intTypePromotion=1

Quyết định 85/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
71
lượt xem
1
download

Quyết định 85/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 85/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 85/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 85/2005/Q§­TTg,  ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2005VÒ viÖc phª duyÖt ®iÒu chØnh ph­ ¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc  thuéc ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh §Þnh thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt ®Ò nghÞ cña ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh §Þnh, quy Õ t  ®Þ nh : §i Ò u   1.  Phª duyÖt ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp, ®æi  míi   mét   sè   c«ng   ty   nhµ   níc   trùc   thuéc   ñy   ban   nh©n   d©n  tØnh B×nh §Þnh nh Phô lôc kÌm theo. §i Ò u  2.  Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh §Þnh:   1. ChØ  ®¹o thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp,  ®æi míi c«ng ty  nhµ   níc   trùc   thuéc   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   106/2003/Q§­TTg  ngµy 29 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  phª  duyÖt ph¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ   níc trùc thuéc  ñy ban nh©n d©n tØnh B×nh §Þnh giai  ®o¹n  2003 ­ 2005 vµ QuyÕt ®Þnh nµy. 2. Hoµn chØnh §Ò  ¸n s¾p xÕp c¸c l©m trêng quèc doanh  theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   sè   200/2004/N§­CP   ngµy   03  th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t   triÓn   l©m   trêng  quèc   doanh,  göi  Bé   N«ng  nghiÖp   vµ  Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n   thÈm   ®Þnh   ®Ó  tr×nh   Thñ   t íng   ChÝnh  phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh.
  2. 2 § i Ò u   3.   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh B×nh §Þnh vµ  Thñ  tr ëng  c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy. phô lôc Danh môc c«ng ty nhµ níc thuéc ñy ban nh©n d©n  tØnh B×nh §Þnh ®iÒu chØnh ph¬ng ¸n s¾p xÕp (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 85 /2005/Q§­TTg          ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) I. C¸c c«ng ty chuyÓn sang tr¸ch nhiÖm  h÷u h¹n 1 thµnh viªn 1. C«ng ty Xæ sè kiÕn thiÕt B×nh §Þnh. 2. C«ng ty C«ng viªn c©y xanh vµ chiÕu s¸ng Quy Nh¬n. 3. C«ng ty M«i trêng ®« thÞ Quy Nh¬n. II. C¸c c«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn hãa n¨m 2006,  nhµ níc n¾m gi÷ díi 50% vèn ®iÒu lÖ  hoÆc kh«ng gi÷ cæ phÇn  1. C«ng ty S¸ch vµ thiÕt bÞ trêng häc B×nh §Þnh. 2. C«ng ty Qu¶n lý giao th«ng thuû, bé B×nh §Þnh. 3. C«ng ty X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®« thÞ B×nh §Þnh. 4.   C«ng   ty   Th¬ng   m¹i   vµ   ph¸t   triÓn   miÒn   nói   B×nh  §Þnh. I I I .   C « n g   t y   c h u y Ó n   t h µ n h   ® ¬ n   v Þ   s ù   n g h i Ö p   n ¨ m   2 0 0 5         C«ng ty §iÖn ¶nh b¨ng h×nh B×nh §Þnh.
  3. 3 IV. C«ng ty thùc hiÖn s¸p nhËp n¨m 2005  1. C«ng ty Qu¶n lý söa ch÷a ®êng bé Quy Nh¬n s¸p nhËp  vµo C«ng ty M«i trêng ®« thÞ Quy Nh¬n. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2