  k mua   ¹ (gäit¾t lµ giao dÞch  ã  ú  ¹n):Lµ  Öc    l        i   c k h   vi bªn b¸n (Ng©n  hµng Nhµ   íc  n hoÆc  tæ  chøc tÝn dông) b¸n vµ  chuyÓn  giao  quyÒn  ë  ÷u  Êy  ê cã    s h gi t   gi¸cho  bªn mua   (tæ  chøc  Ýn  ông  td hoÆc   ©n   Ng hµng  µ   íc)®ång  êicam   Õt  Nh n   th   k mua  ¹vµ  Ën  ¹quyÒn  ë  ÷u  Êy têcã  l   nh l   i i s h gi     gi¸     ®ã sau  ét  êih¹n nhÊt ®Þnh. m th         3. Mua    hoÆc   h ¼n:  µ  Öc  b¸n  L vi mua,  vµ  b¸n  chuyÓn giao quyÒn  ë  ÷u    sh giÊy tê cã    õ bªn  cho  mua  µ      gi¸t   b¸n  bªn  v kh«ng  Ìm  k theo  tho¶ thuËn    mua,    b¸n l¹giÊy têcã    i     gi¸. 4. §Êu  Çu  èil ng:Lµ  Öc    nh  èil ng tróng thÇu  ña        th kh  î   vi x¸c ®Þ kh  î     c c¸c tæ chøc  Ýn  ông  td tham    gia nghiÖp  ô  Þ  êng  ë     ¬  ë  èil ng dù  Çu  v th tr m trªnc s kh  î   th cña    chøc  Ýn  ông, khèil ng  Êy  ê cã    c¸c tæ  td    î gi t   gi¸mua   hoÆc  b¸n  µ    Êt v l∙ su   i do  ©n  µng  µ   ícth«ng  Ng h Nh n   b¸o. 5. §Êu  Çu    Êt:Lµ  Öc    nh     Êt tróng  Çu  ña        th l∙ su   vi x¸c ®Þ i l∙ su   i th c c¸c tæ chøc  Ýn  ông  td tham    gia nghiÖp  ô  Þ  êng  ë     ¬  ë    Êt dù  Çu  v th tr m trªnc s l∙ su   th i cña    chøc  Ýn  ông  µ  èil ng giÊy  ê cã    c¸c tæ  td v kh  î   t   gi¸mua   hoÆc   do  ©n   b¸n  Ng hµng  µ   ícth«ng  Nh n   b¸o. 6. Ngµy    th«ng    µ  µy  ©n   µng  µ   ícgöith«ng  b¸o:L ng Ng h Nh n     b¸o  Ò   Öc  v vi mua  hoÆc       Êy têcã  b¸n c¸cgi     gi¸. 7. Ngµy  u   Çu: Lµ  µy    chøc  Ýn  ông  ép  n   ù  Çu,   ®Ê th   ng c¸c tæ  td n ®¬ d th   Ng ©n  µng  µ   íctæ  h Nh n   chøc  Ðt thÇu  µ  x  v th«ng    Õt  b¸o k qu¶  u  Çu. ®Ê th 8. Ngµy    thanh  to¸n:Lµ  µy    chøc  Ýn  ông  óng thÇu  ùc hiÖn    ng c¸c tæ  td tr   th   giao,nhËn  µ    v thanh      Êy têcã    íi ©n  µng  µ   íc,sau  ngµy  to¸nc¸cgi     gi¸v   Ng h Nh n   2  kÓ   õngµy  u  Çu. t  ®Ê th  
 3. §i Ò u    3. Ban  Òu  µnh  §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë v th tr m Ban  Òu  µnh  §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë   îcNg ©n   µng  µ   ícthµnh  v th tr m®  h Nh n   lËp  m ét  ã  èng  c  µm  ëng  do  Ph Th ®è l Tr ban vµ    µnh    µ®¹idiÖn  ña    c¸c th viªnl     c c¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc.Ban  iÒu  µnh    v c li   thu Ng h Nh n   ® h nghiÖp  vô  Þ   êng  ë   îc tæ  Th tr m ®   chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo quy  nh  ña  èng  c  ®Þ c Th ®è Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n §i Ò u    µnh    4. Th viªntham    gianghiÖp  ô  Þ  êng  ë v th tr m Thµnh    viªn tham    gia nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   µ c¸c tæ  v th tr m l     chøc  Ýn  ông  td thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  l v ho   theo  Ët  Lu C¸c  chøc  Ýn  ông  ã    iÒu  Ön  tæ  td c ®ñ ® ki quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t i 5  ch n §i Ò u    Òu  Ön  5. §i ki tham    Þ  êng  ë giath tr m C¸c  chøc  Ýn  ông  îcc«ng  Ën  µ thµnh    tæ  td ®  nh l   viªntham    gia nghiÖp  ô  v thÞ  êng  ë     ã      iÒu  Ön  tr m khic ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© 1. Cã   µikho¶n  Òn  öi t¹  ©n   µng  µ   íc (Së    t  ti g   i Ng h Nh n   Giao  Þch  ©n   d Ng hµng  µ   íchoÆc     Nh n   chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è); Ng h Nh n     ph   2.Cã       ¬ng  Ön cÇn  Õt®Ó     ®ñ c¸cph ti   thi   tham   gianghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m gå m   èim¹ng  n  m¸y    Ýnh  íi ©n  µng  µ   íc,cã  vit v Ng h Nh n   m¸y  FAX vµ ®iÖn  ¹i    tho   ®Ó  giao dÞch  íi ©n  µng  µ   íc;   v  Ng h Nh n   3. Cã  ®¨ng  ý tham   k gia nghiÖp  ô thÞ tr ng  ë  (theo Phô  lôc sè  v ê m 01/TTM  nh  Ìm  ®Ý k Quy  Õ   µy). ch n §i Ò u    6: C«ng  Ën thµnh    nh   viªntham    gianghiÖp  ô  Þ  êng  ë v th tr m C¸c  chøc  Ýn  ông  ã      iÒu  Ön  îcquy  nh  ¹ §iÒu  cña  tæ  td c ®ñ c¸c® ki ®   ®Þ ti   5  Quy  Õ   µy,® îcNg ©n  µng  µ   íccÊp  Êy c«ng  Ën  µthµnh    ña  ch n     h Nh n   gi   nh l   viªnc thÞ  êng. tr §i Ò u    û   Òn  7. U quy tham      Þch giagiao d Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) tæ  ®è   chøc  Ýn  ông  µngêiquyÕt ®Þnh  µ  ý  td l      vk c¸c giÊy tê cã  ªnquan  n         li   ®Õ giao dÞch    nghiÖp  ô  Þ   êng  ë.  v Th tr m Tæng  Gi¸m  ®èc  (Gi¸m  c)  ã  Ó  û  Òn  ®è c th u quy cho  ã  Ph Tæng   Gi¸m  c  ã  ®è (ph Gi¸m  c)  ®è hoÆc   Gi¸m  c  éi së  ®è H   giao dÞch    hoÆc   Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ña  chøc  Ýn  c tæ  t dông  ùc hiÖn    Õt  nh  µ  ý    b¶n  th   c¸c quy ®Þ v k c¸c v¨n  giao  Þch  d NghiÖp  ô  Þ  v th tr ng  ë   µ  ê m v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò   ù  û  Òn  .   v s u quy ®ã §i Ò u    lo¹  Êy  êcã    îcgiao dÞch  8. C¸c  i gi t   gi¸®     th«ng  qua  Þ  êng  ë th tr m TÝn  Õu  phi Kho  ¹c. b TÝn  Õu  ©n  µng  µ   íc. phi Ng h Nh n
 4. C¸c  ¹  Êy tê cã    ¾n  ¹n  lo igi     gi¸ng h kh¸c do  èng  c  ©n  µng  µ   íc   Th ®è Ng h Nh n   quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th trongtõng thêikú.      §i Ò u    ¬ng  9. Ph thøc mua    hoÆc   giÊy têcã  b¸n      gi¸ Ban  Òu  µnh  §i h nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m quyÕt  nh   çi  ®Þ m phiªn giao     dÞch  chØ    ông  ét  ¸p d m tronghaiph¬ng     thøc sau   1.B¸n  µ    v cam   Õt  k mua  ¹(giaodÞch  ã  ú  ¹n). l i   ckh   2.Mua    hoÆc   h ¼n. b¸n  §i Ò u    Êp  sè    Þch  c¸ctæ  10. C m∙  giao d cho    chøc  Ýn  ông td C¸c  chøc  Ýn  ông  îcNg ©n   µng  µ   ícc«ng  Ën  µthµnh    tæ  td ®  h Nh n   nh l   viªn tham    gia nghiÖp  ô  thÞ  êng  ë   îc cÊp  sè  v  tr m®  m∙  (code),m∙    kho¸ ®Ó     giao  dÞch  qua m¸y    Ýnh,m¸y  vit   FAX  µ  sè  ÷  ý  v m∙  ch k cho  ÷ng  êi®¹idiÖn  îc nh ng     ®  tæ  chøc  Ýn  ông  û  Òn  td u quy tham    gia giao  Þch    ùc hiÖn  Õ       d ®Ó th   ch ®é b¶o m Ët  i víi   ®è     giao dÞch  c¸c   nghiÖp  ô  Þ  êng  ë. v th tr m §i Ò u    µy    Þch  µ  nh  ú  chøc  ùc hiÖn  11. Ng giao d v ®Þ k tæ  th   nghiÖp  ô  v thÞ  êng  ë tr m 1. Ngµy    giao  Þch   d nghiÖp  ô  Þ   êng  ë   îc tÝnh  v Th tr m®  theo  µy  µm  ng l viÖc,kh«ng  Ýnh  µy    t ng nghØ  èituÇn,nghØ  Ô  µ  cu     l v nghØ  Õt. t 2. §Þnh  ú  µ  µy tæ    k v ng   chøc  ùc hiÖn  th   nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   Ban  v th tr m do  §iÒu  µnh  h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th trong tõng thêikú.      C h ¬ n g  II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q §i Ò u 12. §iÒu  Ön    ki giao  Þch  d th«ng qua  Þ  êng  ë   ña  Êy  ê th tr m c gi t   cã  gi¸ C¸c  Êy  ê cã    gi t   gi¸quy  nh  Òu  cña  ®Þ §i 8  Quy  Õ   µy  îc giao  Þch  ch n ®   d th«ng qua nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m ph¶icã    iÒu  Ön    ®ñ ® ki sau  y:  ®© Cã   Ó  th giao dÞch  îc;   ® §îcph¸thµnh     b»ng  ng  ÖtNam; ®å Vi   §¨ng  ý  ¹  ©n   µng  µ   íctheo  k ti Ng h Nh n   quy  nh  Ò   Öc  ¨ng  ý  Êy  ê ®Þ v vi ® k gi t   cã    ¾n  ¹n cña  ©n  µng  µ   íc; gi¸ng h  Ng h Nh n GiÊy  ê cã    îc mua,  t   gi¸®   b¸n  ¼n   h ph¶i cã  êih¹n    th   cßn  ¹  èi®a   µ 90  li   l  t ngµy.    §i Ò u  .Ph¬ng  13   thøc ®Êu  Çu    th ViÖc mua  hoÆc  b¸n    ¹  Êy  ê cã    ÷a  ©n   µng  µ   íc víi c¸c lo igi t   gi¸gi Ng h Nh n     c¸c tæ    chøc  Ýn  ông  ùc  Ön  td th hi th«ng  qua  ¬ng  ph thøc  u   Çu  èi l ng ®Ê th kh  î   hoÆc   u  Çu    Êt. ®Ê th l∙su i
 5. §Êu  Çu  èil ng th kh  î a. Ng ©n  µng  µ   ícth«ng  cho    chøc  Ýn  ông    h Nh n   b¸o  c¸c tæ  td møc    Êt l∙su   i vµ  èil ng c¸clo¹ giÊy têcã    Çn  kh  î     i       gi¸c mua  hoÆc   Çn  c b¸n. b. Tæ     chøc  Ýn  ông  ù  Çu  èil ng    ¹  Êy  ê cã    Çn  td d th kh  î c¸c lo i gi t   gi¸c mua   hoÆc   Çn    c b¸n theo møc    ÊtNg ©n  µng  µ   ícth«ng      l∙su   i h Nh n   b¸o. c. Trêng  îp    h tæng  èi l ng  ù  Çu  ña    chøc  Ýn  ông  kh  î d th c c¸c tæ  td b»ng  hoÆc   Êp  ¬n  èi l ng  ©n   µng  µ   íc cÇn  th h kh  î Ng h Nh n   mua  hoÆc   Çn  c b¸n  × th   khèil ng  óng thÇu  ña  õng  chøc  Ýn  ông  µ khèil ng  ù  Çu  ña     î tr   ct tæ  td l   î d th c tæ chøc  Ýn  ông  . td ®ã d. Trêng  îp    h tæng  èil ng  ù  Çu  ña    chøc  Ýn  ông  îtqu¸ kh  î d th c c¸c tæ  td v    khèil ng Ng ©n  µng  µ   íccÇn   î   h Nh n   mua hoÆc   Çn    èil ng giÊy tê cã    c b¸n,kh  î       gi¸ tróng  Çu  îc ph©n    th ®   bæ theo  û lÖ  Ën  íikhèi l ng  ù  Çu  ña      t   thu v    î d th c c¸c tæ chøc  Ýn  ông  µ  îclµm    n   tr Öu®ång. td v®  trßn®Õ 10  i   §Êu  Çu    Êt th l∙su i a. Ng ©n   µng  µ   ícc«ng  è  èil ng c¸c lo¹  Êy  ê cã    Çn    h Nh n   b kh  î     i gi t   gi¸c mua   hoÆc   Çn  c b¸n. b. Tæ     chøc  Ýn  ông  ù  Çu  td d th theo   c¸c møc    Êt vµ  èil ng giÊy  ê l∙ su   kh  î   i t  cã    Çn  gi¸c mua,  Çn  t ng  c b¸n ¬ øng  íi   v   møc    Êt®ã.    Êtdù  Çu  îc c¸c l∙su   i L∙isu   th ®   tÝnh  theo tûlÖ      %/n¨m  µ  îclµm    n   con  è  v®  trßn®Õ 2  s sau  Êu  Èy. d ph c. C¸c  n  ù  Çu  ña    chøc  Ýn  ông  îc xÕp    ®¬ d th c c¸c tæ  td ®  theo thø  ù l∙ t    i suÊt dù  Çu    th gi¶m  Çn  d trong tr ng  îp  ©n   µng  µ   íc mua   Êy  ê cã    ê h Ng h Nh n   gi t   gi¸,hoÆc     Êt dù  Çu    l∙ su   th t¨ng dÇn  i   trong tr ng  îp  ©n   µng  µ   íc b¸n    ê h Ng h Nh n   giÊy têcã      gi¸. d.    Êt  óng  Çu  µ l∙ suÊt  ù   Çu  Êp  Êt  êng  îp  ©n   L∙isu tr th l   i   d th th nh (tr h Ng hµng  µ   íc mua   Êy  ê cã    Nh n   gi t   gi¸)hoÆc     Êt dù  Çu  l∙ su   th cao  Êt (tr ng  îp i nh   ê h   Ng ©n  µng  µ   ícb¸n  Êy têcã    µ   ¹ møc    Êt®ã   t® îckhèil ng h Nh n   gi     gi¸) t  m i l∙su   ®¹     i  î   giÊy têcã    ©n  µng  µ   íccÇn      gi¸Ng h Nh n   mua  hoÆc   Çn  c b¸n. e. Khèi l ng  óng  Çu  ña    chøc  Ýn  ông  µ khèi l ng  ña       î tr th c c¸c tæ  td l   î c c¸c møc   ù  Çu  ã    Êt b»ng  µ  d th c l∙ su  i v cao  ¬n  h møc     Êt tróng thÇu  êng  îp l∙ su   i   (tr h  Ng ©n   µng  µ   íc mua   Êy  ê cã    h Nh n   gi t   gi¸)hoÆc   ã    Êt dù  Çu  c l∙ su   th b»ng  µ  i v thÊp  ¬n    Êt  óng  Çu  êng  îp  ©n   µng  µ   íc b¸n  Êy  ê cã  h l∙ su tr i th (tr h Ng h Nh n   gi t   gi¸)  . g. Trong  õng  êikú,Ban  Òu  µnh    t th     §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë   Ïth«ng  v th tr m s  b¸o  Öc    ông  ¬ng  vi ¸p d ph thøc  Ðt thÇu  x  theo møc    Êt thèng  Êt hoÆc     l∙su   i nh   l∙i suÊtriªnglÎ    . ­ L∙isuÊt thèng  Êt:Toµn  é  èil ng tróng thÇu  îctÝnh  èng  Êt      nh   b kh  î     ®  th nh   theo møc    Êttróng thÇu.   l∙su   i   ­ L∙isuÊt riªnglÎ Tõng        :   møc   èil ng  óng thÇu  îc tÝnh ¬ng  kh  î tr   ®  t øng  íi v  tõng møc    Êtdù  Çu.   l∙su   th i h. Trêng  îp  ¹    h ti møc     Êt tróng thÇu,tæng  èil ng  ù  Çu  ña    l∙ su   i     kh  î d th c c¸c tæ chøc  Ýn  ông  îtqu¸ khèil ng giÊy têcã    ©n  µng  µ   íccÇn  td v     î       gi¸Ng h Nh n   mua   hoÆc   Çn  c b¸n,th×  èi l ng  Êy  ê cã    óng  Çu  ña    chøc  Ýn    kh  î gi t   gi¸tr th c c¸c tæ  t dông  ¹  t imøc   i Êt  óng  Çu  îc tÝnh  l∙ su tr   th ®   theo  û lÖ  Ën  íikhèi l ng  ù  t   thu v    î d thÇu  ña    chøc  Ýn  ông  ¹  c c¸c tæ  td timøc     Êt tróng  Çu  µ  îc lµm  l∙ su   i th v ®   trßn 
 6. ® Õ n   tr Öu®ång;Tr ng  îp t¹ møc    Êttróng thÇu  ña  ét  chøc  Ýn  10  i   ê h    i l∙su   i   c m tæ  t dông  ã  Òu  ¹ giÊy tê cã    Çn  hoÆc   Çn  c nhi lo i       gi¸c b¸n  c mua,  ©n  µng  µ   ­ Ng h Nh n ícxÐt thÇu x¸c®Þnh        theo thø  ùtõng lo¹ giÊy têcã        t   i       gi¸nh sau: ­GiÊy  êcã    ¨ng  ý      t   gi¸® k b¸n hoÆc   ¨ng  ý  ® k mua  ã  èil ng lính¬n. c kh  î       ­  Êy  ê  ã    ã  êih¹n  Gi t c gi¸c th   b¸n hoÆc  mua   ¾n   ¬n  êng  îp  ng h (tr h mua   hoÆc     ¼n). b¸n h ­Thêih¹n      cßn  ¹cña  Êy têcã    ¾n  ¬n. l  i gi     gi¸ng h §i Ò u 14. X¸c  nh  èil ng,thêih¹n  Êy  ê cã    Çn    ®Þ kh  î     gi t   gi¸c mua,  Çn  c b¸n 1. Tõ   giê ®Õ n   giê ngµy    8    10    th«ng b¸o,Trëng    Ban  Òu  µnh  §i h NghiÖp  vô  Þ  êng  ë   th tr m hoÆc   ã   ëng  Ph Tr ban  îc Trëng  ®  ban  û  Òn  äp  íic¸c u quy h v    thµnh    viªntrong Ban  Òu  µnh    §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë       nh    éi v th tr m ®Ó x¸c®Þ c¸cn   dung  Ýnh    ch nh sau: Khèil ng c¸clo¹ giÊy têcã   cÇn   î     i       gi¸  mua  hoÆc   Çn  c b¸n; Ph¬ng  thøc ®Êu  Çu;   th Ph¬ng  thøc xÐt thÇu  êng  îp ®Êu  Çu    Êt);    (Tr h  th l∙su i Thêih¹n cña     giao dÞch    mua  cã  ú  ¹n; b¸n  k h L∙i Êtmua   su   hoÆc   (Tr ng  îp ®Êu  Çu  èil ng). b¸n  ê h   th kh  î 2.ViÖc    nh    éidung    ùa  µo      sau  y:   x¸c®Þ c¸cn   trªnd v c¸cc¨n cø  ®© M ôc    ña  Ýnh  tiªuc ch s¸ch tiÒn tÖ;     K Õt  qu¶  ù    èn  d b¸o v kh¶  ông; d Khèi l ng,l∙ suÊt tróng thÇu  ña    ¹  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  ©n    î     i     c c¸c lo i gi t   gi¸ng h Ng hµng  µ   íc ®∙  Nh n   mua   hoÆc   ∙  ® b¸n  th«ng qua nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   ¹ v th tr m t  i phiªn®Êu  Çu  Çn  Êt;   th g nh   Tham   kh¶o    ¹ l∙suÊthiÖn  µnh    Þ  êng; c¸clo     ii   h trªnth tr T×nh  ×nh  ¹t®éng  i Êp  èn  ña  ©n  µng  µ   íc®èi víi     h ho   t¸ c v c Ng   h Nh n       tæ c¸c chøc  Ýn  ông. td 3. Ch Ë m   Êt  n   giê 30  µy    nh ®Õ 11    ng th«ng  b¸o,Ban  Òu  µnh    §i h NghiÖp  vô  Þ  êng  ë   Ï th«ng  th tr m s  b¸o cho  ë   S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc (Bé  d Ng h Nh n   phËn  NghiÖp  ô  Þ  êng  ë)    éidung  v th tr m c¸cn   quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t  i 1  n §i Ò u    15. Th«ng    b¸o mua,  giÊy têcã  b¸n      gi¸ Tõ   giê  n   giê  ngµy  13  ®Õ 14  30  th«ng b¸o, Së     Giao  Þch  ©n   µng  d Ng h Nhµ   ícth«ng  n  b¸o mua   Êy  ê cã    ô  ôc02/TTM)  gi t   gi¸(Ph l   hoÆc   giÊy  ê cã  b¸n  t  gi¸  ô  ôc03/TTM)   (Ph l   cho    chøc  Ýn  ông  µ    c¸ctæ  td v chinh¸nh  ©n  µng  µ   Ng h Nh nícth«ng    qua  ¹ng  m m¸y    Ýnh  íi éidung  Ýnh    vit v    n ch nh sau: 1.  µy  u  Çu;  Ng ®Ê th 2.Ngµy    thanh  to¸n; 3.C¸c  ¹ giÊy têcã    Çn    lo   i     gi¸c mua hoÆc   Çn  c b¸n;
 7. 4.Kú  ¹n cña  Êy têcã    h  gi     gi¸; 5. H×nh    thøc    ¹  Êy  ê cã    cÇn  c¸c lo igi t   gi¸  mua,  Çn  c b¸n (chøng chØ,    ghi sæ); 6.  èi l ng  Çn  Kh  î c mua  hoÆc   Çn  c b¸n  Ýnh  (t theo    Þ    n   ¹n  gi¸ tr khi ®Õ h thanh    ña  Êy têcã  ; to¸nc gi     gi¸) 7.Ngµy  n   ¹n    ®Õ h thanh    ña  õng lo¹ giÊy têcã    ¾n  ¹n (Tr ng  to¸nc t   i       gi¸ng h ê hîp Ng ©n  µng  µ   ícb¸n);   h Nh n   8.Thêih¹n  ña      c giao dÞch  ã  ú  ¹n;   ckh 9.Ph¬ng    thøc ®Êu  Çu;   th 10.Ph¬ng    thøc xÐt thÇu  êng  îp ®Êu  Çu    Êt);    (Tr h  th l∙su i     ¬ng  11.Ph thøc mua,    b¸n;       Êt Ng ©n   µng  µ   íc¸p dông    12. L∙isu   h Nh n     khimua   hoÆc   (Tr ng  îp b¸n  ê h   ®Êu  Çu  èil ng). th kh  î T¹im çi    phiªn giao  Þch    d mua  hoÆc  b¸n, Ng ©n   µng  µ   íc chØ        h Nh n   ¸p dông  ét  êih¹n  m th   mua  hoÆc   b¸n  èng  Êt cho    ¹  Êy tê cã    µ  b¸n  th nh   c¸c lo i gi     gi¸v chØ    ông  ét  ¬ng  ¸p d m ph thøc ®Êu  Çu    ÊthoÆc   u  Çu  èil ng.   th l∙su   i ®Ê th kh  î §i Ò u  .Nép  n  ù  Çu 16   ®¬ d th Tõ  giê ®Õ n   giê ngµy  u   Çu  8    10    ®Ê th (ngay  sau  µy  ng th«ng  b¸o),c¸c tæ     chøc  Ýn  ông    vµo  td c¨n cø  th«ng b¸o mua  hoÆc  b¸n  Êy  ê cã    ña  ©n   gi t   gi¸c Ng hµng  µ   íc®Ó   ép  n  ù  Çu  ¨ng  ý  Nh n   n ®¬ d th ® k mua  ô  ôcsè  (ph l   04/TTM)  hoÆc   ®¨ng  ý  k b¸n  ô  ôc sè  (ph l   05/TTM)  íiSë   v   Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc (Bé  d Ng h Nh n   phËn  NghiÖp  ô  Þ  êng  ë)  v th tr m th«ng  qua  ¹ng  m m¸y    Ýnh  íic¸c néi dung  vit v      sau: 1.C¸c  ¹ giÊy têcã    Çn    lo   i     gi¸c mua hoÆc   Çn  c b¸n; 2.Kú  ¹n cña  Êy têcã    h  gi     gi¸; 3. H×nh    thøc c¸clo¹  Êy tê cã    Çn    i gi     gi¸c mua  hoÆc   Çn  (chøng  c b¸n  chØ,  ghisæ);   4.  èi l ng  Çn  Kh  î c mua  hoÆc   Çn  c b¸n  Ýnh  (t theo    Þ    n   ¹n  gi¸ tr khi ®Õ h thanh    ña  Êy têcã    to¸nc gi     gi¸); 5. C¸c    møc     Êt dù  Çu  ña  õng  ¹  Êy  ê cã    Çn  l∙ su   th c t i lo igi t   gi¸c mua  hoÆc   cÇn    êng  îp ®Êu  Çu    Êt); b¸n (tr h   th l∙su i 6.Ngµy  n   ¹n thanh    ña  õng lo¹ ;   ®Õ h   to¸nc t   i 7.Ph¬ng    thøc mua    hoÆc   b¸n; 8.Thêih¹n      mua  hoÆc     ña  õng lo¹ (sè ngµy); b¸n c t       i 9. M∙  è  ÷  ý  ña  êi giao  Þch  êi lËp  Óu),ngêi kiÓm     µ    s ch k c ng   d (ng   bi     so¸tv ngêicã  Èm  Òn.   th quy Trong  êih¹n  ép  n  ù  Çu,tæ  th   n ®¬ d th   chøc  Ýn  ông  ã  Ó  td c th thay ® æi  éi   n  dung  n  ù  Çu  ®¬ d th b»ng  n  ù  Çu  íi hoÆc   û  á  n  ù  Çu  ®¬ d th m   hu b ®¬ d th th«ng  qua  ¹ng  m m¸y    Ýnh. Nh÷ng  vi t   thay  æi  Ò   éi dung  n   ù  Çu  ña    ® v n  ®¬ d th c tæ chøc  Ýn  ông  td chØ  ã  Öu  ùcsau    n  ù  Çu  ò  Þ  û  á. c hi l   khi®¬ d th c b hu b
 8. T æng   èil ng  Êy  ê cã    ¨ng  ý  kh  î gi t   gi¸® k mua  hoÆc  b¸n  ña  ét  chøc  c m tæ  tÝn  ông  d trongm ét  n  ù  Çu  èi Óu lµ100  iÖu®ång.   ®¬ d th t   thi     tr   §i Ò u    ¬n  ù  Çu  17. § d th kh«ng  îp lÖ h  §¬n  ù  Çu  ña  chøc  Ýn  ông  Þ     µ kh«ng  îp lÖ  d th c tæ  td b coil   h   trong c¸c tr    ­ êng  îp sau  y: h  ®© 1.§¬n  ù  Çu    d th kh«ng  ng  íi sè  ®ó v   m∙  (code)quy  nh;   ®Þ 2. M∙  è  ÷  ý  ña  êi®¹idiÖn  chøc  Ýn  ông    s ch k c ng     tæ  td trong ®¬n  ù  Çu    d th kh«ng  ng  íi sè  ÷  ý  Ng ©n  µng  µ   íccÊp; ®ó v   m∙  ch k do  h Nh n   3.L∙i Êtdù  Çu     su   th kh«ng  µm    n   con  è  l trßn®Õ 2  s sau  Êu  Èy; d ph 4. §¬n  ù  Çu    ô  Ó    d th ghi c th yªu  Çu  c mua  theo    ÎnhÊt hoÆc   gi¸r     yªu  Çu  c b¸n theo gi¸®¾t  Êt;      nh 5. Tæng  èil ng giÊy  ê cã        kh  î   t   gi¸ghitrong m ét  n  ù  Çu  íi   ®¬ d th d   100  iÖu tr   ®ång; 6. C¸c  éi dung  n  trong  n   ù   Çu  ®¬ d th kh«ng  îc ®iÒn  ng  ®  ®ó theo    quy ®Þnh  ña  c Quy  Õ   µy; ch n   7. Tæ     chøc  Ýn  ông  giÊy tê cã    µ   td b¸n      gi¸m kh«ng  ã  Êy tê cã    ¨ng  c gi     gi¸® ký  ¹  ©n   µng  µ   íc theo  ti Ng h Nh n   quy  nh;  êi h¹n  ®Þ Th   cßn  ¹ cña  Êy  ê cã    l i gi t   gi¸ ®¨ng  ý    ¾n  ¬n  êih¹n  ña  îp ®ång    µ  k b¸n ng h th   c h   b¸n v mua  ¹ . li §èivíinh÷ng  n  ù  Çu     ®¬ d th kh«ng  îp lÖ,Ng ©n   µng  µ   íc (Së  h   h Nh n   Giao  dÞch) sÏ th«ng     b¸o cho  chøc  Ýn  ông  Õt qua  ¹ng  tæ  td bi   m m¸y    Ýnh  vit hoÆc   b»ng  FAX. §i Ò u      18. Tæ chøc  Ðt thÇu  x  1. Tõ   giê ®Õ n   giê 30  µy  u   Çu, Ng ©n   µng  µ   íc thùc   10    11    ng ®Ê th   h Nh n     hiÖn  Ðt  Çu. Thèng  c  ©n   µng  µ   íc giao  x th   ®è Ng h Nh n   cho  Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  dÞch  ©n  µng  µ   íctæ  Ng h Nh n   chøc  ùc hiÖn  Ðt thÇu  íi ù  th   x  v   chøng  Õn  ña  s ki c thµnh    viªntrong Ban  Òu  µnh    §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë   Trëng  v th tr m do  Ban  Õt quy   ®Þnh. 2. ViÖc  Ðt thÇu  ùc hiÖn    x  th   theo  éidung  n  th«ng  cña  b¸o  Ban  Òu  µnh  §i h NghiÖp  ô  thÞ  êng  ë   µ  v  tr m v theo  quy  ×nh nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   ña  ë  tr   v th tr mcS Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc. d Ng h Nh n 3.Trêng  îp tæ    h   chøc  Ýn  ông    Êy têcã    td b¸n gi     gi¸kh«ng  ã    Êy têcã  c ®ñ gi     gi¸®¨ng  ý  ¹  ©n   µng  µ   íc hoÆc   êih¹n    k ti Ng h Nh n   th   cßn  ¹ cña  Êy  ê cã    li  gi t   gi¸ ®¨ng  ý  ng ¾n  ¬n  êih¹n  ña  îp ®ång  vµ  k b¸n  h th   c h   b¸n  mua  ¹   ©n  µng  µ   l iNg , h Nh nícchØ  Êp  Ën  Ðt thÇu  èil ng t ng    ch nh x   kh  î  ¬ øng  íikhèil ng giÊy  ê cã    ∙  v   î   t   gi¸® ®¨ng  ý  ¹  ©n   µng  µ   íc hoÆc   èil ng  Êy  ê cã    ã  êih¹n  ín k ti Ng h Nh n   kh  î gi t   gi¸c th   l  h¬n  êih¹n  ña  îp ®ång    µ  th   c h   b¸n v mua  ¹ . li §i Ò u  .X¸c  nh    19   ®Þ gi¸mua  hoÆc     giÊy têcã  gi¸b¸n      gi¸ 1.Trêng  îp b¸n cã  ú  ¹n kÌm    h    kh  theo hîp ®ång    µ     b¸n v mua  ¹ : li
 9. a. Gi¸ b¸n  ÷a Ng ©n   µng  µ   íc víic¸c tæ     gi   h Nh n       chøc  Ýn  ông    nh   td x¸c ®Þ theo c«ng    thøc sau:      GT G®   =       L  T        x           1            +    365  100     x  G ®      :Gi¸b¸n; GT:    Þcña  Êy têcã      n   ¹n thanh  Gi¸tr   gi     gi¸khi®Õ h   to¸n; T  :  êih¹n cßn  ¹cña  Êy têcã    è ngµy);    Th     l  i gi     gi¸(s   L       Êt  èng  Êt  : L∙isu th nh hoÆc   i Êt  l∙ su riªng lÎ(tr ng  îp  u   Çu         ê h ®Ê th l∙ i suÊt)hoÆc     Êt do  ©n   µng  µ   íc th«ng    l∙ su   Ng i h Nh n   b¸o  êng  îp  u   Çu  (tr h ®Ê th khèil ng)t¹ phiªn®Êu  Çu,tÝnh   î     i   th   theo %/n¨m;   365  Sè  µy  :  ng quy  ccña  ét  í  m n¨m. b.    Gi¸ mua   ¹  ÷a  ©n   µng  µ   íc víic¸c tæ  li gi Ng h Nh n       chøc  Ýn  ông    td x¸c ®Þnh theo c«ng    thøc sau:            x         L    Tb Gv     ®  x       = G     1 +           365 x 100    Gv:    Gi¸mua  ¹ ; li G ®:    Gi¸b¸n; L: L∙isuÊt thèng  Êt hoÆc     Êt riªnglÎ êng  îp ®Êu  Çu    Êt)      nh   l∙su   i    (tr h   th l∙su   i hoÆc     Êtdo  ©n  µng  µ   ícth«ng    êng  îp ®Êu  Çu  èil ng) l∙su   Ng i h Nh n   b¸o (tr h   th kh  î   t¹ phiªn®Êu  Çu,tÝnh    i   th   theo %/n¨m;   Tb: Thêih¹n b¸n (sè ngµy);        365:Sè  µy    ng quy  ccña  ét  í  m n¨m. 2.Trêng  îp mua    h  hoÆc   h ¼n  Êy têcã   gi÷a Ng ©n  µng  µ   íc b¸n  gi     gi¸    h Nh n   víi   chøc  Ýn  ông:   tæ  c¸c td   Gi¸ mua     hoÆc  b¸n  ¼n   Êy  ê  ã    îc ¸p  ông   c«ng  h gi t c gi¸®   d nh thøc    quy ®Þnh  ¹ Kho¶n  TiÕta  ña  Òu  µy. t i 1    c §i n §i Ò u    20. Th«ng    Õt  ®Êu  Çu b¸o k qu¶  th 1.ChË m   Êt vµo  óc14  êngµy  u  Çu,Ng ©n  µng  µ   ícth«ng    nh   l   gi   ®Ê th   h Nh n   b¸o  Õt  k qu¶  u   Çu  ®Ê th cho    chøc  Ýn  ông  c¸c tæ  td tham    u   Çu  µ    gia ®Ê th v chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph qua  ¹ng  m m¸y    Ýnh.Th«ng    vit   b¸o kÕt qu¶  u  Çu  ®Ê th bao  å m     éidung  Ýnh    g c¸cn   ch nh sau: a.Ngµy  u  Çu;   ®Ê th
 10. b.Khèil ng tróng thÇu;    î     c.Khèil ng kh«ng  óng thÇu;    î   tr   d.L∙i Êttróng thÇu;    su     e.Sè  Òn thanh    ti   to¸n; g.Ngµy    thanh  to¸n.   2. Th«ng  b¸o  Õt  k qu¶  u   Çu  µ c¨n  ®Ó   ùc  Ön  Öc  ®Ê th l   cø  th hi vi giao,   nhËn, thanh    Êy tê cã      to¸ngi     gi¸trong tr ng  îp mua   ê h   hoÆc   h ¼n  Êy tê cã  b¸n  gi     gi¸; ng  êilµc¨n cø    Ëp  îp ®ång  vµ   ®å th       ®Ó l h   b¸n  mua  ¹ trong tr ng  îp mua,  l  i  ê h   b¸n cã  ú  ¹n.   kh §i Ò u    Ëp  µ  21. L v giao,nhËn  îp ®ång    µ    h  b¸n v mua  ¹ li 1.  îp  ng  H ®å b¸n  µ  v mua   ¹  Êy  ê cã    bªn  li gi t   gi¸do  b¸n  Ëp  ô  ôc sè  l (Ph l   06/TTM  nh  Ìm  ®Ý k Quy  Õ   µy). ch n 2. Sau    Ën  îc th«ng    khinh ®  b¸o  Õt  k qu¶  u   Çu  ña  ©n   µng  µ   ®Ê th c Ng h Nh níc,tæ    chøc  Ýn  ông  giÊy tê cã    Ëp  îp ®ång  vµ  td b¸n      gi¸l h   b¸n  mua   ¹   öicho  l ig   , Ng ©n  µng  µ   ícqua  ¹ng    Ýnh  µ  h Nh n   m vit v b»ng FAX.  3.Ng ©n  µng  µ   íc(Së    h Nh n   Giao  Þch)lËp hîp ®ång    µ  d     b¸n v mua  ¹trong l  i   tr ng  îp  ©n   µng  µ   íc b¸n  Êy  ê cã    ê h Ng h Nh n   gi t   gi¸cho  chøc  Ýn  ông. Hîp  tæ  td   ®ång    µ  b¸n v mua  ¹do  ©n  µng  µ   íclËp ® îcgöicho  chøc  Ýn  ông  l   Ng i h Nh n         tæ  td tróngthÇu    qua  ¹ng    Ýnh  µ  m vit v b»ng  FAX. 4. Thêih¹n  Ëp vµ  öihîp ®ång  vµ      l  g    b¸n  mua  ¹ chË m   Êt vµo  óc15  ê l  i nh   l   gi   ngµy  u  Çu. ®Ê th 5. Sau    Ën  îc hîp  ng    khinh ®   ®å b¸n  µ  v mua   ¹   êi cã  Èm  Òn  ña  l ing   th , quy c tæ chøc  Ýn  ông  óng thÇu  td tr   hoÆc   ë  S Giao  Þch  ©n  µng  µ   ícký    d Ng h Nh n   tªn vµ  ng  Êu    ®ã d trªnb¶n  FAX   îp ®ång  µ  öicho  h  vg  bªn  qua  ¹ng    Ýnh  µ  b¸n  m vit v b»ng FAX  Ë m   Êt vµo  óc15  ê30  µy  u  Çu.   ch nh   l   gi   ng ®Ê th 6. Bé   Ën    ph NghiÖp  ô  Þ  êng  ë   ë  v th tr m (S Giao  Þch  ©n   µng  µ   ­ d Ng h Nh n íc)sÏchuyÓn     b»ng m¸y FAX   b¶n  îp ®ång  vµ  h  b¸n  mua  ¹ cho    é  Ën  ã  l i c¸cb ph c li   ªnquan  ña  ë   c S Giao  Þch  µ    d v chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tr c 16  ê 30  Ng h Nh n   í   gi   cïng ngµy.   7. Hîp  ng    ®å b¸n  µ  v mua   ¹ lµ c¨n  ®Ó   ùc hiÖn  Öc  l i   cø    th   vi thanh to¸n vµ    giao,nhËn  Êy  ê cã    ÷a  ©n   µng  µ   íc víic¸c tæ    gi t   gi¸gi Ng h Nh n       chøc  Ýn  ông  td trongtr ng  îp giao dÞch  ã  ú  ¹n.  ê h     ckh §i Ò u    22. Thanh    µ  to¸nv chuyÓn  giao quyÒn  ë  ÷u  Êy têcã    s h gi     gi¸ 1. Khi nhËn  îcth«ng     ®  b¸o  Õt  k qu¶  Çu  th hoÆc   îp ®ång  h  b¸n  µ  v mua   ¹ l i ®∙  îcc¸c bªn  ý  Õt,bªn  ph¶ichuyÓn  ®   kk   b¸n    giao quyÒn  ë  ÷u  Êy  ê cã      s h gi t   gi¸ cho  mua;  ng  êi  bªn  ®å th , bªn mua ph¶ithanh    Òn mua  Êy tê cã        to¸nti   gi     gi¸cho bªn b¸n.ViÖc    thanh to¸n vµ    chuyÓn  giao  Òn  ë  ÷u  Êy  ê cã    ùc quy s h gi t   gi¸th   hiÖn trongngµy    thanh to¸n. 2. Trêng  îp tæ    h   chøc  Ýn  ông  óng thÇu  td tr   mua  Êy  ê cã    gi t   gi¸kh«ng    ®ñ tiÒn    ®Ó thanh  to¸n,Ng ©n   µng  µ   íc (Së    h Nh n   Giao  Þch) sÏ trÝch  µikho¶n  d    t  cña  chøc  Ýn  ông  óng thÇu  ¹ Ng ©n  µng  µ   íccho    è  Òn t ng  tæ  td tr   ti  h Nh n   ®ñ s ti  ¬
 11. øng  íi èil ng tróng thÇu;n Õu  v  kh  î       kh«ng    è  Òn ph¶ithanh    × Ng ©n   ®ñ s ti     to¸nth   hµng  µ   ícsÏhuû  á  Çn  Õt  Nh n     b ph k qu¶  óngthÇu  a  îcthanh     tr   ch ®   to¸n.  3. Vµo  µy  Õt  óc  îp  ng    ng k th h ®å b¸n  µ  v mua   ¹   l i bªn  , mua   µ  v bªn  b¸n  Ï s  thùc hiÖn    chuyÓn giao  Òn  ë  ÷u  Êy  ê cã    µ  quy s h gi t   gi¸v thanh    to¸n theo cam   kÕt  ña    t¹ hîp ®ång    µ  c c¸cbªn     i b¸n v mua  ¹  li . 4. Trêng  îp ®Õ n   ¹n    h  h ph¶ithanh    µ   chøc  Ýn  ông  vµ    to¸nm tæ  td b¸n  cam   kÕt mua  ¹giÊy têcã    l i     gi¸kh«ng  thanh    to¸nhoÆc   thanh    to¸nkh«ng    è  Òn ®ñ s ti   ph¶i thanh    to¸n th×  ©n   µng  µ   íc ( Së     Ng h Nh n     Giao  Þch) sÏ trÝch  µikho¶n  d    t  cña  chøc  Ýn  ông    ¹  ©n   µng  µ   íccho    è  Òn  tæ  td ®ã t iNg h Nh n   ®ñ s ti ph¶ithanh    to¸n.Sau    dông  Ön    khi¸p  bi ph¸p    µ   Én  a    è  Òn  trªnm v ch ®ñ s ti ph¶ithanh      to¸n th× Ng ©n  µng  µ   ícsÏt¹m  ÷ khèil ng giÊy tê cã   ¬ng    h Nh n     gi    î       gi¸t øng  íi è  Òn v   ti   s cßn  Õu  µo  µikho¶n  thi v t   riªng.Sau  ngµy  Ó   õ ngµy  n   ¹n    10  k t  ®Õ h ph¶ithanh    to¸n,tæ     chøc  Ýn  ông  td kh«ng thanh      è  Òn ph¶ithanh     ©n   to¸n®ñ s ti     to¸n,Ng hµng  µ   íc sÏ b¸n  èil ng  Êy  ê cã          åivèn    Öc  Nh n     kh  î gi t   gi¸®ã ®Ó thu h   .Vi thanh  to¸n ® îc thùc  Ön     hi th«ng  qua  µikho¶n  Òn  öi cña  chøc  Ýn  ông  ¹  t  ti g   tæ  td ti Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n §i Ò u    ö  ýviph¹m 23. X l     C¸c  tæ    chøc  Ýn  ông  td tham    u   Çu    ¹m  lÇn  ªntiÕp  ét  gia ®Ê th viph 3  li   m trong c¸c tr ng  îp sau  y,  ©n  µng  µ   ícsÏt¹m  nh     ê h   ®© Ng h Nh n     ®× chØ  Öc  vi tham  gia mua,  trong thêigian 3    b¸n       th¸ng kÓ   õ ngµy  ã    t  c th«ng  viph¹m  Çn    b¸o    l thø 3: 1. Kh«ng  ¨ng  ý    Êy  ê cã    t ng    ® k ®ñ gi t   gi¸ ¬ øng  íikhèil ng ®¨ng  ý  u   v   î   k ®Ê thÇu  ®èivíi êng  îp tæ  (    tr h   chøc  Ýn  ông    Êy têcã  ; td b¸n gi     gi¸) 2. Kh«ng    è  Òn    ®ñ s ti ph¶ithanh   ¬ng  ¬ng  íikhèil ng  óng thÇu    to¸nt ® v   î tr   ® îcNg ©n  µng  µ   ícth«ng    h Nh n   b¸o; 3. Kh«ng    thanh    to¸nhoÆc  thanh    to¸nkh«ng    è  Òn  ®ñ s ti ph¶ithanh      to¸n trong tr ng  îp ®Õ n   ¹n   ê h   h thanh    i víi êng  îp tæ  to¸n®è     tr h   chøc  Ýn  ông  vµ  td b¸n  cam   Õt  k mua  ¹ .li §i Ò u    c¸o thùchiÖn  24. B¸o      nghiÖp  ô  Þ  êng  ë v th tr m Sau  çi  m phiªngiao dÞch,Së        Giao  Þch  ©n  µng  µ   íclËp b¸o    d Ng h Nh n     c¸o (Phô  ôcsè  l   07/TTM  nh  Ìm  ®Ý k Quy  Õ   µy)göiThèng  c  ©n  µng  µ   ch n     ®è Ng h Nh níc,Ban  Òu  µnh    §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë   ô   Ýnh  v th tr m V Ch s¸ch tiÒn tÖ,Vô   Ýn      T dông  Ò   Õt  v k qu¶  u  Çu  ña  ®Ê th c phiªngiao dÞch  .     ®ã Hµng  th¸ng,quý,n¨m, Së         Giao  Þch  ©n   µng  µ   íctæng  îp,b¸o  d Ng h Nh n   h  c¸o  ×nh  ×nh  ùc  Ön  t h th hi nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m trong  ú  k cho  èng  c  Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc,Ban  Òu  µnh  h Nh n   §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë   µ    n  Þ  v th tr m v c¸c ®¬ v cã  ªnquan. li   C H ¬ n g  III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h      h
 12. §i Ò u    25. Tr¸chnhiÖm  ña    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ  íc   c c¸c®¬ v thu   h Nh n 1.Vô  Ýn  ông:   T d   a. Cung  Êp  c th«ng    Ò   ¹t ®éng  icÊp  èn  tin v ho   t¸  v cho  Ban  Òu  µnh  §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë   µ  é  Ën  v th tr m v B ph Qu¶n  ývèn  l  kh¶  ông. d b. Phèi hîp víiSë           Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc®Ó     nh  ¬  Êu  d Ng h Nh n   x¸c ®Þ cc cña  Êy têcã    gi     gi¸giao dÞch    th«ng  qua nghiÖp  ô  Þ  êng  ë. v th tr m 2.Vô  Ýnh    Ch s¸ch tiÒn tÖ:     a. Qu¶n  ý,theo  âivµ    l  d   cung  Êp  Õt  c k qu¶  ù d b¸o  èn  v kh¶  ông  ña    d c c¸c tæ chøc  Ýn  ông  td theo  nh  ú  ®Þ k cho  Ban  Òu  µnh  §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m theo Quy  Õ     ch qu¶n  ývèn  l  kh¶  ông. d b. § Ò   Êt víiBan  Òu  µnh    xu     §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë   Ò   èil ng c¸c v th tr m v kh  î     lo¹ giÊy têcã    ¾n  ¹n cÇn    i     gi¸ng h  mua,  Çn    êih¹n cÇn  c b¸n,th     mua  hoÆc     µ  b¸n v dù  Õn    ki c¸cmøc    Êt¸p dông    l∙su     i khimua,    Êy têcã  b¸n gi     gi¸. c. Phèi hîp  íiVô   Ýn  ông, Së       v  T d   Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc tr×nh d Ng h Nh n     Thèng  c  ©n   µng  µ   íc bæ   ®è Ng h Nh n   sung  hoÆc   ¹  á    ¹  Êy  ê cã    lo i c¸c lo i b gi t   gi¸ lµm  c«ng  ô  c cho  nghiÖp  ô  Þ  êng  ë. v th tr m 3.Së    Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc: d Ng h Nh n a. Xem   Ðt,c«ng  Ën  chøc  Ýn  ông  µthµnh      x  nh tæ  td l  viªntham    gia nghiÖp  vô  Þ  êng  ë;  èi hîp  íiCôc  th tr m Ph   v   C«ng  Ö     äc  ©n  µng  ngh tinh ng h quy  nh   ®Þ m∙  è,m∙  s   kho¸®Ó     giao dÞch    qua  ¹ng  m m¸y    Ýnh,m¸y  vit   Fax  µ  sè  ÷  ý  v m∙  ch k cña  ÷ng  êitham    nh ng   giagiao dÞch    nghiÖp  ô  Þ  êng  ë. v th tr m b. Thùc  Ön      hi c¸cgiao dÞch    mua  hoÆc   giÊy tê cã    íi   chøc  b¸n      gi¸v   tæ  c¸c tÝn  ông. d c.Thùc  Ön  ¨ng  ý,qu¶n  ývµ    hi ® k  l   theo dâic¸cgiÊy têcã          gi¸. d.Thanh      Êy têcã    to¸nc¸cgi     gi¸. e.Ban  µnh    h quy  ×nh híng dÉn  ùc hiÖn  tr     th   nghiÖp  ô  Þ  êng  ë. v th tr m g.Phèihîp víi ô  Ýn  ông  µ  ô  Ýnh         TV d v V Ch s¸ch tiÒn tÖ      tham  u  m cho    Ban §iÒu  µnh  h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë     nh  ¬  Êu, thêih¹n  Çn  v th tr m x¸c ®Þ c c     c mua,  Çn  c b¸n cña    ¹ giÊy têcã    c¸clo i       gi¸. h. Thùc  Ön    hi giao,nhËn, l ký  Êy  ê cã    µ  ¹ch    Õ   to¸ntheo     u  gi t   gi¸v h to¸nk     quy  nh. ®Þ i.  Tæng  îp,theo dâivµ  c¸o c¸cth«ng    Ò   h      b¸o      tinv nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m göiBan  Òu  µnh    §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë,  ô  Ýn  ông  µ  ô  Ýnh  v th tr m VT d v V Ch s¸ch  tiÒn tÖ.   4.Vô  Õ     K to¸n­ µichÝnh: T  H íng  Én  d quy  ×nh h¹ch  tr   to¸n kÕ     to¸n cã  ªnquan  n     li   ®Õ nghiÖp  ô  Þ  v th tr ng  ë. êm 5.Côc    C«ng  Ö     äc  ©n  µng: ngh tinh ng h LËp  ¬ng  ×nh  Çn  Ò m   ch tr ph m cho nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   µ  chøc  v th tr m v tæ  cµi® Æt  ¬ng  ×nh ®Ó   ¶m     ch tr   ® b¶o  ¹t®éng  toµn  µ  ho   an  v b¶o  Ët. m 6.Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc:    Ng h Nh n
 13. a. Thùc  Ön    hi giao,nhËn, l ký    Êy tê cã       u  c¸c gi     gi¸,thanh    µ  ¹ch to¸n to¸nv h     kÕ     to¸ntheo quy  nh.   ®Þ b. Th«ng    b¸o cho  Së     Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc sè    µikho¶n u  d Ng h Nh n   d t   l ký  Êy têcã    ña    chøc  Ýn  ông. gi     gi¸c c¸ctæ  td §i Ò u    öa  æi,bæ   26. S ®   sung ViÖc  öa  æi,bæ   s®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ­ ch n do  ®è Ng h Nh n ícquyÕt ®Þnh.    
 14. P h ô  l ô c s è  0 1/TT M C é n g  h o µ  x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m Tªn  ©n  µng ng h Sè:.. . . . .. §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ...ngµy.. .th¸ng.. .n¨m... . . . ..  ., . . . . .. gi Ê y ® ¨ng k ý  tha m  gia  n g hi Ö p  v ô  th Þ  tr n g  m ë ê KÝnh  öi: ©n  µng  µ   ícViÖtNam  (Vô  Ýn  ông) g  Ng h Nh n       T d     Tªn  ©n  µng:.. . ..................................... ng h   . . ..................................... §Þa  chØ     . . ..................................... :.. . ...................................... §iÖn  ¹i  :.. . ...................................... tho       . . .....................................   TELEX     :.. . ......................................        . . ..................................... Tµikho¶n  Òn göiVND:  . . ..........  ¹ .. . .............   ti     .. . ...........t   . . ............ .i . .. . .................................. . . ................................. Xin  ¨ng  ý  ® k tham    ùc  Ön  gia th hi nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   ¹  v th tr m ti NHNN   µ  v cam   Õt  Êp  µnh  y      k ch h ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  ¹ Quy  Õ   ®Þ ti   ch NghiÖp  ô  Þ   êng  v Th tr m ë. Chóng      í thiÖu  ÷  ý  µ    Êp  sè  ÷  ý  t«ixin gi   i ch k v xin c m∙  ch k cho  ÷ng  êi nh ng   cã    tªnsau  y  ®© tham    giagiao dÞch    nghiÖp  ô  Þ  êng  ë: v th tr m Chøc  ô v   Ch÷  ý       Ch÷  ý     k 1       k2 Ng êicã  Èm  Òn:   th quy ­Ng êithø  Êt:     nh ­Ng êithø      hai: Ng êikiÓm    so¸t: ­Ng êithø  Êt:     nh ­Ng êithø      hai: Ng êigiao dÞch  êilËp biÓu):     (ng     ­Ng êithø  Êt:     nh   ­Ng êithø         hai:     Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) Ng ©n  µng  . . .. ®è   h .. . ...           ý    ng  Êu)         (K tªn,®ã d (Hä  µ  v tªn)
 15. Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam                                             ô  ôcsè  h Nh n                                               Ph l   02/TTM     ë    S Giao  Þch  d   Sè:    /TTM          T h « n g  b¸o m u a  gi Ê y t ê c ã  gi¸ g ¾ n  h ¹ n  n    µy...   Ng .th¸ng.. .n¨m... .   . . . K Ýnh  öi: . . ....................... g   . ........................ .. C¨n  vµo  cø  th«ng b¸o  è... . .ngµy.. .  cña  s . . . . .  . Ban  Òu  µnh  §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë,  ë   v th tr m S Giao  Þch  © n   µng  µ   íc d Ng h Nh n   th«ng  ®Ê u  Çu  b¸o  th mua    Êy têcã    ¾n  ¹n  c¸cgi     gi¸ng h theo    éidung    c¸cn   nh sau:   ­Ngµy  u  Çu:   ®Ê th ­Ph ¬ng    thøc ®Êu  Çu:   th ­Ph ¬ng    thøc xÐt thÇu:    ­Ngµy    thanh to¸n: Tªn  Êy  Kú  ¹n giÊy Gi h    H×nh thøc      Khèil ng giÊy têcã    ¾n  ¹n L∙isuÊt mua  Êy      î       gi¸ng h      gi             ¬ng          Ph thøc mua   têcã      gi¸ têcã    giÊy têcã    tÝnh    gi¸     gi¸ theo gi¸trÞkhi®Õ n   ¹n thanh  têcã    ¾n  ¹n      h    gi¸ng h  ng¾n  ¹n h ng¾n  ¹n h ng ¾n  ¹n h to¸n(tr ÖuVN§)   i  (1)   n¨m) (%  Mua  ¼n  êi ¹n h (th     h   Mua  ã  ú  ¹n ckh  cßn  ¹tèi®a  ña  l    c i (Thêih¹n mua)    giÊy  êcã    ¾n   t   gi¸ng h¹n)                                    Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc d Ng h Nh n   (1)L∙isuÊt Ng © n  µng  µ   ícth«ng  trong tr ng  îp ®Êu  Çu  èil ng      h Nh n   b¸o   ê h   th kh  î
 16. Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   h Nh n             P h ô  l ô c s è  03/TT M        ë       S Giao  Þch  d      Sè:   /TTM              T h « n g  b¸o b¸n Gi Ê y t ê c ã  gi¸ g ¾ n  h ¹ n   n Ngµy...  .th¸ng.. .n¨m... .   . . . K Ýnh  öi: . . ............ g   . ............. .. C¨n  vµo  cø  th«ng  sè...  µy.. .  ña  b¸o  .ng . . .c Ban  Òu  µnh  . §i h NghiÖp  ô  Þ  êng  ë,  ë   v th tr m S Giao  Þch  © n   µng  µ   ícth«ng  d Ng h Nh n   b¸o  u  Çu  c¸cgiÊy têcã    ¾n  ¹n  ®Ê th b¸n        gi¸ng h theo    éidung    c¸cn   nh sau:   ­Ngµy  u  Çu:   ®Ê th ­Ph ¬ng    thøc ®Êu  Çu:   th ­Ph ¬ng    thøc xÐt thÇu:    ­Ngµy    thanh to¸n: Tªn  Êy gi   Kú  ¹n h  H×nh  Khèil ng giÊy  êcã     î   t   gi¸ L∙isuÊt b¸n giÊy  ê      t  Ngµy  n   ¹n ®Õ h               têcã    giÊy têcã  thøc giÊy   gi¸        ng¾n  ¹n tÝnh  h  theo gi¸    cã    ¾n  ¹n (1) gi¸ng h    thanh    ña  to¸nc Ph¬ng thøc b¸n   ng ¾n  ¹n gi¸ng ¾n   têcã    h     gi¸ trÞkhi®Õ n   ¹n thanh     h  (%  n¨m) giÊy têcã        gi¸ h¹n ng¾n  ¹n h to¸n(tr ÖuVN§)   i  ng ¾n  ¹n h B¸n  ¼n  êih¹n h (Th     Ban  ã  ú  ck cßn  ¹cña    ê h¹n (Thêih¹n l  i gi¸yt        cã    ¾n  ¹n) gi¸ng h b¸n)        Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  Þch  © n  µng  µ   íc d Ng h Nh n   (1)L∙isuÊt Ng © n  µng  µ   ícth«ng  trong tr ng  îp ®Êu  Çu  èil ng      h Nh n   b¸o   ê h   th kh  î
 17. Tªn  chøc  Ýn  ông: . .                                                         ô  ôcsè  .. .                                                        Ph l   04/TTM tæ  td . M∙  è:.. . .                                       éng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   s   . .                                      C .   ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp   ù  ­H¹nh  óc l ­T do   ph §¨ng k ý  m u a  gi Ê y t ê c ã  gi¸ g ¾ n  h ¹ n   n Ngµy... .th¸ng.. . .. . . . ..  n¨m... . ..                                                            KÝnh  öi:  ë   g  S Giao  Þch  © n   µng  µ   íc d Ng h Nh n                                       C¨n  th«ng  b¸n  Êy tê cã    ¾n  ¹n  è:.. . .. µy  .  cø  b¸o  gi     gi¸ng h s   . ..   ng .. .th¸ng ..   .   .n¨m  . .  ña  ë   . .. . .. S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc, .  c d Ng h Nh n . . . (tªntæ    chøc  Ýn  ông)®¨ng  ý  td   k mua    ¹ giÊy têcã    ¾n  ¹n    c¸clo   i     gi¸ng h nh sau:  Tªn  Kú  ¹n h  H×nh  Khèil ng giÊy  êcã     î   t   gi¸ Ngµy  n   ¹n ®Õ h    L∙isuÊt            ¬ng      Ph thøc  mua Gi¸mua    (2) GiÊy  ê t  giÊy tê thøc GiÊy  ng¾n  ¹n tÝnh       h  theo  thanh    ña  Êy dù  Çu  to¸nc gi   th cã    gi¸ cã    gi¸ têcã      gi¸ gi¸trÞkhi®Õ n   ¹n     h  têcã    ¾n  ¹n   gi¸ng h (1)   ng¾n   ng¾n   ng ¾n  ¹n h thanh    iÖu to¸n(tr   (%  n¨m) h¹n h¹n ®ång) B»ng  è s B»ng  ÷ ch Mua  ¼n  êi h (Th   Mua  ã  ú  ¹n ckh  h¹n cßn  ¹cña    l i (Thêih¹n mua)    giÊy têcã        gi¸ ng ¾n  ¹n) h   êigiao dÞch                                Ng êikiÓm                       Tæng  Ng                                        so¸t                      gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è     ý                                            ý                                 (Ký    (K tªn)                                        (K tªn)                                tªn) (1)Trêng  îp ®Êu   Çu    Êt.C¸c  chøc  Ýn  ông  îcghitèi®a  møc    Êt dù  Çu    h  th l∙su   i tæ  td ®       5  l∙su   th cho  çi  ¹ giÊy  ê cã    ¾n  ¹n  i m lo i   t   gi¸ng h trong m ét    ®¬n  ù  Çu. d th
 18. (2)Trêng  îp ®Êu  Çu  èil ng   h  th kh  î
 19. Tªn  chøc  Ýn  ông: . .                                                         ô  ôcsè  .. .                                                        Ph l   05/TTM tæ  td . M∙  è:.. . .                                       éng  µ    éichñ  Üa  Ötnam   s   . .                                      C .   ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp   ù  ­H¹nh  óc l ­T do   ph §¨ng k ý  b¸n gi Ê y t ê c ã  gi¸ g ¾ n  h ¹ n   n Ngµy... .th¸ng.. . .. . . . ..  n¨m... . ..                                                            KÝnh  öi:  ë   g  S Giao  Þch  © n   µng  µ   íc d Ng h Nh n                                       C¨n  th«ng  cø  b¸o mua   Êy  ê cã    ¾n   ¹n  è: .. . .. µy  .  gi t   gi¸ng h s   . . .ng .. .th¸ng ..     .   . n¨m  . .  ña  ë   . .. . .c S Giao  Þch  ©n   µng  µ   ­ . d Ng h Nh n íc,..     chøc  Ýn  ông) ®¨ng  ý  c¸clo¹ giÊy têcã    ¾n  ¹n      .(tªntæ  . td   k b¸n      i     gi¸ng h nh sau:   Tªn  Kú  ¹n h  H×nh  Khèil ng giÊy  êcã     î   t   gi¸ Ngµy  n   ¹n ®Õ h    L∙isuÊt            ¬ng      Ph thøc  b¸n Gi¸b¸n (2)    GiÊy  ê t  giÊy tê thøc GiÊy  ng¾n  ¹n tÝnh       h  theo  thanh    ña  Êy thÇu    to¸nc gi   (1) cã    gi¸ cã    gi¸ têcã      gi¸ gi¸trÞkhi®Õ n   ¹n     h  têcã    ¾n  ¹n   gi¸ng h (% n¨m) ng¾n   ng¾n   ng ¾n  ¹n h thanh    iÖu to¸n(tr   h¹n h¹n ®ång) B»ng  è s B»ng  ÷ ch B¸n  ¼n  êi h (Th   B¸n  ã  ú  ¹n ckh  h¹n cßn  ¹cña    l i (Thêih¹n b¸n)    giÊy têcã        gi¸ ng ¾n  ¹n) h   êigiao dÞch                                Ng êikiÓm                       Tæng  Ng                                        so¸t                      gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è     ý                                            ý                                 (Ký    (K tªn)                                        (K tªn)                                tªn)
 20. (1)Trêng  îp ®Êu   Çu    Êt.C¸c  chøc  Ýn  ông  îcghitèi®a  møc    Êt dù  Çu    h  th l∙su   i tæ  td ®       5  l∙su   th cho  çi  ¹ giÊy  ê cã    ¾n  ¹n  i m lo i   t   gi¸ng h trong m ét    ®¬n  ù  Çu. d th (2)Trêng  îp ®Êu  Çu  èil ng   h  th kh  î

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản