Quyết định 86/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định 86/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Namv

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 86/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 86/2001/Q§/TTg ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2001 VÒ chÕ ®é phô cÊp phôc vô trong Qu©n ®éi nh©n d©nViÖt Nam Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt SÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1999; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 144/2000/Q§-TTg ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é phô cÊp phôc vô; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Quèc phßng, QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. SÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam cã cÊp bËc qu©n hµm hoÆc gi÷ c¸c chøc vô l·nh ®¹o, chØ huy ®îc hëng chÕ ®é phô cÊp phôc vô quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy gåm: 1. §¹i tíng, Thîng tíng, §« ®èc H¶i qu©n; 2. T lÖnh Qu©n chñng, Qu©n khu vµ c¸c chøc vô t¬ng ®¬ng trë lªn; 3. Trung tíng, Phã §« ®èc H¶i qu©n, ThiÕu tíng, ChuÈn §« ®èc H¶i qu©n; 4. T lÖnh Qu©n ®oµn vµ c¸c chøc vô t¬ng ®¬ng trë lªn. §iÒu 2. Møc phô cÊp phôc vô ®îc quy ®Þnh nh sau : 1. Møc 300.000 ®ång/th¸ng ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi t îng nªu t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy. 2. Møc 150.000 ®ång/th¸ng ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi t îng nªu t¹i kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy. Trêng hîp kiªm nhiÖm nhiÒu chøc vô th× ®îc hëng møc phô cÊp phôc vô cao nhÊt. Nguån kinh phÝ chi tr¶ phô cÊp phôc vô ®îc bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch hµng n¨m cña c¬ quan, ®¬n vÞ. Riªng n¨m 2001, Bé Quèc phßng sö dông nguån kinh phÝ ®· giao trong dù to¸n ®Ó chi cho ®èi tîng ®îc hëng phô cÊp phôc vô.
  2. 2 § iÒu 3. 1. Khi sÜ quan qu©n ®éi ® îc ®iÒu ®éng, thuyªn chuyÓn tõ vÞ trÝ cã møc phô cÊp phôc vô cao ®Õn vÞ trÝ cã møc phô cÊp phôc vô thÊp th× ® îc b¶o lu møc phô cÊp phôc vô cò theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 2. SÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy khi nghØ hu, tõ trÇn hoÆc th«i gi÷ chøc vô th× th«i hëng phô cÊp phôc vô. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2001; nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. C¨n cø chøc vô, cÊp bËc cña sÜ quan theo quy ®Þnh cña LuËt SÜ quan Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam, Bé trëng Bé Quèc phßng cã tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh c¸c chøc vô t¬ng ®¬ng vµ híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 5. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ Thñ trëng c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản