intTypePromotion=1

Quyết định 86/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định 86/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 86/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng quỹ ngày công lao động công ích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 86/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi          ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h         c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  B é  t µi c h Ý n h  S è  86/2001/Q§­B T C   ë   n g µ y 12  th¸ng 9 n¨ m  2001 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ   q u ¶ n   ý, ö   ô n g  q u ü  n g µ y c« n g  lao  é n g  c«n g  Ý c h l  s d ® B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­ C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l Ngh Üa  ô    ng  v lao ®é c«ng  ch  µy  th¸ng 9  Ý ng 3    n¨m   1999; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 81/2000/N§­   µy  th¸ng12  CP ng 29    n¨m  2000  ña  c ChÝnh  ñ  ph Qui  nh     Õthíng  Én    µnh  ®Þ chi ti   d thih Ph¸p  Önh  l Ngh Üa   ô    v lao ®éng c«ng  ch; Ý ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  th¸ng 10  ng 28    n¨m  1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm  ô  Òn  ¹n,tæ  v nhi v quy h   chøc  é  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­X Ðt    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tµichÝnh,    Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo quyÕt  nh   µy  ®Þ n Qui  Õ   ch qu¶n  ý,sö  l  dông  ü  µy  qu ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch. Ý  §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  th¸ng 01  ®Þ n c hi l     t  01    n¨m  2001.   §i Ò u    ñ   Þch  û   3. Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  µ  ñ  ëng    ¬  ¬ v Th tr c¸c c quan, tæ    chøc  ã  ªnquan  c li   kh¸c chÞu    tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n     
  2. 2 Q uy   Õ ch Q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g   u Ü  n g µ y c« n g  lao  é n g  c«n g  Ý c h Q ® (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 86/2001/Q§­ BTC   ngµy  th¸ng9  12    n¨m 2001  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    Ü   µy  1. Qu ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch Ý 1. Qu Ü   µy    ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  µnguån  ùcnghÜa  ô    ng   Ý l  l  v lao ®é c«ng  ch  c«ng  ©n  Öt Nam   ng  ãp  Ý do  d Vi   ®ã g theo    nh  ña  qui ®Þ c ph¸p  Ëtt¹ lu     i n¬ith ng    ê xuyªn sinh sèng,cã  é  Èu  êng  óhoÆc   ¨ng  ý  ¹m  óli   ôc       h kh th tr   ® k t tr   ªnt   tõ6    th¸ngtrëlªn.    2. Qu Ü   µy    ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  îcthÓ  Ön  íi ×nh  Ý ®  hi d   h thøc  µy  ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  ùctiÕp  íi®©y   äi lµ ngµy  Ý tr   (d   g    c«ng    ng  lao ®é c«ng  Ých  ùctiÕp)hoÆc   ng  ãp  tr     ®ã g b»ng  Òn (d i y  äilµngµy  ti   í  ®© g     c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý b»ng  Òn)cña  êicã  Üa  ô    ng  ti   ng   ngh v lao®é c«ng  ch. Ý 3.Qu Ü   µy    ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch  Uû   Ý do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc trung ¬ng  äichung  µ cÊp  tr       (g   l  tØnh);Uû     ban  ©n  ©n  Ön, nh d huy   quËn, thÞ    µnh  è  éc tØnh    äichung  µcÊp  Ön);Uû     x∙,th ph thu   (g   l  huy   ban  ©n   nh d©n    êng, thÞ  Ên    äi chung  µ cÊp    x∙,ph   tr ( g   l  x∙)qu¶n  ý vµ  ö  ông    ©y  l  s d ®Ó x dùng, tu bæ        c¸c c«ng  ×nh  tr c«ng  ch  ×  î Ých  Ý v l  i chung  ña  éng  ng  cc ®å theo  qui®Þnh  ña    c ph¸p luËt.   §i Ò u    2. Nguyªn  ¾c  t qu¶n  ýQu Ü   µy  l  ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch Ý 1. Nguån  Ü   µy    Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  µm ét  é  Ën  ña  ©n  Ý l  b ph c ng s¸ch  µ  íc,® îc ph©n    nh n     bæ cho  Ýnh  Òn    Êp  ch quy c¸c c qu¶n  ý vµ  ö  ông  l  s d theo tûlÖ    nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh      qui®Þ t i 17  l Ngh Üa  ô    ng  v lao®é c«ng  ch. Ý 2.Qu Ü   µy    ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch  îcph¶n  Ý ®  ¶nh  µo  ©n  v ng s¸ch ®Þa     ph¬ng    Êp  c¸cc theo nguyªn t¾c      sau: a. Qu Ü   µy    ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  ùc tiÕp  ña  Ý tr   c n¨m  µo  n chØ   îc ®  huy  ng    ö  ông  ®é ®Ó s d trong n¨m  .    Þ ngµy    ®ã Gi¸ tr   c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý trùctiÕp  Ýnh    t trong gi¸trÞ c«ng  ×nh ® îc x¸c ®Þnh      tr       theo  êigi¸ngµy  th     c«ng  lao ®éng    c«ng  ch    a  ¬ng  µ  Ý ë ®Þ ph v ph¶n  ¶nh  µo  ©n  v ng s¸ch ®Þa  ¬ng      ph c¸c cÊp    ¬  ë  èil ng  trªnc s kh  î c«ng  Öc  ∙  µn  µnh  vi ® ho th trong n¨m    theo  ×nh  h thøc   ghithu,ghichi;h¹ch      µo  ¬ng        to¸nthu v Ch (B,C,D)lo¹      i kho¶n    ôc  10, 05, m 053,   tiÓu m ôc    ¹ch to¸nchivµo  ¬ng  ¹     01;h       ch lo ikho¶n,m ôc, tiÓu m ôc ¬ng  ,       t øng  ña  c M ôc  ôcng©n  l  s¸ch nhµ  íc.   n b. Qu Ü   µy    ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý b»ng  Òn  µ toµn  é  è  Òn thu  ti l   b s ti   ® îc tõ  ùc  Ön    th hi nghÜa  ô  v lao  ng  ®é c«ng  ch  Ý h»ng n¨m  b»ng  ×nh  h thøc  ®ãng  Òn.Sè  Òn thu ® îcph¶inép  µo  ti   ti         v Kho  ¹c nhµ  íc®Ó   ùc hiÖn  ©n  b  n   th   ph bæ  cho  ©n  ng s¸ch c¸c cÊp     theo  û lÖ    nh  ¹  t   qui®Þ tikho¶n  §iÒu  µy  µ  ¹ch 1  n vh   to¸nnh    sau:Khi thu h¹ch to¸nvµo  ¬ng         Ch (B,C,D)lo¹      i kho¶n    ôc  10, 05,m 053, 
  3. 3 tiÓu m ôc        ¹ch to¸ntheo ch¬ng  ¹     01;khichih       lo ikho¶n,m ôc, tiÓu m ôc ¬ng    ,       t øng cña  ôc  ôcng©n  M l  s¸ch nhµ  íc.   n Qu Ü   µy  ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý b»ng  Òn  ti trong n¨m  a  ö  ông    ch s d h Õt  îc chuyÓn  ®  sang  ù  d to¸n n¨m    sau    îc c¬  khi®   quan  ã  Èm   Òn    c th quy phª duyÖt. 3. ViÖc  Ëp      l sæ theo  âi sö  ông  Ü   µy  d  d Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch; Ý  h¹ch to¸nkÕ       to¸n,   Õt to¸n®èi víi   quy         kho¶n      ña  Ü   µy  c¸c chitiªuc Qu ng c«ng    lao ®éng  c«ng  ch  îc thùc hiÖn  Ý ®    theo    nh  ña  Õ     qui ®Þ c ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  l    hiÖn  µnh. h §i Ò u    3. Nguyªn  ¾c  ö  ông  Ü   µy  t sd Qu ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch Ý 1. Qu Ü   µy    ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  îc sö  ông  Ý ® d cho    ôc  ch  c¸c m ®Ý qui ®Þnh   ¹  Òu  Ph¸p  Önh    t i§i 9  l Ngh Üa   ô  v lao  ng  ®é c«ng  ch  µ  Ý v theo    qui ®Þnh    Õtt¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  chiti   i   3  ®Þ s 81/2000/N§­   µy  th¸ng 12    CP ng 29    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ. Qu Ü   µy  c Ch ph   ng c«ng  lao  ng  ®é c«ng  ch  ùc  Ön  Ý th hi c«ng  khaitµi Ýnh     ch theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h 2.Qu Ü   µy    ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch  éc cÊp  µo  cÊp  y  Ý thu   n do  Ê qu¶n  ý,l  sö  ông  d theo qui®Þnh  ¹ Quy  Õ   µy  µ      nh  ã  ªnquan     t i ch n v c¸cqui®Þ c li   kh¸ccña    Nhµ   íc.Trêng  îp ® Æc   ÖtcÇn  ù  ç  î õ Qu Ü   µy  n  h  bi   s h tr    t ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  Ých  éc  Êp    ×  Êp    thu c trªn th c ®Ò nghÞ   ç  îph¶i lËp  Õ   ¹ch. Qu Ü   µy  h tr    k ho   ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Êp    Ý c trªnchØ  ùc hiÖn  ç  î th   h tr cho  Öc    vi tu bæ,  ©y  x dùng  c«ng  ×nh c«ng  ch  ña  Êp  íikhicã  y     å  ¬, ph¬ng    ç  î tr   Ý c c d     ®Ç ®ñ h s   ¸n h tr  ® îcc¬    quan  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy C h ¬ n g  II N h ÷ n g  N é i d u n g  c ô  th Ó  v Ò  q u ¶ n  l ý v µ  s ö  d ô n g   Q u Ü  n g µ y  c « n g  lao ® é n g  c « n g  Ý c h M ô c  I: L Ë p  k Õ   o ¹ ch v µ  p h © n  b æ  n g u å n  Q u Ü   h §i Ò u    Ëp  Õ   ¹ch  ån  Ü 4: L k ho ngu Qu 1. C¨n  Sæ     cø  theo  âi t×nh  ×nh  ùc  Ön  Üa  ô    ng  d  h th hi ngh v lao ®é c«ng  Ých  h»ng  n¨m, Uû     ban  ©n  ©n  Êp    ã  nh d c x∙c tr¸chnhiÖ m   Ëp  Õ   ¹ch  ån    l k ho ngu Qu Ü   µy  ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch Ý trong n¨m.   2. Tæng   è  µy    s ng c«ng  nghÜa  ô    ng  v lao ®é c«ng  ch  Ýnh  Ý t theo danh  s¸ch ®èi îng  ùc hiÖn  Üa  ô    ng    t th   ngh v lao ®é c«ng  ch    Ý ph¸tsinh trong n¨m  µ     l  tæng  ån  Ü   µy  ngu Qu ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch  Ý trongn¨m.   3. K Õ   ¹ch  ån  Ü   µy    ho ngu Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  µc¬  ë    û   Ý l   s ®Ó U ban  ©n  ©n    Êp  Ëp kÕ   ¹ch sö  ông    ng  nh d c¸cc l   ho   d lao®é c«ng  ch  Ý cho    ôc   c¸cm ®Ých c«ng  ch  µng  Ýh n¨m.
  4. 4 §i Ò u    ©n    µ  Õp nhËn  ån  Ü 5: Ph bæ v ti   ngu Qu 1. Qu Ü   µy    ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  îc ph©n    Ý ®  bæ cho  Ýnh  Òn  ch quy c¸c cÊp    theo  û lÖ  µ  Èm  Òn    nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  t   v th quy qui®Þ ti§i 17  l Ngh Üa  ô  v lao  ng  ®é c«ng  ch  µ  íng  Én  ¹  Òu  NghÞ   nh   è  Ý vh d t i§i 7  ®Þ s 81/2000/N§­   CP ngµy  29/12/2000  ña  Ýnh  ñ    nh    Õthíng  Én    µnh  c Ch ph qui ®Þ chiti   d thih Ph¸p  lÖnh Ngh Üa  ô    ng  v lao®é c«ng  ch.Ý 2. Uû     ban  ©n  ©n    Êp  ë   µikho¶n  Ü   µy  nh d c¸c c m t  Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  ¹  Ý ti Kho  ¹c Nhµ   íc ®Ó   Õp  Ën  b  n  ti nh qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  Ü   l  s d ngu Qu ® îcph©n      nh  ¹ kho¶n  ®iÒu  µy.   bæ qui®Þ t  i 1  n §i Ò u    6. Qu¶n  ýnguån  Ü l  Qu 1.Uû     ban  ©n  ©n  Êp    ã  nh d c x∙c tr¸chnhiÖ m   ùctiÕp qu¶n  ýnguån  Ü     tr     l  Qu ngµy  c«ng    ng  lao®é c«ng  ch    a  µn. Ý trªn®Þ b 2. Trêng  îp  ã  Õn  ng  ån  Ü   µy    h c bi ®é ngu Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý do  i t ng cã  ®è  î   tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn  Üa  ô    ng    th   ngh v lao®é c«ng  ch  Ý th«ng   b¸o, Uû  ban  ©n   ©n   Êp    ã  nh d c x∙ c tr¸ch nhiÖ m   iÒu    ® chØnh (t¨ng hoÆc     gi¶m)  nguån  Ü     Ëp kÕ   ¹ch sö  ông  Qu ®Ó l   ho   d cho  ïhîp. ph   3. Khi nguån  Ü   µy     Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  ã  Ý c thay ® æi, Uû         ban nh©n  ©n  Êp    d c x∙ ph¶ib¸o  Uû     c¸o  ban  ©n  ©n  Êp  Ön.  û   nh d c huy U ban  ©n   nh d©n  Êp  Ön  Óm    c huy ki tra,tæng  îp b¸o    û   h   c¸o U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh tæng  hîp trong toµn      tØnh,lµm  ¬  ë    c s cho  Öc  ©n  vi ph bæ,  Óm    Ëp kÕ   ¹ch sö  ki tra,   ho   l dông  Ü   µy  Qu ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch  ña  a  ¬ng. Ý c ®Þ ph M ô c  II: u ¶ n  lý, ö  d ô n g  Q u Ü  n g µ y   n g    Q  S c« lao ® é n g   c«n g  Ý c h   ù c ti Õ p tr §i Ò u    cø    ö  ông  µy  7: C¨n  ®Ó s d ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch  ùctiÕp. Ý tr   1. C¨n  ®Ó     cø  huy  ng  µ  ö  ông  µy  ®é vsd ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  ùc Ý tr   tiÕp  µ c¸c c«ng  Öc  ö  ông    ng  l    vi s d lao ®é c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m  îc ® a  µo  Õ   ®  v k ho¹ch sö  ông  Ü   µy   d Qu ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch  ña  õng cÊp. Ýct    2.  è  îng  µy  S l ng c«ng  lao  ng  ®é c«ng  ch  ùc tiÕp  ö  ông  Ý tr   sd cho c«ng  tr×nh c«ng  ch  ña  Êp  µo    Ý c c n ph¶i®¶m     b¶o  trong ph¹m    Ü   µy    viQu ng c«ng    lao ®éng  c«ng  ch  µnh  Ýd cho  Ýnh  Òn  Êp  y. ch quy c Ê 3.Tr ng  îp cÊp    Çn    ê h  x∙c bæ sung  Ü   µy  Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  õ Ý t  Qu Ü   µy  ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  ña  Êp  Ön  ×  û   Ý cc huy th U ban  ©n  ©n   nh d cÊp    x∙ ph¶i ®Ò     nghÞ   û   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c huyÖn xem   Ðt,hç  îtrong x   tr    ph¹m    Õ   ¹ch sö  ông  ña  Êp  × nh. vik ho   d ccm   4.Trêng  îp cÊp  Ön  Çn      h  huy c bæ sung  õQu Ü   µy  t  ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  Ých  Êp  c tØnh  × Uû   th   ban  ©n  ©n  Êp  Ön    Þ  û   nh d c huy ®Ò ngh U ban  ©n  ©n  nh d cÊp  tØnh  xem   Ðt,hç  î x   tr  trong ph¹m    Õ   ¹ch sö  ông  ña  Êp  × nh    vik ho   d ccm . §i Ò u    ùc  Ön  ®éng  µy  8. Th hi huy  ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch Ý 1.  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n   ©n   Êp    quyÕt  nh   nh d c x∙ ra  ®Þ huy  ng    ®é lao ®éng  Üa  ô  ngh v c«ng  ch  i víi Ý ®è     c«ng  ©n    ótrªn®Þa  µn    vµo  Õ   d c tr     b c¨n cø  k ho¹ch  ö  ông    ng  sd lao ®é c«ng  ch  µng  Ýh n¨m  îcHéi ®ång  ©n  ©n  Êp    ®   nh d c x∙
  5. 5 quyÕt  nh  ®Þ hoÆc  c¨n  vµo  cø  yªu  Çu  ö  ông  µy  c sd ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  Ých  ña  û   c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c trªn.   ViÖc  huy  ng    ng  Üa  ô  ®é lao ®é ngh v c«ng  ch  Ý h»ng n¨m ph¶i h¹n  Õ     ch ®Õ n  møc   Êp  Êt  th nh ¶nh  ëng  ña  Öc  h c vi huy  ng    n   ®é ®ã ®Õ s¶n  Êt,c«ng  xu   t¸c, äc  Ëp  ña  ¬   h t c c quan,tæ    chøc,®¬n  Þ  µ  ña    v v c c«ng  ©n. d 2. Quy Õt  nh    ®Þ huy  ng  µy  ®é ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý ph¶i® îcth«ng     b¸o trùctiÕp cho  êi® îchuy  ng       ng     ®é hoÆc   th«ng qua    nh  ä  Ë m   Êt gia®× h ch nh   lµ7  µy  ícngµy  ùc hiÖn    ng    ng tr   th   lao®é c«ng  ch. Ý  3. Trêng  îp  êi kh¸c ®i  µm    h ng     l thay hoÆc   ng  Òn,ngêi cã  Üa  ô    ®ã ti     ngh v lao®éng    c«ng  ch  Ý ph¶ib¸o víi û         ban  ©n  ©n  Êp    ¬ithùc hiÖn  Üa  U nh d c x∙n     ngh vô  t nhÊt 3  µy  ícngµy  ùc hiÖn  Üa  ô    ng  Ý    ng tr   th   ngh v lao®é c«ng  ch. Ý 4.  Trong  êng  îp  êi cã  tr h ng   nghÜa   ô  v lao  ng  ®é c«ng  ch  ùc  Ön  Ý th hi nghÜa  ô  v b»ng  ×nh  h thøc ®ãng    b»ng  Òn,Uû   ti   ban  ©n  ©n  Êp    ã  nh d c x∙c tr¸ch   nhiÖ m   huy  ng    ®é bæ sung  cho    è  µy  ®ñ s ng c«ng    ng  Çn  lao ®é c huy  ng    ®é cho c«ng  ×nh hoÆc   Ëp  Õ   ¹ch  ö  ông  Ü   µy  tr   l k ho sd Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý b»ng  Òn ®Ó     ínlao®éng  ti   thuªm     thay thÕ.   §i Ò u 9. Tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ývµ  ö  ông  Ü   µy  l  s d Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý b»ng  µy  ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch  ùctiÕp. Ý tr   1. C¬     quan, ®¬n  Þ   µo  ö  ông  µy    vn sd ng c«ng  lao  ng  ®é c«ng  ch  ùc Ý tr   tiÕp  ¬  c quan, ®¬n  Þ  y  ã    v Ê c tr¸chnhiÖ m   ¶m     ® b¶o  iÒu  Ön    ng  ® ki lao ®é theo  qui®Þnh  ña    c ph¸p luËt.   2. Uû     ban  ©n  ©n    Êp  ã  nh d c¸c c c tr¸chnhiÖ m     theo  âisè  µy  d   ng c«ng    lao ®éng c«ng  ch  ùc tiÕp  ∙  ö  ông  ña  õng  Êp    Ý tr   ®sd ct c ®Ó gi¶m  õ Qu Ü   µy  tr   ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch  Ý trongn¨m.   3. Kinh  Ý   ôc  ô    ph ph v cho  Öc  chøc  vi tæ  huy  ng  µ  ®é v qu¶n  ý,sö  ông  l  d Qu Ü   µy  ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý b»ng  µy  ng c«ng    ng  ùctiÕp h»ng  lao ®é tr     n¨m  bao  å m     Ý  g chiph qu¶n  ý, l tuyªntruyÒn,båidìng nghiÖp  ô,s¬  Õt,tæng         v  k   kÕt,khen  ëng  µ      Ý  ã  ªnquan  ùctiÕp kh¸c do  ©n    th v c¸c chiph c li   tr       ng s¸ch ®Þa     ph¬ng  ¶m   ® b¶o  theo qui®Þnh  ña  Ët ng©n     c Lu   s¸ch nhµ  íc.   n M ô c  III:Q u ¶ n   ý, ö   ô n g  Q u Ü  n g µ y  c«n g  lao ® é n g     l  s d c« n g  Ý c h  b» n g  ti Ò n §i Ò u    10. Thu  Ü   µy  Qu ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch  Ý b»ng  Òn ti 1. ViÖc  ng  ãp    ®ã g b»ng  Òn vµo  Ü   µy  ti   Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  ­ Ý® îcthùc hiÖn      trong tr ng  îp ngêicã  Üa  ô    ng   ê h     ngh v lao ®é c«ng  ch  Ý kh«ng  ùc tr   tiÕp ®i    ng, kh«ng  ã  êilµm    lao®é   c ng   thay. 2. Møc   Òn  ng    ti ®ã thay cho  ét  µy  m ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Héi Ý do    ®ång  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  ï hîp  íithùc tÕ  ña  õng  quy ®Þ ph   v    ct khu  ùc  v t¹  a   ¬ng. Møc   i®Þ ph   cao  Êt  nh kh«ng  îc vîtqu¸  ®   120%   Òn ¬ng  ét  µy  ti l m ng tÝnh theo møc ¬ng  èi Óu chung  Nhµ   ícqui®Þnh.   l t  thi   do  n    3.KhinhËn  Òn,Uû      ti   ban  ©n  ©n  Êp    Õtbiªnlai   Òn cho  êi nh d c x∙vi       ti   thu ng   nép  Òn  ti theo  É u   m C27a­     nh  ¹  X qui ®Þ tiQuy Õt  nh  è  ®Þ s 827/1998/Q§­BTC  
  6. 6 ngµy 4/7/1998  ña  é   µi chÝnh  µ  Ëp  c BT  v l b¶ng    è  Òn  ∙    îc nép  µo  kª s ti ® thu ®   v Kho  ¹c  µ   íc.Kho  ¹c  µ   íc thùc  Ön  ©n    Ü   µy  b Nh n   b Nh n   hi ph bæ Qu ng c«ng   lao ®éng  c«ng  ch  Ý b»ng  Òn  ti cho    Êp  ©n  c¸c c ng s¸ch theo    nh  ¹  Òu    qui ®Þ ti§i 5 Quy  Õ   µy.  ch n   §i Ò u  11: Néi dung  ö  ông  Ü   µy  sd Qu ng c«ng lao  ng  ®é c«ng  ch  Ý b»ng  Òn ti Qu Ü   µy  ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý b»ng  Òn  îcsö  ông  ti ®   d trong c¸c tr    ­ êng  îp sau: h  1. Tr¶  Òn    ti thuª nh©n    c«ng cho    c¸c c«ng  ×nh  éc  i  îng  ö  ông  tr thu ®è t s d lao ®éng    c«ng  ch  Ý trong tr ng  îp    ê h kh«ng  huy  ng      ng  ®é ®ñ lao ®é c«ng  ch  Ý trùctiÕp n Õu  îccÊp  ã  Èm  Òn      ®  c th quy cho  Ðp. ph 2. Chi    Õ     tr¶ ch ®é cho  êi bÞ     ¹n  ng   tain lao  ng ®é trong    ùc  Ön  khi th hi nghÜa  ô    ng  v lao ®é c«ng  ch  Ý h»ng  n¨m  theo    nh  ¹ ®iÓ m       kho¶n  qui®Þ ti   a,b,d  3, §iÒu 12  vµ  kho¶n 1, §iÒu 13  NghÞ  ®Þnh  sè  81/2000/N§­  ngµy  CP 29/12/2000 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 3. Chi    Õ     tr¶ ch ®é cho  êi bÞ   m   au  ng   è ® trong    ùc tiÕp  ùc  Ön  khi tr   th hi nghÜa  ô    ng  v lao ®é c«ng  ch  µ   a  Ý m ch tham    gia b¶o  Ó m   tÕ  hi y  theo    nh   qui®Þ t¹ §iÒu  vµ    i 29  kho¶n    Òu  Ph¸p  Önh  Üa  ô    ng  1,§i 30  l ngh v lao®é c«ng  ch. Ý 4. ViÖc  ö  ông  Ü   µy    sd Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý b»ng  Òn t¹ kho¶n  ti   i  1, kho¶n      2, kho¶n  §iÒu  µy  ùc  Ön  3  n th hi theo  nguyªn  ¾c  Êp  µo  ö  ông  t c n sd lao ®éng    c«ng  ch  ×  ö  ông  Ü   ña  Êp  y      êng  îp cÇn  Õt Ý th s d Qu c c Ê chitr¶. Tr h  thi   cã  ù  ç  î ña  Ü   Êp    × thùc hiÖn  s h tr  c Qu c trªnth     theo    nh  ¹ kho¶n    Òu    qui®Þ t i 3,§i 7 Quy  Õ   µy. ch n Qu Ü   µy  ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý b»ng  Òn  ùc hiÖn  ti th   thanh      to¸nc¸c kho¶n  î Êp, hç  î tr c   tr  cho  i îng  îc hëng    ã    iÒu  Ön      ®è t ®   khic ®ñ ® ki chitr¶theo  qui®Þnh  Ön  µnh.   hi h 5. C¨n  vµo  Õt  nh    Öt  ña  Êp  ã  Èm  Òn    cø  quy ®Þ phª duy c c c th quy hoÆc   û  u nhiÖ m     ña  Êp  chic c qu¶n  ý,sö  ông  Ü,  l  d Qu Kho  ¹c  µ   íc gi¶iquyÕt  Öc  b Nh n     vi xuÊt tiÒn  õ tµikho¶n  Ü   µy    t    Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý b»ng  Òn      ti ®Ó chi tr¶trî Êp     c cho  i t ng ® îchëng; lµm  ñ tôc chuyÓn  Òn  ç  î ®è  î       th     ti h tr  cho    Êp  c¸c c cã c«ng  ×nh c«ng  ch  îchç  î tr   Ý ®   tr  b»ng  ån  Ü   µy  ngu Qu ng c«ng    ng  lao®é c«ng  Ých  Êp  c trªn. §i Ò u    12. Qu¶n  ý,sö  ông  Ü   µy  l  d Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý b»ng  tiÒn 1.  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n   Êp  µo  nh d c n qu¶n  ý,sö  ông  Ü   µy  l  d Qu ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch  Ý b»ng  Òn cña  Êp  y. ti   cÊ 2. ViÖc    qu¶n  ý vµ  ö  ông  Ü   µy  l  s d Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý b»ng  tiÒn ph¶itheo  Õ   ¹ch,®óng  ôc  ch, b¶o  ¶m       k ho   m ®Ý   ® c«ng  b»ng,tiÕtkiÖm  µ     v ®¹t hiÖu    qu¶  Õtthùc.M äi  thi     kho¶n      chitiªuph¶i®óng    nh  µ  ã    qui®Þ v c chøng  tõhîp lÖ.   
  7. 7 M ô c  IV:  Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c c ¬  q u a n  q u ¶ n  lý,   s ö  d ô n g  Q u Ü   g µ y  c«n g  lao ® é n g  c« n g  Ý c h n §i Ò u    û   13: U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c x∙ 1. Uû     ban  ©n  ©n  Êp    µ cÊp  ùc tiÕp  nh d c x∙ l   tr   theo  âi,qu¶n  ýngêi cã  d  l    nghÜa  ô    ng  v lao®é c«ng  ch    a  µn. Ý trªn®Þ b 2. Uû     ban  ©n  ©n  Êp    ã  nh d c x∙c tr¸chnhiÖ m   Ëp  Õ   ¹ch  ö  ông  Ü     l k ho sd Qu ngµy  c«ng    ng  lao®é c«ng  ch  µng  Ýh n¨m  öiUû   g   ban  ©n  ©n  Êp  Ön  µ  nh d c huy v thùc hiÖn    qu¶n  ý, ö  ông  Ü   µy  l  d s Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  îcph©n    Ý ®  bæ theo qui®Þnh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.    t i 5  ch n 3. Uû     ban  ©n  ©n  Êp    ùc hiÖn  Óm     nh d c x∙ th   ki tra,gi¸m    ¬  s¸tc quan, ®¬n     vÞ  ö  ông    ng  sd lao ®é c«ng  ch  i  íic«ng  ×nh  Ý ®è v   tr c«ng  ch  ña  Êp  ×nh   Ýccm ®¶m  b¶o  ö  ông  ã  Öu  sd c hi qu¶,tiÕtkiÖm  µ     v b¶o  ¶m   Òn  îcho  êilao ® quy l i ng     ®éng. §i Ò u    û   14. U ban  ©n  ©n  Êp  Ön nh d c huy 1. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  Ön  ã  nh d c huy c tr¸chnhiÖ m   Õp  Ën    ti nh theo  âivµ  d  sö  ông  Ü   µy  d Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  îc ph©n    Ý ®  bæ theo    nh  ¹ qui®Þ ti  §iÒu  Quy  Õ   µy. 5  ch n 2. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  Ön  ã  nh d c huy c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp  ån  Ü   h ngu Qu ngµy c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch    a   µn  Ön  öi Uû   Ý trªn®Þ b huy g   ban  ©n  ©n   nh d cÊp tØnh    ®Ó tæng  îp;thùc hiÖn  Öc    h    vi bæ sung  ån  Ü   µy  ngu Qu ng c«ng    lao ®éng c«ng  ch  ña  Êp  × nh  Ýccm cho  Êp    c x∙ theo    nh  ¹  qui ®Þ tikho¶n  §iÒu    3  7 Quy  Õ   µy. ch n 3. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  Ön  ùc hiÖn  Óm     nh d c huy th   ki tra,gi¸m    ¬  s¸tc quan,  ®¬n   Þ   ö  ông  vsd lao  ng  ®é c«ng  ch  i  íic«ng  ×nh  Ý ®è v   tr c«ng  ch  ña  Êp  Ý cc m × nh  ¶m   ® b¶o  ö  ông  ã  Öu  sd c hi qu¶, tiÕtkiÖm   µ     v b¶o  ¶m   Òn  î cho  ® quy l  i ngêilao®éng.    §i Ò u    û   15. U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh. 1.Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m   Õp nhËn,theo  âivµ  ö    ti     d  s dông  Ü   µy  Qu ng c«ng  lao  ng  ®é c«ng  ch  îc ph©n    Ý ®  bæ theo    nh   ¹ qui ®Þ t i §iÒu  quy  Õ   µy. 5  ch n 2. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ùc hiÖn  Öc    th   vi bæ sung  ån  Ü     ngu Qu lao ®éng  c«ng  ch  Ý cho  Êp  Ön  c huy theo    nh  ¹  qui ®Þ tikho¶n    Òu  Quy  Õ   4, §i 7  ch nµy. 3. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  c tr¸ch nhiÖ m     tæng  îp  Õ   ¹ch  ö  h k ho s dông  Ü   µy  Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý trong toµn    tØnh;kiÓm       tra,gi¸m    s¸t c¬  quan,®¬n  Þ  ö  ông    ng    vsd lao®é c«ng  ch  i víi Ý ®è     c«ng  ×nh c«ng  ch  ña  tr   Ýc cÊp  × nh  ¶m   m ® b¶o  ö  ông  ã  Öu  sd c hi qu¶, tiÕtkiÖm   µ     v b¶o  ¶m   Òn  î ® quy l  i cho  êilao®éng. ng    
  8. 8 §i Ò u    16. Tr¸chnhiÖm  ña  ¬    c c quan  µichÝnh    Êp t  c¸cc 1. C¬     quan  µichÝnh    Êp  ã  t  c¸c c c tr¸ch nhiÖ m   óp  û     gi U ban  ©n  ©n  nh d cïng  Êp  c qu¶n  ýQu Ü   µy  l  ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý theo    nh  ¹    qui ®Þ tiQui chÕ   µy. n 2.Tæ     chøc  theo dâi, Óm    Öc     ki travi qu¶n  ý, ö  ông  Ü   µy  l  ds Qu ng c«ng    lao ®éng c«ng  ch. Ý 3. Khi c«ng  ×nh     tr c«ng  ch  µn  µnh  ×  ùc  Ön  Ý ho th th th hi qu¶n  ý tµis¶n  l    h×nh  µnh  õnguån    ng  th t  lao ®é c«ng  ch  Ý theo  Õ     ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  Ön  l    hi hµnh. c h ¬ n g  III   B¸o c¸o v µ  c « n g  k h ai t µi h Ý n h  c §i Ò u    17. N¨m  µichÝnh  ña  Ü   µy  t  c Qu ng c«ng    ng  lao®é c«ng  ch Ý 1. N¨m   µichÝnh  ña  Ü   µy    t  c Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  ¾t  u   õ Ý b ®Ç t   ngµy    µ  Õt  óc vµo  µy  1/1 v k th   ng 31/12 hµng    n¨m. 2. K Õt  óc n¨m  µichÝnh,trong ph¹m    ngµy  ¬    th   t      vi45  c quan  qu¶n  ývµ  ö  l  s dông  Ü   µy  Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý ph¶ilËp  c¸o quyÕt    Ü   íi   b¸o    to¸nQu v   c¬ quan  ñ  ch qu¶n  Êp  c trªn.B¸o    c¸o ph¶i ph¶n    ¸nh  y     ®Ç ®ñ trung  ùc  ×nh  th t h×nh  Ü   µy  Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch    êi®iÓ m   Ëp  c¸o,t×nh  ×nh  Ý ë th   l b¸o    h thu chicña  Ü.     Qu Riªng ®èi víiQu Ü   µy       ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  Ý b»ng  Ònti   ph¶ikÌm    theo x¸cnhËn  è    µikho¶n  ña     s dt   c Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n §i Ò u 18. C«ng khai tµichÝnh  ña  ü   µy     c Qu ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  Ých Quü   µy  ng c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  ùc hiÖn  Ý th   c«ng khaitµichÝnh     theo  qui®Þnh  ¹ Quy Õt  nh  è    t  i ®Þ s 225/1999/Q§­ TTg  µy  ng 20/11/1998 cña  ñ íng   Th t   ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ph v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch c«ng khaitµichÝnh  i víi ©n     ®è    ng s¸ch  Nhµ   ícc¸ccÊp,c¸c®¬n  Þ  ù    ©n  n       v d to¸nng s¸ch,c¸cdoanh     nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   c¸cquü  ã  ån    õ kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n; vµ    c ngu thu t   ®ã g c nh d   theo  íng dÉn  ¹ h  t i Th«ng   è  ts 29/1999/TT­BTC   µy  th¸ng03  ng 19    n¨m  1999  ña  é  µichÝnh  ­ c BT  h íng  Én  ùc  Ön  d th hi c«ng  khai tµichÝnh  i  íic¸c quü  ã  ån     ®è v     c ngu thu  õ c¸c t    kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n. ®ã g c nh d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2