intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 85/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

54
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 85/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 85/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  b é  t µi ë  ch Ý n h  S è  85/2002/Q§­B T C   n g µ y  01 th¸ng 07 n¨ m  2002  Ò  B a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  q u ¶ n  lý v µ   v s ö  d ô n g  Q u ü  h ç  trî lao ® é n g  d «i   d o  s ¾ p  x Õ p  l¹i d d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n b é   ë ng b é   µi Ý nh tr t  ch ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Ò   Ö m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v nhi v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 41/2002/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 11    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Ýnh  ph v Ch s¸ch  i  íilao  ng     do  ¾p   Õp   ¹  ®è v   ®é d«i d s x l idoanh  nghiÖp  µ  íc; nh n ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch TµichÝnh,Côc  ëng  ôc        tr C TµichÝnh    doanh  nghiÖp; Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  l  s dông  ü   ç  î   ng      s ¾p  Õp  ¹doanh  Qu h tr  ®é d«id do  lao x l  i nghiÖp  µ  íc. nh n §i Ò u    û   Òn  2: U quy cho  ôc  ëng  ôc  µichÝnh  C tr C T  Doanh  nghiÖp  µm  l chñ  µikho¶n  µ  t  v qu¶n  ý,®iÒu  µnh  ü   ç   î   ng      s ¾p  Õp  l  h Qu H tr  ®é lao d«id do  x l¹doanh    i nghiÖp  µ  íc. nh n   §i Ò u  3:  Quy Õt ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc thi µnh  kÓ  tõ ngµy   h 26/04/2002 ®Õ n   Õt  µy    h ng 31/12/2005. Bé   ëng    é,  ¬  tr c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ  thu Ch ph   tÞch  û  u ban  ©n  ©n    nh d c¸c TØnh,  µnh  è  ùcthuéc trung ¬ng, Chñ   Þch  Th ph tr         t Héi  ng  ®å qu¶n  Þ  tr c¸c Tæng  c«ng    ty 91, c¸c  n   Þ   éc  Ö   èng  µi ®¬ v thu h th t  chÝnh, kho  ¹c  µ  íc,vµ    b nh n   c¸c  chøc, c¸  ©n   ã  ªnquan  Þu  tæ    nh c li   ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. Q uy   Õ   ch q u ¶ n   ý v µ  s ö  d ô n g  q u ü  h ç  trî l  lao ® é n g  d «i d  D o   s ¾ p  x Õ p  l¹i o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc  d n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  /2002/Q§­   ®Þ s 85  BTC   ngµy  th¸ng07  01    n¨m 2002  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  I ­ N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ü  ç  î   ng      s¾p  Õp  ¹doanh  1: “Qu h tr  ®é d«id do  lao x l  i nghiÖp  µ  nh níc”(sau  y   äi t¾t lµ Quü   ç   î   ng    ) ® îc thµnh  Ëp    ç  î   ®© g       H tr  ®é lao d«i d     l ®Ó h tr  ngêilao ®éng  Þ  Êt  Öc     b m vi hoÆc   nghØ  u  ím  äit¾tlµlao ®éng    ) do  h s (g         d«id   c¬  cÊu l¹ c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc theo quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè  i i 41/2002/N§­   µy  CP ng 11/4/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýnh  c Ch ph v ch s¸ch  i  íilao ®è v     ®éng     do  ¾p   Õp  ¹  d«i d s x lidoanh  nghiÖp  µ   íc (gäit¾t lµ NghÞ   nh   Nh n        ®Þ 41/2002/N§­ CP). Quü   ç   î   ng      Êp  H tr  ®é lao d«id c kinh phÝ     cho    c¸c doanh nghiÖp  µ  íc nh n   thuéc diÖn    ông    Ön    ¸p d c¸cbi ph¸p s ¾p  Õp  ¹ theo  Õ   ¹ch cña  Ýnh  ñ,   x l i k ho   Ch ph   c¸cc«ng      Çn  îcchuyÓn  æi  õ c¸c doanh    tycæ ph ®  ® t    nghiÖp  µ  íccã  ¬ng  nh n   ph ¸n  ¬  Êu  ¹ ® îc c¬  cc l i   quan  µ  íc cã  Èm   Òn    Ën    nh n   th quy x¸c nh trong vßng    12 th¸ng kÓ   õ ngµy  îc cÊp  Êy    t  ®  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh  theo  Ët Lu   Doanh  nghiÖp  äit¾t lµ c«ng      Çn),c¸c tæ  (g       ty cæ ph     chøc  îc thµnh  Ëp    ®  l ®Ó gi¶iquyÕt    ng        lao ®é d«i d trong c¸c doanh     nghiÖp  µ   íc bÞ     Ó, ph¸ Nh n   gi¶ith     s¶n  (sau  y   äi chung  µ doanh  ®© g   l  nghiÖp),c¬    quan  b¶o  Ó m     éi,c¬  ë  hi x∙ h   s d¹y nghÒ     cho    ng    . lao®é d«id §i Ò u    ü   ç   î   ng      Æt  ôsë  ¹i é  µi chÝnh  ôc  2: Qu H tr  ®é d«id ® lao tr   t   T   B (C TµichÝnh    doanh nghiÖp   è    â  µng  èi1,phè  µng  ­ s 4,ng H Chu     H Chuèi,Hµ   éi)  N  vµ  ë   µikho¶n  ¹  m t  tiKho  ¹c Nhµ   ícTrung  ng    Õp nhËn  µ  ö  ông    b  n  ¬ ®Ó ti   vsd c¸c nguån  èn  v theo quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy.   ®Þ t i ch n   §i Ò u    ån  èn  ña  ü   ç  î   ng      ×nh  µnh  õ: 3: Ngu v c Qu H tr  ®é d«id h lao th t ­Ng ©n    s¸ch Nhµ   íc;   n ­ViÖn  î ña    chøc,c¸nh©n;   tr c c¸ctæ     ­C¸c  ån    ngu kh¸c(nÕu  ã).   c  §i Ò u  4: Quü   ç   îlao  ng     cã  H tr  ®é d«i d tr¸ch nhiÖ m   Êp    c kinh  Ý  ph ®óng  i îng,®óng  ôc  ch,  ®è t   m ®Ý c«ng khai,minh  ¹ch.Quü   ç   î   ng    b   H tr  ®é lao d«id    chØ  ç  î h tr  kinh phÝ    theo  nguyªn t¾c  ét  Çn    m l cho  çi m doanh  nghiÖp  µ  v m ét  Çn  l cho  çi ngêilao®éng. m         2
 3. II  ­ N é i d u n g  h ç  trî ñ a Q u ü  H ç  trî  c  lao ® é n g  d «i d §i Ò u    ü   ç  î   ng      ùc hiÖn  ç  î 5: Qu H tr  ®é d«id th   lao h tr  cho  êilao ®éng  ng     d«id    theo  quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    ®Þ ti ® b  1, kho¶n  vµ  iÓ m     iÓ m   kho¶n  2  ® b, ® c  3  Òu    §i 3;kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  2  4  ®Þ s 41/2002/N§­   µ  íng dÉn  ña  é  CP v h   cB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  §i Ò u    èivíi ÷ng  6: §    nh doanh  nghiÖp  gÆp   ã  kh kh¨n vÒ   µichÝnh      t  sau khi ®∙  ö  ông  Õt  è   Quü   ù     sd h sd d phßng  îcÊp  Êt  Öc  µm  ña  tr  m vi l c doanh  nghiÖp  ®îctrÝch lËp  y    (    ®Ç ®ñ theo  ng  ®ó quy  nh  ña  µ   íc)m µ   ®Þ c Nh n   kh«ng  ®ñ   ån      î Êp  ngu ®Ó tr¶tr  c cho  êilao®éng  Êt  Öc  éc phÇn  ng     m vi thu   tr¸chnhiÖ m     cña doanh nghiÖp theo quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® a, kho¶n  §iÒu    3  3, kho¶n  §iÒu  1  4 NghÞ   nh   è  ®Þ s 41/2002/N§­   ×  îc Quü   ç   îlao  ng     hç  î CP th ®   H tr  ®é d«i d tr  phÇn  cßn  Õu. thi §èivíi ÷ng     nh doanh  nghiÖp  µ  ícbÞ     Ó,ph¸ s¶n,Quü   ç   î   nh n   gi¶ith       H tr  lao ®éng      Êp  µn  é  d«i d c to b kinh phÝ       Õt  Õ     éc    ®Ó gi¶iquy ch ®é thu tr¸chnhiÖm     cña doanh nghiÖp cho ngêi lao ®éng  d«i d ® îc tuyÓn dông tr c ngµy  í 26/4/2002. §i Ò u    êilao ®éng  ∙  Ën  î Êp  õ Quü   ç   î   ng      7: Ng     ® nh tr  c t  H tr  ®é lao d«id n Õu  îct¸ tuyÓn  ông  µo  µm  Öc    ®  i   d v l vi ë doanh  nghiÖp  ∙  ® cho    Öc,hoÆc   th«ivi   ® îc doanh    nghiÖp  µ  íc kh¸c tuyÓn  ông  ×  nh n     d th ph¶ithùc hiÖn      quy  nh  ¹ ®Þ t i ®iÓ m     Çn    3, ph IITh«ng   è  ts 11/2002/TT­ BL§­TB&XH   µy  ng 12/6/2002  ña  é  cB Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héihíng  Én  ét  è  iÒu  ña  v X∙    d m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­  CP (sau ®©y  äit¾tlµTh«ng   è    g      ts 11/2002/TT­ BL§­TB&XH). Doanh nghiÖp  Ón  ông  ã  tuy d c tr¸chnhiÖ m    åisè  Òn trî Êp  µ   ­   thu h   ti     c m ng êilao ®éng  µn    µ  ép  µo  µikho¶n  ña  ü   ç   î   ng      ë      ho tr¶v n v t   c Qu H tr  ®élao d«id m t¹  iKho  ¹c nhµ  ícTrung  ng  b  n  ¬ ngay  sau    ý  îp ®ång    ng. §ång  êi  khik h   lao ®é   th , th«ng  cho  ü   ç   î   ng      ÕtvÒ   Öc  ∙    åivµ  ép  Òn b¸o  Qu H tr  ®é lao d«id bi   vi ® thu h   n ti   vÒ   µikho¶n  ña  ü   ç  î   ng    . t  c Qu H tr  ®é d«id lao C¸c doanh  nghiÖp  µ    ©n  êilao ®éng  v c¸ nh ng     ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   íc   tr   ph¸p luËtn Õu  µm       l tr¸quy  nh  ¹ §iÒu  µy. i ®Þ t  i n III  ­ Tr × n h t ù v µ  th ñ t ô c h ç  trî õ Q u ü  H ç  trî  t   lao ® é n g  d «i d A  ­ C Ê p  kinh p h Ý  t õ Q u ü   ç   î H tr  lao ® é n g   «i d   d ch o  d o a n h  n g hi Ö p: §i Ò u  Sau    µn  µnh    ñ tôcquy  nh  ¹  Õtc2,®iÓ m     8:  khiho th c¸cth     ®Þ ti     ti 1, phÇn  Th«ng   è  IV  ts 11/2002/TT­ BL§­ TB&XH,  doanh  nghiÖp  Èn  Þ   å  ¬  chu b h s ®Ó   ü   ç   î   ng      Qu H tr  ®élao d«id xem   Ðt cÊp  x  kinh phÝ     cho doanh nghiÖp    bao gå m:  ­§¬n    Þ  Êp      ®Ò ngh c ph¸tkinhphÝ  Éu  è      (M s 01,Quy  Õ   µy); ch n     3
 4. ­ B¸o    µichÝnh  ña    c¸o t   c doanh nghiÖp  ¹  êi®iÓ m   ùc hiÖn  ¾p  Õp   ti   th th   s x l¹vµ      hain¨m  ªntiÕp tr c®ã; i li     í  ­ Ph¬ng  s ¾p  Õp    ng  ∙  îc Bé,  ¬    ¸n  x lao ®é ®®  c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Uû   Ch ph   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung ­ ¬ng, Héi  ng    ®å qu¶n  Þ tæng  tr   c«ng    (gäichung  µ c¬  ty 91    l   quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn)    Öt hoÆc     Ën  quy phª duy   x¸cnh bao  å m     É u   è          quy  g c¸cm s 1,2,3,4,5  ®Þnh  ¹ Th«ng   è  t i ts 11/2002/TT­ BL§­TB&XH.  Riªng ®èi víi      doanh nghiÖp  µ  nh níc thùc  Ön    Ó, ph¸    hi gi¶ith   s¶n  µ quyÕt  nh    Ó  l  ®Þ gi¶ith hoÆc   Õt  nh   quy ®Þ tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n ­ Danh    s¸ch lao ®éng      µ  ù     d«i d v d to¸n kinh phÝ       Õ     i  íi     chitr¶ch ®é ®è v   ngêi lao ®éng         d«i d theo    ã m   Ýnh  c¸c nh ch s¸ch quy  nh  ¹    ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­   îcthÓ  Ön  ¹    É u   è        quy  nh  ¹  CP ®   hi t i m c¸c s 7, 8, 9, 10  ®Þ ti Th«ng   t sè  11/2002/TT­    BL§­ TB&XH.  C¸c  É u   m 7,8,9,10 nªu      trªn ph¶i ® îc C¬       quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  thÈm  nh, hoÆc     Ën  i víi ®Þ   x¸cnh ®è     c«ng      Çn. tycæ ph   Riªng  É u   è  vÒ   m s 08  danh  s¸ch  êi lao ®éng    ng     ®ñ tuæi nghØ   u    h theo   quy  nh  Ön  µnh  ng  ®Þ hi h nh cßn  Õu thêigian ®ãng  thi       b¶o  Ó m     éitèi a  µ hi x∙h     l   ® 1 n¨m  µ  ù    v d to¸nkinh phÝ   ng    ®ã b¶o  Ó m     éicßn  hi x∙ h   ph¶i® îc C¬       quan    b¶o hiÓ m     éi n¬i doanh  x∙ h     nghiÖp tham    ng  gia ®ã b¶o  Ó m     éi x¸c nhËn  µ  hi x∙ h     v ghisè  µikho¶n,n¬i m ë   µikho¶n  ña  ¬    t      t  c c quan  b¶o  Ó m     éi®Ó   µm    hi x∙ h   l c¨n cø  Êp    c ph¸tkinh phÝ  õ Quü   ç   î   ng        t  H tr  ®é lao d«id cho  ¬  c quan  B¶o  Ó m     hi x∙ héi. Doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh      vt ch x¸c,trung  ùc  th trong  viÖc  Ëp  å  ¬. C¬   l h s   quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Þu  nh n   th quy ch tr¸chnhiÖm   Ò   Õt    vk qu¶  Èm  nh,    Ën  å  ¬.Trêng  îp cã    ¹m  × doanh  th ®Þ x¸c nh h s   h   viph th   nghiÖp,c¬    quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt.   tr     §i Ò u 9:  êi ®iÓ m     nh  êi lao ®éng  Th   x¸c ®Þ ng     nghØ   Öc    Ëp    vi ®Ó l c¸c m É u         quy  nh  ¹  7, 8, 9, 10  ®Þ ti Th«ng   è  ts 11/2002/TT­ BL§­ TB&XH   µ ngµy  ã  l  c quyÕt  nh  ®Þ cho  êi lao ®éng      ng     d«i d nghØ   Öc  µy  ¬  vi (ng c quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn    Öt ph¬ng    ¾p  Õp    ng  éng  èi®a  ngµy  µm  quy phª duy   ¸n s x lao®é c t   15  l viÖc),hoÆc   µy  îc cÊp  Êy    ng ®   gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    theo  Ët Lu   doanh  nghiÖp  i  íic«ng      Çn,  ®è v   ty cæ ph hoÆc   µy  ã  Öu  ùc cña  Õt  ng c hi l   quy ®Þnh    Ó  gi¶ith hoÆc   Õt ®Þnh  quy   tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  µ  íccña  nh n   c¬  quan  ã  Èm  Òn  i víi c th quy ®è     doanh nghiÖp  µ  ícbÞ    Ó,ph¸ s¶n. nh n   gi¶i th     §i Ò u    10: Danh s¸ch lao ®éng      µ  ù       d«id v d to¸nkinh phÝ       Õ     chitr¶ch ®é   i víingêilao ®éng      ®è        d«id theo    ã m   Ýnh  c¸c nh ch s¸ch quy  nh  ¹    ®Þ tiNghÞ   ®Þnh  è  s 41/2002/N§­   îcthÓ  Ön  ¹ c¸c m É u   è        quy  nh  ¹ CP ®   hi t i     s 7, 8, 9, 10  ®Þ t  i Th«ng   è  t s 11/2002/TT­ BL§­TB&XH  ph¶i ® îc doanh     nghiÖp  th«ng b¸o c«ng  khaitr ckhigöithÈm  nh    í      ®Þ hoÆc     Ën    êilao ®éng      Óm    x¸c nh ®Ó ng     d«id ki tra l¹  Öc  Ýnh  ivi t to¸n chÕ       ¶m     ®é ®Ó ® b¶o  îc hëng  ng  Õ     ®  ®ó ch ®é theo    quy ®Þnh.   4
 5. §i Ò u    11: Doanh  nghiÖp  ph¶igöihå  ¬      s quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   ®Þ t i 8  ch nµy  n   ü   ç  î   ng    ,C¬   ®Õ Qu H tr  ®é d«id   quan  µ  íccã  Èm  Òn, Bé    lao nh n   th quy   Lao ®éng  Th¬ng  ­  binh  µ    éi,C¬   v x∙ h   quan  b¶o  Ó m     éi n¬i doanh  hi x∙ h     nghiÖp  tham    ng  gia ®ã b¶o  Ó m     éi,Së   hi x∙ h   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,vµ u  v X∙    l m ét  é  å  ¬  ¹ doanh  b h s t  i nghiÖp.  §i Ò u 12:  Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  th   10  l vi k t   nh ®  s¬,Quü   ç   î   ng      Óm       nh  è    H tr  ®é lao d«id ki tra,x¸c ®Þ s kinh phÝ  Êp    µ      c ph¸tv ra quyÕt  nh   ®Þ duyÖt  Êp  c kinh  Ý   õ  ü   ç   îlao  ng     cho  ph t Qu H tr  ®é d«i d doanh  nghiÖp,cã    Õttheo tõng néidung      chiti        nh sau: ­C Êp    kinhphÝ        î Êp    ®Ó chitr¶tr  c cho  êilao®éng  ng     nghØ  u  íctuæi; h tr   ­ C Êp    kinh phÝ        î Êp    ®Ó chitr¶tr  c cho  êilao®éng  ùc hiÖn  îp ®ång  ng     th   h  lao®éng    kh«ng    nh  êih¹n bÞ  Êt  Öc; x¸c®Þ th     m vi ­ C Êp    kinh phÝ      î Êp    ®Ó tr¶tr  c cho  êilao®éng  ùc hiÖn  îp ®ång    ng     th   h  lao ®éng  ã  êih¹n tõ1­ n¨m  Þ  Êt  Öc; c th       3  b m vi ­ Hç   îphÇn    tr  kinh phÝ     cßn  Õu  éc  thi thu tr¸chnhiÖm       îcÊp  ña    chitr¶tr  c doanh nghiÖp; Quy Õt  nh  µy  îc göicho  ®Þ n ®   doanh  nghiÖp, c¬    quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn,  é   B Lao  ng  ¬ng  ®é th binh  µ  héi,Kho  ¹c nhµ  íc trung  ng, vµ u  v X∙    b  n  ¬ l m ét  b¶n  µo  å  ¬  v h s doanh  nghiÖp  ¹ Quü   ç  î   ng    . t i H tr  ®é d«id lao Trêng  îp hå  ¬  h   s kh«ng  ¶m   ® b¶o    cÇu  c¸c yªu  theo quy  nh,  ®Þ hoÆc   ã  c saisãtvÒ   è  Öu tÝnh      s li   to¸n,còng    trong thêih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õngµy      10  l vi k t   nhËn  îcbé  å  ¬,Quü   ç  î   ng      ®  hs  H tr  ®é d«id th«ng  b»ng    lao b¸o  v¨n b¶n cho  ¬  c quan  µ  íccã  Èm  Òn  µ  nh n   th quy v doanh  nghiÖp  Õt®Ó   µn  bi   ho chØnh. §i Ò u    13: C¨n  Quy Õt  nh  duyÖt    Ý  Êp  õ Quü   ç  î cø  ®Þ phª  kinh ph c t   H tr  lao ®éng        d«id cho doanh  nghiÖp,trong thêih¹n  ngµy  µm  Öc,Quü   ç  î       5  l vi   H tr  lao ®éng      Êp      d«i d c ph¸tkinh phÝ   µo  µikho¶n  ña    v t  c doanh  nghiÖp    ùc ®Ó th   hiÖn      î Êp  chitr¶tr c cho  êilao®éng    . ng     d«id §i Ò u 14:  Sau    Ën  îc kinh phÝ   õ Quü   ç   îlao ®éng    , khinh ®    t  H tr    d«i d   doanh  nghiÖp  Õn hµnh  Öc      î Êp  ti   vi chitr¶tr  c cho  êilao®éng      ng     d«id theo    quy ®Þnh  ¹ tiÕtd,®iÓ m     Çn    t      i 1,Ph IV Th«ng   è  ts 11/2002/TT­ BL§­ TB&XH. Khi    îcÊp  tr¶ tr  cho  êi lao  ng,  ng   ®é doanh  nghiÖp ph¶i lËp  Õu      phi chi (MÉu  è  ­ TT  s 02    ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1141/TC/Q§­ C§KT  µy  ng 1/11/1995  ña  é   µi  Ýnh); lËp  c B T ch   danh s¸ch  êi lao  ng  Ën  îcÊp  ng   ®é nh tr  (MÉu  è    s 2,Quy  Õ   µy). ch n   Ng êi lao ®éng  ã     c tr¸chnhiÖm   ý    Ën  ∙  Ën  Òn  î Êp  µo      k x¸c nh ® nh ti tr c v c¶ phiÕu    µ  chiv danh  s¸ch nªu    trªn. Tæ  chøc  c«ng  oµn  ® doanh  nghiÖp,c¬    quan  µ  íccã  Èm  Òn  ã  nh n   th quy c tr¸ch nhiÖm     gi¸m    Óm     Öc    îcÊp  s¸t,ki tra vi tr¶ tr  cho  êi lao  ng     t¹ ng   ®é d«i d  i doanh  nghiÖp. Doanh  nghiÖp ph¶i chi tr¶®óng  i  îng,®óng  è  Òn  µ  Þu      ®è t   s ti v ch tr¸ch   nhiÖ m  åith ng  ËtchÊtvÒ   ÷ng    ãtvµ  Êt    ra. b  ê v     nh sais   m m¸t x¶y    5
 6. §i Ò u    15: Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õkhihoµn  µnh  Öc      î th   30  k t    th vi chitr¶tr  cÊp  cho  êilao ®éng    ,doanh  ng     d«id   nghiÖp ph¶ilËp    b¸o    Õt  c¸o quy to¸n,göi    c¬ quan  µ  íccã  Èm  Òn  Óm       Ën. B¸o    Õt      nh n   th quy ki tra,x¸c nh   c¸o quy to¸nbao gå m     µiliÖu sau: c¸ct     ­ Danh    s¸ch ngêilao ®éng  Ën  î Êp  Éu  è         nh tr  c (M s 02,Quy  Õ   µy),b¶n  ch n   chÝnh; ­ B¸o  tæng  îp  ö  ông    c¸o  h sd kinh phÝ   Êp  õ Quü   ç   î   ng        c t  H tr  ®é lao d«i d trong ®ã     Õttheo  õng  éidung  ç  î     chiti   t n  h tr  trong th«ng  hç  î ña  ü   ghi   b¸o  tr c Qu Hç  î   ng    ,sè  Òn thõa,vµ  ýdo  Éu  è    tr  ®é d«id   ti   lao   l   (M s 03,Quy  Õ   µy); ch n Sau    ã    Õn    Ën  ña  ¬  khic ý ki x¸cnh c c quan  µ  íccã  Èm  Òn, doanh  nh n   th quy   nghiÖp  öi vÒ   ü   ç   îlao ®éng      g   Qu H tr    d«i d b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n vµ    b¸o  kÕt  c¸o  qu¶  ùc hiÖn  ¾p  Õp    ng  th   s x lao ®é theo  quy  nh  ¹  Õte, ®iÓ m     Çn    ®Þ ti     ti 1, Ph IV Th«ng   è  11/2002/TT­ ts    BL§­TB&XH. Doanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan  µ  íccã  Èm  Òn  Þu  nh n   th quy ch tr¸chnhiÖm   ­   tr ícph¸p luËtvÒ   Ýnh  Ýnh        t ch x¸c,trung thùc cña      Õt to¸n.     b¸o c¸o quy   §i Ò u 16:  èi víisè    Ý   Êp  õ Quü   ç   îlao ®éng        §     kinh ph c t   H tr    d«i d cho doanh  nghiÖp  õa    Õt  th khiquy to¸n,trong thêih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy        5  l vi k t   göib¸o    Õt    Ò   ü   ç   î   ng    ,doanh    c¸o quy to¸nv Qu H tr  ®é lao d«id   nghiÖp ph¶inép    ngay  µo  µikho¶n  ña  ü   ç   îlao  ng     m ë   ¹  v t  c Qu H tr  ®é d«i d t iKho  ¹c  µ  íc b nh n   trung¬ng.     B  ­ C Ê p  kinh p h Ý  t õ Q u ü   ç   î H tr  lao ® é n g   «i d   d ch o  c ¬  q u a n  b¶ o  hi Ó m  x∙  éi: h §i Ò u  17: Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ  µy  Ën  îc th   10  l vi k t ng nh ®  danh s¸ch  êi lao ®éng    ng     ®ñ tuæi nghØ   u    h theo  quy  nh  Ön  µnh  ng  ®Þ hi h nh cßn  Õu  êigian ®ãng  thi th     b¶o  Ó m     éitèi®a  µ1  hi x∙h     l   n¨m  µ  ù    v d to¸nkinh phÝ    ®ãng  b¶o  Ó m     éi(MÉu  è    hi x∙h   s 08,Th«ng   è  ts 11/2002/TT­ BL§­TB&XH)  trong  hå  ¬  ña  s c doanh  nghiÖp quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy, Quü   ç   îlao ®Þ ti §i 8  ch n   H tr    ®éng      d«id xem   Ðt,x¸c ®Þnh  è  x   s kinh phÝ  Êp    c cho  ¬  c quan  b¶o  Ó m     éi hi x∙h   vµ  quyÕt  nh  Öt  Êp  ra  ®Þ duy c kinh phÝ   õ Quü   ç   î   ng        t  H tr  ®é lao d«i d cho  ¬  c quan b¶o  Ó m     éi. hi x∙h Quy Õt  nh  µy  îc göi cho  ¬  ®Þ n ®   c quan b¶o  Ó m     éi,doanh  hi x∙ h   nghiÖp,  c¬  quan  µ  íccã  Èm  Òn, Bé   nh n   th quy   Lao  ng  ¬ng  ®é th binh vµ  héi,Kho  ¹c   X∙    b  nhµ  íctrung ¬ng  µ u  ét  n    v l m b¶n  µo  å  ¬  v h s doanh  nghiÖp  ña  ü   ç   î   c Qu H tr  lao ®éng    . d«id Trêng  îp hå  ¬  h   s kh«ng  ¶m   ® b¶o    cÇu  c¸c yªu  theo quy  nh,  ®Þ hoÆc   ã  c saisãt vÒ   è  Öu  Ýnh      s li t to¸n,còng    trong thêih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó      10  l vi k trªn,   Quü   ç   îlao  ng     th«ng  H tr  ®é d«i d b¸o b»ng  v¨n b¶n cho  doanh nghiÖp, c¬    quan  µ  íccã  Èm  Òn, c¬  nh n   th quy   quan  b¶o  Ó m     éibiÕt®Ó   µn  hi x∙h     ho chØnh.   6
 7. §i Ò u      ¬  ë  Õt  nh    Öt    Ý  Êp  õQuü   ç   18: Trªnc s Quy ®Þ phª duy kinhph c t   H trîlao ®éng     cho  ¬     d«i d c quan b¶o  Ó m     éi,trong  êih¹n  ngµy  µm  hi x∙ h   th   5  l viÖc,Quü   ç  î   ng      Êp      H tr  ®é d«id c ph¸tkinh phÝ  µo  µikho¶n  ña  ¬  lao   v t  c c quan  b¶o  Ó m     éi. hi x∙h §i Ò u    19: Sau    Ën  îckinhphÝ  Êp    õQuü   ç  î   ng  khinh ®     c ph¸tt   H tr  ®é lao d«id,trong thêih¹n  ngµy  µm  Öc,c¬         10  l vi   quan  b¶o  Ó m     éithùc hiÖn    hi x∙h     x¸c nhËn  êi lao ®éng  ∙  ng    ng     ® ®ã ®ñ b¶o  Ó m     éi vµ  hi x∙ h   chuyÓn  êi lao ®éng  ng     d«id    sang  ëng  Õ     u  h ch ®é h theo quy  nh  Ön  µnh  Ò     ®Þ hi h v b¶o  Ó m     éi. hi x∙h Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khihoµn  µnh  Öc  th   5  l vi k t     th vi chuyÓn  êing   lao ®éng        d«i d sang  ëng  Õ     u, c¬  h ch ®é h   quan  b¶o  Ó m     éi ph¶i th«ng  hi x∙ h     b¸o  Õt  k qu¶  ö  ông  sd kinh phÝ  õ Quü   ç   î   ng      Éu  è      t  H tr  ®é lao d«id (M s 04, Quy  chÕ   µy)vÒ   ü   ç  î   ng    . n   Qu H tr  ®é d«id lao C  ­ C Ê p  kinh p h Ý  t õ Q u ü  H ç  trî  lao ® é n g  d «i d   c h o  c¸c c ¬  s ë  d ¹ y n g h Ò : §i Ò u  20: Hµng  ý, c¸c  ¬ së  ¹y  Ò   îc  qu   c d ngh ® chØ   nh   o   ¹o ®Þ ®µ t   nghÒ  cho  êi lao ®éng      ã  ng     d«i d c tr¸chnhiÖ m   Ëp  µ  öi vÒ   ü   ç   îlao   l v g   Qu H tr    ®éng      ¬n    Þ  d«id § ®Ò ngh thanh    to¸nkinh phÝ  o  ¹o(MÉu  è      ®µ t   s 05, Quy  Õ   ch nµy), kÌm    theo c¸c  Õu  äc  Phi h nghÒ   Ôn   Ý   mi ph (b¶n  èc)  µ  g v b¶n  sao    c¸c quyÕt  nh  ®Þ nghØ   Öc  ëng  Ýnh  vi h ch s¸ch ®èi víilao ®éng      s ¾p  Õp         d«id do  x l¹doanh    i nghiÖp  µ   íccña  êilao®éng      äc  Ò   Nh n   ng     d«id h ngh trongquý.     §¬n    Þ  ®Ò ngh thanh   to¸nkinh phÝ  o  ¹oph¶i® îcSë    ®µ t       Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh vµ    éin¬icë  ë  ¹y nghÒ   ng  ôsë  Èm  nh  Ò   è    ng      X∙ h     s d   ®ã tr   th ®Þ v s lao®é d«i d  ùc tÕ  o  ¹ot¹  ¬  ë  ¹y nghÒ,  êigian  o  ¹onghÒ   èi®a   th   ®µ t   i s d   c th   ®µ t   (t   kh«ng  qu¸ 6    th¸ng)vµ  ë   µi chÝnh    Ët    ¬ic¬  ë  ¹y nghÒ   ng  ôsë  Èm     ST  ­ V gi¸n   s d   ®ã tr   th ®Þnh  Ò     o  ¹onhng  èi a  v gi¸®µ t   t   kh«ng    ® qu¸ 350.000  ng/ngêi/ ®å th¸ng. Së  Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh  µ  héivµ  ë   µi chÝnh­ Ët    Þu  v X∙    S T   V gi¸ch tr¸ch   nhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   Ýnh  tr   lu   t trung thùc,chÝnh    ña  ¬n    Þ      x¸c c § ®Ò ngh thanh  to¸nkinh phÝ  o  ¹ocña  ¬  ë  o  ¹o®∙  îcthÈm  nh.     ®µ t   c s ®µ t   ®   ®Þ §i Ò u 21: Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc hå  th   10  l vi k t   nh ®  s¬  c¬  ë  ¹y nghÒ   öi,Quü   ç   î   ng      Óm       nh  è  do  s d   g  H tr  ®é lao d«id ki tra,x¸c ®Þ s kinh phÝ   Êp    c ph¸tvµ  quyÕt  nh  Öt  Êp    ra  ®Þ duy c kinh phÝ   õ Quü   ç   îlao   t  H tr    ®éng      d«id cho  ¬  ë  ¹y nghÒ. csd  Quy Õt  nh  µy  îcgöicho  ¬  ë  ¹y nghÒ,  ë   ®Þ n ®   csd  S Lao  ng­ ¬ng  ®é Th binh  vµ  héi,Së   µi chÝnh    Ët    é   X∙    T   ­ V gi¸, Lao  ng    ¬ng  B ®é ­ Th binh  µ  héi,Kho  v X∙    b¹c nhµ  íctrung ¬ng,vµ u  ét    n      l m b¶n  µo  å  ¬  ¬  ë  ¹y nghÒ   ¹ Quü   ç   î v hscsd  ti  H tr  lao®éng    .   d«id Trong  êng  îp  å   ¬  tr h h s kh«ng  ¶m  ® b¶o c¸c yªu  Çu  c theo quy  nh,  ®Þ hoÆc   ã    ãt vÒ   è  Öu tÝnh  c sais   s li   to¸n,còng    trong thêih¹n  ngµy  µm  Öc     10  l vi kÓ   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  c¬  ë  ¹y nghÒ   öi,Quü   ç  î   ng      t  nh ®   s do  s d   g  H tr  ®é d«id lao th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n  cho  ¬  ë  ¹y nghÒ,  ë  csd  S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ      X∙ héi, ë  µichÝnh­ Ët    Õt®Ó   µn    T  S V gi¸bi   ho chØnh.   7
 8. §i Ò u      ¬  ë  Õt  nh    Öt    Ý  Êp  õQuü   ç   22: Trªnc s Quy ®Þ phª duy kinhph c t   H trî   ng        ®é lao d«i d cho  ¬  ë  ¹y nghÒ,  csd  trong thêih¹n  ngµy  µm  Öc,Quü      5  l vi   Hç  î   ng      Êp    tr  ®é d«id c ph¸tkinh phÝ  µo  µi lao   v t  kho¶n  ña  ¬  ë  ¹y nghÒ. c csd  IV ­ L Ë p  k Õ  h o ¹ ch n g u å n  Q u ü  H ç  trî  lao ® é n g  d «i d §i Ò u 23: Hµng  n¨m,  ü   ç   îlao  ng     lËp  Õ   ¹ch    Qu H tr  ®é d«i d k ho huy ®éng  µ  ö  ông  ån  ü   ïng víi êigian lËp  ù    ©n  vsd ngu Qu c       th   d to¸nng s¸ch nhµ  íc   n  ®Ó   ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  tr   t  ph xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x      §i Ò u    Õ   ¹ch  ®éng  µ  ö  ông  ån  ü   ç  î   ng  24: K ho huy  vsd ngu Qu H tr  ®é lao d«id  îclËp trªnnh÷ng    sau:  ®       c¨n cø  ­  ¬ng  ×nh  ¾p   Õp  ¹  Ch tr s x li doanh nghiÖp  µ  íc theo  Õ   ¹ch  ña  nh n   k ho c ChÝnh  ñ; ph ­Nhu  Çu    c kinh phÝ  ña      c c¸cdoanh  nghiÖp  ã    ng      c¬  c lao®é d«id do  quan  nhµ  íccã  Èm  Òn  öi®Õ n.  n   th quy g   ­ Kh¶    n¨ng huy  ng  ®é kinh phÝ   õ c¸c nguån    t    quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 3, Quy   chÕ   µy  n cho  ¹t®éng  ña  ü   ç  î   ng    . ho   c Qu H tr  ®é d«id lao K Õ   ¹ch huy  ng  µ  ö  ông  ü   ç  î   ng      µng  ho   ®é v s d Qu H tr  ®é d«id h lao n¨m  îc ®  tæng  îp theo  õng  ¬  h  t c quan  µ  íccã  Èm  Òn  µ  îcchitiÕttheo  õng nh n   th quy v®     t  quý.   §i Ò u 25:  ïng  êigian lËp  ù    ©n    µ  íchµng  C th     d to¸nng s¸ch nh n   n¨m, C¬     quan  µ  íccã  Èm  Òn, Tæng  nh n   th quy   c«ng    cã  ty91  tr¸chnhiÖ m   Ëp vµ  öivÒ     l  g  Quü   ç   î   ng    , ®ång  öi Bé   H tr  ®é lao d«i d   g   Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh  µ  héi kÕ   v X∙    ho¹ch  ¾p  Õp  ¹ lao ®éng  µ  s x li     v nhu  Çu    îcÊp  c tr¶tr  cho  êi lao ®éng      ng     d«i d cña n¨m  Õp theo. ti   K Õ   ¹ch  ña  ¬  ho c c quan  µ  íccã  Èm  Òn  öiQuü   ç   î   ng  nh n   th quy g  H tr  ®é lao d«id    bao  å m     éidung  g c¸cn   sau:dù  Õn  è    ng      µ  è    ki s lao®é d«id v s kinh phÝ  ç    h trî õ Quü   ç  î   ng         t H tr  ®é d«id cho  õng  lao t doanh nghiÖp  Éu  è    (M s 06,Quy  Õ   ch nµy). Trêng  îp  ¬  h c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  kh«ng  öi kÕ   ¹ch  ¾p   g   ho s xÕp  ¹lao®éng  µ  l    i v nhu  Çu    î Êp  c tr¶tr  c cho  êilao®éng      Ò   ü   ç  î ng     d«id v Qu H tr  lao ®éng      ×        d«id th coinh kh«ng  ã  c nhu  Çu  c kinh phÝ  Êp    õ Quü   ç   î   c ph¸tt   H tr  lao ®éng      µ    d«id v kh«ng  îc tÝnh    ®  to¸ntrong kÕ   ¹ch  ån  ü   ç   î     ho ngu Qu H tr  lao ®éng    . d«id   V  ­ C h Õ  ® é  s æ  s¸ch v µ  b¸o c¸o   8
 9. §i Ò u    ü   ç   î   ng      ã  26: Qu H tr  ®é d«id c tr¸chnhiÖm   ë     lao   m sæ s¸ch ®Ó     theo  âiviÖc  d  huy  ng  µ  ö  ông  ån  ü   ç   î   ng      µ  ùc ®é vsd ngu Qu H tr  ®é lao d«id v th   hiÖn  Öc  ¹ch  vi h to¸n kÕ     to¸n theo  ng    ®ó quy  nh   ña  Õ     ®Þ c ch ®é qu¶n  ý tµi l    chÝnh  Ön  µnh. hi h ViÖc    Ðp    ghi ch c¸c kho¶n kinh phÝ   Êp    c ph¸tph¶irâ  µng,®Çy          r   ®ñ b¶o ®¶m   Ëp  Ët kÞp  êic¸c ho¹t®éng    c nh   th       ph¸tsinh vµ  chøc  Öc u  ÷hå  ¬,   tæ  vi l tr   s   chøng  õtheo ®óng  Õ     t    ch ®é quy  nh. ®Þ §i Ò u 27: Trong vßng  ngµy  30  sau    Õt  óc quý, Quü   ç   î   khik th     H tr lao ®éng      ã  d«id c tr¸chnhiÖ m   c¸o Bé   ëng  é   µi chÝnh  Õn ®é   ùc hiÖn    b¸o    tr BT  ti   th   kÕ   ¹ch huy  ng  µ  ö  ông  ån  ü   ç  î   ng      ý  íc. ho   ®é v s d ngu Qu H tr  ®é d«id qu tr lao Ch Ë m   Êt kh«ng    ngµy  nh   qu¸ 45  sau    Õt  óc n¨m  µichÝnh, Quü   ç   khik th   t    H trî   ng        ®é lao d«id ph¶ihoµn  µnh  Öc  Ëp    th vi l b¸o    Õt    c¸o quy to¸nn¨m  µ  ×nh v tr   Bé   ëng  é   µi chÝnh    tr BT  ®Ó b¸o  c¸o  ñ  íng  Ýnh  ñ. B¸o  Th t Ch ph   c¸o  ph¶i ph¶n    ¸nh  y   ,  ®Ç ®ñ trung thùc ho¹t®éng  ña  ü   ç   îlao ®éng            c Qu H tr    d«i d trong n¨m    bao  å m:  è    ån  ü   u   g s d ngu Qu ®Ç n¨m, nguån  ü     Qu huy  ng  ®é trong n¨m, nguån      Quü   ö  ông  sd trong n¨m, sè    ån  ü   èin¨m  Ìm      d ngu Qu cu   k theo    Ën  è    µi x¸c nh s d t   kho¶n  ¹  ti Kho  ¹c  µ   íc Trung  ng; sè    ng      ∙  Ën  îcÊp  õ b Nh n   ¬   lao ®é d«i d ® nh tr  t  Quü   ç  î   ng      µ  H tr  ®é d«id v kinh phÝ      îctæng  îp theo  õng  ¬  lao   chitr¶®   h  t c quan  nhµ  íc cã  Èm   Òn,  îc chitiÕttheo  õng  éi dung  ç  îtõ Quü   ç   î n   th quy ®     t n  h tr    H tr  lao®éng    ,vµ  îcchitiÕttheo tõng quý.   d«id   ®           §i Ò u 28: C¸c  doanh  nghiÖp, c¬    quan  b¶o  Ó m     éi,c¬  ë  ¹y hi x∙ h   s d   nghÒ   Ën  nh kinh phÝ   õ Quü   ç   î   ng      ã    t  H tr  ®é lao d«id c tr¸chnhiÖ m  u  ÷ sæ     l gi   s¸ch,chøng  õ,tµiliÖu  ã  ªnquan  n   Öc  ö  ông    t    c li   ®Õ vi s d kinh  Ý   ph theo    quy ®Þnh  Ön  µnh  ôc  ô  hi h ph v c«ng    Óm    t¸cki tra,gi¸m    ña  ü   ç  î   ng  s¸tc Qu H tr  ®é lao d«id  µ  ña    ¬    v c c¸cc quan  ã  ªnquan. c li   §i Ò u    29: Doanh  nghiÖp  Ën  nh kinh phÝ  õ Quü   ç  î   ng        t  H tr  ®é d«id lao cã tr¸chnhiÖ m   öi b¸o    g  c¸o  µichÝnh  ña    t  c hai n¨m  Õp  ti theo  Ó   õ khi hoµn  k t    thµnh  Öc  ¾p  Õp  ¹ doanh  vi s x l i nghiÖp  Ò   ü   ç  î   ng        ôc  v Qu H tr  ®é d«id ®Ó ph lao vô c«ng    ¸nh    Öu  t¸c® gi¸hi qu¶  ña  ü   ç  î   ng    . c Qu H tr  ®é d«id lao VI ­ T æ  c h ø c th ù c hi Ö n §i Ò u 30: C¸c  ¬  c quan  µ  íc cã  Èm   Òn,  ë   nh n   th quy S Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh  µ  héi,c¸c doanh  v X∙      nghiÖp, c¬    quan b¶o  Ó m     éi,c¬  ë  ¹y hi x∙ h   s d   nghÒ,  µ  êilao®éng      ùc hiÖn    v ng     d«id th   c¸cquy  nh  ¹ Quy  Õ   µy. ®Þ t  i ch n §i Ò u 31: Tr¸ch  Öm   ña    n  Þ  éc  µ  ùc thuéc  é   µi nhi c c¸c ®¬ v thu v tr   BT  chÝnh: 1.­Côc  µichÝnh    T  doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m:     9
 10. ­ LËp  Õ   ¹ch nguån  ü   ç  î   ng      c¸o Bé   ëng  é  µi   k ho   Qu H tr  ®é d«id b¸o    tr lao B t  chÝnh    ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ. ®Ó tr   t  ph ­ TiÕp  Ën, kiÓm     å  ¬  c¸c doanh    nh   trah s do    nghiÖp,c¬  ë  ¹y nghÒ   öi   sd  g  lªnvµ  Quy Õt  nh  Öt  Êp    ra  ®Þ duy c kinh phÝ   õ Quü   ç   î   ng          t  H tr  ®é lao d«id cho doanh  nghiÖp,c¬    quan  b¶o  Ó m     éi,c¬  ë  ¹y nghÒ   ¶m   hi x∙h   s d   ® b¶o  ng  êi ®ó th   h¹n theo quy  nh  ¹ quy  Õ   µy.     ®Þ t  i ch n ­ Th«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n cho doanh nghiÖp,c¬    quan  b¶o  Ó m     éi, hi x∙h   c¬  ë  ¹y nghÒ   Õt®Ó   µn  sd  bi   ho chØnh  å  ¬  h s trong tr ng  îp hå  ¬    ê h   s kh«ng  ¶m   ® b¶o      Çu  c¸cyªu c theo quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy.   ®Þ t i ch n ­ KiÓ m     µ  Õt    trav quy to¸n sè    kinh phÝ   Êp    c cho doanh nghiÖp, c¬    quan  b¶o  Ó m     éi, ¬  ë  ¹y nghÒ. hi x∙h   s d   c ­ Thùc  Ön  Õ    u  ÷ sæ     hi ch ®é l gi   s¸ch,c«ng    Õ     µ  c¸o Quü   ç     t¸ck to¸nv b¸o    H trî   ng        ®é d«id theo quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy. lao   ®Þ t  i ch n   2.­Kho  ¹c Nhµ   íctrung ¬ng  ã    b  n    c tr¸chnhiÖ m:   ­ C Êp      ph¸tkinh phÝ    cho  doanh  nghiÖp,c¬    quan  b¶o  Ó m     éi,c¬  ë  hi x∙h   s d¹y nghÒ.   ­ Thùc  Ön  Óm       hi ki so¸tqua kho  ¹c  Öc  ö  ông  b vi s d kinh  Ý   i  íic¸c ph ®è v     doanh nghiÖp,c¬    quan b¶o  Ó m     éivµ  ¬  ë  ¹y nghÒ   hi x∙h   c s d   theo  ng  Õt  ®ó quy ®Þnh  Öt cÊp  duy   kinhphÝ  õQuü   ç  î   ng    .   t  H tr  ®é d«id lao 3.­Thanh    µichÝnh  ã    traT   c tr¸chnhiÖ m:   ­ KiÓ m       tra,thanh    Öc  ö  ông  travi s d kinh phÝ  Õp nhËn  õ Quü   ç  î     ti   t  H tr  lao ®éng      ¹ c¸cdoanh  d«id t     i nghiÖp,c¬    quan  b¶o  Ó m     éi, ¬  ë  ¹y nghÒ. hi x∙h   s d   c §i Ò u    ë  µi chÝnh­ Ët      32: S T   V gi¸c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung   ph tr       ¬ng  ã  c tr¸chnhiÖm:   ­ ThÈ m   nh  µ  ã    Õn  Èm  nh  Ò     o  ¹ovµo  å  ¬  ña      ®Þ v c ý ki th ®Þ v gi¸®µ t   h s c c¸c c¬  ë  ¹y nghÒ; sd  ­ Gióp  ñ   Þch  û     Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ­ ¬ng trong viÖc  Èm  nh  å  ¬    ç  î   th ®Þ h s xin h tr  kinh phÝ   õ Quü   ç   î   ng     t  H tr  ®é lao d«id  ña    c doanh  nghiÖp  ®Þa  ¬ng  µnh  Ëp. do  ph th l   10
 11. M É u  s è  0 1 Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 85/2002/Q§­ BTC   ngµy  th¸ng07  01    n¨m 2002  ña  é  ëng  é  µichÝnh  c B tr BT  Tªn  ¬  c quan  µ   íc nh n   c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph cã  È m   th quy Ò n:  Tªn doanh  nghiÖp:  Sè  µikho¶n:  t  .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   .   Ng © n   µng: h Sè:.. . § ¬ n  ® Ò  n g h Þ  c Ê p  p h¸t kinh p h Ý K Ýnh  öi: ü   ç  î   ng      s ¾p  Õp  ¹DNNN g  Qu H tr  ®é d«id do  lao x l  i (Côc  µichÝnh  T  doanh nghiÖp­ è    â  µng  èi1, S 4,Ng H Chu     Phè  µng  èi, µ   éi) H chu   N H C¨n cø Quy Õt ®Þnh  sè  .. µy. .cña.. Ò viÖc s ¾p  xÕp  l¹ doanh  .ng .  .v i nghiÖp  µ  íc(hoÆc  nh n   c«ng      Çn),®Ò   Þ  ü   ç   î   ng    tycæ ph   ngh Qu H tr  ®é lao d«i d  s ¾p  Õp  ¹ DNNN   Êp  do  x l  i c kinh phÝ    cho doanh nghiÖp,c¬    quan  b¶o  Ó m   hi x∙ héi ®Ó     Õt  Õ        gi¶iquy ch ®é cho  êi lao ®éng      ng     d«i d theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  µ   íc,cô  Ó    c Nh n   th nh sau: 1.­ Tæng   ù     d to¸n kinh  Ý   Êp  õ  ü     ph c t Qu cho doanh nghiÖp:. . . ngh×n     ®ång: ­ Dù       to¸nkinh phÝ        chitr¶cho  êilao ®éng  ng     nghØ  u  íctuæi:.. h tr     .ngh×n  ®ång; ­ Dù     to¸n kinh phÝ           chitr¶cho  êi lao ®éng  ng     theo  îp  ng  h ®å kh«ng    x¸c ®Þnh  êih¹n bÞ  Êt  Öc:..  ×n  ng; th     m vi   . ngh ®å ­ Dù       to¸nkinh phÝ        chitr¶cho  êilao ®éng  ng     theo  îp ®ång    ng  ã  h  lao ®é c thêih¹n 1­ n¨m  Þ  Êt  Öc:.. ngh×n  ng;     3  b m vi   .   ®å ­ Dù       to¸nkinh phÝ  ç  î õQuü     h tr    t cho  Çn  ph cßn  Õu        thi ®Ó chitr¶cho  êi ng   lao ®éng  Þ   Êt  Öc  éc  Çn    bm vi thu ph tr¸chnhiÖ m   ña    c doanh nghiÖp:..  ×n   . ngh ®ång; 2. Tæng   ù    d to¸n kinh phÝ   Êp  õ Quü       c t  cho  ¬  c quan b¶o  Ó m     éi: . hi x∙ h .  . ngh×n  ng: ®å ­ Dù       to¸nkinh phÝ        chitr¶cho  êilao ®éng    ng     ®ñ tuæi nghØ   u    h theo    quy ®Þnh  Ön  µnh  ng  hi h nh cßn  Õu  êigian  ng  thi th   ®ã b¶o  Ó m     éitèi®a   µ 1  hi x∙ h     l   n¨m: ..  ×n  ng;  . ngh ®å   11
 12. ý  ki Õ n  th È m  ® Þ n h  c ñ a c ¬  q u a n  n h µ  Gi¸ m  ® è c  d o a n h  n g hi Ö p n íc c ã  th È m  q u y Ò n (ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu)       tªnv ®ã d   12
 13. M É u  s è  0 2  Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  /2002/Q§­   ®Þ s 85  BTC   µy  th¸ng07  ng 01    n¨m  2002  ña  é  ëng  é  µichÝnh. c B tr BT  Tªn  ¬  c quan  µ  íccã  È m   nh n   th quy Ò n Tªn  doanh  nghiÖp D a n h  s¸ch n g ê i lao ® é n g  ® ∙ n h Ë n  trî Ê p  c Tõ  µy.. th¸ng..  ng   .  .n¨m  200..®Õ n   µy  th¸ng.     ng .. .n¨m  . 200... §¬n  Þ  Ýnh:Ngh×n  ng vt   ®å STT Hä   µ  v tªn Th¸ng  Ng êilao Ng êilao®éng        Ng êilao®éng  Sè  Òn trî Sè  Òn trî Tæng  §∙nhËn  Ký     ti     ti       tªn n¨m sinh ®éng  thùc hiÖn  îp   h  thùc hiÖn  îp cÊp  éc cÊp    h  thu   thªm  sè  phiÕu  nghØ  ­ ®ång    ng  h lao®é ®ång    ng  lao®é tr¸ch   tõQuü   ç  tiÒn   H   häc  u  íc kh«ng    nh   tr   x¸c®Þ cã  êih¹n tõ1­ nhiÖ m   th       trî     lao trî nghÒ     tuæi thêih¹n bÞ  Êt    m 3 n¨m  Þ  Êt  doanh  ®éng    cÊp  miÔn  bm d«i viÖc viÖc nghiÖp d ® îch­ phÝ    ëng Na N÷ m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tæng  éng c Cét    è  8:S kinhphÝ  ç  î õQuü   ç  î   ng      µ:.. ®ång   h tr    t H tr  ®é d«id l   . lao  
 14. x ¸c n h Ë n  c ñ a c ¬  q u a n  n h µ  n íc c ã  N g êi l Ë p Bi Ó u .. ,Ngµy..th¸ng..n¨m  .   .   . 200..  . th È m  q u y Ò n Gi¸ m   è c  d o a n h  n g hi Ö p ® (ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu)       tªnv ®ã d M É u  s è  0 3 Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  /2002/Q§­   ®Þ s 85  BTC   µy  th¸ng07  ng 01    n¨m  2002  ña  é  ëng  é  µichÝnh c B tr BT  Tªn  ¬  c quan  µ  íccã  È m   nh n   th quy Ò n Tªn  doanh  nghiÖp B¸o c¸o c hi tr¶ trî Ê p  c h o  n g ê i lao ® é n g  d «i d  c Tõ  µy.. th¸ng..  ng   .  .n¨m  200..®Õ n   µy  th¸ng.     ng .. .n¨m  . 200.. TT Néi dung  ç  î õQuü   h tr    t Sè    ng  Kinh  Ý  Thùc  Õ    Thõa lao®é ph t chi Lý  do nhËn  î Êp tr  c ®∙  Ën  tr¶(®ång) nh   (®ång) (®ång) 1 Hç  trî Çn  kinh phÝ  cßn  thiÕu  ph   thuéc tr¸chnhiÖ m       î Êp  ña      chitr¶tr cc DN 2 Kinh phÝ  ®Ó  chi  cho ngêi lao  tr¶   ®éng  nghØ  u  íctuæi h tr   3 Kinh phÝ  ®Ó  chi  cho ngêi lao  tr¶   ®éng  ùc  Ön  îp  ng    ng  th hi h ®å lao ®é kh«ng x¸c ®Þnh  thêi ¹n bÞ  m Êt   h viÖc 4 Kinh  Ý        î Êp  ph ®Ó chitr¶tr  c cho  êi ng   lao ®éng  thùc hiÖn hîp ®ång  lao   ®éng  ã  êih¹n  õ 1­ n¨m  Þ   Êt  c th   t   3  bm viÖc  Tæng  éng c
 15.   x¸c n h Ë n  c ñ a c ¬  q u a n  n h µ  n íc c ã  N g êi l Ë p Bi Ó u .. ,Ngµy..th¸ng..n¨m  .   .   . 200..  . th È m  q u y Ò n Gi¸ m   è c  d o a n h  n g hi Ö p ® (ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu)       tªnv ®ã d  
 16. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA M É u  s è  0 4  Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  /2002/Q§­   ®Þ s 85  BTC   ngµy  th¸ng07  01    n¨m 2002  ña  é  ëng  é  µichÝnh c B tr BT  Tªn  ¬  c quan  BHXH c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:... .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   .     T h « n g  b¸o k Õ t q u ¶  s ö  d ô n g  kinh p h Ý  t õ Q u ü  H ç  trî  lao ® é n g   d «i d B¶o  Ó m     éitØnh/thµnh phè... hi x∙h      th«ng  kÕt  b¸o  qu¶  ö  ông  sd kinh phÝ     tõ Quü   ç   îlao ®éng          Õt  Õ       H tr    d«i d ®Ó gi¶iquy ch ®é cho  êi lao ®éng    ng     ®ñ tuæi nghØ  u    h theo  quy  nh  Ön  µnh  ng  ®Þ hi h nh cßn  Õu  êigian ®ãng    thi th     b¶o hiÓ m     éitèi a  µ1  x∙h     l   n¨m    ® nh sau: 1.­Sè    kinh phÝ  ∙  Ën  õQuü   ç  î   ng    :.   ng   ® nh t   H tr  ®é d«id .®å lao . 2.­Thêi®iÓ m   Ën  Òn:ngµy.. th     nh ti   . ¸ng. .n   . ¨m200... 3.­Theo    Quy Õt  nh  è..  ña  é  ëng  é  µichÝnh ®Þ s. c B tr BT  4.­§∙ sö  ông      Õt  Õ        d ®Ó gi¶iquy ch ®é cho  .ng i lao ®éng     theo .. ê     d«i d   ®óng  danh s¸ch  êi lao ®éng    ng     ®ñ tuæi nghØ   u    h theo  quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h nhng cßn  Õu  êigian  ng  thi th   ®ã b¶o  Ó m     éi tèi®a   µ 1  hi x∙ h     l   n¨m  trong hå  ¬   s cña  doanh  nghiÖp  . .. 5.­C¸c    ×nh kh¸c(nÕu  ã).   gi¶itr     c gi¸m ® è c  B ¶ o  hi Ó m  x∙ h éi tØn h/th µ nh p h è ...  (ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu)         tªnv ®ã d
 17. 17 M É u  s è  0 5  Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  /2002/Q§­   ®Þ s 85  BTC   ngµy  th¸ng07  01    n¨m 2002  ña  é  ëng  é  µichÝnh c B tr BT  c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi Tªn  ¬  ë  ¹y nghÒ csd  §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè  µikho¶n: t    Ng ©n  µng: h Sè:... .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   .   § ¬ n  ® Ò  n g h Þ  thanh to¸n kinh p h Ý  ® µ o  t¹o  q u ý .../200... K Ýnh  öi: ü   ç  î   ng      s ¾p  Õp  ¹DNNN g  Qu H tr  ®é d«id do  lao x l  i (Côc  µichÝnh  T  doanh  nghiÖp­ è    â  µng  èi1, S 4,Ng H Chu       è  µng  èi, µ   éi) Ph H chu   N H C¬   ë  ¹y nghÒ   .   Þ  ü   ç   î   ng      s ¾p  Õp  ¹ sd  .. ®Ò ngh Qu H tr  ®é lao d«id do  x l  i DNNN   thanh    to¸nkinh phÝ  o  ¹ol¹ nghÒ   Ôn  Ý    ®µ t    i mi ph cho  êilao ®éng    ng     d«i d  ¹ c¸cDNNN   ¾p  Õp  ¹ theo  ti     s x l i quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc,cô  Ó  ®Þ hi h c Nh n   th nh sau: STT Hä     äc  tªnh viªn Doanh  Ngh Ò   Thêigian Gi¸®µo   Thµnh        nghiÖp ®µo  ¹ol¹ ®µo  ¹o t¹o/ th¸ng tiÒn t i t  1  1 2 3 4 5 6 7 1 ... Tæng  éng c H íng dÉn:  ét  =  ét5  cét6    C 7  c   x    ý  ki Õ n  th È m   Þ n h  c ñ a s ë   ® gi¸m ® è c  c ¬  s ë  d ¹ y n g h Ò lao®éng  ¬ng    th binh vµ    éi   x∙h   (ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu)       tªnv ®ã d     ý  ki Õ n  th È m   Þ n h  c ñ a s ë ® t µi  ch Ý n h­v Ë t gi¸
 18. 18 M É u  s è  0 6 Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  /2002/Q§­   ®Þ s 85  BTC   ngµy  th¸ng07  01    n¨m 2002  ña  é  ëng  é  µichÝnh c B tr BT  Tªn  ¬  c quan  µ   íc nh n   c é n g  h o µ  x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t n a m c vi §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph cã  È m   th quy Ò n:    è:.. . .. S . ..  .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   .   K Õ  h o ¹ ch kinh p h Ý  c Ê p  t õ Q u ü  H ç  trî  lao ® é n g  d «i d  ® Ó  tr¶ trî   c Ê p  c h o  n g ê i lao ® é n g  d «i d  n¨ m  2 00... KÝnh  öi: ü   ç  î   ng      s ¾p  Õp  ¹DNNN g  Qu H tr  ®é d«id do  lao x l  i (Côc  µichÝnh  T  doanh  nghiÖp­ è    â  µng  èi1, S 4,Ng H Chu     Phè  µng  èi, µ   éi) H chu   N H STT Tªn  doanh  Dù   Õn  è îng lao®éng    Dù   Õn  ki s l     d«i ki kinh phÝ  ç  î õ   h tr    t nghiÖp d Quü Quý  Quý  Quý  Quý  C¶   Quý  Quý  Quý  Quý  C¶   1 2 3 4 n¨m 1  2 3  4  n¨m 1 2 ... Tæng   céng T h ñ  tr n g  c ¬  q u a n  n h µ  n íc ë C ã  th È m  q u y Ò n    (ký,ghirâ hä    µ  ng  Êu)         tªnv ®ã d
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2