Quyết định 85/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định 85/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 85/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ tài chính đối với Đài tiếng nói Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 85/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ® c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  85/2003/Q§­T T g   th n g µ y  06 th¸ng 5 n¨ m  2003 V Ò   Ö c th ù c hi Ö n  ch Õ  ® é   vi t µi ch Ý n h  ® è i víi µi Ti Õ n g  n ãi  Ö t N a m    § Vi thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Ph¸p  Önh  ùc  µnh  ÕtkiÖm,  èng    Ý  µy  th¸ng 2   cø  l Th h ti   ch l∙ngph ng 26    n¨m 1998  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/1998/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 09    n¨m 1998  ña  c ChÝnh   ñ   ph quy  nh     Õt thihµnh  ®Þ chi ti     Ph¸p  Önh  ùc  µnh  Õt kiÖm,  l Th h ti   chèng    Ý; l∙ngph C¨n  Ch ¬ng  ×nh  cø  tr tæng  Ó    th c¶ic¸ch  µnh  Ýnh  µ   íc giai®o¹n  h ch Nh n     2001    ­ 2010 ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 136/2001/Q§­TTg  µy    ng 17 th¸ng9    n¨m  2001; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  th¸ng 01  CP ng 16    n¨m 2002  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh    ông  ph v ch ®é t   ¸p d cho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 53/CP  µy  th¸ng8  ng 16    n¨m 1993  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph vÒ  chøc  n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  µi TiÕng  ãi c §  n  ViÖtNam;   Theo    Þ  ña  é   ëng  é   µi chÝnh, Tæng   ®Ò ngh c B tr BT    Gi¸m  c  µi TiÕng  ®è §   nãiViÖtNam,     Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Quy  ®Þnh  chÕ  ®é  tµichÝnh ®èi víiho¹t ®éng  cña §µi         TiÕng  ãiViÖtNam   n    trong n¨m    2003. §i Ò u    Öc  ùc hiÖn  Õ     µichÝnh  i  íi§µiTiÕng  ãiViÖt 2. Vi th   ch ®é t   ®è v     n    Nam   ph¶ib¶o  ¶m     ôc  ch, yªu cÇu    ® c¸cm ®Ý     sau  y: ®© 1. Hoµn  µnh  Öm   ô  Ýnh  Þ cña  µi theo    th nhi v ch tr   §  quy  nh  ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ; 2. §æi  íi c¬  Õ   ¹t®éng, c¬  Õ     m   ch ho     ch qu¶n  ýlao ®éng,  l    qu¶n  ývµ  ö  l  s dông  kinh phÝ   ¹t®éng  ña  µiTiÕng  ãiViÖt Nam     ho   c §  n    nh»m   ©ng  n cao  Öu  hi qu¶,chÊtl ng c«ng    ùc hµnh  ÕtkiÖm  èng    Ý    ¹o®iÒu  Ön     î   t¸c;th   ti   ch l∙ngph ®Ó t   ki ®Ç u    t ph¸ttr Ón ngµnh, t¨ng thu  Ëp, c¶ithiÖn  i  èng  ña  bé, c«ng   i       nh     ®ê s c c¸n    chøc,viªnchøc  µ  ¾n      vg tr¸chnhiÖ m   íilî Ých  ña    v   i c c«ng  chøc,viªnchøc  ña     c §µitrongho¹t®éng       nghiÖp  ô; v 3. Thóc  y  Öc  chøc, s ¾p  Õp    ®È vi tæ    x c«ng  Öc  vi khoa  äc, tæ  h   chøc  é b m¸y    än, n©ng  tinhg   cao  Öu  hi qu¶, hiÖu  ùc bé    l   m¸y  trong viÖc  ùc hiÖn      th   c¸c nhiÖ m  ô  îcc¬  v ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao;
  2. 2 4. Thùc  Ön  ng      hi ®ó c¸c quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu B¸o  Ý  µ  Ët  öa  æi, ch v Lu S ®   bæ  sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  m s® c Lu B¸o  Ý, c¸c v¨n  ch     b¶n  íng  Én  Ët  µ    h d Lu v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸cvÒ   ¹t®éng    Ý;   ho   b¸o ch 5.Thùc  Ön    hi c«ng  khai, ©n  ñ   d ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Ò   ö  ông    Õ,    ng  3. V s d biªnch lao®é 1. §µi TiÕng  ãi ViÖt Nam   îc chñ  ng  ö  ông  è    Õ   îc cÊp     n    ®  ®é sd s biªnch ®   cã  Èm   Òn  th quy giao;s ¾p   Õp  µ    x v qu¶n  ý lao ®éng  ï hîp  íichøc  l    ph   v  n¨ng,  nhiÖ m   ô  ña  µi theo  vc §  Ph¸p  Önh  l C¸n  é, c«ng  b  chøc  µ  ñ  ¬ng    v ch tr tinhgi¶n  biªnchÕ   ña  µ   íc;   c Nh n 2.§µi® îcthùc hiÖn  Öc  Ón  ông,thuªm ínlao ®éng        vi tuy d        theo  quy  nh   ®Þ cña  é   Ët  B Lu Lao  ng  µ  ï hîp  íikh¶  ®é v ph   v  n¨ng  µichÝnh  ña  µi,b¶o  ¶m   t  c§  ® hoµn  µnh  ètnhiÖ m  ô  îcgiao. th t  v®  §i Ò u    Ò   Õ     µichÝnh 4. V ch ®é t   1.Nguån  µichÝnh:   t  a)  ©n   Ng s¸ch  µ   íc cÊp  Nh n   kinh  Ý   ph b¶o  ¶m   ® cho  ¹t ®éng  êng  ho   th xuyªn cña  µiTiÕng  ãiViÖtNam     §  n    n¨m 2003  µ168.440  iÖu®ång; l  tr   b) C¸c    kho¶n    õ ho¹t®éng  ù  thu t     s nghiÖp  ña  µi® îc®Ó   ¹ chicho    c §    l    i c¸c ho¹t®éng    theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ t  i ®Þ s 10/2002/N§­   µy  th¸ng01  CP ng 16    n¨m 2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh  dông  c Ch ph v ch ®é t   ¸p  cho    n  Þ  ù  c¸c ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu; c) §µi TiÕng  ãi ViÖt Nam   îc ghi thu,ghiching©n     n    ®       s¸ch nhµ  íc thuÕ    n  gi¸trÞgiat¨ng,thuÕ    Ëp        thu nh doanh  nghiÖp  n¨m 2003  õho¹t®éng  Êtb¶n  t    xu   b¸o  µ  v qu¶ng      cña  µiTiÕng  ãiViÖt Nam       c¸o trªnb¸o  §  n    ®Ó chicho  u    ©y  ®Ç t x dùng  ¬  ë  Ët  Êt  ü  Ët phôc  ô  c s v ch k thu   v c«ng    ç  î®µo   ¹o,båi dìng t¸c;h tr  t     nghiÖp  ô    é,c«ng  v c¸n b   chøc,viªnchøc     theo quy  nh;   ®Þ   d) Nguån  kinh phÝ   µitrîcña    chøc, c¸ nh©n    t   c¸c tæ     trong vµ  µi níc   ngo     cho  µitheo quy  nh  ña  §    ®Þ c ph¸p LuËt.   2.Néi dung     chi: a) Chi cho  ¹t®éng  êng     ho   th xuyªn,trong ®ã     Ën  ót tèi®a      chinhu b     kh«ng  qu¸ 15%     tæng  è    s thu theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 61/2002/N§­   µy  CP ng 11 th¸ng6    n¨m  2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     Ën  ót; c Ch ph v ch ®é nhu b b) Chi t¨ngcêng  ¬  ë  Ët chÊt kü  Ët,mua   ¾ m       csv    thu   s trang thiÕtbÞ   ôc      ph vô  c«ng  t¸c; c) §îc trÝch  Ëp  µ  ö  ông    òy     l vsd c¸c q theo  quy  nh  ¹  ®Þ t iNghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  th¸ng 01  CP ng 16    n¨m  2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µi c Ch ph v ch ®é t   chÝnh    ông  i víi n  Þ  ù  ¸p d ®è     ®¬ v s nghiÖp  ã c thu. C¸c  éidung    trªnkh«ng  n  chinªu    bao  å m     g c¸c kho¶n    u    ©y  ùng  chi:®Ç tx d c¬ b¶n  Ëp  t trung cña  µ   íc;ch¬ng  ×nh m ôc    èc      µinghiªn   Nh n   tr   tiªuqu gia;®Ò t     cøu khoa  äc  Êp  µ  íc;chi®µo  ¹otheo  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  ña  µ   h c nh n     t  ch tr   ho c Nh níc.C¸c    kho¶n    µy  îc ng©n  chin ®   s¸ch  µ  íc cÊp  nh n   theo  ù  d to¸n ® îc cÊp  ã     c thÈm  Òn    Öt. quy phª duy
  3. 3 Sè  kinh  Ý   ph nªu trªn,n Õu     kh«ng  ö  ông  Õt  sd h trong n¨m  îc chuyÓn  ®  sang  n¨m  sau  Õp tôcsö  ông. ti     d §i Ò u    µiTiÕng  ãiViÖtNam   îcchñ  ng  ©y  ùng  nh  5. §   n    ®  ®é x d ®Þ møc,  Quy  Õ       éi bé, trong ®ã   ã  éi dung  Òn ¬ng, tiÒn  ch chitiªun       cn  ti l   c«ng, thïlao,      nhuËn  óttheo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  b    ®Þ t  i ®Þ s 10/2002/N§­   µy  th¸ng01  CP ng 16    n¨m  2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh  n  Þ  ù  c Ch ph v ch ®é t   ®¬ v s nghiÖp  ã    µ  c thu v NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/2002/N§­   µy  th¸ng6  CP ng 11    n¨m 2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chÕ     Ën  ót,phï hîp  íi® Æc   iÓ m   ¹t®éng  µ  ®é nhu b     v   ® ho   v b¶o  ¶m     nh   ® æn ®Þ thu nhËp    cho    é, c«ng  ©n    ña  µi.Trªn c¬  ë  ,  µithèng  Êt c¸n b   nh viªnc §     s ®ã §   nh   víic¸c Bé    µi chÝnh, Néi vô,Lao  ng    ¬ng      :T       ®é ­ Th binh vµ  héivµ    X∙    V¨n     ho¸ ­ Th«ng      iÓnkhaithùc hiÖn. tin®Ó tr       §i Ò u    6. Trong  n¨m 2003,khiNhµ   ícthay ® æi  Ýnh     n    ch s¸ch,chÕ   ,    ®é §µiTiÕng  ãiViÖt Nam   ùtrang tr¶i     n    t      kho¶n      c¸c chit¨ngthªm  theo  Ýnh  ch s¸ch,   chÕ     íi. ®é m   §i Ò u 7. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng ®Þ n c hi l     k t  01    01    n¨m     2003. Nh÷ng    Quy Õt  nh  µ      ®Þ v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  íc®©y     íi h  tr   tr¸ v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 8. Tæng  Gi¸m  c  µi TiÕng  ãi ViÖt Nam,    é   ëng: Tµi ®è §   n    c¸c B tr    chÝnh, Néi  ô,   Õ   ¹ch  µ  Çu  , V¨n  ãa      v   K ho v§ t  h ­ Th«ng    tin,Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh vµ  héivµ  ñ  ëng    ¬    X∙    Th tr c¸c c quan  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản