Quyết định 86/2000/QĐ-BVGCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định 86/2000/QĐ-BVGCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 86/2000/qđ-bvgcp', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 86/2000/QĐ-BVGCP

  1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86/2000/Q -BVGCP Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2000 QUY T NNH C A TRƯ NG BAN V T GIÁ CHÍNH PH S 86/2000/Q -BVGCP NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2000 V GIÁ HOA TIÊU I VƠÍ TÀU BI N V N CHUY N HÀNG HOÁ GI A CÁC C NG BI N VI T NAM TRƯ NG BAN V T GIÁ CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 01/CP ngày 05/01/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban V t giá Chính ph ; Căn c Ngh nh s 13/CP ngày 25/02/1994 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý ho t ng hàng h i t i c ng bi n và các khu v c hàng h i Vi t nam; Căn c Thông tư liên b s 02/TTLB ngày 12/4/1993 c a Ban V t giá Chính ph - B Giao thông v n t i quy nh v qu n lý cư c phí c ng bi n; Căn c ý ki n th ng nh t c a B Tài chính (công văn s 4124/TC-TCDN ngày 6/10/2000) v giá d ch v c ng bi n; Sau khi trao i v i các ngành có liên quan. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u Giá hoa tiêu áp d ng i vơí: 1. Tàu bi n c a các thành ph n kinh t trong nư c, tàu bi n c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t nam v n chuy n hành khách, hàng hoá gi a các c ng bi n Vi t Nam tiêu th n i a (không bao g m hàng hoá c a các Khu ch xu t xu t khNu t i ch ); 2. Tàu bi n chuyên dùng (tàu ch d u thô, xi măng r i, khí hoá l ng) ư c B Giao thông v n t i cho phép thuê c a nư c ngoài v n chuy n hàng hoá giưã các c ng bi n Vi t Nam tiêu th n i a ho c v n chuy n bán thành phNm trong dây chuy n s n xu t. i u 2: Gíá hoa tiêu quy nh t i i u 1 ã bao g m thu giá tr gia tăng. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2001 và thay th Quy t nh s 128/VGCP-CNTDDV ngày 28/10/1997 c a Ban V t giá Chính ph và các văn b n hư ng d n có liên quan. Nguy n Ng c Tu n
  2. ( ã ký) BI U GIÁ HOA TIÊU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 86/2000/Q -BVGCP ngày 10/11/2000 c a Ban V t giá Chính ph I. ƠN GIÁ HOA TIÊU: 1. M c giá áp d ng chung cho các khu v c (Tr m t s tuy n có quy nh riêng): - Vào c ng: 17,5 /GRT-h i lý. - Ra c ng: 17,5 /GRT- ha lý. - Di chuy n c u: 58 /GRT. M c thu t i thi u: - M i l n hoa tiêu d n tàu vào ho c ra c ng: 170.000 ng. - Di chuy n trong c ng: 115.000 ng. 2. M c giá hoa tiêu m t s tuy n 2.1. Tuy n d n tàu t nh an qua lu ng sông H u: - Vào c ng: 23 /GRT-h i lý. - Ra c ng: 23 /GRT-h i lý. - Di chuy n trong c ng: 58 /GRT. M c thu t i thi u: - M i l n hoa tiêu d n tàu vào ho c ra c ng: 1.150.000 ng. - Di chuy n trong c ng: 115.000 ng. 2.2. Tuy n d n tàu khu v c dàn khoan d u khí: - D n c p tàu: 115 /GRT - D n rơì tàu: 115 /GRT 2.3. Tuy n d n t u khu v c Kiên Giang:
  3. - Khu v c Bình Tr , Hòn Chông: 27 /GRT-H i lý. - Khu v c Phú Qu c: 43 /GRT-H i lý. 2.4. Tuy n v nh G nh Rái n Cái Mép trên sông Th v i: - Vào c ng: 41 /GRT-H i lý - Ra c ng: 41 /GRT-H i lý 2.5. Tuy n C a Lò, Xuân H i, B nThu (khu v c c ng Ngh Tĩnh): - Vào c ng: 55 /GRT-H i lý - Ra c ng: 55 /GRT-H i lý M c thu t i thi u m i l n hoa tiêu d n tàu vào ho c ra c ng: 500.000 ng. 2.6. Tuy n c ng m Môn (V nh Văn Phòng): - Vào c ng: 30/GRT-H i lý - Ra c ng: 30/GRT-H i lý M c thu t i thi u: - M i l n hoa tiêu d n tàu vào ho c ra c ng: 300.000 ng. - Di chuy n trong c ng: 110.000 ng. 2.7. Tuy n Phao 0 vào c ng Nghi Sơn (Thanh Hoá) - Vào c ng: 35 /GRT-H i lý - Ra c ng: 35 /GRT-H i lý M c thu t i thi u m i l n hoa tiêu d n tàu vào ho c ra c ng: 300.000 ng. - M i l n di chuy n trong c ng: 50 /GRT, m c thu t i thi u m i l n di chuy n: 100.000 /tàu. 3. Khi xin hoa tiêu ch tàu ph i báo cho hoa tiêu trư c 8 gi . Trong trư ng h p thay i gi ho c hu b vi c xin hoa tiêu ph i báo cho hoa tiêu bi t trư c 6 gi . Quá th i h n trên, ch tàu ph i tr ti n ch i. Th i gian ch i tính như sau: 3.1. Hoa tiêu chưa r i v trí xu t phát tính là 1 gi . 3.2. Hoa tiêu ã r i v trí xu t phát, th i gian ch i tính t lúc xu t phát n khi hoa tiêu tr v v trí ban u.
  4. 3.3. Hoa tiêu ch ch i t i a i m ón tàu bi n không quá 5 gi , quá th i gian trên, vi c xin hoa tiêu coi như ã hu b ; ho c hoa tiêu ã lên tàu nhưng tàu hu b yêu c u thì ngư i xin hoa tiêu ph i tr ti n hoa tiêu theo ư ng ã xin d n ư ng và ơn giá t i i m I/1 và I/2 . 3.4. Hoa tiêu ã làm xong vi c d n ư ng, n u thuy n trư ng v n gi hoa tiêu l i s tính thêm ti n ch i theo s gi gi l i. Ti n ch i c a hoa tiêu tính theo ơn giá: - Hoa tiêu: 17.500 /ngư i-gi . - Hoa tiêu và phương ti n: 115.000 /gi . 4. Ch tàu ph i tr thêm ti n hoa tiêu trong các tru ng h p sau: 4.1. Tàu bi n có hành trình th máy móc, thi t b , hi u ch nh la bàn; tàu bi n xin hoa tiêu t xu t (ngoài quy nh t i i m 3): Tăng 10% ơn giá. 4.2. Tàu bi n không t v n hành ư c vì lý do s c k thu t: Tăng 50% ơn giá. 4.3. Tàu bi n không t i th ng c ng n mà xin neo l i d c ư ng (tr trư ng h p tuy n ư ng không ư c ch y êm và tàu ph i neo u i sáng), ch tàu ph i tr chi phí phương ti n phát sinh thêm trong vi c ưa ón hoa tiêu. 5. Trư ng h p tàu bi n ã n v trí ch hoa tiêu theo úng gi mà i di n ch tàu bi n yêu c u và ã ư c C ng v và Hoa tiêu ch p nh n nhưng hoa tiêu chưa t i, gây ch i cho tàu bi n, thì hoa tiêu ph i tr cho tàu bi n ti n ch i là 230.000 /gi theo s gi th c t ph i ch i. II. M T S QUY NNH TÍNH GIÁ HOA TIÊU: 1. ơn v tr ng t i: 1.1. i v i tàu ch hàng khô - DRY CARRIERS: Là t ng dung tích ăng ký (GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 1.2. i v i tàu ch hàng l ng - LIQUID CARGO TANKERS (tr i tư ng quy nh t i i m II/1.4): Tr ng t i tính giá hoa tiêu b ng 85% t ng dung tích ăng ký (GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m không phân bi t tàu có hay không có các két nư c d n phân ly. 1.3. i v i tàu ch khách (tr i tư ng quy nh t i i m II/1.4): Tr ng t i tính giá hoa tiêu b ng 50% t ng dung tích ăng ký (GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m. 1.4. i v i tàu có t ng dung tích ăng ký trên 40.000 GRT vào ra c ng bi n Vi t Nam s a ch a: Tr ng t i tính giá hoa tiêu b ng 50% t ng dung tích ăng ký (GRT) l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n c a ăng ki m; M c thu t i thi u b ng m c thu giá d ch v c ng bi n tính cho tàu có t ng dung tích ăng ký b ng 40.000 GRT. 1.5. Tàu bi n không ghi t ng dung tích tính i như sau:
  5. - Tàu ch hàng: 1,5 T n tr ng t i ăng ký tính 1 GRT. - Tàu kéo, tàu Ny: 1CV tính 0,5 GRT. - Sà lan: 1T n tr ng t i ăng ký tính 1GRT. Trư ng h p tàu bi n là oàn sà lan tàu kéo (ho c tàu Ny) tr ng t i tính cư c là t ng s GRT c a c oàn sà lan và tàu kéo (ho c tàu Ny ). 2. ơn v th i gian: M t gi tính 60 phút; Ph n l t 30 phút tr xu ng tính 1/2 gi , trên 30 phút tính 1 gi . 3. Kho ng cách tính cư c là h i lý. Ph n l chưa m t h i lý tính là 1 h i lý. 4. ơn giá quy nh t i Bi u giá hoa tiêu là ơn giá khoán và áp d ng cho c th i gian làm vi c ngoài gi và ngày ngh theo quy nh c a B lu t Lao ng. Trư ng h p hoa tiêu làm vi c ngoài gi , và làm vi c vào nh ng ngày ngh theo ch , giá hoa tiêu ư c tính như sau: - T 5 gi n 7 gi và t 17 n 22 gi : Tăng 20% m c giá th i gian làm vi c bình thư ng. - T 22 gi n 5 gi sáng hôm sau: Tăng 40% m c giá th i gian làm vi c bình thư ng. - Ngày l , T t và Ch nh t (k c các ngày ngh bù c a ngày L ,T t và k c ngoài th i gian làm vi c bình thư ng c a nh ng ngày nói trên) : Tăng 50% m c giá th i gian làm vi c bình thư ng. Th i gian làm vi c bình thư ng trong ngày t 7 gi n 17 gi . Ngày l , T t theo quy nh c a B lu t lao ng. N u ngày l , T t trùng vào ngày Ch nh t thì ngh vào ngày k ti p.
Đồng bộ tài khoản